ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบเรียน ป.โท พยาบาลศาสตร์มหาบัณทิต  ภาควิชาการ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบเรียน ป.โท พยาบาลศาสตร์มหาบัณทิต  ภาควิชาการ

แชร์กระทู้นี้


2. การกระทำในกฎหมายที่เกี่ยวกับการพยาบาลที่ถูกต้อง คือ

 ก. ทำการรักษาพยาบาล ข. การรักษาโรค 

 ค. ป้องกันโรคระบาด ง. การช่วยเหลือผู้ป่วย 

 ตอบ  ค. ป้องกันโรคระบาด 

3. คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพที่เป็นสมาชิกสามัญ คือ

 ก. ไม่เป็นโรคระยะไม่ปรากฏอาการที่น่ารังเกียจ ข. ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย 

 ค. ไม่เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต ง. เป็นโรคไม่ร้ายแรง 

 ตอบ  ค. ไม่เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต 

4. สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสามัญ คือข้อใด

 ก. เลือกตั้งนายกสภาการพยาบาล 

 ข. สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของสภาการพยาบาล 

 ค. เลือกตั้งอนุกรรมการสภาการพยาบาล 

 ง. ตรวจสอบการทำงานของนายกสภาการพยาบาล 

 ตอบ  ข. สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของสภาการพยาบาล 

5. พยาบาลคนหนึ่งจบการศึกษาปีการศึกษา 2537 ในประเทศไทย เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ทำงานใน

 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่ง ไม่ได้ขอใบประกอบโรคศิลป์ ถ้าต้องการ 

 ขอใบประกอบโรคศิลป์จะต้องปฏิบัติอย่างไร 

ก. ผ่านการสอบของสภา และขอใบประกอบโรคศิลป์ 

ข. ผ่านการอบรม และขอใบประกอบโรคศิลป์ 

ค. สมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาการพยาบาล 

ง. ไม่ต้องกระทำการใดๆ เพราะปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของรัฐ 

ตอบ  ค. สมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาการพยาบาล 

6. จากข้อ 5. พยาบาลคนดังกล่าวจะได้รับตำแหน่งอะไร และระดับไหน

 ก. ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1

 ข. พยาบาลวิชาชีพชั้น 2

 ค. พยาบาลวิชาชีพชั้น 1

 ง. พยาบาล และผดุงครรภ์ชั้น 2

ตอบ    

7. การพ้นวาระของนายกสภาการพยาบาล เมื่อใด

 ก. 4 ปี ข. เมื่อพ้นจากตำแหน่ง

 ค. พ้นจากสมาชิกสามัญ ง. ลาออก 

ตอบ  ข. เมื่อพ้นจากตำแหน่ง 

8. การเข้าสู่ตำแหน่งของบุคคลในข้อใด ที่ไม่ต้องเลือกจากสมาชิกสภาการพยาบาล

 ก. อุปนายก ข. ประชาสัมพันธ์ 

 ค. เลขาธิการ ง. เหรัญญิก 

ตอบ  ค. เลขาธิการ 

9. นางสาว ก ขาดคุณสมบัติของสมาชิกสามัญ นางสาว ก จะต้องปฏิบัติอย่างไร

 ก. ส่งคืนใบอนุญาตภายใน 15 วัน นับจากวันทราบว่าขาดจากสมาชิกภาพ

 ข. ไม่ต้องคืนใบอนุญาต 

 ค. ยื่นเรื่องขอสอบใบอนุญาตภายใน 15 วัน

 ง. รอคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติใหม่ 

 ตอบ  ก. ส่งคืนใบอนุญาตภายใน 15 วัน นับจากวันทราบว่าขาดจากสมาชิกภาพ

10. เรื่องใดที่ต้องขอความเห็นชอบจากสภานายกเป็นพิเศษก่อน

 ก. การขอใบอนุญาตเมื่อขาดจากสมาชิกภาพ ข. การสมัครเป็นสมาชิกสามัญ 

 ค. พักใช้ใบอนุญาต ง. การขอใบประกอบโรคศิลป์ 

ตอบ  ค. พักใช้ใบอนุญาต 

11. ในการประชุมของคณะกรรมการสภา มีคณะกรรมการมาประชุม 9 คน ถ้าจะมีการลงมติในที่ประชุม

 จะต้องใช้คะแนนเสียงเท่าใด 

ก. ไม่มีการลงมติใดๆ ทั้งสิ้น (เพราะกรรมการมีไม่ถึง 2 ใน 3 ของคณะกรรมการ 16 คน)

ข. 5 เสียง

ค. 7 เสียง

ง. 9 เสียง (เท่ากับคณะกรรมการที่มาประชุม)

ตอบ  ก. ไม่มีการลงมติใดๆ ทั้งสิ้น (เพราะกรรมการมีไม่ถึง 2 ใน 3 ของคณะกรรมการ 16 คน)

