ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เปิดสอบผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก  2555
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เปิดสอบผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก  2555

แชร์กระทู้นี้

ประกาศ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2555 (2 ม.ค.-19 เม.ย.55)

ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
------------------------------------
ด้วยวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มีความประสงค์รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียน
ผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีรายละเอียดดังนี้

๑. ประเภททุนส่วนตัว จำนวน ๑๐๐ นาย
( รับทั้งเพศชายและเพศหญิง )

๒. คุณสมบัติผู้สมัคร
๒. ๑ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ (ไม่รับผู้สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าทางวิชาชีพ) หรือเป็นผู้ที่สถานศึกษารับรองว่ากำลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่เปิดรับสมัคร
๒.๒ มีสถานภาพโสด อายุครบ ๑๖ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ปี นับถึงวันเปิด
การศึกษาของปีที่สมัคร
๒.๓ มีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า ๔๕ กิโลกรัม มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า
๑๕๕ เซนติเมตร และไม่เป็นโรคหรือมีความพิการตามที่กำหนด
๒.๔ ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา-มารดา ผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
แต่ถ้าบิดาหรือมารดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาหรือบิดาจะมิใช่ผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
๒.๕ ไม่บกพร่องในศีลธรรม ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒.๖ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมาย
๒.๗ ไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องคำพิพากษา
ให้ลงโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษหรือความผิดอันกระทำโดยประมาท
๒.๘ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ
๒.๙ ไม่เคยถูกปลดออกหรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือสถานศึกษาเพราะมีความผิด
๒.๑๐ ได้รับอนุญาตจากบิดา – มารดา หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย
๒.๑๑ สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์เป็นพนักงานช่วยการพยาบาล ให้ต้นสังกัดออกหนังสือ
รับรองประสบการณ์การทำงานด้วย

๓. กำหนดการจำหน่ายระเบียบการสมัคร
๓.๑ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
๓. ๑.๑ วันเวลาราชการ ที่อาคาร กองอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
๓. ๑.๒ วันหยุดราชการ ที่อาคารสโมสรนักเรียน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
ตั้งแต่ ๒ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป หมดเขตวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕
๓.๒ ทางไปรษณีย์ สั่งซื้อระเบียบการได้ตั้งแต่ ๒ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป หมดเขต
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕ (นับวันที่ประทับตราไปรษณีย์) โดยสั่งซื้อได้ที่ คณะกรรมการรับสมัครวิทยาลัย
พยาบาลกองทัพบก ๓๑๗/๖ ถนนราชวิถีเขตราชเทวี ๑๐๔๐๐ ในราคาชุดละ ๑๕๐ บาท ธนาณัติสั่งจ่าย
ในนาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก “ปณ. ดุสิต” เท่านั้น
๓.๓ ทางเว็บไซต์ [url]www.rtanc.ac.th[/url] ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๔ – วันที่ ๙ เมษายน
๒๕๕๕ สามารถปฏิบัติได้ดังนี้
๓.๓.๑ เข้าไปที่เว็บไซต์ [url]www.rtanc.ac.th[/url] โดย คลิ๊กที่ “ สมัครเรียนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล “
๓.๓.๒ ท่านสามารถ Download ระเบียบการและใบสมัคร และลงรายละเอียดใน
ใบสมัครแล้วสั่งพิมพ์ หรือสั่งพิมพ์ใบสมัคร เพื่อนำมากรอกข้อมูล แล้วยื่นใบสมัครฯ พร้อมบัตรประจำตัว
ผู้สมัคร (เพื่อให้วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัคร ออกหมายเลขประจำตัวและประทับตราให้ต่อไป)
๔.การรับสมัคร
๔.๑ การรับสมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งหลักฐานการสมัครได้ตั้งแต่ ๒ มกราคม ๒๕๕๕
เป็นต้นไป หมดเขตการรับสมัครวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ (นับวันที่ประทับตราไปรษณีย์) โดยผู้สมัครต้อง
ปฏิบัติตามที่ระเบียบการสมัครกำหนดไว้ทุกประการ
๔.๒ การรับสมัครโดยตรงที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ตั้งแต่๒ มกราคม ๒๕๕๕ ถึง
๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น
๕. การประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาควิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่คุณสมบัติและหลักฐาน
การสมัครครบถ้วน เป็นผู้มีสิทธิสอบความรู้ภาควิชาการ ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และทางเว็บไซต์
http://www.rtanc.ac.th ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

๖. กำหนดการสอบภาควิชาการ
๖.๑ กำหนดการสอบในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
๖.๒ วิชาที่สอบได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.๖)

