ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบ พรบ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบ พรบ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550

แชร์กระทู้นี้

แนวข้อสอบ  พรบ.การประกอบกิจการพลังงาน  พ.ศ. 2550

1.       พรบ.การประกอบกิจการพลังงาน  พ.ศ. 2550  บังคับใช้เมื่อใด

ตอบ  10  ธันวาคม  2550

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

2.       ใครคือผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการใน พรบ.การประกอบกิจการพลังงาน  พ.ศ. 2550 

ตอบ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์

3.       พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่กรณีใดบ้าง

ตอบ (1) กิจการปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมเฉพาะที่อยู่ในแปลงสำรวจหรือระหว่างแปลงสำรวจที่เกี่ยวเนื่องกัน

(2) กิจการปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรร่วมไทยมาเลเซีย และกฎหมายว่าด้วยองค์กรร่วมอื่นที่มีลักษณะเดียวกันเฉพาะในพื้นที่พัฒนาร่วม หรือพื้นที่ที่มีความหมายอย่างเดียวกัน

(3) มาตรฐานความปลอดภัยของการขนส่งและการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

(4) การขออนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง การแจ้งปริมาณการค้า การสำรอง และคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง

4.       พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่การประกอบกิจการพลังงานส่วนใด

ตอบ ทั่วราชอาณาจักร

5.       พลังงานตาม  พรบ. นี้หมายความว่าอย่างไร

ตอบ ไฟฟ้าหรือก๊าซธรรมชาติ

6.       กิจการพลังงานตาม  พรบ. นี้หมายความว่าอย่างไร

ตอบ กิจการไฟฟ้า กิจการก๊าซธรรมชาติ หรือกิจการระบบโครงข่ายพลังงาน

7.       ระบบผลิตไฟฟ้าตาม  พรบ. นี้หมายความรวมถึงอะไรด้วย

ตอบ ระบบจัดส่งเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า

8.       ใครคือผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ตอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

9.       บุคคลใดที่มีมีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

ตอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

10.    พระราชบัญญัตินี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร

ตอบ  (1) ส่งเสริมให้มีบริการด้านพลังงานอย่างเพียงพอ มีความมั่นคง และมีความเป็นธรรมต่อผู้ใช้พลังงานและผู้รับใบอนุญาต

(2) ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานทั้งทางด้านอัตราค่าบริการและคุณภาพการให้บริการ

(3) ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน และป้องกันการใช้อำนาจในทางมิชอบในการประกอบกิจการพลังงาน

(4) ส่งเสริมให้การบริการของระบบโครงข่ายพลังงานเป็นไปด้วยความเป็นธรรม โปร่งใสและไม่มีการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

(5) ส่งเสริมให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมต่อผู้รับใบอนุญาตและผู้ใช้พลังงาน

(6) ปกป้องสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้พลังงาน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และผู้รับใบอนุญาตในการมีส่วนร่วม เข้าถึง ใช้ และจัดการด้านพลังงาน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

(7) ส่งเสริมการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรในการประกอบกิจการพลังงาน

อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ

(8) ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย

11.    โยบายพื้นฐานของรัฐว่าด้วยกิจการพลังงานมีอะไรบ้าง

ตอบ 1. จัดหาพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการ มีคุณภาพ มีความมั่นคง และมีระดับราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม

2. ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รวมถึงส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและระบบกระจายศูนย์ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อลดการลงทุนในการใช้พลังงาน

3. ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นและประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการและตรวจสอบการดำเนินงานด้านพลังงาน

4. ส่งเสริมสังคมให้มีความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมที่ถูกต้องต่อการใช้พลังงานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า

                                5. สนับสนุนกิจการไฟฟ้าเพื่อสาธารณูปโภคพื้นฐาน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้