12. สมาชิกที่เลือกจากบุคคลใน หรือนอกสภาการพยาบาล คือ

 ก. กรรมการกิตติมศักดิ์ ข. กรรมการสภา 

 ค. กรรมการวิจัย ง. กรรมการเลขาธิการ 

ตอบ  ก. กรรมการกิตติมศักดิ์ 

13. การพ้นวาระของสมาชิกกรรมการสภาการพยาบาล

 ก. การล้มละลาย ข. ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

 ค. เป็นโรคประจำตัว ง. ถูกทั้งหมด 

ตอบ  ข. ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

14. ถ้าตำแหน่งของกรรมการสามัญว่างลง 1 ตำแหน่ง จะต้องปฏิบัติอย่างไร

 ก. ไม่ต้องเลือกใหม่ เพราะว่างเพียง 1 ตำแหน่ง

 ข. แต่งตั้งได้เลยจากสมาชิกสามัญ 

 ค. แต่งตั้งจากสมาชิกสามัญ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภา

 ง. ไม่ต้องเลือกใหม่ รอให้พ้นวาระ 

 ตอบ  ค. แต่งตั้งจากสมาชิกสามัญ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภา

15. นางสาวแนนซี่ จบพยาบาลและผดุงครรภ์วิชาชีพจากต่างประเทศ เข้ามาทำงานเป็นอาจารย์พยาบาล

 อยู่ในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งควบคุมโดยสภาการพยาบาลอย่างถูกต้อง ถ้านางสาวแนนซี่

 ขึ้นปฏิบัติการพยาบาลกับผู้ป่วย ท่านคิดว่าการกระทำของนางสาวแนนซี่ เป็นอย่างไร 

ก. ไม่ผิด เพราะทำงานในโรงพยาบาล ซึ่งสภาการพยาบาลรับรอง 

ข. ผิด เพราะนางสาวแนนซี่ ไม่มีใบประกอบวิชาชีพของประเทศไทย 

ค. ไม่ผิด เพราะเป็นการทำงานได้ตามวิชาชีพ 

ง. ผิด เพราะไม่ได้ผ่านการสอบของสภาการพยาบาลในประเทศไทย 

ตอบ  ข. ผิด เพราะนางสาวแนนซี่ ไม่มีใบประกอบวิชาชีพของประเทศไทย 

16. การพิจารณาให้สมาชิกสามัญพ้นจากสมาชิกภาพ ต้องกระทำดังนี้คือ ถ้าคณะกรรมการมาประชุม

 ทั้งหมด 16 คน จะต้องใช้เสียงกี่เสียง

 ก. 10  เสียง ข. 8  เสียง

 ค. 11  เสียง ง. 16  เสียง

ตอบ  ค. 11 เสียง

17. เมื่อพยาบาลรายหนึ่ง ศาลได้พิจารณาถึงที่สุดแล้วว่าไม่มีความผิดทางอาญา ในการกระทำ

 การพยาบาลอย่างหนึ่ง พยาบาลรายนี้จะต้องผ่านสภาการพยาบาลอย่างไร 

 ก. ไม่ต้องกระทำการใดๆ ถ้าเรื่องที่คณะกรรมการสภาดำเนินการอยู่ให้สิ้นสุดโดยไม่ต้องสอบสวน

 ใดๆ ทั้งสิ้น 

ข. รอการสอบสวนจากคณะกรรมการสภาอีกครั้ง 

ค. ถูกพักใช้ใบอนุญาตชั่วคราว 

ง. คณะอนุกรรมการสอบสวน ต้องหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง 

 ตอบ  ก. ไม่ต้องกระทำการใดๆ ถ้าเรื่องที่คณะกรรมการสภาดำเนินการอยู่ให้สิ้นสุดโดยไม่ต้อง 

  สอบสวนใดๆ ทั้งสิ้น 

18. นางสาวน้ำฝน ได้ปฏิบัติการพยาบาลกับผู้ป่วยซึ่งมีอาชีพเป็นนักแสดงเข้ามาในโรงพยาบาล

ซึ่งทำแท้งมา และหลังจากนั้น นางสาวน้ำฝนไปเล่าให้เพื่อนสนิทฟัง ซึ่งชื่อนางสาวสายฟ้า 

 นางสาวสายฟ้าได้ไปเล่าต่อให้บุคคลอื่นฟังจนเป็นที่เสียหายต่อผู้ป่วยรายนี้ ท่านคิดว่าตาม 

 กฎหมายวิชาชีพบุคคลที่ต้องรับผิดชอบ คือ 

ก. นางน้ำฝน และนางสาวสายฟ้า ผิด เพราะนำความลับของผู้ป่วยไปเปิดเผย 

ข. นางน้ำฝน และนางสาวสายฟ้า ผิด เพราะเอาความลับไปเปิดเผยทำให้เสียหาย 

ค. นางสาวสายฟ้า ผิด เพราะเป็นคนนำไปเล่าต่อจนเกิดความเสียหาย 

ง. ไม่มีใครผิด 

ตอบ  ก. นางน้ำฝน และนางสาวสายฟ้า ผิด เพราะนำความลับของผู้ป่วยไปเปิดเผย 

19. จากข้อ 18 นางสาวสดสวย (ดารานักแสดง) รู้เรื่องเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2540 ถามว่าถ้าจะฟ้องร้อง

