ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เก็งข้อสอบนายทหารประทวน กรมการเงินทหารบก
darvinshi ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

เก็งข้อสอบนายทหารประทวน กรมการเงินทหารบก

แชร์กระทู้นี้

อ้างอิง: กระทำโดย admin โดยการย้ายจากกระดานข่าว แจ้งข่าวการรับสมัครสอบ เมื่อเวลา(2013-04-04)
1.การทอดกฐิน สิ่งที่ขาดไม่ได้เพราะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดคือ
ตอบ  ผ้าไตรจีวร เป็นมูลเหตุเกิดประเพณี2.การรณรงค์วัฒนธรรมไทยให้คนไทยได้มีสำนึกถึงความเป็นไทยเกี่ยวข้องกับเรื่องใดเป็นสำคัญ
ตอบ สถาบันทางสังคม เพราะเป็นแบบแผนในการกระทำ การคิด หรือความประพฤติของมนุษย์ในสังคมหนึ่ง ๆที่ยึดถือร่วมกัน3.มารดาบิดาที่เลี้ยงบุตรให้เป็นสุขส่งเสียให้ได้รับการศึกษาอบรมแสดงว่าปฏิบัติธรรมข้อใด
ตอบ   เมตตา-ปรารถนาให้ผู้อื่นมีสุข 4.การปกครองคณะสงฆ์สมเด็จพระสังฆราชทรงดำรงตำแหน่งเป็นประมุขสงฆ์และมีสมเด็จพระราชาคณะอีก
ตอบ   8รูป และ พระราชคณะแต่งตั้งอีก 12 รูป5.ลักษณะวัฒนธรรมไทยที่สำคัญที่สุดคือ
ตอบ  มีลักษณะของความเป็นไทย, มีแบบแผนทางพิธีกรรม, ยึดถือการทำบุญกุศล,แสดงออกสนุกสนาน, ผูกพันการเกษตร ฯลฯ 6.การนิมนต์พระมาที่บ้าน 5รูปแสดงว่าทำพิธีใด
ตอบ  เจริญพระพุทธมนต์ อย่างต่ำ 5 รูป ,7รูป ,9 รูป ไม่เป็นจำนวนคู่ แต่พิธีหลวงปัจจุบันมักอาราธนาพระเป็นคู่ เช่น 10 รูป เป็นต้น งานแต่งงาน 10 รูป( บ่าว-สาว นิมนต์ฝ่ายละ 5 รูป ) สวดอภิธรรมศพ 4รูป
7.การพบกระเป๋าสตางค์หล่นแต่ไม่เก็บเอาเป็นของตนเองประกาศหาเจ้าของ คือ มีเจตนางดเว้นการทำผิดศีลที่เรียกว่า

ตอบ   สัมปัตตวิรัติหมายถึงเจตนางดเว้นเมื่อพบเหตุการณ์เฉพาะหน้า
8.ปัจฉิมโอวาทของพระพุทธองค์ที่ว่า“ท่านทั้งหลายจงยังกิจของตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด”สอดคล้องกับ  มรรค 8 ข้อ

ตอบ  สัมมาสติ – การระลึกชอบ9.การทอดกฐิน จะทำในเดือนใด
ตอบ    วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 – วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 10.อิทธิบาท 4 ข้อที่ว่า วิมังสา หมายถึง
ตอบ    ความคิดค้น ใช้ปัญญาพิจารณางาน คือเข้าใจทำงาน

11.ฟังปาติโมกข์ หรือลงปาติโมกข์กระทำในวัน
ตอบ    วันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 หรือเดือน 4 ปีอธิกมาส, วันมาฆบูชา เป็นวันที่พระพุทธ เจ้าได้ประกาศพระพุทธศาสนาขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก– เว้นชั่ว ทำดีทำจิตให้บริสุทธิ์
12.เมตา กรุณาเป็นพื้นฐานช่วยให้เบญจศีลข้อใดรักษาได้ง่ายขึ้น

