ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : DVD เตรียมสอบ คู่มือเตรียมสอบศึกษานิเทศก์ ใช้สอบทุกพื้นที่
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

DVD เตรียมสอบ คู่มือเตรียมสอบศึกษานิเทศก์ ใช้สอบทุกพื้นที่

แชร์กระทู้นี้

อ้างอิง: กระทำโดย decho โดยการย้ายจากกระดานข่าว การทำวิทยฐานะ แนวข้อสอบผู้อำนวยการ เมื่อเวลา(2014-11-19)
DVD เตรียมสอบศึกษานิเทศก์ ที่กำลังเปิดสอบ ทั่วประเทศ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติว
และการติวสอบต้องใช้เวลาและเงินจำนวนมาก
แต่จะดีไหมถ้าท่านสามารถติวสอบเองได้เองหรือบางท่านอาจจะไม่มีเวลาอ่านหนังสือ ขี้เกียจอ่านหนังสือ ท่านก็สามารถเอาไฟล์ MP3
จากแผ่นนี้ไปลงใน มือถือ ipad iphone ใช้ฟังในรถยนต์ หรือฟังควบคู่กับการทำกิจกรรมต่างๆ ท่านก็สามารถจำได้เท่ากับการอ่าน

MP3 ติวสอบศึกษานิเทศก์
" ประกอบด้วย เนื้อหา และแบบฝึกหัด 
การันตีได้ผล...วัดจากการมีผู้สอบได้แล้ว
แผ่น DVD ประกอบด้วย
MP3 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา
MP3 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
MP3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
MP3 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
MP3 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
MP3 คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณ วิชาชีพ ครู
MP3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พศ.2557
MP3 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
MP3 สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
E-Book นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
E-Book สรุป ข่าวเด่น สถานการปัจจุบัน ข่าวไทย และทั่วโลก
*รับประกันคุณภาพ*    
สอบถามรายละเอียดที่  

Line : testthai1

ราคาชุดละ 2,500 บาท / จัดส่งถึงที่...
คอร์ส DVD
 ชุดเตรียมสอบ+ หนังสือแนวข้อสอบศึกษานิเทศก์

จำหน่ายเอกสารเตรียมสอบศึกษานิเทศก์
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา

- นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

- ถาม - ตอบ งานของเขตพื้นที่การศึกษา

ถาม -ตอบ งานในหน้าที่ศึกษานิเทศก์

- แนวข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

- แนวข้อสอบ พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- แนวข้อสอบ พรก.หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

- แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

- แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

- แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2539

- คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

- จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

- สรุป ข่าวเด่น สถานการณ์ปัจจุบัน ข่าวไทย และทั่วโลก

- การศึกษาไทยกับประชาคมอาเซียน


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.comจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
weerachon ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

ถาม ตอบ หน้าที่ ความรู้ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

************************

 

1. "ศึกษานิเทศก์ คือ

ตอบ  ผู้ทำหน้าที่นิเทศ-แนะนำ-ชี้นำ-กระตุ้นให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษา  ให้เกิดความรู้ ความตระหนัก และมีทักษะในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน"  รวมทั้งสามารถเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการสำหรับนักบริหารระดับสูงในองค์กรที่สังกัด เช่น ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา  รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่  ผู้อำนวยการกลุ่มงานต่าง ๆ เป็นต้น 

2. ศึกษานิเทศก์ จะต้องมีความรู้ในด้านใดบ้าง

ตอบ 1) มีความรู้-แตกฉาน ลึกซึ้งในเนื้อหาสาระ เรื่องที่จะทำการนิเทศ  

2) มีทักษะในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ สำหรับครู  ผู้บริหารสถานศึกษา หรือ องค์กรเครือข่าย

3) มีทักษะในการวิจัยเชิงประเมินนโยบาย แผนงาน หรือโครงการต่าง ๆ สามารถใช้การประเมินเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และชี้แนะจุดเด่น จุดอ่อน หรือสิ่งที่ควรปรับปรุงในโครงการหรือปฏิบัติการใด ๆ ของหน่วยงานที่สังกัด

4) มีทักษะด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และทักษะ ไอ ซีที เพื่อสนับสนุนหรือให้เิอื้อต่อการทำงานในยุคปัจจุบัน

5) มีทักษะในการใช้กลไกเครือข่ายหรือส่งเสริมเครือข่าย  ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงวิชาชีพ

3. แฮริส  (Harris) ได้แบ่งหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ไว้ว่าอย่างไร

ตอบ 1) หน้าที่ทางการสอน (Teaching Function) เป็นหน้าที่หลัก ศึกษานิเทศก์จะต้องทำงานที่เกี่ยวกับการสอนโดยตรง  นั่นคือช่วยเหลือ  แนะนำ  เกี่ยวกับวิธีการสอนที่ดีให้กับครูรวมตลอดถึงการวัดและประเมินผลด้วย

2) หน้าที่จัดบริการ (Special Service Function) เป็นการช่วยเหลือแนะนำเกี่ยวกับการบริการให้แก่นักเรียนโดยตรง  ได้แก่  หน่วยสุขภาพพลานามัย  การแนะแนว  บริการจิตบำบัด  และสันทนาการเป็นต้น

3) หน้าที่จัดอำนวยการ (Management Function) เป็นการช่วยเหลือในเรื่องการจัดดำเนินงานในด้านธุรการทั่วไป  เกี่ยวข้องกับคณะบุคคล  เป็นการเกี่ยวพันโดยทางอ้อมกับการเรียนการสอน

