ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เปิดสอบกรมการค้าภายใน
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เปิดสอบกรมการค้าภายใน

แชร์กระทู้นี้

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ และนักวิชาการชั่งตวงวัดปฏิบัติการ รวม 23 อัตรา (4-27 ม.ค.55)
นักวิชาการพาณิชย์

 รายละเอียดวุฒิ :
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี และสาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ กพ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพาณิชย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมการค้าภายใน 
2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้า

นักวิชาการชั่งตวงวัดปฏิบัติการ
รายละเอียดวุฒิ :
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่งอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาตร์กายภาพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมและอุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ กพ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
ปฏิบัติงานในฐานะผู้บัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงานา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานชั่งตวงวัด ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :
1. ความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ 
2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกาบกฎหมายชั่งตวงวัด และการบริหารงานชั่งตวงวัดกรมการค้าภายใน
เปิดดูรายละเอียด :  คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 236.19 KB )
เว็บไซต์ติดต่อ : http://www.sheetram.com/upload/job_download/24_12_20111324684880.pdf
วันที่ประกาศ : 24 ธันวาคม 2554
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

1. กรมการค้าภายในจัดตั้งขึ้นเป็น เมื่อใด

. พ.ศ. 2473                    . พ.ศ. 2499

. พ.ศ. 2502                  . พ.ศ. 2485

2. หน่วยงานใดไม่ได้สังกัดกรมการค้าภายใน

. สำนักชั่ง ตวง วัด                                   . สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร

       . สำนักสารสนเทศการค้าในประเทศ     . สำนักพัฒนาอุตสาหกรรม

3. กรมการค้าภายในสังกัดกระทรวงใด

. กระทรวงคมนาคม                                         

. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

.  กระทรวงพาณิชย์

. กระทรวงมหาดไทย

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คนปัจจุบันคือใคร

.  ดร. สิทธิชัย โภไคยอุดม                . กิตติรัตน์ ณ ระนอง

.  ภูมิ สาระผล                                    .  จุติ ไกรฤกษ์

5.  อธิบดีกรมการค้าภายในคนปัจจุบัน คือใคร

. นายฤทธิรงค์ จัยสิน                        . ผุสดี กำปั่นทอง

. นายวัชรี วิมุกตายน                       ง. วิชัย โภชนกิจ,

6. กรมการค้าภายในทำหน้าที่ดูแลงานเกี่ยวกับ

            . ราคาสินค้าภายในประเทศ                                               . การค้าระหว่างประเทศ

            . ตรวจสอบคุณภาพสินค้าภายในประเทศ                     . ดูแลการค้าภายในประเทศ

7. กรมการค้าภายในมีชื่อภาษาอังกฤษว่า

. Department of Internal                                          . Internal Trade of Thailand 

. Department of Internal Trade of Thailand       . Meteorological Trade of Thailand 

8. ข้อใดไม่ใช่พันธกิจของกรมการค้าภายใน

.  พัฒนาและส่งเสริมระบบตลาด การตลาด และตลาด ให้เกิดประสิทธิภาพ                      

. ธุรกิจมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและมีธรรมาภิบาลทางการค้า

. ดูแลการค้าสินค้าและบริการ และการชั่งตวงวัด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการซื้อขาย
. พัฒนาองค์กรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

9. ปลัดกระทรวงพาณิชย์คนปัจจุบันคือใคร

.  นายยรรยง พวงราช                                      

.  นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์

.  พล.อ.อ. สุกำพล สุวรรณทัต 

.   นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์

10. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมการค้าภายใน

              .ให้บริการสารสนเทศและองค์ความรู้ด้านการค้าในประเทศ

. มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ

. ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความพึงพอใจในราคาสินค้า

. เป็นองค์กรนำในการเสริมสร้างประสิทธิภาพกลไกการตลาดและความเป็นธรรมทางการค้า 

11. เว็บไซต์ของกรมการค้าภายใน มีชื่อว่าอะไร

.  [url]www.tmd.ac.th[/url]                                          

