ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เปิดสอบกรมส่งเสริมการส่งออก 2555
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เปิดสอบกรมส่งเสริมการส่งออก 2555

แชร์กระทู้นี้

ประกาศ รับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ นักวิชาการพัสดุ และ นักวิชาการเงินและบัญชี รวม 4 อัตรา (13-20 มี.ค.55)

กรมส่งเสริมการส่งออก

 

กรมส่งเสริมการส่งออก

ประกาศ รับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา (13-20 มี.ค.55)

 

 

ประกาศรับสมัคร :พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน :10010 บาท
ประเภท :บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการเงินสาขาวิชาการเงินการธนาคาร หรือวุฒิทางสังคมอื่นๆที่เหมาะสมกับลักษณะงานในหน้าที่ 
2. มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้ว จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ 
(1) จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของส่วนราชการ 
(2) รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย 
(3) จัดทำ และจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน 
(4) ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำและจัดสรรงบประมาณ 
(5) ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ-จ่ายเงิน เพื่อให้การรับ-จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติการของราชการ 
(6) ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน ร่างโครงการกำหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับการฝึกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด 

2. ด้านการวางแผน 
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 

3. ด้านการประสานงาน 
(1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ 
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 
(1) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 
  
  
วิธีการเลือกสรร :- ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถ (คะแนนเต็ม 50) 1.1 เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 1.2 การใช้คอมพิวเตอร์ 
วิธีการประเมิน : - สอบข้อเขียน

- ทักษะ
ความรู้ ความสามารถ/ทักษะ (คะแนนเต็ม 50) 2.1 การสื่อสาร 2.2 การวางแผน 2.3 การคิดเชิงวิเคราะห์ 2.4 การแก้ปัญหา 2.5 ภาษาอังกฤษ 
วิธีการประเมิน : - สอบข้อเขียน

- สมรรถนะ
.คุณลักษณะส่วนบุคคล (คะแนนเต็ม 100) 3.1 ความรับผิดชอบ 3.2 การทำงานเป็นทีม 3.3 มนุษยสัมพันธ์ที่ดี 3.4 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3.5 ความซื่อสัตย์ 3.6 ด้านคุณธรรม 3.7 ความอดทน 3.8 ความเสียสละ 
วิธีการประเมิน : - สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน :1 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรและได้รับการขึ้นบัญชี จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนรวมทั้งการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2 การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรร โดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ผู้ได้รับคัดเลือกได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนนการประเมินสมรรถนะ (การสอบสัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากว่าคะแนนการประเมินสมรรถนะ (การสอบสัมภาษณ์) เท่ากัน จะให้ผู้สมัครที่ได้รับเลขประจำตัวสมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 3 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับที่สอบได้ โดยบรรจุตามที่กรมส่งเสริมการส่งออกเห็นสมควร

 

ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการพัสดุ
อัตราเงินเดือน :10010 บาท
ประเภท :บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :1. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่ สำนักงาน ก.พ. รับรองคุณวุฒิ ในสาขาวิชาทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การคลัง กฎหมาย บริหารธุรกิจ และวิศวกรรมศาสตร์ (เฉพาะสาขา โยธา/ไฟฟ้า/คอมพิวเตอร์) หรือวุฒิทางสังคมศาสตร์อื่นๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะงานในหน้าที่ 
2. มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานพัสดุ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการพัสดุ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. ด้านการปฏิบัติการ 
(1) การรวบรวม และศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ 
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
(3) การจัดทำรายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ เพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่างๆ ได้โดยสะดวก 
(4) ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุฯ ในครอบครอง เพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน 
(5) การจำหน่ายพัสดุ เมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์แด่ทางราชการได้มากที่สุด 
(6) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานนิติกรรม สัญญา ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ 
(7) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. ด้านการวางแผน 
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ พร้อมดำเนินการวางแผนการทำงาน ของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 

3. ด้านการประสานงาน 
(1) ประสานการทำงานร่วมกันภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ 
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. ด้านการบริการ 
(1) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาชี้แจงเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานพัสดุเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 
  
  
วิธีการเลือกสรร :- ความรู้ความสามารถ
ความรู้และความสามารถ (คะแนนเต็ม 50) 1. เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 2. การใช้คอมพิวเตอร์ 
วิธีการประเมิน : - การสอบข้อเขียน

