ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : สมัครสอบ แนวข้อสอบ นักเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์ 2556
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

สมัครสอบ แนวข้อสอบ นักเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์ 2556

แชร์กระทู้นี้

ไปรษณีย์ไทย ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์ จำนวน 100 คน ประจำปีการศึกษา 2556

จำนวน 100 คน
ชาย 60 คน
หญิง 40 คน

คุณวุฒิการศึกษา
สำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ม.6
เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50

รับสมัคร
วันที่ 18 - 30 เมษายน 2556

กำหนดวัน เวลาสถานที่สอบ
วันที่ 23 มิถุนายน 2556

อ่านประกาศ
http://www.thailandpost.com/upload/news/recruit/_20130327_093935.pdf

 

1. เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555 ได้มีการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ชุดใหม่ โดยบุคคลที่ได้เป็นประธานกรรมการ คือใคร

. พลเอกสมชัย มาระเนตร์ . นายจตุรนต์ ถิระวัฒน์

. นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ . นายอิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย

2. ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดในบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรียกว่าอะไร

. ประธานกรรมการ . กรรมการผู้จัดการ

. กรรมการผู้จัดการใหญ่ . ผู้อำนวยการ

3. ใครเป็นผู้ทำหนังสือกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ถวาย คำแนะนำให้เปิดบริการไปรษณีย์ไทยขึ้นในประเทศไทย

. สมเด็จพระนางเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์กรมหลวงภานุพันธุวงศ์วรเด 

. เจ้าหมื่นเสมอใจราช

. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

. เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ

4. ผู้สำเร็จราชการกรมไปรษณีย์ไทยคนแรกคือ

. สมเด็จพระนางเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์กรมหลวงภานุพันธุวงศ์วรเด 

. เจ้าหมื่นเสมอใจราช

. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

. เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ

5. การเปิดไปรษณีย์ไทยเป็นครั้งแรกเมื่อใด

. 4 สิงหาคม 2423 . 4 สิงหาคม 2424

. 4 สิงหาคม 2425 . 4 สิงหาคม 2426

6. การสื่อสารแห่งประเทศจัดตั้งขึ้นเมื่อใด

. 25 กุมภาพันธ์ 2520  .  4 เมษายน 2522

. 12 พฤษภาคม 2523 . 21 พฤษภาคม 2529

7. การแปรสภาพการสื่อสารแห่งประเทศไทยตามติคณะรัฐมนตรีเกิดเป็นหน่วยงานในข้อใด

. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด . บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

. บริษัท ทีโอเอ จำกัด (มหาชน ) . ข้อ ก และ ข ถูก

8. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สังกัดกระทรวงใด

. กระทรวงคมนาคม 

. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

. กระทรวงการคลัง

. เป็นองค์กรอิสระไม่สังกัดหน่วยงานใด

9. ข้อใดเป็นวิสัยทัศน์ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

. เป็นผู้นำในธุรกิจไปรษณีย์ โดยมุ่งสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าด้วยคุณภาพบริการที่เป็นมาตรฐานสากล 

. ให้บริการไปรษณีย์และบริการการเงินที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

. ขยายขอบเขตการบริการไปสู่กลุ่มลูกค้าที่กว้างขวางขึ้น

. ถูกทุกข้อ

10. ข้อใดคือภารกิจของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

. ให้บริการไปรษณีย์และบริการการเงินที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 

. ขยายขอบเขตการบริการไปสู่กลุ่มลูกค้าที่กว้างขวางขึ้น

. ขยายขอบเขตการให้บริการสู่บริการในลักษณะหรือรูปแบบใหม่ๆ 

. ถูกทุกข้อ

11. “ มุ้งเน้นการตลาดเชิงรุกเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าทุกระดับ เป็นนโยบายของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในด้านใด

