ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบวิชาการวัด-ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน สทศ. 2556
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบวิชาการวัด-ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน สทศ. 2556

แชร์กระทู้นี้

1. การวัดผลการศึกษาเชิงปริมาณ คือข้อใด
ก. การวัดเชาว์ปัญญา 
ข. การวัดผลสัมฤทธิ์
ค. การวัดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ง. การวัดความซื่อสัตย์ของนักเรียน
ตอบข้อ  ข. การวัดผลสัมฤทธิ์

2. การวัดผลนักเรียนจาก พฤติกรรมการแสดงออก คือข้อใด
ก. การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ข. การวัดผลการสอบระหว่างภาค
ค. การวัดความกตัญญูของนักเรียน
ง. การวัดผลการทำแบบฝึกหัด
ตอบข้อ ค. การวัดความกตัญญูของนักเรียน

3. การวัดผลการศึกษา จะมีความคลาดเคลื่อน เนื่องมาจากสาเหตุ ข้อใด
ก. คุณภาพของเครื่องมือ
ข. คุณภาพของนักเรียน
ค. คุณภาพของนักเรียน
ง. คุณภาพของสถานศึกษา
ตอบข้อ ก. คุณภาพของเครื่องมือ

4. การวัดผลการศึกษาเป็นคะแนนที่ต้องมีหน่วยคงที่ จึงต้องมีการกำหนด ตามข้อใด
ก. คะแนนมาตรฐานที 
(T-score)
ข. คะแนนมาตรฐานซี (Z-score)
ค. คะแนนค่าที 
( T - test)
ง. คะแนนมาตรฐานทีและคะแนนมาตรฐานซี
ตอบข้อ ง. คะแนนมาตรฐานทีและคะแนนมาตรฐานซี

5. ผลการสอบของนักเรียน ได้คะแนน 27 คะแนน  ครูสามารถสรุปได้ว่า ข้อใด
ก. นักเรียน เรียนดี
ข. นักเรียน เรียนอ่อน
ค. นักเรียนต้องปรับปรุง
ง. ต้องนำไปเทียบคะแนนเต็ม
ตอบข้อ ง. ต้องนำไปเทียบคะแนนเต็ม

 

6. การวัดผล ต้องใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับสิ่งที่วัด ผลที่ได้จากการวัด คือ ข้อใด
ก. ระดับคุณภาพ ข. คะแนน
ค. ระดับพัฒนาการ ง. ผ่านกับไม่ผ่าน
ตอบข้อ ข. คะแนน

 

7. กระบวนการที่นำข้อมูลจากการวัดผล  มาวินิจฉัยตัดสินคุณภาพโดยใช้กฎเกณฑ์
ก. การทดสอบ ข. การวิเคราะห์
ค. การประเมินผล ง. การตัดสินใจ
ตอบข้อ ค. การประเมินผล

 

8. การประเมินผลการศึกษา เพื่อพิจารณาตัดสินใจอย่างหนึ่งผู้ประเมินผลจึงต้องดำเนินการ ในข้อใด
ก. มีความมั่นใจในผลประเมิน
ข. รู้ระดับผลของผู้ถูกประเมินมาแล้ว
ค. สามารถรู้ผลว่าสอบได้ หรือสอบตก
ง. มีการวัดผลหาหลายครั้งหลายด้าน
ตอบข้อ ง. มีการวัดผลหาหลายครั้งหลายด้าน

 

9. เพื่อความเจริญงอกงามของผู้เรียน ข้อใดที่ผู้ประเมินไม่ต้องคำนึงถึงในการประเมินผลการศึกษา
ก. เจตคติของผู้เรียน ข. ค่านิยม คุณธรรม
ค. ความสนใจทำงาน ง. ความรู้ความเข้าใจ
ตอบข้อ ค. ความสนใจทำงาน

 

10. ข้อใดไม่ใช่กระบวนการประเมินการผลการศึกษา
ก. ข้อมูล ข. การตัดสินเกณฑ์
ค. ค่านิยม ง. สรุปผล
ตอบข้อ ค. ค่านิยม

11. ข้อใดเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการสอนโดยทั่วไป ?

. กิจกรรม  . การทดสอบความรู้เบื้องต้น

. การวัดผล  . การนำความรู้ไปใช้

ตอบข้อ ค. การวัดผล 

12. การประเมินผลเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนเป็นหน้าที่ของใคร ?

. ครูใหญ่  . ครูวิชาการ

. ครูผู้สอน  . ครูประจำชั้น

ตอบข้อ ค. ครูผู้สอน

13. ข้อใดไม่ใช่ การประเมินผลเพื่อปรับปรุงการเรียน ?

. ประเมินผลก่อนการเรียน . ประเมินผลระหว่างเรียน

. ประเมินผลย่อยก่อนสอบปลายภาค . ประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน

ตอบข้อ ง. ประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน

14. ข้อใดกล่าวถูกต้อง ?

. การประเมินผล คือการทดสอบ 

. การทดสอบยึดจุดประสงค์การเรียนเป็นหลัก

. การสอบ คือ การทบทวนบทเรียน 

. การวัดผล คือ การประเมินผล

ตอบข้อ ข. การทดสอบยึดจุดประสงค์การเรียนเป็นหลัก

15. การประเมินผลก่อนเรียนใช้ประโยชน์ในเรื่องใดมากที่สุด ?