- ทักษะ
ความรู้ ความสามารถ/ทักษะ (คะแนนเต็ม 50) 1 การสื่อสาร 2 การวางแผน 3 การคิดเชิงวิเคราะห์ 4 การแก้ปัญหา 5 ภาษาอังกฤษ 
วิธีการประเมิน : - การสอบข้อเขียน

- สมรรถนะ
คุณลักษณะส่วนบุคคล (คะแนนเต็ม 100) 1 ความรับผิดชอบ 2 การทำงานเป็นทีม 3 มนุษยสัมพันธ์ที่ดี 4 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 5 ความซื่อสัตย์ 6 ด้านคุณธรรม 7 ความอดทน 8 ความเสียสละ 
วิธีการประเมิน : - การสอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน :1 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรและได้รับการขึ้นบัญชี จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนรวมทั้งการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2 การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรร โดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ผู้ได้รับคัดเลือกได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนนการประเมินสมรรถนะ (การสอบสัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากว่าคะแนนการประเมินสมรรถนะ (การสอบสัมภาษณ์) เท่ากัน จะให้ผู้สมัครที่ได้รับเลขประจำตัวสมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 3 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับที่สอบได้ โดยบรรจุตามที่กรมส่งเสริมการส่งออกเห็นสมควร

 

ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการพาณิชย์
อัตราเงินเดือน :10010 บาท
ประเภท :บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :1. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ตำกว่าปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่ สำนักงาน ก.พ.รับรอง สาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เหมาะสมกับลัษณะงานในหน้าที่ 
2. มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานนักวิชาการพาณิชย์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. ด้านบริการ 
1.1 จัดทำข้อมูลและให้บริการข้อมูลการค้าระหว่างประเทศและส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกแก่ผู้ผลิต ผู้ส่งออกไทย ผู้ประกอบธุรกิจบริการ และผู้นำเข้าในต่างประเทศ 
1.2 พัฒนาความรู้ความสามารถแก่ภาคเอกชนในด้านการค้าระหว่างประเทศเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและสมรรถนะในการส่งออก ตลอดจนประสานงานและให้ความร่วมมือแก่สถาบันและองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
1.3 ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการตลาด ธุรกิจ งานด้านการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการอำนวยความสะดวก การบริหารจัดการด้านการค้า และการลงทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจและขยายโอกาสในการแข่งขันทางการค้า 
2. ด้านการวางแผน 
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
3. ด้านการประสานงาน 
3.1 ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
4. ด้านการบริการ 
4.1 ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการค้าระหว่างประเทศในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการบุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
4.2 ให้บริการข้อมูลวิชาการ สถิติการค้า การตลาดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตอบข้อหารือต่างๆในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการบุคคลทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลด้านการค้าระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  
  
วิธีการเลือกสรร :- ความรู้ความสามารถ
- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานในหน้าที่ - ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : - สอบข้เขียน

- ทักษะ
- การสื่อสาร - การวางแผน - การคิดเชิงวิเคราะห์ - การแก้ปัญหา - ภาษษอังกฤษ
วิธีการประเมิน : - สอบข้อเขียน

- สมรรถนะ
- การประเมินสมรรถนะคุณลักษณะส่วนบุคคล 1. ความรับผิดชอบ 2. การทำงานเป็นทีม 3. มนุษยสัมพันธ์ที่ดี 4. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 5. ความซื่อสัตย์ 6. ด้านคุณธรรม 7. ความอดทม 8. ความเสียสละ
วิธีการประเมิน : - การสอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน :1. ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรและได้รับการขึ้นบัญชี จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนรวมทั้งการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
  
เปิดรับสมัคร :วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555
ประกาศรับสมัคร :
Website :http://www.ditp.go.th

 

เปิดดูรายละเอียด :  คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 116.76 KB )

size="5">จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการส่งออก ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
ความรู้ที่จำเป็น (ที่สอบ) : 
เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการส่งออก 
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานในหน้าที่
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบเพาะตำแหน่ง (เลือกตำแหน่งที่สอบ) 
-
นักวิชาการพาณิชย์
- นักวิชาการพัสดุ
- นักวิชาการเงินและบัญชี