. ด้านการบริการ . ด้านการตลาด

. ด้านการเงินและการลงทุน . ด้านบุคลากร

12. “ พัฒนาการบริหารจัดการให้เอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินงานในเชิงธุรกิจ เป็นนโยบายของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในด้านใด

. ด้านการบริการ . ด้านการเงินและการลงทุน

. ด้านการบริหารและการจัดการ . ด้านบุคลากร

13. รูปแบบการให้บริการแบบ One Stop Service เป็นแผนงานในโครงการใด

. แผนพัฒนาระบบไปรษณีย์ออนไลน์ 

. แผนงานปรับปรุงระบบนำจ่ายไปรษณีย์ระยะที่ 2

. โครงการระบบเคาร์เตอร์ไปรษณีย์อัตโนมัติ 

. แผนจัดตั้งเฟรนไชส์ไปรษณีย์

14.  แผนส่งเสริมการให้บริการรับชำระเงิน PAY AT POST คือข้อใด

. เป็นตัวแทนชำระเงินให้แก่หน่วยงานภาครัฐและหน่วยธุรกิจต่างๆเพิ่มมากขึ้น 

. เป็นการปรับเปลี่ยนระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ

. อำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของลูกค้าผู้ใช้บริการในการส่งสิ่งของและเก็บเงินปลายทาง

. ไม่มีข้อถูก

15. ที่ทำการไปรษณีย์รับจ่ายทำหน้าที่อะไร

. ให้บริการรับฝากและนำจ่ายสิ่งของทางไปรษณีย์ 

. ให้บริการเฉพาะรับฝากสิ่งของส่งทางไปรษณีย์

. ที่ทำการจัดตั้งขึ้นเป็นการชั่วครางเพื่อให้บริการเฉพาะกิจในโอกาสต่างๆ

. มีข้อถูก

16. ข้อใดคือเว็บไซต์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

. thailandpost.co.th . thailandpost.go.th 

. thaipost.co.th . thaipost.go.th

17. ไปรษณียบัตรในประเทศมีอัตราค่าบริการฉบับเท่าใด

. 1 บาท  . 1.50 บาท

. 2 บาท  . 2.50 บาท

18. ปณ . ย่อมาจากอะไร

. ไปรษณีย์ . ตู้ไปรษณีย์

. บุรุษไปรษณีย์  . ที่ทำการไปรษณีย์

19. ปณฝ.  ย่อมาจากอะไร

. ไปรษณีย์นำฝาก . ไปรษณีย์รับฝาก

. ที่ทำการไปรษณีย์นำฝาก . ที่ทำการไปรษณีย์รับฝาก

20. ในปัจจุบันในการส่งจดหมายภายในประเทศมีอัตราค่าบริการเท่าใด

. 2 บาท . 2.50 บาท

. 3 บาท . 4 บาท

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักเรียนไปรษณีย์ โรงเรียนการไปรษณี ใหม่ล่าสุด 
รวมทุกอย่างที่โรงเรียนการไปรษณีย์ออกข้อสอบ

ความรู้เกี่ยวกับไปรษณีย์
- แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ 
- แนวข้อสอบ วิชาภาษาคอมพิวเตอร์ 
- แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ 
- แนวข้อสอบ วิชาทัศนะคติ 


สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD ติววิชาภาษาไทย   ราคา 679 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย บิ๊กซีขอนแก่น decho 
pragay  ออมทรัพย์ 

โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  085-0127724
 
สนใจสั่งซื้อมาที่  
decho.by@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์จำนวน 70 คน ชาย 45 คน หญิง 25 คน ประจำปีการศึกษา 2555 <สมัครได้ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง> (19-30 เม.ย.55)

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์จำนวน 70 คน ชาย 45 คน หญิง 25 คน ประจำปีการศึกษา 2555 <สมัครได้ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง>  (19-30 เม.ย.55)


                                                                           ดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบการสอบ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
Re:สมัครสอบ แนวข้อสอบ นักเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์ 2555
00000000
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้