๗. การประกาศผลการสอบภาควิชาการ การทดสอบบุคลิกภาพ และการสอบ
สัมภาษณ์
๗.๑ การประกาศผลการคัดเลือกภาควิชาการและรายชื่อผู้มีสิทธิรับการทดสอบสุขภาพจิต
และสอบสัมภาษณ์ ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และทางเว็บไซต์ http://www.rtanc.ac.th ในวันที่
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และผู้สมัครต้องรายงานตัวเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕
และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕
๗.๒ การประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก ณ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และทางเว็บไซต์ http://www.rtanc.ac.th ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
โดยผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ปกครอง และผู้ค้ำประกัน ต้องไปรายงานตัวและทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วย
พยาบาลกองทัพบก ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐ หากไม่มารายงานตัวตามกำหนด
ถือว่าสละสิทธิ

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกธุรการและกำลังพล วิทยาลัยพยาบาล
กองทัพบก ๓๑๗/๖ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพ ๑๐๔๐๐โทร. ๐ – ๒๓๕๔-๗๘๔๒ และทางเว็บไซต์ http://www.rtanc.ac.th
เปิดดูรายละเอียด :  คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 95.27 KB )

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบผู้ช่วยพยาบาล และพยาบาล กองทัพบก ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
ประกอบข้อสอบในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.๖)

- ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

- ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์

- ข้อสอบวิชาภาษาไทย

- ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา

- ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย

 บิ๊กซีขอนแก่น
decho pragay  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.    อันตรายที่สำคัญที่สุดในหญิงรกลอกตัวก่อนกำหนดคือ
    ก.    ภาวะหัวใจล้มเหลว    ข.    ทารกมีน้ำหนักตัวน้อย
    ค.    กล้ามเนื้อมดลูกอักเสบ    ง.    ไฟบริโนเจนในเลือดต่ำ ทำให้ตกเลือดได้ง่าย
    ตอบ  ง.  ไฟบริโนเจนในเลือดต่ำ ทำให้ตกเลือดได้ง่าย
2.    เหตุผลของการเว้นระยะการตั้งครรภ์ในรายการตรวจพบการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก
    ก.    ป้องกันการเป็นไข่ปลาอุกช้ำ    
    ข.    เพื่อควบคุมระดับฮอร์โมน HCG อยู่ในระดับปกติ
    ค.    ป้องกันการเป็นมะเร็งไข่ปลาอุก
    ง.    เพื่อให้มดลูกกลับสู่สภาพเดิมก่อน
    ตอบ  ข.  เพื่อควบคุมระดับฮอร์โมน HCG อยู่ในระดับปกติ