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย

 บิ๊กซีขอนแก่น
decho pragay  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.    ข้อใด ไม่ใช่ ความสำคัญของภาคการส่งออก
ก.    ช่วยในการนำเข้าเงินตราต่างประเทศ
ข.    ผลักดันในด้านการขยายการลงทุน และสร้างความต้องการแรงงาน
ค.    ช่วยสร้างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ง.    ช่วยลดการพึ่งพิงสินค้าจากในประเทศ
2.    สิ่งที่สำคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องคำนึงถึงในการประกอบธุรกิจส่งออกคือข้อใด
ก.    ความพร้อมของผู้ส่งออก            ข. สินค้า
ค.   ตลาด                    ง. ถูกทุกข้อ
3.    ผู้ส่งออกจะต้องมีความพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจส่งออกในด้านใดบ้าง
ก.    ด้านเงินทุน                    ข. ด้านสถานที่ดำเนินการ
ค.   ด้านบุคลากร                    ง. ถูกทุกข้อ
4.    ในการเลือกตลาดผู้ส่งออกควรมีความรู้ในเรื่องใด
ก.    Market Size                    ข. ช่องทางการจัดจำหน่าย
ค.  ข้อกำหนดของประเทศผู้นำเข้าเกี่ยวกับสินค้า    ง. ถูกทุกข้อ
5.    ข้อใด ไม่ใช่  เอกสารที่ใช้ในการส่งออก
ก.    บัญชีราคาสินค้า                ข. ใบขนสินค้าขาออก
ค.   ใบขนสินค้าขาเข้า                ง.  ใบอนุญาต หรือหนังสือรับรอง
6.    ขั้นตอนแรกของการส่งออกคือข้อใด
ก.    ติดต่อขนส่ง                    ข. การจดทะเบียนธุรกิจ
ค.   การเตรียมสินค้า                ง. จัดเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออก
7.    ข้อใดวัตถุประสงค์ในการจัดระเบียบการส่งออก
ก.    เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ข.    เพื่อให้เป็นไปตามความตกลงระหว่างประเทศ
ค.    เพื่อความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ง.    ถูกทุกข้อ
8.    ข้อใด ไม่ใช่ สินค้าที่ต้องขออนุญาตส่งออก
ก.    สินค้าหัตถกรรม            ข. สินค้าอุตสาหกรรม
ค.   สินค้าเกษตรกรรม            ง. เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตส่งออกทุกข้อ
9.    ข้อใดเป็นสินค้าห้ามส่งออก
ก.    ทราย                ข. สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
ค.   เพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน        ง. พระพุทธรูป
10.    ข้อใดเป็นสินค้าที่มีมาตรการจัดระเบียบส่งออก
ก.    กุ้ง ปลาหมึกและผลิตภัณฑ์        ข. เพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน
ค.   ดอกกล้วยไม้            ง. ถูกทุกข้อ
11.    ข้อใดเป็นสินค้าควบคุมการนำเข้าและส่งออก
ก.  สารโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต    ข. สารกาเฟอีน
ค. สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์            ง. น้ำมันเชื้อเพลิง
12.    ข้อใดเป็นสินค้าที่มีการจัดระเบียบนำเข้าและควบคุมการส่งออก
ก.    สารโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต    ข. สารกาเฟอีน
ข.    ค. สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์        ง. น้ำมันเชื้อเพลิง
13.    ข้อใดเป็นสินค้าห้ามนำเข้าและส่งออก
ก.    สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์            
ข.    สินค้าปลอมหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้า
ค.    ไม้ยางพารา
ง.    ถูกทั้ง  ก  และ  ข
14.    รัฐบาลได้กำหนดการส่งออกสินค้าตามกลุ่มของสินค้าเป็นกี่กลุ่ม
ก.     3  กลุ่ม                    ข.  4  กลุ่ม
ค.    5  กลุ่ม                    ง.   6  กลุ่ม  
15.    ผู้ส่งออกต้องจดทะเบียนเป็นผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐานและต้องได้รับใบรับรองมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานใด
ก.    กองตรวจสอบและมาตรฐานสินค้า        ข. สำนักงานมาตรฐานสินค้า
ค.   สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย        ง. ถูกทั้ง   ข  และ  ค

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้