ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร 3 อบต. อบจ. เทศบาล
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร 3 อบต. อบจ. เทศบาล

แชร์กระทู้นี้

1.หัวหน้าคณะผู้แทน" ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)    2545 โดยทั่วไปเป็นข้าราชการสังกัดส่วนราชการใด     ตอบ กระทวงการต่างประเทศ
2.ข้อใดถือว่ายุติสงครามเย็น   ตอบ การทำลายกำแพงเบอร์ลิน
3.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติราชการแผ่นดิน   โดยจัดทำ เป็นแผนตามข้อใด       ค.  4 ปี       
 4.อบจ.ออกข้อบัญญัติเก็บใบอนุญาตจำหน่วยบุหรี่ได้อย่างไร     ตอบ ไม่เกินมวนละ 10 สตางค์
5.ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างผู้ใดขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวหรือไม่ให้ความสะดวกพอสมควรต่อการไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้างแล้วแต่กรณี
ตอบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
6. ข้อใดคือผู้กำหนดหน่วยลงคะแนนเสียง      ตอบ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
7.ให้คณะกรรมการประจำ ที่ลงคะแนนเสียงแต่ละแห่ง    ตอบ นับคะแนน ณ ที่ลงคะแนนเสียงนั้นโดยเปิดเผยจนแล้วเสร็จ
8.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กำหนดให้วุฒิสภาใช้วิธีการใดควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
   ก. การตั้งกระทู้ถาม   ข. การเปิดอภิปรายทั่วไป   ค. การควบคุมโดยคณะกรรมาธิการ   ง. ถูกทุกข้อ 
9.นายกรัฐมนตรีสามารถยับยั้งการปฏิบัติราชการของส่วนราชการท้องถิ่นได้ในกรณีใด
 ตอบ.กรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นปฏิบัติราชการต่อนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรี
10.ชั้นพิเศษแบ่งออกเป็น  ตอบ   3 ประเภท
11.หนังสือที่ปฎิบัติเร็วกว่าปกติ   ด่วน
13.ข้อมูลข่าวสาร  2540        ตอบ  ของมูลข่าวสารราชการ
14. หนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ตอบ   หนังสืออื่น
15. เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนแล้ว หากผู้ว่า       ราชการจังหวัดมอบอำนาจดังกล่าวให้ปลัดจังหวัดปฏิบัติราชการแทน จะต้องทำอย่างไร
16.จะให้มีรองปลัดกระทรวงเพิ่มได้อีกกี่คน   ตอบ เพิ่มขึ้นเป็นสองคนก็ได้ (ไม่แน่ใจว่าตอบ 1 คน หรือ 2 คน)
17.พรบ.กระจายอำนาจมีกี่หมวด ตอบ  สี่หมวด
18.ใครเป็นประธานคคก.  ตอบ นายกหรือรองนายกที่รับมอบหมาย
19.อบจ.ได้รับการจัดสรรภาคหลวงปิโตเลียม         ตอบ  ยี่สิบ รึเปล่า        ถ้ามีคำว่าหลักหักก็สี่สิบ
20.ไม่ได้เป็นส่วนราชการตามระเบียบงานสารบาญ    ตอบ รัฐวิสาหกิจ เค้าว่างั้น
 21ชื่อเต็มของลาว   ตอบ   สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
22.อนุญาโตตุลาการ ตอบ  น่าจะเป็นบุคคลที่สามรึเปล่า
23.มีมหรสพในจังหวัดขออนุญาต ตอบ ผู้ว่าราชการจังหวัด
24.การบริหารกิจการบ้านเมือที่ดีมีเป้หมาย   เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชน
25.หลักสำคัญของการจัดการปกครองท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  ตอบ จะต้องมีสภาท้องถิ่นและคณะผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งตามกำหนดเวลา
26.สอบสวนหาข้อเท็จจริงวินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตอบ คณะกรรมการเลือกตั้ง
27.ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการจัดทำแผนท้องถิ่น ดำรงตำแหน่ง  ตอบ  สองปี
28.สนับสนุนแผนประชาคมมีกี่คน  ตอบ สามคน  (ถ้าเป็นคณะกรรมการแผน สามคนแต่ไม่เกิน หก คน)
29.สภาอบต. ประกอบด้วย สมาชิกหมู่บ้านละ สองคน
30.คุณสมบัตินายกอบต.   ง.ถูกทุกข้อ  (ข้อนี้มีรึเปล่า)
31.เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐดำเนินการข้อใดเป็นอันดับแรก ตอบ ก.ทำแบบปฏิบัติราชการฯ ยาวมาก
32.ใครมีอำนาจเลื่อนตำแหน่ง สอบสวนวินัย ฯพนักงานท้องถิ่น      ตอบ ผู้บริหารท้องถิ่น
33.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดทำ........................ให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติราชการแผ่นดิน    ตอบ 
34.วิสัยทัศน์ สิบห้าปี ของยูเนสโก้ คือ   เพื่อการศึกษา
35.การแจ้งเหตุไม่ได้ไปเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งกี่วัน  ตอบ ก่อน เจ็ดวัน หลัง เจ็ด
36.กรรมการที่นับคะแนนจงใจนับคะแนนผิด  โทษ   ตอบ จำคุก หกเดือนถึงสิบปี (แต่ไม่มีให้เลือก)
37.ข้อมูลการประถมศึกษาแห่งชาติมีอายุเก็บ    ยี่สิบปี
38.เพนตาก้อน   กระทรวงกลาโหม
39.จะปิดเผยข้อมูลข่าสารบุคคล   ตอบ  ประโยชน์วิจัย จดหมายเหตุ  ก็เลย ง. ถูกทุกข้อมั้งครับ
40.บุคคลใดไม่ได้เป็นสมาชิกสภาตำบลโดยตำแหน่ง    ตอบ   สารวัตรกำนัน
41.การจัดระเบียบการประชุม  ตอบ รับรอง เรื่องด่วน ญัตติร่างที่ค้างคา ญัตติใหม่ ญัตติอื่นๆ
ผมจะทำยังไงกับห้าข้อนี้ดีครับ  ผมว่ามันแปลกๆนะ ไม่มีในระเบียบกำหนดในตำแหน่งผมเลย ทำไงดี
รื้อถอน ตึกสูงกี่เมตรต้องขอ อนุญาต   ...................มายังไงนิ
ข้ออนุญาต ภายในกี่วัน ..............................ไม่รู้ครับ
อีกประมาณสามข้อครับ ข้อสอบผีแน่
ห้าข้อเกี่ยวกับจังหวัดดูที่ตำแหน่งอื่นครับ สำหรับผมมันเจ็บมาก
เกี่ยวกับตำแหน่งครับ ตอบให้หน่อยนะครับ เป็นอะไรไรที่ไม่ถนัดที่สุด
1โรคเกิดกับไก่ฤดูฝน
2พบในไข่แดงมากที่      ไขมัน และโปรตีนตามลำดับ ก็ไมมีให้เลือกอีก
3สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อเห็ดฟาง    พีดีเอ รึเปล่า ใครเรียนทิชชู คงรู้มั้ง
4ส่วนใดไม่สามารถเจริญเป็นผล
5เกษตรพอเพียงถือว่าเป็น
6ข้อใดคือพืชบำรุงดิน ปอแก้วไม่ใช่รึเปล่า น่าจะ ค.เนาะ ปอเทือง ถั่วลาย สโนน้อยเรือนงาม
7โรคพยาธิปลาเกิดจาก 
8กุ้งกันกินกันเพราะ คือมันมีพื้นที่นะ ประมงตอบหน่อย
9เติมอะไรใน ที่มีลดอาหาร ฟอสเฟส
10ส่วนประกอบของดอก
11อะไรที่มี  แพลงตรอน แพลงตอนพืช สาหร่าย
12เกษตรเป็นวิทยาศาสตร์แบบใด
13แสงสีใดที่พืชรับมากาที่สุด แดง น้ำเงิน  ม่วง  บางตำลา  ก็ว่า ม่วง น้ำเงิน แดง
14ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ที่บอกว่าหูใบสามารสังเคราแสงได้
15ข้อใดกล่าวถึงเห็ดได้ถูกต
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้