ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : กรมการบินพลเรือน รับสมัครพนักงานราชการ รวม 17 อัตรา  2555
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

กรมการบินพลเรือน รับสมัครพนักงานราชการ รวม 17 อัตรา  2555

แชร์กระทู้นี้

กรมการบินพลเรือน

ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานราชการ รวม 17 อัตรา <รับออนไลน์>(5-25 มิ.ย.55)

 

กรมการบินพลเรือน
ประกาศกรมการบินพลเรือน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรคเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งต่าง ๆ

เปิดรับสมัคร 5 - 25 มิถุนายน 2555

ประกาศกรมการบินพลเรือน
 

  ประกาศกรมการบินพลเรือน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรคเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งต่าง ๆ  
 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการบินพลเรือน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรคเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งต่าง ๆ

download ใบรับรองแพทย์

 

กรมการบินพลเรือน ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานราชการ รวม 17 อัตรา <รับออนไลน์>(5-25 มิ.ย.55)
 
ประกาศกรมการบินพลเรือน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งต่างๆ
ด้วย กรมการบินพลเรือน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป 
 
ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงานและรายละเอียดการจ้างงาน
 
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักบริหารกลาง
ค่าตอบแทน 11,160 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าทุกสาขา
 
2. ตำแหน่งนายช่างโยธา
จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักพัฒนาท่าอากาศยาน
ค่าตอบแทน 11,160 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค สาขาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือ
สาขาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
การศึกษาชั้นสูง หรือได้รับอนุปริญญา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางก่อสร้าง ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี
ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือต่อจากประกาศนียบัตรการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทางช่างก่อสร้าง
ช่างสำรวจ ช่างโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม และช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 
3. ตำแหน่งช่างเครื่องกล
จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักพัฒนาท่าอากาศยาน
ค่าตอบแทน 11,160 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเทคนิค
เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือทาง
อื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเครื่องกล
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 
4. ตำแหน่งพนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน
จำนวน 4 อัตรา สังกัด
- ท่าอากาศยานอุบลราชธานี
- ท่าอากาศยานอุดรธานี
- ท่าอากาศยานกระบี่
- ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
ค่าตอบแทน 11,160 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าทุกสาขา
 
5. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
จำนวน 4 อัตรา สังกัด
- ท่าอากาศยานอุบลราชธานี
- ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน
- ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
- ท่าอากาศยานนราธิวาส
ค่าตอบแทน 11,160 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าทุกสาขา
 
6. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
จำนวน 2 อัตรา สังกัด
- ท่าอากาศยานระนอง
- ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน
ค่าตอบแทน 11,160 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าทุกสาขา
 
7. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง
จำนวน 1 อัตรา สังกัดท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน
ค่าตอบแทน 11,160 บาท
 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าทุกสาขา
 
8. ตำแหน่งผู้ดูแลสนามบิน
จำนวน 3 อัตรา สังกัด
- ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน
- ท่าอากาศยานชุมพร
- ท่าอากาศยานระนอง
ค่าตอบแทน 9,150 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าทุกสาขา
 
วิธีการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2555 ถึง วันที่ 25 มิถุนายน 2555 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์กรมการบินพลเรือน http://job.aviation.go.th 
หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งต่างๆ” (ผู้สมัครสอบคัดเลือกสามารถสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมการบินพลเรือน ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)

- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
- ตำแหน่งนายช่างโยธา
- ตำแหน่งช่างเครื่องกล
- ตำแหน่งพนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง
- ตำแหน่งผู้ดูแลสนามบิน

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย

 สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้