ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบ  พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ. 2535
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบ  พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ. 2535

แชร์กระทู้นี้

1.       ข้อใดคือความหมายของ ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources)

ก.       สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มนุษย์สามารถนำทรัพยากรเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในรูปลักษณ์ต่างๆ ได้

ข.       สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

ค.       สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และการเกิดจากฝีมือมนุษย์   มนุษย์สามารถนำทรัพยากรเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในรูปลักษณ์ต่างๆ ได้

ง.       สิ่งที่เกิดตามธรรมชาติโดยการกระทำของมนาย์

2.       ทรัพยากรธรรมชาติแบ่งออกเป็นกี่ประเภท

ก.       4  ประเภท                                    ค.  2  ประเภท

ข.       3  ประเภท                                    ง.  1  ประเภท

3.       Nonenewable Resources  คืออะไร

ก.       ทรัพยากรธรรมชาติ

ข.       ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถทดแทนใหม่ได้

ค.       ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป

ง.       ป่าใช้ ดิน สัตว์ป่า น้ำ

4.       ข้อใดคือทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถทดแทนใหม่ได้

ก.       Nonenewable Resources

ข.       Resources  Nonenewable

ค.       Renewable Resources

ง.       Resources  Renewable

5.       แร่ธาตุ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ  เป็นทรัพยากรณ์ประเภทใด

ก.       ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถทดแทนใหม่ได้

ข.       ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป

ค.       ทรัพนากรธรรมชาติที่เกิดยาก

ง.       ถูกทั้ง ก และ ข

6.       ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ก.       การรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นประโยชน์ต่อมหาชนมาก  และใช้ได้เป็นระยะเวลานาน

ข.       การรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นประโยชน์ต่อมหาชนมากที่สุด และใช้ได้เป็นระยะสั้นที่สุด

ค.       การรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นประโยชน์ต่อมหาชนมากที่สุด และใช้ได้เป็นระยะเวลานานมากที่สุด

ง.       ให้มีความสูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์น้อยที่สุด

7.       ข้อใดคือการวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด

ก.       แยกมนุษย์ออก จากสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม

ข.       แยกมนุษย์ออก จากสภาพแวดล้อมทางสังคมและสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ

ค.       ต้องไม่แยกมนุษย์ออก จากสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม หรือสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ

ง.       ต้องไม่แยกมนุษย์ออก จากสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม แต่แยกออกจากสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ

8.       ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ทางอ้อมของทรัพยากรป่าไม้

ก.       ป่าไม้ช่วยให้มีน้ำไหอย่างสม่ำเสมอ

ข.       ช่วยบรรเทาความรุนแรงของอุทกภัย

ค.       ช่วยรักษาระดับความชุ่มชื่นของอุณหภูมิในอากาศ

ง.       นำมาทำเป็นยารักษาโรค

9.       ข้อใดคือสัตว์ป่า

ก.       สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก                          ค. แมลง

ข.       สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม                                     ง.  ถูกทุกข้อ

10.    ข้อใดไม่ใช่หลักการในการการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า

ก.      การอนุรักษ์พื้นที่                                         ค. จำกัดการล่า

ข.      การเพิ่มปริมาณสัตว์ป่าให้มากขึ้น                            ง. การปล่อยตามธรรมชาติ

11.    ข้อใดถือเป็นแหล่งกำเนิดของน้ำแทบทั้งหมดที่มีอยู่ในประเทศไทย

ก.       น้ำฝน                                             ค.น้ำใต้ดิน

ข.       น้ำทะเล                                         ง. น้ำใต้บาดาล

12.    ข้อใดคือน้ำท่า

ก.       น้ำบาดาล                                      ค. น้ำแอ่ง

ข.       น้ำใต้ดิน                                        ง. ไม่มีข้อถูก

13.    ข้อใดไม่ใช่สัตว์

ก.       ประกาลัง                                      ค. หอยทาก

ข.       ว่านกาบหอย                                ง. นก

14.    ข้อใดคือพายุที่ทำให้แนวประกาลังเกิดความเสียหายมากที่สุด

ก.       พายุนกเตน                                   ค.  พายุฤดูร้อน

ข.       พายุเกย์                                          ง.  พายุงวงช้าง

15.    ข้อใดคือ Call  Center  แจ้งเหตุธรรมชาติ

ก.       1310                                               ค.  1301

ข.       1117                                               ง.  1170

16.    Ministry of Natural Resources and Environment  คืออะไร

ก.       กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข.       กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

ค.       องค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ง.       องค์กรส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

17.    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดตั้งขึ้นเมื่อเมื่อใด

ก.      3  ตุลาคม  2545                                            ค.  3  ตุลาคม  2554

ข.      5  ตุลาคม  2545                                            ง.  5  ตุลาคม  2554

18.    ข้อใดคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ก.       นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข                           ค. นายพิทยา พุกกะมาน

ข.       นายศักดา นพสิทธิ์                                      ง. นายโชติ ตราชู

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้