ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : พระราชบัญญัติเครื่องแบบสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. 2516
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

พระราชบัญญัติเครื่องแบบสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. 2516

แชร์กระทู้นี้

size="2">พระราชบัญญัติ
เครื่องแบบสมาชิกรัฐสภา
พ.ศ. ๒๕๑๖
                       
 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๖
เป็นปีที่ ๒๘ ในรัชกาลปัจจุบัน
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทน
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติเครื่องแบบสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๖”
 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติเครื่องแบบสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทน พ.ศ. ๒๕๑๑
 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“สมาชิกรัฐสภา” หมายความว่า บุคคลผู้ทำหน้าที่ทางนิติบัญญัติในรัฐสภาตามบทบัญญัติในธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร หรือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แล้วแต่กรณี
“ประธานรัฐสภา” หมายความว่า ประธานสภาซึ่งทำหน้าที่นิติบัญญัติตามนัยแห่งบทบัญญัติในธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรหรือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
“อดีตสมาชิกรัฐสภา” หมายความว่า บุคคลผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภามาแล้วแต่พ้นสภาพความเป็นสมาชิกรัฐสภาไปตามกฎหมาย
“เครื่องแบบ” หมายความว่า เครื่องแต่งกายทั้งหลายรวมทั้งเครื่องหมายต่าง ๆ ตลอดจนสิ่งประกอบเครื่องแต่งกายอย่างอื่นที่ได้กำหนดให้สมาชิกรัฐสภา หรืออดีตสมาชิกรัฐสภาแต่ง
 
มาตรา ๕ ลักษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบและระเบียบในการแต่งเครื่องแบบแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามข้อบังคับของรัฐสภา
 
มาตรา ๖ สมาชิกรัฐสภาหรืออดีตสมาชิกรัฐสภาอาจแต่งเครื่องแบบตามพระราชบัญญัตินี้ได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ส่วนจะให้แต่งได้ในโอกาสใด และจะมีเครื่องหมายหรือสิ่งประกอบเครื่องแต่งกายอย่างไรให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ผู้ใดไม่มีสิทธิแต่งเครื่องแบบตามพระราชบัญญัตินี้แต่งเครื่องแบบนั้นเพื่อจะให้ผู้อื่นเชื่อว่าตนเป็นสมาชิกรัฐสภาหรืออดีตสมาชิกรัฐสภาต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 
มาตรา ๗ ให้ประธานรัฐสภารักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกข้อบังคับเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ข้อบังคับนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ถนอม กิตติขจร
นายกรัฐมนตรีหมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนได้กำหนดเครื่องแบบของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนไว้ ไม่อาจที่จะให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติแต่งได้ จึงสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนเสียใหม่ เพื่อให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามธรรมนูญการปกครองแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๑๕ หรือสมาชิกสภาซึ่งทำหน้าที่ทางนิติบัญญัติตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแต่งได้
 
พระราชบัญญัติเครื่องแบบสมาชิกรัฐสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๖
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากบุคคลผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภามาแล้วได้ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติมามากหรือได้อุทิศตนเพื่อทำงานให้แก่ประเทศชาติและประชาชน จนได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มาแล้ว สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ โดยให้แต่งเครื่องแบบสมาชิกรัฐสภาพร้อมทั้งเครื่องหมาย หรือสิ่งประกอบเครื่องแต่งกายอย่างอื่นได้ต่อไปเช่นเดิมเมื่อพ้นสมาชิกภาพไปแล้ว เพื่อเป็นเกียรติแก่อดีตสมาชิกรัฐสภาผู้นั้นและวงศ์ตระกูล จึงสมควรตราเป็นพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้