ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ด่วนที่สุด เรื่อง เปิดสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2556
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ด่วนที่สุด เรื่อง เปิดสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2556

แชร์กระทู้นี้

ด่วนที่สุด เรื่อง การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2556

สอบบรรจุครูผู้่ช่วย 2556

ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด ไฟล์ PDF คลิก
ไฟล์แนบ : http://203.146.15.33/images/files/2013-march/2013-03-15-1335.pdf
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบบรรจุครูกรณีพิเศษใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

ประกอบด้วย
- แนวข้อสอบความรอบรู้ ชุดที่ 1-4
- แนวข้อสอบวิชาการศึกษา ชุดที่ 1-4
แนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู ชุด 1-4
- แนวข้อสอบความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู  
- แนวข้อสอบตำแหน่งวิชาเอก  (เลือกเอกที่จะสอบ)

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.comประกาศผลสอบแข่งขัน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

หลักสูตรการแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

1. ระดับชั้นใดที่มีเวลาของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในส่วนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์เท่ากัน
ก. ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษาตอนต้น
ข. ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
ค. มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
ง. ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายเท่ากันทั้งหมด

เฉลย ง.

2. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 แบ่งเป็นกี่ระดับ
ก. 3 ระดับ  ข. 4 ระดับ
ค. 5 ระดับ  ง. 6 ระดับ

เฉลย  ข.

3. ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
ก. ระดับ ชั้นเรียน  ข. ระดับสถานศึกษา
ค. ระดับเขตการศึกษา  ง. ระดับชาติ

เฉลย  ก.

4. การวัดและประเมินผลระดับใดเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาคุรภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ก. ระดับชั้นเรียน  ข. ระดับสถานศึกษา
ค.ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ง. ระดับชาติ

เฉลย  ง.

5. ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ ได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา และได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์?ี่สถานศึกษากำหนดในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณ,ักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเกณฑ์การวัดประเมินผลการเรียนระดับใด

ก. ระดับชั้นเรียน   ข. ระดับสถานศึกษา
ค ระดับมัธยมศึกษา  ง. ระดับประถมศึกษา

เฉลย  ง.

 

6. ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการให้ระดับผลการเรียน 

ก. ระดับประถมศึกษาให้ระดับผลการเรียนเป็นระบบตัวเลข ระบบตัวอักษา ระบบร้อยละ และระบบที่ใช้คำสำคัญสะท้อนมาตรฐาน 

ข. การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน และคุณ,ัลกษณะพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้ง 3 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ควรปรับปรุง

ค. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นผ่านและไม่ผ่านทั้ง 3 ระดับ

ง. ระดับมัธยมศึกษาให้ระดับผลการเรียนเป็นระบบตัวเลข 8 ระดับ

 เฉลย  ง.

7. การรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. อย่างน้อยภาคเรียนละ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ข. อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ค. อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  ง. ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

เฉลย  ง.

8. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 กำหนดเกณฑ์กลางสำหรับการจบเป็นกี่ระดับ
ก. 2 ระดับ ข. 3 ระดับ
ค.4 ระดับ  ง. 5 ระดับ

เฉลย  ง.

9. ข้อใด ไม่ใช่ เกณฑ์การจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ก.ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต
ข.ผู้เรียนได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต
ค.เป็นรายวิชาพื้นฐาน 39 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 39
ง. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินที่สถานศึกษา

 กำหนด

เฉลย  ง.

10. การเทียบโอนผลการเรียนผู้ที่จะได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องในสถานที่รับเทียบโอนเป็นเวลาเท่าใด
ก.1 ภาคเรียน  ข. อย่างน้อย 1 ภาคเรียน
ค. 1 ปีการศึกษา  ง. อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา

เฉลย  ง.

11. ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดอยู่ในกลุ่มสาระที่จำเป็นสำหรับพื้นฐานทางวิชาการและการเรียนรู้

. ภาษาไทย . วิทยาศาสตร์

. สุขศึกษา . คอมพิวเตอร์

เฉลย ค.

12. ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในกลุ่มที่ 3 ที่เป็นสาระวิชาพื้นฐานเพื่อการพัฒนาสุขภาพ สุนทรียภาพบุคลิกภาพ การแสดงออกและทักษะการจัดการ

. ดนตรี กีฬา . ศีลธรรม จริยธรรม

. ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ . วิทยาศาสตร์

เฉลย ก.

13. จุดเน้นในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระใด ที่ให้เน้นความสามารถด้านการพูดและการโต้ตอบซึ่งจำเป็นในการสื่อสาร เน้นการอ่านเก็บใจความให้เข้าใจ และให้ความสำคัญกับการเขียนภาษาให้ถูกต้อง

. ภาษาไทย . ภาษาอังกฤษ

. วิทยาศาสตร์ . คณิตศาสตร์

เฉลย ข.