3.    ข้อบ่งชี้ของการตั้งครรภ์นอกมดลูกคือข้อใด
    ก.    ตรวจได้เลือดที่ Cul de sac    ข.    มีประวัติตั้งครรภ์นอกมดลูก
    ค.    ตรวจพบ HCG สูงในเลือด    ง.    ปวดมดลูกมาก และมีอาการ shock
    ตอบ  ก.  ตรวจได้เลือดที่ Cul de sac
4.    ความแตกต่างระหว่างรกเกาะต่ำและรกลอกตัวก่อนกำหนดคือ
    ก.    มีเลือดสดออกทางช่องคลอด    ข.    ถุงน้ำคร่ำแตกก่อนกำหนด
    ค.    ปวดมดลูกมาก    ง.    คลอดก่อนกำหนด
    ตอบ  ค.  ปวดมดลูกมาก
5.    การเจาะถุงน้ำเพื่อตรวจสภาพทารกในครรภ์มักทำเมื่ออายุครรภ์เท่าใด
    ก.    10-12  สัปดาห์    ข.    16-20 สัปดาห์
    ค.    12-14 สัปดาห์    ง.    มากกว่า 20 สัปดาห์
    ตอบ  ง.  มากกว่า 20 สัปดาห์
6.    การตรวจพบทางช่องคลอดที่พบส่วนต่ำที่สุดเป็นกระหม่อมหน้า ส่วนนำที่ได้คือ
    ก.    Brow        ข.    Bregma
    ค.    Face        ง.    Vertex
    ตอบ  ข.  Bregma
7.    ฮอร์โมนใดที่ผลิตจากเนื้อรก
    ก.    Progesterone    ข.    Estrogen
    ค.    HCG        ง.    Bregma
    ตอบ  ค.  HCG
8.    การเปลี่ยนแปลงสรีระในหญิงมีครรภ์ด้านเลือดและองค์ประกอบคือ    
    ก.    ปริมาณ WBC ลดลง    ข.    น้ำเลือดและเม็ดเลือดเพิ่มขึ้น
    ค.    น้ำเลือดเพิ่มขึ้นแต่เม็ดเลือดคงที่    ง.    องค์ประกอบของการแข็งตัวของเลือดลดลง
    ตอบ  ค.  น้ำเลือดเพิ่มขึ้นแต่เม็ดเลือดคงที่
9.    ข้อใดคือ Braxton Hicks Contraction
    ก.    การหดรัดตัวที่ทำให้ส่วนนำเคลื่อนต่ำ
    ข.    มีผลทำให้ปากมดลูกบางลง
    ค.    เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการคลอด ซึ่งเกิดได้ตั้งแต่ 12 สัปดาห์หลังการตั้งครรภ์
    ง.    มีผลทำให้เลือดมาเลี้ยงมดลูกน้อยลง
    ตอบ  ค.  เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการคลอด ซึ่งเกิดได้ตั้งแต่ 12 สัปดาห์หลังการตั้งครรภ์
สถานการณ์
    นางจำปามาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2542 ให้ประวัติว่าประจำเดือนมาสม่ำเสมอทุก 30 วัน แต่ละครั้งมานาน 5 วัน ประจำเดือนครั้งสุดท้าย 26 กุมภาพันธ์ 2542                     มีประจำเดือน 5 วัน
    จากสถานการณ์ดังกล่าว จงตอบคำถามข้อ 10-12
10.    ข้อใดเป็นอายุครรภ์ของนางจำปาที่มาฝากครรภ์
    ก.    9 สัปดาห์ 5 วัน    ข.    9 สัปดาห์ 6 วัน
    ค.    10 สัปดาห์ 2 วัน    ง.    10 สัปดาห์ 3 วัน
    ตอบ  ค.  10 สัปดาห์ 2 วัน
11.    ข้อใดเป็นการคาดคะเนกำหนดคลอดของนางจำปา
    ก.    วันที่ 3 พฤศจิกายน 2542    ข.    วันที่ 3 ธันวาคม 2542
    ค.    วันที่ 4 ธันวาคม 2542    ง.    วันที่ 5 ธันวาคม 2542
    ตอบ  ง.  วันที่ 5 ธันวาคม 2542
12.    ข้อใดสามารถประเมินได้ด้วยการดู
    ก.    LIE        ข.    POSITION
    ค.    ATTITUDE    ง.    PRESENTATION
    ตอบ  ก.  LIE


