ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เปิดสอบนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ กรมราชทัณฑ์  รวม 50 อัตรา
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เปิดสอบนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ กรมราชทัณฑ์  รวม 50 อัตรา

แชร์กระทู้นี้

ประกาศรับบุคคลเข้า ราชการ ตำแหน่ง นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) 42 อัตรา และ นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ(งานควบคุมผู้ต้องขังหญิงและอื่นๆ) 8 อัตรา (4-24 มี.ค.56)

กรมราชทัณฑ์ ประกาศรับบุคคลเข้าราชการ ตำแหน่ง นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) 42 อัตรา และ นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ(งานควบคุมผู้ต้องขังหญิงและอื่นๆ) 8 อัตรา (4-24 มี.ค.56)

 
 
ตำแหน่ง นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ)
 
- เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา และ
- เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ. 
 
 
ตำแหน่ง นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ(งานควบคุมผู้ต้องขังหญิงและอื่นๆ)
- เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา และ
- เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
 
วันรับสมัคร : 4 - 24 มีนาคม 2556
 
 
เปิดดูรายละเอียด :  คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 680.92 KB )
 


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ประวัติการราชทัณฑ์
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์  พ.ศ. 2482
แนวข้อสอบอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
- แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์
- หลักการควบคุมและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
แนวข้อสอบ  พ.ร.บ.วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา  พ.ศ. 2506
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
สรุปสาระสำคัญ พ .ร.บ.  พ. ศ. 2479  และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
- หลักการบริหารงานราชทัณฑ์
แนวข้อสอบพระราบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขัง พ.ศ. 2549


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3 พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   ราคา 679 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 
สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่    
 decho.by@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

1. ทัณฑวิทยา   หมายถึงอะไร

ตอบ  วิทยาการที่ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด2 ส่วน คือ วัตถุประสงค์ในการลงโทษ และวิธีการลงโทษ

2. การลงโทษโดยใช้สถาบัน  ได้แก่  อะไร

ตอบ การลงโทษจำคุก  กักขัง ในเรือนจำ  ทัณฑสถาน  ตะราง  คุก  สถานที่กักกัน  ทัณฑนิคมต่างๆ

3. จุดประสงค์ของทัณฑวิทยาในปัจจุบันคืออะไร

ตอบ  การดำเนินการควบคุมตัวผู้กระทำผิดและพยายามมุ่งเน้นอบรมแก้ไขให้กลับตัวเป็นคนดีหลังจากพ้นโทษแล้วกลับสู้สังคม  อันเป็นการป้องกันสังคมให้ปลอดภัยและป้องกันอาชญากรรมอีกทางหนึ่ง

4. ชื่อภาษาอังกฤษของ สำนักทัณฑ์วิทยา กรมราชทัณฑ์  คืออะไร

ตอบ DEPARTMENT  OF  CORRECTIONS   (BUREAU  OF  PENOLOGY )

5. อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ชื่ออะไร

ตอบ  นายสุชาติ วงศ์อนันต์ชัย

6. ผู้ใดที่มีอำนาจกำหนดประเภทหรือชั้นของเรือนจำ หรือ สั่งให้จัดอาณาเขตภายในเรือนจำออกเป็นส่วนๆ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงประเภท ชั้น เพศ ของผู้ต้องขัง หรือ ความประสงค์ในการอบรมผู้ต้องขัง

ตอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ซึ่งบังคับบัญชาการราชทัณฑ์

7. บุคคลภายนอกซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเรือนจำ เพื่อกิจธุระ เยี่ยมผู้ต้องขัง เพื่อประโยชน์อย่างอื่น จักต้องปฏิบัติตามข้อบังคับที่บุคคลใดได้ตั่งไว้

ตอบ อธิบดีกรมราชทัณฑ์

8. การย้ายผู้ต้องขังจากเรือนจำหนึ่งไปยังอีกเรือนจำหนึ่งนั้น ให้เป็นไปตามคำสั่งของใคร

ตอบ อธิบดีกรมราชทัณฑ์

9. แนวทางการดำเนินงานหลักของกรมราชทัณฑ์คืออะไร

ตอบ 1.  ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมืออาชีพ

2. บำบัด ฟื้นฟู และแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ

10. เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2552 -2555  คืออะไร

ตอบ  คืนคนดีสู่สังคม

11. ส่วนพัฒนาผู้ต้องขังแบ่งออกเป็นกี่ส่วน

ตอบ 3  ส่วน  ได้แก่             1. ฝ่ายฝึกวิชาชีพ

                                                2. ฝ่ายบริหารทั่วไป

                                                3. ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ

12. มาตรการในการควบคุมและปฏิบัติต่อผู้ต้องขังแบ่งออกเป็นกี่ช่วง

ตอบ  ช่วง  ได้แก่             1. การรับตัวผู้ต้องขัง

 2. การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในขณะที่อยู่ในเรือนจำ         

 3. การปล่อยตัวผู้ต้องขัง ซึ่งให้หมายรวมถึงในกรณีที่ผู้ต้องขังเสียชีวิต

13. หน่วยงานใด มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนงานที่เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  การเงิน  บัญชี  พัสดุ   และทรัพย์สินของกรมฯ  ให้เป็นไปตามนโยบาย  กฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ  คำสั่ง  มติคณะรัฐมนตรี 

ตอบ หน่วยตรวจสอบภายในกรมราชทัณฑ์

14. ลำดับขั้นของการพัฒนาราชทัณฑ์แบ่งออกเป็นกี่ขั้นตอน

ตอบ  4  ขั้นตอน

1. การควบคุมไม่ให้หลบหนี

2. การควบคุมผู้ต้องขังให้อยู่ในระเบียบวินัย

3. การจัดสวัสดิการและดูแลความเป็นอยู่ของผู้ต้องขัง

4. การเน้นการอบรมแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังอย่างจริงจัง

15. โทษทางวินัย ในระบบงานราชทัณฑ์มีกี่ประการ ได้แก่อะไรบ้าง

ตอบ  7 ประเภท  ได้แก่

1.ภาคทัณฑ์

2. งดการเลื่อนชั้นโดยมีกำหนดเวลา

3. ลดชั้น

4. ตัดการอนุญาตให้ได้รับการเยี่ยมเยียนหรือติดต่อไม่เกิน3 เดือน

5. ลดหรืองดประโยชน์และรางวัลทั้งหมด หรือแต่บางส่วนบางอย่าง

6. ขังเดี่ยวไม่เกิน 3 เดือน

7. ตัดจำนวนวันที่ได้รับการลดวันต้องโทษจำคุก

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
111111111111
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้