.  [url]www.ddit.com[/url]

.  [url]www.dit.go.th[/url]            

. [url]www.tmd.org[/url]

12.  เว็บไซต์ของกระทรวงพาณิชย์มีชื่อว่าอะไร

. [url]www.mict[/url] thai.go.th                                 

. [url]www.mock.go.th[/url]

.[url]www.mcot.org[/url]                              

. www.moc.go.th           

13. สินค้าประเภทใดที่ได้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วม

.  วัสดุก่อสร้าง                .  อุปกรณ์รถยนต์

.  สินค้าอุปโภคบริโภค    .   สินค้าการเกษตร

14. สินค้ากลุ่มใดต่อไปนี้มีการควบคุมราคาโดยกรมการค้าภายใน

. อาหารสัตว์      

. ยารักษาโรค

. เครื่องใช้ไฟฟ้า

. ปุ๋ยเคมี

15.  จากนโยบายช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วม ประชาชนจะได้คูปอง ส่วนลด 2,000 บาท ใช้เป็นส่วนลดสินค้ากลุ่มใด

.  อุปโภคบริโภค                               .  อุปกรณ์ก่อสร้าง

.  เฟอร์นิเจอร์                                  .   เครื่องใช้ไฟฟ้า

16. กรมการค้าภายในได้มีการกำหนดราคาน้ำดื่มบรรจุขวดใส ขนาด 500-600 ซีซี ไม่เกินกี่บาท

. 5 บาท                               

. 6 บาท

.7 บาท                

. 8 บาท

17 . ผู้ประกอบการสินค้าและบริการต้องติดป้ายแสดงราคาให้ประชาชนตัดสินใจ ถ้าผ่าฝืนโดนปรับไม่เกินเท่ากี่บาท

.  5,000 บาท                       .  10,000 บาท    

.  15,000 บาท                     .   25,000 บาท   

18. เบอร์โทรศูนย์รับร้องเรียนเกี่ยวกับราคาสินค้าการเกษตรคือหมายเลขใด

.  1661                 .  1569

. 1456                  . 1122

19. ปี 2554 กรมการค้าภายในได้รับรางวัลดีเด่นในเรื่องใด
ก.  การประหยัดพลังงาน
             ข.  การทำงานที่มีประสิทธิผล      

 ค.  การให้บริการประชาชน          ง.  การบริหารองค์กร

 

20. สินค้าใดต่อไปนี้ไม่อยู่ในรายการสินค้าควบคุมของกรมการค้าภายใน

.  น้ำมันพืช                        

. น้ำตาลทราย    

. ปุ๋ยเคมี                              

. ผงซักฟอก       

                                               

21. คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ มีชื่อย่อว่า
            
. คกส.
           
. คกร.
           
. กกร.
           
. กกส.

  

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมการค้าภายใน ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 

สอบ ภาค ข. ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย

 บิ๊กซีขอนแก่น
decho pragay  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1. ข้อใดเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดทำการผลิตโดยได้รับกำไรสูงสุด
ก.    ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
ข.    ความมีประสิทธิภาพทางการผลิต
ค.    การใช้ทรัพยากรเต็มที่เพื่อการผลิต
ง.    ความเท่าเทียบกันในการกระจายรายได้
2.    เหตุใดระบบเศรษฐกิจจึงมีความสำคัญต่อบุคคลในชีวิตประจำวัน
ก.    เป็นรากฐานในการประกอบอาชีพ
ข.    ให้รู้ปริมาณความต้องการของตลาดสินค้า
ค.    ป้องกันปัญหาทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง
ง.    รู้จักพิจารณาเลือกใช้ทรัพยากรได้ถูกต้องเหมาะสม
3.    ข้อใดเป็นทรัพยากรของหน่วยครัวเรือนที่ทำให้ประเทศมีการพัฒนาที่ดี
ก.  ทรัพยากรป่าไม้        ข.  ทรัพยากรมนุษย์
ค.  ทรัพยากรพลังงาน        ง.  ทรัพยากรธรรมชาติ
4.    เชอรี่ตกลงเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่บริษัทแห่งหนึ่งมาถ่ายทำภาพยนต์ที่บ้านพักตากอากาศของตนเป็นเวลาหลายวัน  เชอรี่ควรได้ผลตอบแทนตามข้อใด
ก.    ค่าเช่าจากการใช้สถานที่
ข.    ค่าจ้างจากการใช้บริเวณบ้าน
ค.    กำไรจากการลงทุนตกแต่งบ้าน
ง.    ค่าชดเชยจากค่าเสื่อสภาพของทรัพย์สิน
5.    ธงชัยขอกู้เงินจากจิตรา โดยมีสัญญากู้เงินถูกต้องตามกฏหมาย  จิตราควรได้ผลประโยชน์ตาม
       ข้อใด
ก.  กำไร        ข.  ดอกเบี้ย
ค.  สิ่งของค้ำประกัน    ง.  เงินลงทุนระยะยาว