13.    การตรวจหา Surfactant  ในทารกในครรภ์เมื่ออายุครรภ์กี่สัปดาห์
    ก.    12 สัปดาห์    ข.    24 สัปดาห์
    ค.    28 สัปดาห์    ง.    32 สัปดาห์
    ตอบ  ง.  32 สัปดาห์
14.    เริ่มเห็นเงากระดูกทารกเมื่ออายุครรภ์กี่สัปดาห์
    ก.    12 สัปดาห์    ข.    16 สัปดาห์
    ค.    20 สัปดาห์    ง.    24 สัปดาห์
    ตอบ  ค.  20 สัปดาห์
15.    ไข่หลังปฏิสนธิจะอยู่ในท่อรังไข่กี่วัน
    ก.    2 วัน        ข.    3 วัน
    ค.    4 วัน        ง.    5 วัน
    ตอบ  ข.  3 วัน
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อสอบความถนัดทางการเรียนวิชาการพยาบาล


1.       ส่วนประกอบของเลือดที่มีอยู่ในปริมาณสูงสุดคืออะไร


ก.       น้ำ


ข.       เกล็ดเลือด


ค.       เม็ดเลือดขาว


ง.       เม็ดเลือดแดง


2.       หลอดเลือดดำมีลิ้นกั้นภายในเพื่ออะไร


ก.       กั้นไม่ให้เลือดไหลปนกัน


ข.       ปรับความดันเลือดให้คงที่


ค.       กันไม่ให้เลือดไหลย้อนทาง


ง.       โบกให้เลือดไหลไปทางเดียวกัน


3.       เลือดแดงกับเลือดดำนั้นแตกต่างกันที่ตรงไหนบ้าง


ก.       ปริมาณยูเรีย


ข.       ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์


ค.       ปริมาณออกซิเจน  อาหาร ของเสีย


ง.       ถูกทุกข้อ


4.       เลือดจากร่างกายจะเข้าสู่หัวใจที่ใด


ก.       ห้องบนขวา


ข.       ห้องบนซ้าย


ค.       ห้องล่างขวา


ง.       ห้องล่างซ้าย


5.       โปรตีนที่ย่อยแล้วเป็นกรดอะมิโน อยู่ที่ไหนในเลือด


ก.       พลาสมา                                ข.  เกล็ดเลือด


ค.   เม็ดเลือดแดง                          ง.  เม็ดเลือดขาว


6.       เม็ดเลือดแดงของคนวัยผู้ใหญ่สร้างที่ไหน


ก.       ตับ


ข.       ม้าม


ค.       ไขกระดูก


ง.       ตับ


7.       เม็ดเลือดขาวมีหน้าที่อะไร


ก.       ลำเลียงน้ำ


ข.       ลำเลียงอาหาร


ค.       ป้องกันเชื้อโรค


ง.       เลือดตกตะกอน


8.       ถ้ามีเม็ดเลือดแดงในเลือดน้อยไปเกิดโรคอะไร


ก.       ภูมิแพ้


ข.       โลหิตจาง


ค.       อาหารเป็นพิษ


ง.       เลือดตกตะกอน


9.       เม็ดเลือดแดงไม่มีนิวเคลียส แต่ก็จัดเป็นอะไร


ก.       เซลล์


ข.       น้ำเลือด


ค.       พลาสมา


ง.       เกล็ดเลือด


10.    สารในเลือดที่มีหน้าที่นำออกซิเจนคืออะไร


ก.       พลาสมา


ข.       เกล็ดเลือด


ค.       เฮโมโกลบิน


ง.       ไฟบริโนเจน


11.    หลอดเลือดอะไรที่ผนังบางมากประกอบด้วยเซลล์ชั้นเดียว


ก.       หลอดเลือดดำ


ข.       หลอดเลือดฝอย


ค.       หลอดน้ำเหลือง


ง.       หลอดเลือดแดง


12.    เกล็ดเลือดช่วยให้เลือดแข็งตัวในกรณีใด


ก.       เลือดจางเกินไป


ข.       เลือดออกมีบาดแผล


ค.       เลือดขาดวิตามินเค


ง.       เลือดขาดเม็ดโลหิตขาว


13.    การนับปริมาณอะไรในเลือดที่บอกให้ทราบว่ามีการติดเชื้อเกิดขึ้น


ก.       น้ำตาล


ข.       เกล็ดเลือด


ค.       เม็ดเลือดขาว


ง.       เม็ดเลือดแดง


14.  ในเลือด   1  ลูกบาศก์มิลลิเมตรจะมีเม็ดเลือดแดงประมาณเท่าใด      


ก.       5  พันเม็ด


ข.       5  ล้านเม็ด


ค.       5  แสนเม็ด


ง.       5  หมื่นเม็ด


15.  ชีพจรในผู้ใหญ่จะเต้นกี่ครั้งต่อนาทีในภาวะปกติ


ก.        72  ครั้ง


ข.        100  ครั้ง


ค.        120  ครั้ง


ง.         125  ครั้ง


16.    นักเรียนอ่านพบคำว่า การแพร่ มาหลายครั้งแล้ว เช่น ก๊าซออกซิเจนแพร่  เข้าสู่เส้นเลือดฝอย คำว่า แพร่ นี้มีความหมายอย่างไร ถ้ามีการแพร่ของสารเกิดขึ้น


