ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เปิดสอบ นักเรียนพยาบาลกองทัพบก ประจำปี 2555
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เปิดสอบ นักเรียนพยาบาลกองทัพบก ประจำปี 2555

แชร์กระทู้นี้

ประกาศ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ประจำปี 2555 <รับออนไลน์> (2 ม.ค.-1 เม.ย.55)

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประกาศ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ประจำปี 2555 <รับออนไลน์> (2 ม.ค.-1 เม.ย.55)

 ด้วยมหาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มีความประสงค์รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555 มีรายละเอียดดังนี้

 การรับสมัครและคัดเลือก จำนวน 80 นาย แบ่งเป็น
 1. ประเภททุนกองทัพบก (เพศหญิง) จำนวน 20 นาย
 2. ประเภททุนส่วนตัว จำนวน 60 นาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ( สายวิทย์-คณิต ) ของกระทรวงศึกษาธิการ
 2. มีผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสํานักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(O-net) และผลการทดสอบความถนัดทั่วไป(General Aptitude Test หรือ GAT) ความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ(Professional and Academic Test หรือ PAT)
 3. มีสถานภาพโสด อายุครบ 16 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันเปิดการศึกษาของปีที่สมัคร
 4. มีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีน้ำหนักตัวไม่น่อยกว่า 55 กิโลกรัม มีส่วนสูงไม่ต่ํากว่า 155 เซนติเมตร และไม่เป็นโรคหรือมีความพิการตามที่กําหนด
 5. ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา-มารดา ผู้ให้กําเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกําเนิดแต่ถ้าบิดาหรือมารดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาหรือบิดาจะมิใช่ผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยกําเนิดก็ได้
 6. ไม่บกพร่องในศีลธรรม ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 7. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมาย
 8 ไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจําเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องคําพิพากษาให้ลงโทษจําคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษหรือความผิดอันกระทําโดยประมาท
 9. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ
 10. ไม่เคยถูกปลดออกหรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือสถานศึกษาเพราะมีความผิด
 11. ได้รับอนุญาตจากบิดา – มารดา หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 12. สําหรับประเภททุนส่วนตัว(บุตรข้าราชการกองทัพบก) ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนตามข้อ 2 ,หนังสือรับรองการรับราชการของบิดาหรือมารดาที่ออกให้โดยหน่วยงานต้นสังกัด
 13. สําหรับประเภททุนส่วนตัว(บุคคลพลเรือนที่มีภูมิลําเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)
 ต้องมีผลคะแนนตามข้อ 2 และมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี

วิธีการสมัคร
 สมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ [url]www.rtanc.ac.th[/url] โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่โปรแกรมกําหนด ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2555 - วันที่ 1 เมษายน 2555

 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกธุรการและกําลังพล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ๓๑๗/๖ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ – ๒๓๕๔-๗๘๔๒
                   

     กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 49
ประจำปีการศึกษา 2555
ลำดับ กิจกรรม          วัน-เดือน-ปีเวลาหมายเหตุ
1การจำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร    
 1.1การประชาสัมพันธ์ระเบียบการและใบสมัครใน    
  [url]www.rtanc.ac.th[/url]    
       
2การรับสมัคร    
  สมัครทางเว็บไซต์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกจ.2 ม.ค.55-จ.1 เม.ย.55 ค่าสมัคร 350 บาท ชำระค่าสมัครภายใน
  [url]www.rtanc.ac.th[/url]   2-เม.ย.-55
       
3ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับพฤ. 19 เม.ย.551000 เป็นต้นไปอาคารสโมสรนักเรียน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
 การทดสอบบุคลิกภาพ  ตรวจร่างกาย   เว็บไซต์  [url]www.rtanc.ac.th[/url]
 และสอบสัมภาษณ์    
4การทดสอบบุคลิกภาพจ.23 เม.ย.55 0900-1600อาคารกองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
  การทดสอบ Aptitude  0700-0900อาคารกองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
5การตรวจร่างกายและทดสอบสมรรถภาพร่างกายอ.24 เม.ย.55 0730-1500อาคารสโมสรนักเรียน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
 ( วิ่งระยะทาง 2 กม. ภายในระยะเวลาที่กำหนด )    
6การสอบสัมภาษณ์ศ.27 เม.ย.55 0730-1600อาคารกองอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
7การประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์อ.1 พ.ค.55 1000 เป็นต้นไปอาคารสโมสรนักเรียน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
 ทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก   เว็บไซต์  [url]www.rtanc.ac.th[/url]
      (รับเอกสารการทำสัญญาฯ)
8การทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบกพฤ.3 พ.ค.55   
 8.1 ผู้ผ่านการคัดเลือก( บุคคลจริง )  0800-1200อาคารกองอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
 8.2 ผู้ผ่านการคัดเลือก (บุคลลสำรอง )  1300-1600อาคารกองอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
9การปฐมนิเทศ และรายงานตัวเข้าหอพักพฤ.31 พ.ค.55 0800อาคารกองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
       
10เปิดการศึกษาอ.5 มิ.ย.55 0830-1200อาคารกองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้