ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบ.ยศ.ทบ.สายงานทั่วไป 2556
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบ.ยศ.ทบ.สายงานทั่วไป 2556

แชร์กระทู้นี้

แนวข้อสอบ ยศ.ทบ. (ศาสนาและศีลธรรม) 1.การทอดกฐิน สิ่งที่ขาดไม่ได้เพราะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดคือ


ตอบ  ผ้าไตรจีวร เป็นมูลเหตุเกิดประเพณี
2.การรณรงค์วัฒนธรรมไทยให้คนไทยได้มีสำนึกถึงความเป็นไทยเกี่ยวข้องกับเรื่องใดเป็นสำคัญ


ตอบ สถาบันทางสังคม เพราะ
เป็นแบบแผนในการกระทำ การคิด หรือความประพฤติของมนุษย์ในสังคมหนึ่ง ๆ
ที่ยึดถือร่วมกัน

3.มารดาบิดาที่เลี้ยงบุตรให้เป็นสุข
ส่งเสียให้ได้รับการศึกษาอบรมแสดงว่าปฏิบัติธรรมข้อใด


ตอบ   เมตตา-ปรารถนาให้ผู้อื่นมีสุข 
4.การปกครองคณะสงฆ์
สมเด็จพระสังฆราชทรงดำรงตำแหน่งเป็นประมุขสงฆ์และมีสมเด็จพระราชาคณะอีก


ตอบ   8รูป
และ พระราชคณะแต่งตั้งอีก
12 รูป

5.ลักษณะวัฒนธรรมไทยที่สำคัญที่สุด
คือ

ตอบ  มีลักษณะของความเป็นไทย, มีแบบแผนทางพิธีกรรม, ยึดถือการทำบุญกุศล,

แสดงออกสนุกสนาน, ผูกพันการเกษตร ฯลฯ 
6.การนิมนต์พระมาที่บ้าน 5
รูปแสดงว่าทำพิธีใด


ตอบ  เจริญพระพุทธมนต์ อย่างต่ำ 5 รูป ,7รูป ,9 รูป
ไม่เป็นจำนวนคู่ แต่พิธีหลวงปัจจุบัน

มักอาราธนาพระเป็นคู่ เช่น 10 รูป เป็นต้น งานแต่งงาน 10 รูป( บ่าว-สาว นิมนต์ฝ่ายละ 5 รูป ) สวดอภิธรรมศพ 4
รูป

7.การพบกระเป๋าสตางค์หล่นแต่ไม่เก็บเอาเป็นของตนเอง
ประกาศหาเจ้าของ คือ มีเจตนางดเว้นการทำผิดศีลที่เรียกว่า


ตอบ   สัมปัตตวิรัติ   หมายถึง
เจตนางดเว้นเมื่อพบเหตุการณ์เฉพาะหน้า

8.ปัจฉิมโอวาทของพระพุทธองค์ที่ว่า
ท่านทั้งหลายจงยังกิจของตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด
สอดคล้องกับ
  มรรค 8 ข้อ


ตอบ  สัมมาสติ การระลึกชอบ
9.การทอดกฐิน จะทำในเดือนใด


ตอบ    วันแรม 1 ค่ำ
เดือน
11 – วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 

10.อิทธิบาท 4 ข้อที่ว่า วิมังสา หมายถึง


ตอบ    ความคิดค้น ใช้ปัญญาพิจารณางาน คือ
เข้าใจทำงาน

11.ฟังปาติโมกข์ หรือลงปาติโมกข์
กระทำในวัน


ตอบ    วันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 หรือเดือน 4 ปีอธิกมาส
, วันมาฆบูชา เป็นวันที่พระพุทธ 

เจ้าได้ประกาศพระพุทธศาสนาขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก
เว้นชั่ว ทำดี
ทำจิตให้บริสุทธิ์

12.เมตา กรุณา
เป็นพื้นฐานช่วยให้เบญจศีลข้อใดรักษาได้ง่ายขึ้น

ตอบ   ปาณาติบาต

13.การศึกษาของพระสงฆ์ตามที่ทางคณะสงฆ์กำหนด
ได้แก่ตอบ        1.การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี                2.การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม                3.การศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์   ซึ่ง แบ่งได้เป็น 2 สถาบัน
คือ
1.มหามกุฎราชวิทยาลัย ศน.บ.
(ศาสนศาสตรบัณฑิต)วัดบวรนิเวศวิหาร
  2.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พธ.บ.
(พุทธศาสตรบัณฑิต) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

14.การศึกษาในทางพุทธศาสนามี 2
ประเภท คือ


ตอบ    1.คันถธุระ
คือ การศึกษาพระปริยัติธรรม
2. วิปัสสนาธุระ คือ
การปฏิบัติตาม
 

พระพุทธวัจนะเพื่อบรรลุมรรคผลเบื้องสูง
15.พระไตรปิฎก ประกอบด้วยตอบ    1.พระวินัย
2.พระสูตร 3.พระอภิธรรม