ก.       จากบริเวณที่มีสารมากไปสู่บริเวณที่มีสารอยู่น้อย


ข.       จากบริเวณที่มีสารอยู่น้อย ไปสู่บริเวณที่มีสารอยู่มาก


ค.       จากบริเวณที่มีสารขนาดใหญ่ไปสู่บริเวณที่มีสารขนาดเล็ก


ง.       จากบริเวณที่มีสารขนาดเล็กไปสู่บริเวณที่มีสารขนาดใหญ่


17. การหายใจเขียนเป็นสมการได้


                C6   H12  O 6   +  O2              H2O  +  C2O    +   พลังงาน


      ในสมการนั้น  CO2  และ H2O  คืออะไรตามลำดับ


ก.       น้ำและก๊าซออกซิเจน


ข.       น้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์


ค.       ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ


ง.       ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน


18.  ปริมาณความเข้มข้นของอะไรในเลือดที่กำหนดอัตราเร็วของการหายใจ


ก.       ไอน้ำ


ข.       ก๊าซออกซิเจน


ค.       ก๊าซไนโตรเจน


ง.       ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์


19.   เครื่องบินเมื่อบินในระดับสูง  นักบินจะหายใจไม่สะดวก  เพราะอะไร


ก.       ที่ระดับสูงมีไอน้ำน้อย


ข.       ที่ระดับสูงมีออกซิเจนน้อย


ค.       ที่ระดับสูงมีฝุ่นละอองมาก


ง.       ที่ระดับสูงมีคาร์บอนไดออกไซด์มาก


20.   เมื่อเป่าลมหายใจลงในน้ำปูนใส  น้ำปูนใสจะขุ่นแสดงว่าลมหายใจออกมีอะไร


ก.       ก๊าซมีเทน


ข.       ก๊าซออกซิเจน


ค.       ก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์


ง.       ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์


21.   เมื่อนำลมหายใจออกมาตรวจวิเคราะห์จะพบว่าลมหายใจออกไม่ใช่จะมีแต่ก๊าซ


     คาร์บอนไดออกไซด์ ยังมีก๊าซอะไรออกมาด้วย


ก.       ออกซิเจน,ไนโตรเจน


ข.       คาร์บอนไดซัลไฟด์,ไอน้ำ


ค.       คาร์บอนมอนอกไซด์,ไอน้ำ


ง.       คาร์บอนมอนอกไซด์,แอมโนเมีย


22.  นักดำน้ำจะต้องโผล่ขึ้นมาหายใจเหนือน้ำหลังจากดำไปประมาณ  2 นาที เพราะเหตุใด


ก.       สำลักน้ำ


ข.       เพื่อให้ตาชินกับแสง


ค.       เพื่อรับก๊าซออกซิเจนไปชดเชย


ง.       เพื่อนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทิ้งไป


23.  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อรวมกับน้ำจะได้อะไร


ก.       กรดเกลือ


ข.       กรดแอซิติก


ค.       กรดซัลฟุริก


ง.       กรดคาร์บอนิก


24.  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากเซลล์ที่ผ่านการหายใจมาแล้ว  ส่วนใหญ่มากับอะไรในเส้นเลือดฝอย


ก.       พลาสมา


ข.       เม็ดเลือดขาว


ค.       เม็ดเลือดแดง


ง.       เม็ดน้ำเหลือง


25.    เพราะเหตุใดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (ของเสียจากการหายใจที่เซลล์)  จึงไม่มากับพลาสมา


      ทั้งหมด


ก.       เพราะพลาสมาเข้มข้นเกินไป


ข.       เพราะพลาสมาไม่มีน้ำมากพอ


ค.       เพราะก๊าซดังกล่าวไม่ละลายน้ำ


ง.       เพราะจะทำให้เกิดกรดเป็นอันตราย


26.     การไหลเวียนของเลือดผ่านไตเป็นอย่างไร


ก.   เส้นเลือดแดงใหญ่  -   ไต   -  เส้นเลือดดำใหญ่


ข.       เส้นเลือดดำใหญ่  -  ไต – เส้นเลือดแดงใหญ่


ค.       เส้นเลือดดำใหญ่ – เส้นเลือดแดงใหญ่ – ไต


ง.       เส้นเลือดแดงใหญ่ -  เส้นเลือดดำใหญ่ – ไต


27.     ร่างกาย  จะดูดสารกลับคืนในกรณีต้องการใช้สารนั้น การดูดสารกลับคืนนี้เกิดตอนไหน


ก.       ตอนเป็นเลือด


ข.       ก่อนผ่านหน่วยไต


ค.       ผ่านหน่วยไตมาแล้วมาถึงท่อหน่วยไต


ง.       ตอนเป็นน้ำปัสสาวะในกระเพาะปัสสาวะ


28.    ปริมาณสารในปัสสาวะเกิดขึ้นจาก การกรองที่หน่วยไตและอะไรอีกอย่างหนึ่ง  เมื่อผ่านการกรองแล้ว


ก.       การย่อย


ข.       การดื่มน้ำ


ค.       การเติมน้ำ


ง.       การดูดกลับคืน


29.    หน่วยไตสามารถกรองสารโปรตีนออกจาดกเลือดได้ 20 กรัม ต่อ 100  cm3  แต่ในน้ำปัสสาวะกลับไม่มีสารโปรตีน  สารดังกล่าวหายไปไหน


ก.       ทำปฏิกิริยาหมดไป


ข.       ถูกนำไปทิ้งทางอื่น


ค.       ถูกดูดกลับคืนเข้าในเลือด


ง.       สลายตัวกลายเป็นคาร์บอเนต


30.    การตรวจน้ำตาลในปัสสาวะ  จะใช้สารอะไรตรวจได้


ก.       ใช้วิธีเผาหาตะกอน


ข.       สารละลายเบเนดิกต์


ค.       สารละลายแอมโมเนีย


ง.       ใช้สารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้