. เพื่อให้การช่วยเหลือที่ถูกต้อง 

. เพื่อฟื้นฟูความรู้ของนักเรียน

. เพื่อรู้พื้นฐานความรู้ของนักเรียน 

. เพื่อรู้จุดเริ่มต้นในการให้ความรู้ใหม่

ตอบข้อ ค. เพื่อรู้พื้นฐานความรู้ของนักเรียน

จำหน่ายเอกสารแบบทดสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

แบบทดสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (สทศ.)
สรุปการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ถาม – ตอบ แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ถาม - ตอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า สทศ.ได้ดำเนินการจัดทดสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ให้แก่ครูและผู้สนใจเข้าทำการทดสอบ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสมรรถนะครูอาจารย์ทางด้านการวัดผลและประเมินผลการ เรียนรู้ และเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการเรียนรู้ในชั้นเรียน รองรับนโยบายการใช้คะแนนทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โดยได้เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 เป็นต้นมาซึ่งมีผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 60 จำนวนน้อย เพราะฉะนั้น ในปีงบประมาณ 2555 นี้ สทศ.ได้จัดโครงการบริการการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการ เรียนรู้ ให้แก่ครูผู้สอนตั้งแต่ระดับป.1-ม.6 รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป ซึ่งจะจัดทดสอบใน 3 ครั้ง
ทั้งนี้ สามารถสมัครสอบได้ทาง www.niets.or.th

โดยครั้งที่ 1/2555 ลงทะเบียนรับสมัคร วันที่ 1-20 มิถุนายน 2555

ชำระเงินและเลือกจังหวัดที่จะไปสอบ วันที่ 1-21 มิถุนายน 2555

ประกาศรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ วันที่ 27 มิถุนายน 2555

กำหนดการสอบ วันที่ 7 กรกฎาคม 2555 และประกาศผลสอบ วันที่ 13 กรกฎาคม 2555


ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 11-30 กรกฎาคม 2555

ชำระเงินและเลือกจังหวัดที่จะไปสอบ 11-31 กรกฎาคม 2555

ประกาศรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ วันที่ 7 สิงหาคม 2555

กำหนดการสอบ วันที่ 18 สิงหาคม 2555 และประกาศผลสอบวันที่ 24 สิงหาคม 2555


และครั้งที่ 3/2555 วันที่ 1-5 กันยายน 2555

ไม่เก็บค่าสมัครสอบสำหรับผู้สอบที่ไม่ผ่านเกณฑ์ของการสอบครั้งที่ 1 และ 2 เท่านั้น

โดยเลือกจังหวัดที่จะไปสอบวันที่ 1-5 กันยายน 2555 ประกาศรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ 10 กันยายน 2555 กำหนดการสอบ วันที่ 15 กันยายน 2555 และประกาศผลสอบ วันที่ 21 กันยายน 2555
ทั้งนี้ สทศ.จะปิดระบบการชำระเงิน ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ของวันแรกที่มีการเปิดระบบรับชำระเงินและปิดระบบการรับชำระเงินในเวลา 23.59 น.ของวันสุดท้ายที่มีการเปิดระบบรับชำระเงิน สำหรับ เงื่อนไขการสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสอบในครั้งการสอบที่ 1/2555

หรือครั้งการสอบที่2/2555 ก็ได้ การสอบครั้งที่ 3/2555 เป็นการสอบสาหรับผู้ที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 60 ในการสอบครั้งที่ 1/2555 หรือการสอบครั้งที่ 2/2555 เท่านั้น โดยการลงทะเบียนสมัครสอบในครั้งที่ 3/2555 จะไม่เสียค่าสมัครสอบ


การชำระเงินค่าสมัครสอบ ผู้สมัครจะต้อชำระค่าสมัครสอบ 200 บาทต่อครั้งการสอบ

โดยชำระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ โดยธนาคารจะเก็บค่าธรรมเนียม 10 บาท และจะเก็บเอกสารส่วนล่าง และส่งคืนเอกสารส่วนบนของใบชาระเงินให้ผู้สมัครสอบไว้เป็นหลักฐาน หรือสามารถชาระเงินผ่านตู้อัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารตามขั้นตอนที่ระบุไว้ หลังจากการชำระเงินให้ผู้สมัครสอบเข้ามาตรวจสอบสถานะการชำระเงินทางเว็บไซต์ ภายหลังการชาระเงิน 2 วัน หากสถานการณ์ชำระเงินไม่เปลี่ยนแปลง ให้รีบติดต่อ สทศ. โดยทันที และสทศ.ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม สทศ.จะเปิดสนามสอบใน 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ / เชียงใหม่ / สงขลา / ขอนแก่น / สนามสอบในจังหวัดอื่นๆ ที่อาจกำหนดเพิ่มเติม และผู้ที่สอบผ่านจะต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 และจะได้รับวุฒิบัตรจากสถาบัน โดยส่งทางไปรษณีย์หลังจากประกาศผลสอบ ในการสอบครั้งที่ 3/2555
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1111111111
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้