6.    คุณธรรมข้อใดที่ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการควรคำนึงถึงมากที่สุด
ก.    ความซื่อสัตย์  ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค
ข.    รักษาสิ่งแวดล้อม  พร้อมคืนกำไรให้ลูกค้า
ค.    ความตรงต่อเวลา  ความทันสมัยของผลผลิต
ง.    ให้สวัสดิภาพที่เหมาะสมแก่ลูกจ้าง  รักษาความสะอาดสถานที่
7.    ข้อความใดแสดงถึงการเป็นผู้บริโภคที่ดีและมีส่วนช่วยเหลือประเทศชาติ
ก.    ซื้อสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย
ข.    ซื้อสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยซึ่งมีคุณภาพดีเลิศแม้ราคาสูง
ค.    ซื้อสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยมีราคาถูกและคุณภาพพอใช้ได้
ง.    ซื้อสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย  ตรงใจผู้ใช้และได้คุณภาพมาตรฐาน
8.    คุณลักษณะของผู้บริโภคที่ดีมีลักษณะอย่างไร
ก.    รู้จักการบริหารเงิน  โดยศึกษาข้อมูลการใช้จ่ายอย่างสม่ำเสมอ
ข.    รู้จักการนำเงินออมไปลงทุน  เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคต
ค.    รู้จักการใช้จ่ายอย่างฉลาด  โดยการประหยัดมัธยัสถ์และหมั่นเก็บออมทรัพย์
ง.    รู้จักการวางแผนการใช้จ่ายเงิน  เข้าใจหน้าที่ของตนเอง  และการปรับตัวกับสภาพเศรษฐกิจ
9.    ท่านควรเลือกซื้อเครื่องแต่งกายตามเหตุผลข้อใด
ก.    อายุและฐานะในสังคม
ข.    รสนิยมและรายได้ของครอบครัว
ค.    ราคาและคุณภาพของเครื่องแต่งกาย
ง.    ความจำเป็นและความพร้อมของครอบครัว
10.    ข้อใดแสดงการปฏิบัติตนเป็นผู้บริโภคที่ดีมากที่สุด
ก.    จิตรา  ซื้อสินค้านำสมัยในร้านค้าที่เชื่อถือได้
ข.    จงรักษ์  วางแผนก่อนซื้อสินค้า  และจดบันทึกรายรับ  รายจ่ายเป็นประจำ
ค.    ใจกล้า  เดินสำรวจสินค้าทุกตลาดก่อนตัดสินใจซื้อ  และต่อรองราคาทุกครั้ง
ง.    จริงจัง  ทำอาหารจำนวนมากเห็บไว้ในตู้เย็น  เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
11.  การแลกเปลี่ยนมีความจำเป็นต่อระบบเศรษฐกิจอย่างไร
ก.  ทำให้สินค้ามีราคาสูง            ข.  สนองความต้องการของมนุษย์
ค.  การระบายสินค้าที่มีปริมาณมาก    ง.  เกิดการหมุนเวียนของงานบริการ

