ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เปิดสอบ 104 อัตรา 2555
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เปิดสอบ 104 อัตรา 2555

แชร์กระทู้นี้

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่ง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 104 อัตรา <รับออนไลน์>(30 พ.ค.-8 มิ.ย.55)

 

 

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่ง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 104 อัตรา <รับออนไลน์> (30 พ.ค.-8 มิ.ย.55)


          ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่ง ตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ ในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน 104 อัตรา 
          ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา [url]www.ksp.or.th[/url] 
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ถึง 8 มิถุนายน 2555 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
โทร : 02-2804334-8 ต่อ 530  หรือ 02280-6676 หรือ 02281-6151

รายละเอียดตามเอกสารแนบ...

 
 
 
 

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
1. แนวข้อสอบข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง สังคม ประจำปี พ.ศ. 2555
2. นโยบายการศึกษา รัฐบาลยิ่งลักษณ์
3. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- แนวข้อสอบ พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาบ้านเมืองที่ดี 2546
4. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปคณิตศาสตร์ _เฉลยละเอียด
5. แนวข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด
ภาคความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
1. แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
2. แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
3. แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
4. แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
5. ข้อบังคับครุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548
6. ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547
7. แนวข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย

 สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548
1.    ข้อใดคือประธานกรรมการครุสภา
ก.    เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์        ค. พล.อ.บุญรอด สมทัศน์
ข.    นายวิจิตร ศรีสอ้าน            ง. นายชาญชัย  ลิขิตจิตถะ
ตอบ  ก.  เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์    
2.    ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547 อาศัยอำนาจตามความในมาตราใดแห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
ก.    มาตรา 9 (11)            ข. มาตรา 45
ข.    มาตรา 84 และมาตรา85        ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ
3.    ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547 เป็นมติคณะกรรมการครุสภาของการประชุมครั้งที่เท่าใด
ก.    ครั้งที่ 8/2548            ค. ครั้งที่ 8/2547
ข.    ครั้งที่ 9/2548            ง.  ครั้งที่ 9/2547
ตอบ  ค. ครั้งที่ 8/2547
4.    ประชุมเมื่อวันที่เท่าใด
ก.    6  กันยายน  2547            ค. 20 กันยายน  2547
ข.    12 กันยายน  2547            ง.  25  กันยายน  2547
ตอบ  ก. 6  กันยายน  2547
5.    ข้อบังคับนี้เรียกว่าอออะไร
ก.    ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2547
ข.    ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา พ.ศ. 2547
ค.    ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพพ.ศ.2548
ง.    ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547
ตอบ  ง.  ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547
6.    ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547  เริ่มใช้ตั่งแต่เมื่อใด
ก.    ประกาศในกระทรวงศึกษาธิการ    
ข.     ประกาศในที่ประชุมการว่าด้วยข้อบังคับครุสภา
ค.    ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ง.    ประกาศในระเบียบข้าราชการครู
ตอบ  ค. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
7.    ข้อใดคือความหมายของ  “คณะกรรมการ”  ในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547
ก.    คณะกรรมการกระทรวงศึกษาธิการ    ค. คณะกรรมการมาตรฐาน
ข.    คณะกรรมการครุสภา        ง. คณะกรรมการวิชาชีพ
ตอบ  ข. คณะกรรมการครุสภา
8.    ข้อใดคือความหมายของ  “เลขาธิการ”  ในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547
ก.    เลขาธิการมาตรฐานวิชาชีพ        ค. เลขาธิการวิชาชีพ
ข.    เลขาธิการคุรุสภา            ง. เลขาธิการกระทรวงศึกษาธิการ
ตอบ ข. เลขาธิการคุรุสภา
9.    ข้อใดคือความหมายของ  “ใบอนุญาต”  ในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547
ก.    ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งออกให้ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งครู
ข.    ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งออกให้ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ค.    ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามพระราชบัญญัติสภาครู
ง.    ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ
10.    ข้อใดไม่ใช่ความหมายของ  “คำขอ”  ในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547
ก.    คำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
ข.     คำขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต
ค.    คำขอต่ออายุใบอนุญาต
ง.    คำขอให้พิจารณาความผิดของผู้ทำผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตอบ  ง. คำขอให้พิจารณาความผิดของผู้ทำผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
11.    ข้อใดคือความหมายของ  “รัฐมนตรี”  ในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547
ก.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ข.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค.    รัฐมนตรีกกระทรวงสาธารณสุข
ง.    รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย
ตอบ  ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
12.    ข้อใดคือผู้รักษาการมีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ก.    ประธานกรรมการครุสภา    ค.  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ข.    เลขาธิการครุสภา        ง. เจ้าหน้าที่จรรยาบรรณ
ตอบ  ก. ประธานกรรมการครุสภา
13.    ข้อใดคือคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ก.    มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
ข.    มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง
ค.    ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
ง.    ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ
14.    ข้อใดคือลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ก.    เป็นผู้ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
ข.    เป็นบุคคลธรรมดา
ค.    เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
ง.    มีอายุเกินกว่ายี่สิบปี
ตอบ  ค. เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้