16.เจตนารมที่แท้จริงในการเผยแผ่ศาสนาของพระพุทธเจ้า
คือ


ตอบ  เพื่อประโยชน์สุขของมหาชน
17.วันอาสาฬหบูชา
พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา คือ ทรงแสดงธรรมครั้งแรก ชื่อ


ตอบ   ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
18.การเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ
จัดอยู่ใน


ตอบ   สหธรรม- การอยู่ร่วมกัน 
19.การกราบพระรัตนตรัยมี 3
จังหวะ คือตอบ    1.อัญชลี 2.วันทา 3.อภิวาท

20.สมานัตตตา แปลว่า วางตัวเหมาะสม เสมอภาค

สมกับฐานะตน ตรงกับคำพังเพยหรือสำนวนไทย     


ตอบ     นกน้อยทำรังแต่พอตัว


21.คนว่ายาก ดื้อรั้น กระด้าง ไม่ยอมฟังเหตุผลใดๆ
จากผู้ใดทั้งสิ้น ควรแก้ไขด้วยการปฏิบัติธรรม

                ตอบ     โสวจัสสตา ความเป็นผู้ว่าง่าย 

22.          ใบพ้อพันห่อ หุ้มกฤษณา 
                หอมระรวยรสพา เพริศด้วย 
                คือคนเสพเสน่หา นักปราชญ์
                ความสุขซาบฤาม้วย ดุจไม้กลิ่นหอม
                โคลงบทนี้สอดคล้องคุณธรรมใด


ตอบ     ( กัลยาณมิตตตา มีคนดีเป็นเพื่อน อยู่ในหมู่นักปราชญ์อาจฉลาดด้วย )
23.วัดที่จะรับกฐินจะต้องมีพระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษาในวัดนั้นตลอด
3 เดือน โดยไม่ขาดพรรษาอย่างน้อย


ตอบ   จำนวน 5 รูป
24.สิ่งของที่ขาดไม่ได้ในการทอดผ้าป่า
คือ


ตอบ   ผ้าบังสุกุล ผ้าเปื้อนฝุ่นไม่มีเจ้าของหวงแหน
25. “ โลกพร่องอยู่เป็นนิจ
ไม่รู้จักอิ่ม เป็นทาสแห่งตัณหา
นี้เป็นคำกล่าวของ
พระรัฐปาลเถระ การที่จะแก้ปัญหาให้คนรู้จักอิ่ม
รู้จักพอนั้นควรแก้ด้วยนาถกรณธรรมข้อใด


ตอบ   สันตุฏฐี สันโดษ
, มีความพอใจตามกำลังความสามารถของตน ไม่ละโมบ ไม่เห็นแก่ตัว
ไม่ฟุ่มเฟือย ได้อย่างไรใช้อย่างนั้น

26.สิ่งต่างๆที่สมาชิกในสังคมประดิษฐ์ขึ้น
เป็น


ตอบ   สหธรรม
27.ในฐานะเป็นพระภิกษุสงฆ์
เมื่อเห็นชายคนหนึ่งเป็นคนยากจนมาก อยู่แบบอดๆอยากๆ
ควรปฏิบัติต่อชายผู้นั้นอย่างไร


ตอบ    แนะนำ หลักธรรมสำหรับสร้างฐานะให้
28.พุทธศาสนาแพร่เข้ามาในแผ่นดินไทย
ตั้งแต่ก่อน พ.ศ.
300 คนไทยนับถือพุทธศาสนา


ตอบ   ประมาณก่อน พ.ศ.300 นิกายเถรวาท - 
หินยาน , พ.ศ.1300 นิกายมหายาน , พ.ศ.1600 นิกายเถรวาทแบบพุกาม , นิกายเถรวาทแบบลังกาวงศ์ พ.ศ.1800 จนถึงปัจจุบัน
29.เอกลักษณ์ของชาติไทย คือ


ตอบ    สิ่งที่บ่งบอกความเป็นไทย ได้แก่ ภาษาไทย
การแต่งกาย ความเคารพ สถาปัตยกรรม ประเพณี ฯลฯ

30.พระสงฆ์ หมายถึงตอบ   พระตั้งแต่ 2 รูปขึ้นไป , ภิกษุ ภิกษุณี
31.จัดหมวดหมู่ธรรม


ตอบ  
1.อิทธิบาท 4 คือ เครื่องให้ถึงความสำเร็จ หนทางแห่งความสำเร็จ ธรรมะทำให้ประสบผลสำเร็จ
  ได้แก่  
1.ฉันทะ ความชอบ 2.วิริยะ ความเพียรพยายาม 3.จิตตะ
ใส่ใจ 4.วิมังสา พิจารณาใคร่ครวญ

                                2.พรหมวิหาร
4 คือธรรมะสำหรับผู้ปกครองคน ( พ่อ แม่
) ...
1.เมตตา - ปารถนาให้ผู้อื่นมีสุข 2.กรุณา - สงสารผู้อื่นเมื่อตก ทุกข์ 3.มุทิตา - ยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี 4.อุเบกขา ความเป็นกลาง 