ตอบ   ปาณาติบาต13.การศึกษาของพระสงฆ์ตามที่ทางคณะสงฆ์กำหนดได้แก่
ตอบ      1.การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
                2.การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
                3.การศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์   ซึ่ง แบ่งได้เป็น 2 สถาบันคือ 1.มหามกุฎราชวิทยาลัย ศน.บ.(ศาสนศาสตรบัณฑิต)วัดบวรนิเวศวิหาร   2.มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พธ.บ.(พุทธศาสตรบัณฑิต) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์14.การศึกษาในทางพุทธศาสนามี 2ประเภท คือ
ตอบ    1.คันถธุระ คือ การศึกษาพระปริยัติธรรม 2. วิปัสสนาธุระคือ การปฏิบัติตาม พระพุทธวัจนะเพื่อบรรลุมรรคผลเบื้องสูง
15.พระไตรปิฎก ประกอบด้วย

ตอบ    1.พระวินัย 2.พระสูตร 3.พระอภิธรรม16.เจตนารมที่แท้จริงในการเผยแผ่ศาสนาของพระพุทธเจ้าคือ
ตอบ  เพื่อประโยชน์สุขของมหาชน17.วันอาสาฬหบูชาพระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา คือ ทรงแสดงธรรมครั้งแรก ชื่อ
ตอบ   ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร18.การเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะจัดอยู่ใน
ตอบ   สหธรรม- การอยู่ร่วมกัน 19.การกราบพระรัตนตรัยมี 3จังหวะ คือ
ตอบ    1.อัญชลี 2.วันทา 3.อภิวาท
20.สมานัตตตา แปลว่า วางตัวเหมาะสมเสมอภาค สมกับฐานะตน ตรงกับคำพังเพยหรือสำนวนไทย     
ตอบ     นกน้อยทำรังแต่พอตัว
21.คนว่ายาก ดื้อรั้น กระด้างไม่ยอมฟังเหตุผลใดๆ จากผู้ใดทั้งสิ้น ควรแก้ไขด้วยการปฏิบัติธรรม                ตอบ     โสวจัสสตา – ความเป็นผู้ว่าง่าย
22.          ใบพ้อพันห่อ หุ้มกฤษณา
                หอมระรวยรสพา เพริศด้วย
                คือคนเสพเสน่หา นักปราชญ์
                ความสุขซาบฤาม้วย ดุจไม้กลิ่นหอม
                โคลงบทนี้สอดคล้องคุณธรรมใด

ตอบ     ( กัลยาณมิตตตา – มีคนดีเป็นเพื่อนอยู่ในหมู่นักปราชญ์อาจฉลาดด้วย )23.วัดที่จะรับกฐินจะต้องมีพระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษาในวัดนั้นตลอด3 เดือน โดยไม่ขาดพรรษาอย่างน้อย
ตอบ   จำนวน 5 รูป24.สิ่งของที่ขาดไม่ได้ในการทอดผ้าป่าคือ
ตอบ   ผ้าบังสุกุล – ผ้าเปื้อนฝุ่นไม่มีเจ้าของหวงแหน25. “ โลกพร่องอยู่เป็นนิจไม่รู้จักอิ่ม เป็นทาสแห่งตัณหา ” นี้เป็นคำกล่าวของพระรัฐปาลเถระ การที่จะแก้ปัญหาให้คนรู้จักอิ่มรู้จักพอนั้นควรแก้ด้วยนาถกรณธรรมข้อใด
ตอบ   สันตุฏฐี – สันโดษ , มีความพอใจตามกำลังความสามารถของตนไม่ละโมบ ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ฟุ่มเฟือย ได้อย่างไรใช้อย่างนั้นจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนายทหารประทวน กรมการเงินทหารบกใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- หลักการบัญชีเบื้องต้น
- แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
- แนวข้อสอบวิชาบัญชีเบื้องต้น
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบวิชาศาสนาและศิลธรรม

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- ระเบียบการสมัครปี 2556


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
00000000000
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้