ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เปิดสอบราชการ สำนักงานกิจการยุติธรรม <รับออนไลน์> รวม 5 อัตรา (28 พ.ค.-7 มิ.ย.55)
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เปิดสอบราชการ สำนักงานกิจการยุติธรรม <รับออนไลน์> รวม 5 อัตรา (28 พ.ค.-7 มิ.ย.55)

แชร์กระทู้นี้

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ และ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ <รับออนไลน์> รวม 5 อัตรา (28 พ.ค.-7 มิ.ย.55)

 

ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :๑๑,๖๘๐-๑๒,๘๕๐ บาท
ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยจะต้องเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าประกาศ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ๑. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้
๑.๑ ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน)
(๑) ความรู้เกี่ยวกับการเงินการคลังภาครัฐ ได้แก่ งบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ
(๒) ความรู้ในการตรวจสอบภายในและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ
(๓) ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง เช่น
- พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑
๑.๒ ความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ (Conversation, Vocabulary, Structure, Reading Comprehension) (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
  

 

ชื่อตำแหน่ง :นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :๑๑,๖๘๐-๑๒,๘๕๐ บาท
ประเภท :วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทางการบริหารงานบุคคล ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ โดยจะต้องเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ๑. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้
๑.๑ ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน)
(๑) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
(๒) ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การวางแผน การจัดทำโครงการ และการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(๓) ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง เช่น
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
- พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๑.๒ ความรู้ ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ (Conversation, Vocabulary, Structure, Reading Comprehension) (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
  
เปิดรับสมัคร :วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555

 

   รับสมัคร วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ที่  http://job.moj.go.th

เปิดดูรายละเอียด :  คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 381.22 KB )

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบสำนักงานกิจการยุติธรรม  ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)

1. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

 2. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย

 สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้