4) หน้าที่การนิเทศ (Supervision Function) เป็นงานเกี่ยวกับการนิเทศการติดต่อ ประสานงานเป็นงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเรียนการสอน  ศึกษานิเทศก์จะทำงานร่วมกับครู

5) หน้าที่บริหารงานทั่วไป (General Administration Function) เป็นหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารในโรงเรียนทั่ว ๆ ไป  ที่ศึกษานิเทศก์จะช่วยเหลือโรงเรียนได้

4. กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติของศึกษานิเทศก์ไว้ว่าอย่างไร

ตอบ   หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการ  และงานนิเทศการศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานการศึกษา  ค้นคว้าทางวิชาการ  และวิเคราะห์  วิจัย  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผล  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1.  การนิเทศการศึกษา  โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  จัดกระบวนการเรียนรู้  มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  พัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา  การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

2. การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อจัดทำเป็นเอกสาร คู่มือ และสื่อใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน

3. การวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ  พัฒนามาตรฐาน  และการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน  และเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  และผู้สนใจทั่วไป

4. การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูล และสารสนเทศในการวางแผนนิเทศและพัฒนางานทางวิชาการ

5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

5. ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์  ต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานใดบ้าง

ตอบ 1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา

2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้รับการนิเทศ

3) มุ่งมั่น พัฒนาผู้รับการนิเทศให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

4) พัฒนาแผนการนิเทศให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง

5) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นลำดับ

6) จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้รับการนิเทศ

7) รายงานผลการนิเทศการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ

8) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

9) ร่วมพัฒนางานกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค

10) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา

11) เป็นผู้นำและสร้างผู้นำทางวิชาการ

12) สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์

6. ลักษณะงานโดยทั่วไปของสายงานนิเทศการศึกษา เป็นอย่างไร

ตอบ   สายงานนิเทศการศึกษา  มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาทั้งสถานศึกษาของรัฐสถานศึกษาของเอกชนและสถานศึกษาของบุคคล   ครอบครัว  องค์กร  และสถาบันต่าง ๆ  การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ  การวิเคราะห์  วิจัย  ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนางานวิชาการและการจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารงานวิชาการอย่างมีคุณภาพ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

7. ศึกษานิเทศก์   มีกี่วิทยาฐานะ

ตอบ   วิทยฐานะ   ได้แก่

1. ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

2. ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

3. ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

4. ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ

8. หน้าที่และความรับผิดชอบศึกษานิเทศก์แต่ละวิทยฐานะ มีอะไรบ้าง

ตอบ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ   ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการ  และงานนิเทศการศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน  ศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ  และวิเคราะห์  วิจัย ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผล  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการ  และงานนิเทศการศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน  ศึกษา  ค้นคว้าทางวิชาการและวิเคราะห์  วิจัย  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายงานวิชาการ  งานติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลการจัดการศึกษาและจัดทำรายงานโดยแสดงให้เห็นว่ามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปรับประยุกต์ระเบียบแบบแผนการนิเทศที่กำหนดให้เหมาะสมกับสถานการณ์และมีการพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพมีทักษะในการนิเทศที่คำนึงถึงความแตกต่างของครู  ส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้เป้าหมายของหลักสูตรมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เป็นผู้มีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

kunnantawat ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ตอบกลับโพสของ (admin)
ส่วนที่ งานของเขตพื้นที่การศึกษา 

           - โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

           - การบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) 

           -  ภารกิจบทบาทหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

           - โครงสร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท. 

           - บทบาทหน้าที่องค์คณะบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

           - บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

           - ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา 

  

ส่วนที่ 2  งานในหน้าที่ศึกษานิเทศก์. 

        ก. งานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

        ข. งานตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ 

             - บทบาทหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะของศึกษานิเทศก์ 

             - บทบาทหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพของศึกษานิเทศก์ 

        ค. งานในหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ 

           -  งานบริหารจัดการศึกษา 

           -  งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา 

            -  งานส่งเสริมการใช้หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้. 

           - งานส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา 

           - การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา 

            - งานส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

           - งานวิเคราะห์ วิจัยและข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา      

          - สรุปสาระสำคัญของบทบาทศึกษานิเทศก์ตามกรอบหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

ส่วนที่ 3.  กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติราชการ 

  

       กฎหมายหลักของการจัดการศึกษา 

           - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 

           - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

           - พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 

           - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547และแก้ไขเพิ่มเติม 

           - พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547   

  

      กฎหมายปฏิบัติราชการ 

         - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

         - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

         - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

         - พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ฉ.2 (2545) ฉ.3 (2548 

          - พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2539 

  

ส่วนที่ 4. ความรอบรู้ 

      -  นโยบายของรัฐบาลและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและการขับเคลื่อน 

      -  สภาพสังคมและเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน329 

      -  วิสัยทัศน์และการวางแผนกลยุทธ์ 

      -  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา370 

      -  คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

      - จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 

      - มนุษยสัมพันธ์และการประสานงาน 
wuttiphong ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
อยากสอบ ศน.อยากรู้แนวข้อสอบ
wiramon ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณค่ะ
thisanard ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
อยากได้ไว้ใช้อ่าน ขอบคุณมาก ๆ
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
111111111
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้