                                3.อคติ
4 ความลำเอียง   ได้แก่ 
1.ฉันทาคติ - เพราะรัก 2.โทสาคติ
- เพราะชัง
3.โมหาคติ - เพราะเขลา 
   4.ยาคติ เพราะกลัว 
                                4.สังคหวัตถุ
4 ธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจ   ได้แก่  
1.ทาน - การแบ่งปันสิ่งของ 2.ปิยวาจา
- วาจาไพเราะน่ารัก
 

3.อัตถจริยา - บำเพ็ญประโยชน์ 4.สมานัตตตา วางตนให้เหมาะสม 
32.ความหมายที่ควรรู้


ตอบ      
ศรัทธา เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ ขันติ อดทน ถอนตัวจากความชั่ว
ศีล
รักษากาย วาจา ให้เรียบร้อย อุเบกขา ความเที่ยงธรรม 

สุตะ ตั้งใจสดับฟัง หมั่นเล่าเรียนศึกษา อัตถจริยา --
บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์

จาคะ สละให้ปันสิ่งของๆตนแก่คนที่ควรให้(บริจาค) สัจจะ
ความซื่อสัตย์ต่อกัน

33.รากเหง้าของความพยาบาท คือ


ตอบ    อวิชชา ความไม่รู้
: รติ
ความชอบใจ, อรติ ความไม่พอใจ, วิชชา ความรู้ 

34.วัฒนธรรมตะวันตกที่มีอิทธิพลต่อเยาวชนไทยมากที่สุด
คือ


ตอบ   ด้านวัตถุ
35.หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา
มี
84,000 พระธรรมขันธ์ มีทั้งหมด


ตอบ   45 เล่ม
36.ประเพณีของสังคมไทยที่สะท้อนค่านิยมในเรื่องความกตัญญูกตเวทีได้เป็นอย่างดี
คือ


ตอบ    การทำบุญวันเกิด
37.ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมชนบท
คือ


ตอบ    วัฒนธรรมตะวันตก

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ.ยศ.ทบ.สายงานทั่วไป ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบวิชาศาสนาและศิลธรรม
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจ สังคม และการทหาร
- ความรู้เกี่ยวกับการทหาร
- แนวข้อสอบแบบธรรมเนียมทหาร ยศ.ทบ.
- ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหาร
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖
- ข้อบังคับกระทรวงว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหารกลาโหม

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

1.  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก คนปัจจุบันคือใคร                   ก.พลโท สินธุ์ชัย สมานทรัพย์                               .พลโท ธีรชัย  นาควานิช            . พลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์                                                 . พล.ท.นรินทร์   ลักขณาตอบ  . พล.ท.นรินทร์  ลักขณา 2. ผู้อำนวยการองค์กรการค้าโลกหรือ WTO ในปัจจุบัน
คือ


ก. นายไมค์มัวร์                                                                    ค.นายปาสกาล ลามี่ข. นายศุภชัย พานิชภักดิ์                                                    ง.นายอลัน กรีนสแปน                ตอบ ค. นายปาสกาล ลามี่3. เลขาธิการองค์การสหประชาชาติคนปัจจุบัน คือก. นายโรเบริ์ต โซลิค                                                          ค.นายบัน คี มุน


ข. นายเบน เบอร์นานกี้                                                      ง.นายสุรเกียรติ เสถียรไทยตอบ  ค. นายบัน คี มุน   ชาวเกาหลีใต้4. อาชีพใดที่จะมีการถ่ายเทแรงงานในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พ.ศ.2558ก. วิศวกร                                               ค. บัญชีข. การสำรวจ                                        ง.ถูกทุกข้อตอบ  ง. ถูกทุกข้อ เพิ่มเติม แพทย์ พยาบาล  สถาปัตยกรรม ทันตแพทย์ การบริการ/ท่องเที่ยว5. นายชูวิทย์  กมลวิศิษฎ์เป็น ส.ส. สังกัดพรรคการเมืองใด        ก. พรรคภูมิใจไทย (ภท.)                                       ข.  พรรคหลังชล

         ค.  พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (ชพน.)                      ง.  พรรครักประเทศไทย  ตอบ  ข้อ  ง.  พรรครักประเทศไทย6. นายกรัฐมนตรีของไทยที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดคือก. จอมพลถนอม กิตติขจร                                  ค. จอมพล ป. พิบูลสงครามข. พลเอกเปรม ติณสูลานนท์                                             ง. นายอานันท์ ปันยารชุนตอบ  ค. จอมพล ป. พิบูลสงคราม7. ประธานศาลรัฐธรรมนูญคนปัจจุบันคือคือก. นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์                                 ค. นายนรนิติ เศรษฐบุตรข. น.ต. ประสงค์ สุ่นศิริ                                                      ง. นายแก้วสรร อติโพธิตอบ  ก. นายวสันต์
สร้อยพิสุทธิ

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้