12.   เงินมีความสำคัญต่อการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการยกเว้นข้อใด
ก.    ความสะดวกในการซื้อขาย
ข.    ความสะดวกในการวัดมูลค่า
ค.    ความสะดวกในการสะสมทรัพย์สิน
ง.    ความสะดวกในการเก็บรักษาขณะเดินทาง
13.    ข้อใดเป็นเหตุผลที่สำคัญน้อยที่สุดในการใช้บัตรเครดิตแทนการใช้เงินสดในการซื้อขายและแลกเปลี่ยน
ก.  ความปลอดภัย        ข.  การประหยัดเวลา
ค.  ความสวยงามทันสมัย        ง.  ความสะดวกในการพกพา
14.    ระบบเศรษฐกิจที่รัฐเข้าควยคุมการจัดสรรทรัพยากรและการดำหนดราคาหรือผลตอบแทนของการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการเป็นระบบเศรษฐกิจแบบใด
ก.  ทุนนิยม            ข.  เสรีนิยม
ค.  แบบผสม            ง.  แบบสังคมนิยม
15.    ข้อใดเป็นระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย
ก.    การจัดสรรทรัพยากรระหว่างรัฐและเอกชนอย่างละเท่า ๆ กัน
ข.    รัฐเป็นผู้วางแผนปัจจัยการผลิตและการทำงานของกลไกราคา
ค.    เอกชนมีสิทธิดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยอิสระทุกประการ
ง.    รัฐควบคุมกิจกรราทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับสวัสดิภาพและสาธารณูปโภค  เอกชนมีเสรีภาพในการดำเนินธุรกิจ
16.    “ปริมาณความต้องการสินค้าและบริการชนิดใดชนิดหนึ่ง  ณ  ระดับราคาต่าง ๆ ที่ตลาดกำหนด”  หมายถึงข้อใด
ก.  อุปสงค์        ข.  อุปทาน
ค.  ราคาสินค้า        ง.  การผลิตสินค้า
17.    หากราคาสินค้าต่ำกว่าราคาดุลยภาพและปรากฏว่ามีผู้เสนอขายสินค้าปริมาณน้อยกว่าผู้ซื้อต้องการแสดงว่าสินค้านั้นอยุ่ในภาวะใด
ก.  สินค้าล้นตลาด        ข.  สินค้าขาดตลาด
ค.  สินค้าควบคุมราคา        ง.  สินค้าอยู่ในปริมาณดุลยภาพ
18.    ในช่วงเทศกาลสงกรานต์  ดอกมะลิจะมีราคาสูงกว่าปกติเนื่องจากสาเหตุข้อใด
ก.  ความต้องการสินค้าสูง        ข.  เป็นสินค้าเอกลัษณ์ไทย
ค.  ผู้ผลิตลดปริมาณการผลิตลง        ง.  สินค้ามีคุณภาพดีในฤดูร้อน