14. "มุ่งเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนา ให้อ่านออกเขียนได้ รวมทั้งภาษาอังกฤษ การคิดคำนวณเป็นรู้จักการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์จะเรียนต่อ" เป็นเป้าหมายในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของการศึกษาระดับใด

. ระดับปฐมวัย . ระดับการศึกษาภาคบังคับ

. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น . ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เฉลย ข.

15. "คอร์สแวร์" สัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด

. การพัฒนาครู . วิธีการสอนของครู

. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน . การพัฒนาเครือข่าย

เฉลย ค.

16. ประกาศนียบัตรหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเอกสารรับรองวุฒิการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หมายถึงเอกสารตามข้อใด

. ปพ.1  . ปพ.2

. ปพ.3   . ปพ.4

เฉลย ข.

17. ใครมีอำนาจลงนามในเอกสาร ข้อ 66

. ผู้อำนวยการสถานศึกษา . ประธานกรรมการสถานศึกษา

. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา . ข้อ ก และ ข ร่วมกัน

เฉลย ง.

 

18. จากข้อ 66 เมื่อผู้จบการศึกษาขอรับพ้นกำหนด 10 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษา ให้สถานศึกษาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมฉบับละกี่บาท

. 10 บาท    . 20 บาท

.30 บาท   . ไม่เกิน 100 บาท

เฉลย ค.

19. ใครมีอำนาจในการสั่งซื้อแบบพิมพ์เอกสารตามข้อ 66

. ผู้อำนวยการสถานศึกษา . ประธานกรรมการสถานศึกษา

. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา . ข้อ ก  หรือ ค ตามความเหมะสม

เฉลย ค.

20. ข้อใดหมายถึงแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

. ปพ.1   . ปพ.2

. ปพ.3   . ปพ.4

เฉลย ค.

21. แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา

. แบบ ปพ.1 . แบบ ปพ.2

แบบ ปพ.3 . แบบ ปพ.4

เฉลย ค.

22. สถานศึกษาต้องทำหลักฐานตามข้อ 99 จำนวนกี่ชุด

. 1 ชุด . 2 ชุด

. 3 ชุด . 4 ชุด

เฉลย ง.

 

การพัฒนาหลักสูตร

23. การใช้ระบบรหัสวิชาสำหรับสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติมประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขจำนวนกี่หลัก ?

ก. 4 หลัก ข. 5 หลัก

ค. 6 หลัก ง. 7 หลัก

เฉลย ค.

24. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ใช้อักษรอะไรแทน

.อักษร ส  . อักษร พ  . อักษร ศ  . อักษร ง

เฉลย  ง.

 

25. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ใช้อักษรอะไรแทน

.อักษร ส  . อักษร พ  . อักษร ศ  . อักษร ง

เฉลย  ก.

26. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ใช้อักษรอะไรแทน

.อักษร ส  . อักษร พ  . อักษร ศ  . อักษร ง

เฉลย  ข.

27. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ใช้อักษรอะไรแทน

.อักษร ส  . อักษร พ  . อักษร ศ  . อักษร ง

เฉลย  ค.

28. การใช้ระบบรหัสวิชาหลักที่ 2 แสดงถึงอะไร

ก. ช่วงชั้น ข. ปีที่เรียนวิชา

ค. ประเภทรายวิชา ง. ถูกทุกข้อ

เฉลย ก.

29. การใช้ระบบวิชาหลักที่ 4 แสดงถึงอะไร

ก. ช่วงชั้น ข. ปีที่เรียนรายวิชา

ค. ประเภทรายวิชา ง. ลำดับของรายวิชาแต่ละประเภท

เฉลย ค.

30. รายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยช่วงชั้นที่ 1 ปีที่ 2 (ป.2) เป็นรายวิชาพื้นฐานลำดับที่ 1 ใช้รหัสวิชาอย่างไร

ก. 1102 ข. ท 11202

ค. 12201 ง. ท 12101

เฉลย ง.

31. รายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 ปีที่ 1 (ป.4) รายวิชาพื้นฐานลำดับที่ 1 เขียนแทนรหัสวิชาอย่างไร

