ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียนเตรียมทหาร พ.ศ. 2507
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียนเตรียมทหาร พ.ศ. 2507

แชร์กระทู้นี้

size="2">พระราชบัญญัติ
เครื่องแบบนักเรียนเตรียมทหาร
พ.ศ. ๒๕๐๗
                  
 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๗
เป็นปีที่ ๑๙ ในรัชกาลปัจจุบัน
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนเตรียมทหาร
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังต่อไปนี้
 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียนเตรียมทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗”
 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“นักเรียนเตรียมทหาร”.หมายความว่า ผู้ซึ่งศึกษาอยู่ในโรงเรียนเตรียมทหารของกระทรวงกลาโหม
“เครื่องแบบนักเรียนเตรียมทหาร”.หมายความว่า เครื่องแบบทั้งหลายที่กำหนดในกฎกระทรวงให้นักเรียนเตรียมทหารแต่ง
 
มาตรา ๔ ลักษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบนักเรียนเตรียมทหาร ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
 
มาตรา ๕ ผู้ใดไม่มีสิทธิแต่งเครื่องแบบนักเรียนเตรียมทหาร แต่งหรือแต่งเลียนเครื่องแบบนักเรียนเตรียมทหาร โดยเจตนาให้ผู้อื่นหลงเชื่อว่าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ถ้าในการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ผู้กระทำได้กระทำภายในเขตซึ่งได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกก็ดี ในเวลาสงครามก็ดี หรือเพื่อกระทำความผิดทางอาญาก็ดี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ถนอม กิตติขจร
นายกรัฐมนตรีหมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เครื่องแบบนักเรียนเตรียมทหารยังไม่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมาย จึงสมควรตราพระราชบัญญัติขึ้น เพื่อมิให้บุคคลอื่นแต่งหรือแต่งเลียนเครื่องแบบนักเรียนเตรียมทหารโดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้