ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ขอแนวข้อสอบครูธุรการ ครับผม
pungpondkung ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

ขอแนวข้อสอบครูธุรการ ครับผม

แชร์กระทู้นี้

ขอแนวข้อสอบครูธุรการ ครับผม

- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรการในสถานศึกษา
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลสารสนเทศ

ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ
1. อำนาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ในกฎหมายฉบับใด
             ก. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
             ข. พรบ.ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ. 2545
              พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
             ง. ข้อ ก และ ข        
2. ข้อใด คืออำนาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ
             ก. จัดการศึกษา                                                                   ข. บำรุงศาสนา
             ค. สืบสานศิลปวัฒนธรรม                                                ง. ถูกทุกข้อ
3. การจัดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการจัดได้    เป็น 3 ส่วนคือข้อใด
             ก. ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสถานศึกษา
             ข. ส่วนกลาง เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
             ค. ส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
             ง. ส่วนกลาง เขตพื้นที่การศึกษา และสถาน ศึกษาของรัฐระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล
4. การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการให้คำนึงถึงข้อใด
             ก. คุณวุฒิ ประสบการณ์ และมาตรฐานวิชาชีพ
             ข. ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพงาน
             ค. เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
             ง. ข้อ ก. และ ข. ถูกต้อง
5. บทบาทของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่จะต้องดำเนินการตาม พรบ. นี้คือข้อใด
             ก. อำนาจในการออกกฎกระทรวง ระเบียบและประกาศ
             ข. ตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งและหน่วยงาน
             ค. บรรจุแต่งตั้งข้าราชการ
             ง. ข้อ ก และ ข ถูกต้อง
6. ข้อใดคือการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
             ก. ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
             ข. สำนักงานรัฐมนตรี
             ค. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
             ง. ถูกทุกข้อ
7. ส่วนราชการส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการตามข้อใดที่ไม่เป็นนิติบุคคล
             ก. สำนักงานรัฐมนตรี
             ข. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
             ค. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
             ง. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ
             ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ                         ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
             ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน       ง. ถูกทุกข้อ
9. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของสภาการศึกษา
             ก. พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ                     
             ข. พิจารณาเสนอนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษา
             ค. ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
             ง. พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
10. ใครเป็นประธานคณะกรรมการสภาการศึกษา
             ก. คณะกรรมการสภาคัดเลือกกันเอง                             ข. ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการคัดเลือก
             ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ                         ง. เลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ
11. คณะกรรมการชุดใดที่กำหนดตำแหน่งประธานกรรมการไว้ใน พรบ. นี้
             ก. คณะกรรมการสภาการศึกษา                                      ข. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
             ค. คณะกรรมการการอุดมศึกษา                                      ง. คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
12. ใครทำหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
             ก. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
             ข. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
             ค. ผู้ที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมาย
             ง. ข้อ ก และ ข ถูกต้อง
13. บุคคลใดต่อไปนี้เป็นข้าราชการการเมือง
             ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                                            ข. เลขาธิการรัฐมนตรี
             ค. รองเลขาธิการรัฐมนตรี                                                ง. ข้อ ข และ ค ถูก
14. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
             ก. นิเทศให้คำปรึกษาและแนะนำเพื่อการปรับปรุง
             ข. ตรวจราชการ
             ค. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย
             ง. ติดตาม ประเมินผลนโยบายตามภารกิจ
15. หน่วยงานระดับใดสามารถมีผู้ตรวจราชการได้
             ก. กระทรวงศึกษาธิการ                                                    ข. กรมหรือหน่วยงานเทียบเท่ากรม
             ค. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา                                     ง.ถูกทุกข้อ
16. ข้อใด คือบทบาทของคณะตรวจราชการในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
             ก. ศึกษา วิเคราะห์วิจัย ติดตามและประเมินผลระดับนโยบาย
             ข. ศึกษา วิเคราะห์วิจัย ติดตามและประเมินผลนโยบายตามภารกิจ
             ค. ศึกษา วิเคราะห์วิจัย นิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารและการดำเนินงาน
             ง. ศึกษา วิเคราะห์วิจัย นิเทศติดตามและประเมินผลตามมติคณะรัฐมนตรี
17. ข้อใด คือบทบาทของกระทรวงศึกษาธิการที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
             ก. ประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษา
             ข. เสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษา
             ค. ประสานส่งเสริมการจัดการศึกษา
             ง. ถูกทุกข้อ
18. ในกรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่อาจจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระดับต่ำกว่าปริญญาได้หน่วยงานใดจะเป็นผู้จัด
             ก. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                         ข. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