ก. 24101 ข. ว 21201

ค. 21101 ง. ว 21111

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1. เจตคติ(Atttitude)หมายถึงข้อใด?
ก. การรับรู้พฤติกรรมในการสื่อสาร
ข.การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการแสดงออก
ค. ความรู้สึกของบุคคลทั้งทางบวกและทางลบ ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ง. การสร้างสถานการณ์ แสดงออกให้บุคคลยอมรับ
            ตอบ     ค. ความรู้สึกของบุคคลทั้งทางบวกและทางลบ ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
2. ข้อใดกล่าวถูกต้อง?
            ก. เจตคติเปลี่ยนแปลงไม่ได้                        
ข.เจตคติเกิดจากความรู้สึกของบุคคลเฉพาะทางบวกเท่านั้น
            ค. เจตคติเริ่มเกิดขึ้นครั้งแรกกับวัยรุ่น            
ง. ไม่มีข้อถูก
            ตอบ     ง. ไม่มีถูกข้อถูก
3. เจตคติเกิดได้ ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการคือ?
ก.ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพฤติกรรม
            ข. ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพันธุกรรม
            ค. ด้านพันธุกรรม ด้านพฤติกรรม ด้านความรู้สึก
ง. ไม่มีข้อใดถูก
            ตอบ     ก. ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพฤติกรรม
4. ข้อใดเป็นเจตคติจากการเลียนแบบ?
            ก. ประสบการณ์ความรู้สึก                                     ข. อารมณ์และสิ่งแวดล้อม
            ค.  เอาแบบอย่างจากพ่อแม่                                  ง. การรับรู้และสิ่งเร้า
            ตอบ     ค. เอาแบบอย่างจากพ่อแม่
5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง?
            ก. เจตคติเกิดจากการเรียนรู้                                   ข. เจตคติเป็นสิ่งที่ซับซ้อน
            ค. เจตคติเกิดจากการเลียนแบบ                             ง. ไม่มีคำตอบ
            ตอบ     ง. ไม่มีคำตอบ
6. จากคำกล่าวที่ส่า”เจตคติเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้”อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เจตคติของบุคคลเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
    ที่สุด
            ก.พฤติกรรม                                                        ข. ความรู้สึก
            ค.ความคิด                                                         ง.ไม่มีข้อถูก
ตอบ     ค. ความคิด
7. วิธีการที่ใช้วัดเจตคติของผู้เรียนที่เหมาะที่สุดคือข้อใด?
ก. การสอบถาม                                                   ข. การสังเกต
            ค. การตรวจผลงาน                                              ง. ไม่มีข้อใดถูก
            ตอบ     ก. การสอบถาม
8. เจตคติ คือ ความพร้อม โน้มเอียง ที่แสดงออกว่าชอบไม่ชอบเป็นคำกล่าวของใคร?
            ก. Hilgacd                                                         ข. .Anastasi
            ค. Frederic                                                        ง. Good
             ตอบ    ข. Anastasi
9. ประสบการณ์ที่ทำไห้พฤติกรรมเปลี่ยนเรียกว่าอะไร?
            ก. การระลึกได้                                                    ข. การทดสอบ
            ค. การสอน                                                         ง. การเรียนรู้
            ตอบ     ง. การเรียนรู้
10. ข้อใดหมายถึง เจตคติจากประสบการณ์รุนแรง?
            ก. กฎระเบียบของโรงเรียน
            ข.แม่ดุลูกที่ไม่ตั้งใจเรียน
            ค. เขียวเล่นคอมพิวเตอร์                            
ง. แดงกินอาหารชนิดหนึ่ง และเกิดอาการแพ้อาหารอย่างรุนแรง
ตอบ     ง. แดงกินอาหารชนิดหนึ่ง และเกิดอาการแพ้อาหารอย่างรุนแรง
11. ข้อใดมีอิทธิพล ต่อการเกิดเจตคติ ต่อเด็กมากที่สุด?
            ก.อิทธิพลจากสื่อมวลชน                                       ข. อิทธิพลจากการเลี้ยงดู
            ค.อิทธิพลจากกลุ่มต่างๆกลุ่มในโรงเรียน                   ง. อิทธิพลจากประสบการณ์ตรง
            ตอบ     ค. อิทธิพลจากกลุ่มต่างๆกลุ่มในโรงเรียน
12. ข้อใดกล่าวถูกต้องมากที่สุด?
            ก. เจตคติของบุคคลเปลี่ยนแปลงได้เพียงครั้งเดียว
            ข. เจตคติอาจเปลี่ยนแปลงได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนได้ในเวลาอันรวดเร็ว
             ค. เจตคติ เกิดขึ้นจากความต้องการขั้นพื้นฐาน
             ง. เจตคติ เกิดขึ้นจากประสบการณ์เป็นอันดับแรก
            ตอบ     ข. เจตคติอาจเปลี่ยนแปลงได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนได้ในเวลาอันรวดเร็ว
13. เราสามารถรู้พฤติกรรมที่บุคคลนั้นแสดงออกมาได้อย่างไร?
            ก. การสัมผัส                                                       ข. การซักถาม
            ค. การสังเกต                                                      ง. การทดสอบ
            ตอบ     ค. การสังเกต
14. เด็กเกิดเจตคติจากสื่อมวลชนข้อใดมากที่สุด?
            ก. วิทยุ                                                              ข. หนังสือพิมพ์
            ค. โทรทัศน์                                                         ง. นิตยสาร
            ตอบ     ค. โทรทัศน์
15. การวัดเจตคติที่นิยมกัน ได้แก่ การวัดของใคร?
            ก. Maslow                     ข. Likert                                    ค. Pavlova                     ง. Skinner
            ตอบ     ข. Likert
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
000000000000
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้