19.    การดำเนินกิจการทางเศรษฐกิจผู้ประกอบการต้องคำนึงถึงปัญหาตามข้อใด
ก.    ตัดสินใจผลิตสินค้าอะไรผลิตที่ไหน  เพื่อใคร
ข.    กลุ่มลูกค้าเพื่อใคร  เริ่มผลิตเมื่อใด  และได้รับประโยชน์เท่าใด
ค.    จัดสรรทรัพยากรในการผลิตอะไร  ผลิตอย่างไรและผลิตเพื่อใคร
ง.    เลือกกรรมวิธีการผลิตอย่างไร  ปริมาณมากน้อยเท่าใด  และผลิตสถานที่ใด
20.    “สบู่อาบน้ำเพิ่งวางจำหน่ายแม้ว่าราคสสูงแต่ยอดขายก็สูงมากเพราะมีซินดี้เป็นนางแบบ”  ข้อความนี้มีปัจจัยสำคัญใดที่ส่งเสริมการบริโภค
ก.  ราคาสินค้า        ข.  การโฆษณา
ค.  คุณภาพสินค้า    ง.  ผลิตภัณฑ์ใหม่ทันสมัย
21.    สหกรณ์มีความสำคัญอย่างไรต่อเศรษฐกิจ
ก.    เกิดการหมุนเวียนเกี่ยวกับสินเชื่อ
ข.    ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ประชาชนมีฐานะดีขึ้น
ค.    ขยายสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดต่างประเทศเป็นเอกลัษณ์ไทย
ง.    แก้ปัญหาการวางงานในชนบทลดความแออัดประชากรเมือง
22.    ข้อใดแสดงถึงความเป็นประชาธิปไตยของสหกรณ์
ก.    เคารพสมาชิกผู้อาวุโส
ข.    สมาชิกทุกคนออกเสียงได้หนึ่งเสียงเท่ากัน
ค.    สมาชิกผู้มีหุ้นมากจะมีสิทธิออกเสียงได้มาก
ง.    สมาชิกผู้ถือหุ้นก่อนจะมีสิทธิออกเสียงได้ก่อน
23.    การดำเนินงานสหกรณ์ในสถานศึกษาควรคำนึงถึงข้อใด
ก.    ระดมทุนให้ได้มากที่สุด
ข.    สร้างเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกระดับชั้น
ค.    สมาชิกมีความเป็นประชาธิปไตย  ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน
ง.    จัดกิจกรรมแบบวัยรุ่นสนองตอบความสนใจของสมาชิก
24.    หน่วยงานใดทำหน้าที่ควบคุมการพิมพ์ธนบัตรไทย
ก.  ธนาคารออมสิน        ข.  ธนาคารพาณิชย์ทั่วไป
ค.  ธนาคารแห่งประเทศไทย    ง.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์

25.    ณัฐวุฒิต้องการกู้ยืมเงินเพื่อปลูกบ้านโดยมีที่ดินเป็ฯหลักทรัพย์ค้ำประกัน  เขาควรติดต่อหน่วยงานทางการเงินในข้อใด
ก.    ธนาคารออมสิน
ข.    ธนาคารแห่งประเทศไทย
ค.    ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ง.    ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
26.    หน่วยงานใดทำหน้าที่ควบคุมการพิมพ์ธนบัตรไทย
ก.  ธนาคารออมสิน        ข.  ธนาคารพาณิชย์ทั่วไป
ค.  ธนาคารแห่งประเทศไทย    ง.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
27. ข้อใดเป็นเป้าหมายท้ายสุดของการพัฒนาเศรษฐกิจ
ก.    การเพิ่มมูลค่าสินค้า
ข.    การเพิ่มขึ้นของสินค้า
ค.    การลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น
ง.    การมีงานทำของคนในประเทศเพิ่มขึ้น
28.  ประเทศที่ต้องการความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควรให้ความสำคัญปัจจัยข้อใดมากที่สุด
ก.  จำนวนประชากร        ข.  เครื่องมือเครื่องจักร
ค.  ทรัพยากรธรรมชาติ        ง.  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
29.    ปัจจัยที่มีอิทธิพบต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากที่สุดคือข้อใด
ก.    ทรัพยากรมนุษย์และทุน    
ข.    ปริมาณเงินลงทุนและแหล่งน้ำมันเชื้อเพลิง
ค.    ทรัพยากรธรรมชาติและประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น
ง.    ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและขนาดของโรงงาน
30.    นโยบายหรือมาตรฐานทางเศรษฐกิจของรัฐบาลซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวในอัตราสูงขึ้นคือข้อใด
ก.    ส่งเสริมการออม  การลงทุน  และการผลิตเพื่อส่งออก
ข.    ส่งเสริมการออม  การเพิ่มของประชากรและผลผลิตภาคเกษตรกรรม
ค.    การสะสมทุน  เร่งผลผลิตทางอุตสาหกรรมและเก็บภาษีขาเข้าเพิ่มขึ้น
ง.    ส่งเสริมการบริโภคสินค้าในประเทศและค้นหาทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้น
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้