             ค. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                    ง. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
19. หน่วยงานอื่นสามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใดได้บ้าง หากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่สามารถ
จัดได้
             ก. การจัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือตามอัธยาศัย
             ข. การจัดการศึกษาสำหรับคนที่มีความสามารถพิเศษ
             ค. การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคมการสื่อสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ
             ง. ถูกทุกข้อ
20. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานรองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
             ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                                            ข. เลขาธิการ
             ค. ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ              ง. ข้อ ก และ ข
21. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสถานศึกษาของรัฐในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ                       อาชีวศึกษา
             ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ                                           ข. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
             ค. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา                    ง. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
22. การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้คำนึงถึงสิ่งใดน้อยที่สุด
             ก. ปริมาณสถานศึกษา                                                       ข. จำนวนนักเรียน
             ค. จำนวนประชากร                                                          ง. วัฒนธรรมและความเหมาะสมด้านอื่น
23. ใครมีอำนาจประกาศกำหนดเขตพื้นที่การศึกษา
             ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา
             ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาโดยคำแนะนำของสภาการศึกษา
             ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำยินยอมของสภาการศึกษา
             ง. คณะรัฐมนตรี
24. ในกรณีที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาใครเป็นผู้กำหนดให้เขตพื้นที่การศึกษาสามารถขยาย
บริการการศึกษาออกไปในเขตพื้นที่การศึกษาอื่นได้
             ก. คณะรัฐมนตรี                                                                 ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
             ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                          ง. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
25. ข้อใด คือการจัดระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษา
             ก. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา                                    
             ข. สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
             ค. ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น                                 
             ง. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาขั้นพื้นฐานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
26. การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ดำเนินการตามข้อใด
             ก. กฎกระทรวง                                                                  ข. ระเบียบ
             ค. ประกาศกระทรวง                                                         ง. ระเบียบของคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ
27. การแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ดำเนินการตามข้อใด
             ก. กฎกระทรวง                                                                 
             ข. ประกาศกระทรวง
             ค. ระเบียบที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากำหนด
             ง. ระเบียบที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
28. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามข้อใดมีฐานะเป็นนิติบุคคล
             ก. โรงเรียน                                                                         ข. สถานพัฒนาเด็กเล็ก
             ค. ศูนย์การเรียน                                                                 ง. ถูกทุกข้อ
29. ผู้แทนจากกลุ่มบุคคลใดไม่ใช่องค์ประกอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
             ก. ผู้แทนองค์กรเอกชน                                                        
             ข. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
             ค. ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู                               
             ง. ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษา
30. บุคคลที่ทำหน้าที่ในการกำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา คือข้อใด
             ก. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
             ข. คณะกรรมการสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา
             ค. คณะกรรมการสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา
             ง. ถูกทุกข้อ
31. อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา กำหนดไว้ในมาตราใดของ พรบ.ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
             ก. มาตรา 38                                                                        ข. มาตรา 39
             ค. มาตรา 40                                                                        ง. มาตรา 41
32. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา
             ก. บริหารกิจการของสถานศึกษา
             ข. ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
             ค. อนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษาตามที่คณะกรรมการสถานศึกษากำหนด
             ง. ทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา                
33. องค์กรบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระดับปริญญาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
             ก. ก.ค.                                                                                       ข. ก.ค.ศ.
             ค. ก.ม.                                                                                  ง. อ.ก.ค.ศ. อุดมศึกษา
34. ข้อใด คือบทบาทหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการต่อสถานศึกษาอุดมศึกษา
             ก. เสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาอุดมศึกษา
             ข. ประสานงานการจัดการศึกษาระหว่างสถาน ศึกษาจัดการศึกษาอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
             ค. เสนอการจัดตั้ง ยุบ รวม ปรับปรุงและเลิกสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
             ง. ถูกทุกข้อ
35. การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป กระจายให้กับใคร
             ก. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา                              ข. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
             ค. สถานศึกษา                                                                    ง. ถูกทุกข้อ
36. ข้อใดคือการกระจายอำนาจในการบริหารการศึกษา
             ก. อำนาจหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับงบประมาณ
             ข. หลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบ
. การพัฒนาและดำเนินการทางวินัยครูและบุคลากรทางการศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ
37. การปฏิบัติราชการแทนให้ดำเนินการโดยวิธีใด
             ก. การกระจายอำนาจ                                                        ข. การมอบอำนาจ
             ค. การแบ่งอำนาจ                                                            ง. การกระจายอำนาจ และการมอบอำนาจ
38. หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดมอบอำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ตนรับผิดชอบให้กับบุคคลใด
             ก. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา               ข. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
             ค. หัวหน้าส่วนราชการระดับสถานศึกษา                    ง. ข้อ ก และ ข
39. บุคคลใดไม่สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นได้
             ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
             ข. เลขาธิการมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา
             ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา
             ง. ผู้อำนวยการสถานศึกษามอบอำนาจให้คณะกรรมการสถานศึกษา
40. หากผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามอบอำนาจให้อาจารย์ 2 ระดับ 7 ปฏิบัติราชการแทนจะดำเนินการ
ได้อย่างไร
             ก. ได้ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด                                   ข. ได้ตามที่ รมต. ศธ.กำหนด
             ค. ได้ตามที่กฎกระทรวงศึกษาธิการกำหนด                 ง. ได้ตามที่ กฎ ก.ค.ศ.กำหนด
พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546และข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบประกอบวิชาชีพ 2547
41. ข้อใดคือองค์กรเกี่ยวกับวิชาชีพครู
             ก. คุรุสภา                                                                             ข. ก.ค.ศ
             ค. อ.ก.ค.ศ.                                                                           ง. ถูกทุกข้อ
42. คุรุสภามีฐานะตามข้อใด
             ก. เป็นองค์กรวิชาชีพครู                                                   ข. เป็นนิติบุคคล
             ค. เป็นองค์กรในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ        ง. ถูกทุกข้อ
43. หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมและรักษามาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
             ก. คุรุสภา                                                                             ข. สก.สค.
             ค. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา                                        ง. สำนักงานเลขาธิกา สก.สค.
44. สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สก.สค.) เป็นหน่วยงานที่อยู่
ภายใต้การบริหารตามข้อใด
             ก. คุรุสภา                                                                             ข. รัฐมนตรี
             ค. กระทรวงศึกษาธิการ                                                    ง. คณะกรรมการ สก.สค.
45. มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ
             ก. คุรุสภา                                                                             ข. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
             ค. คณะกรรมการ สก.สค.                                                 ง. สำนักงานคณะกรรมการ สก.สค.
46. ใคร คือประธานคุรุสภา
             ก. นายกรัฐมนตรี                                                               ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
             ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                                            ง. ผู้ทรงคุณวุฒิ
47. ข้อใด ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของคุรุสภา
             ก. ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ                                ข. กำหนดนโยบายแผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
             ค. วิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ                               ง. ออกข้อบังคับคุรุสภา
48. ใคร เป็นกรรมการและเลขานุการคุรุสภา
             ก. ศ.เสริมศักดิ์ วิสาลาภรณ์                                               ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

             ค. เลขาธิการคุรุสภา                                                          ง. ไม่มีข้อถูก

49. ใคร ไม่ได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

             ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                                            ข. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

             ค. เลขาธิการ ก.ค.ศ.                                                           ง. เลขาธิการคุรุสภา

50. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีจำนวนกี่คน

             ก. 39 คน                                                                              ข. 32 คน

             ค. 26 คน                                                                              ง. 17 คน

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.comdecho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ใหม่ล่าสุด ทุกเขตพื้นที่
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

เนื้อหาประกอปด้วย
แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
แนวข้อสอบภาษาไทย
สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร
สรุประเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการพัสดุ
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
แนวข้อสอบเก่าเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ _office
แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้