 จะต้องทำภายใน 

 ก. 27 มกราคม 2541 ข. 1 มกราคม 2541

 ค. 27 ธันวาคม 2540 ง. 26 มกราคม 2541

ตอบ  ก. 27 มกราคม 2541

20. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับอนุกรรมการจริยธรรม 

 ก. ต้องเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ข. ต้องเป็นสมาชิกอนุกรรมการสามัญ 

 ค. ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล ง. ต้องเป็นสมาชิกสามัญ 

ตอบ  ก. ต้องเป็นสมาชิกอนุกรรมการสามัญ 

21. ความผิดอะไรที่ยอมความไม่ได้ตามกฎหมาย 

 ก. ทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสโดยความประมาท 

 ข. กระทำการโดยประมาทแต่ได้รับอันตรายเพียงเล็กน้อย 

 ค. ข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน 

 ง. การลักทรัพย์ 

ตอบ   

22. พยาบาลจะทำการปฏิเสธการรักษาและตรวจของการรักษาต่อผู้ป่วยได้อย่างไร 

 ก. เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยถามแพทย์ 

 ข. อธิบายผลการรักษาและการพยาบาลตามความจริงโดยความคิดเห็นของแพทย์ 

 ค. ให้ผู้ป่วยเซ็นยินยอมการรักษาพยาบาล 

 ง. อธิบายถึงผลเสียของการรักษา 

ตอบ   

23. ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับวิชาชีพการพยาบาล 

 ก. พยาบาลทุกคน 

 ข. พยาบาลที่กำลังปฏิบัติงาน 

 ค. นายกสภาการพยาบาล 

 ง. คณะกรรมการสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย

ตอบ  ก. พยาบาลทุกคน 

24. เมื่อถูกเพิกถอนใบอนุญาต หมายความว่า 

 ก. ไม่มีสิทธิ์ประกอบโรคศิลป์ หลังจากนั้น 2 ปี สามารถทำเรื่องขอขึ้นทะเบียนใหม่ได้

ข. ห้ามประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

ค. ไม่มีสิทธิ์ทำงานในโรงพยาบาลของรัฐ 

ง. ถูกสั่งพักราชการ 

 ตอบ  ก. ไม่มีสิทธิ์ประกอบโรคศิลป์ หลังจากนั้น 2 ปี สามารถทำเรื่องขอขึ้นทะเบียนใหม่ได้

25. พยาบาลสามารถเป็นบุคลากรประเภทใดได้ใน พรบ.สถานพยาบาล 

 ก. เป็นผู้จัดตั้งสถานพยาบาล ข. เป็นผู้ตรวจรักษาโรค 

 ค. สามารถขายยาได้ทุกประเภท ง. ทำสูติศาสตร์หัตถการอย่างง่ายได้ 

ตอบ  ก. เป็นผู้จัดตั้งสถานพยาบาล 

26. กรรมการสภาดำรงตำแหน่งวาระกี่ปี

 ก. 4 ปี ข. 5 ปี 

 ค. 1 ปี ง. 10 ปี 

ตอบ  ก. 4 ปี 

27. ผู้ประกอบโรคศิลป์สาขาการพยาบาล จะให้ยาคนเจ็บไข้ได้ดังนี้ 

 ก. เมื่อผู้ประกอบโรคศิลป์ซึ่งเป็นผู้บำบัดคนไข้นั้นได้สั่งไว้ 

 ข. เมื่อผู้ประกอบโรคศิลป์ซึ่งเป็นผู้บำบัดโรคคนไข้นั้นได้สั่งไว้หรือเป็นการปฐมพยาบาล 

 ค. เมื่อผู้ประกอบโรคศิลป์พิจารณาเห็นว่าควรจะให้ยาเพิ่มอีก 

 ง. เมื่อเห็นว่าคนไข้จำเป็นต้องใช้ยา 

 ตอบ  ข. เมื่อผู้ประกอบโรคศิลป์ซึ่งเป็นผู้บำบัดโรคคนไข้นั้นได้สั่งไว้หรือเป็นการปฐมพยาบาล 

28. ผู้ป่วยนอนไม่หลับรอยานอนหลับจากพยาบาลแต่แพทย์ไม่ได้สั่งไว้ ควรทำอย่างไร 

 ก. ให้กินยานอนหลับอ่อนๆ ข. รายงานแพทย์ 

 ค. บอกให้ผู้ป่วยทำสมาธิแล้วนอนให้หลับ ง. บอกผู้ป่วยว่าให้ไม่ได้เพราะแพทย์ไม่ได้สั่งไว้ 

 ตอบ  ข. รายงานแพทย์ 

29. การประกอบโรคศิลป์ใดที่พยาบาลกระทำไม่ได้เพราะผิดพระราชบัญญัติ 

 ก. ฉีดยาปฏิชีวนะตามที่แพทย์สั่ง ข. ให้ยาสามัญประจำบ้าน 

 ค. ตรวจน้ำตาลในปัสสาวะ ง. ให้ยาฉีดเพื่อทุเลาอาการปวดท้อง 

 ตอบ  ง. ให้ยาฉีดเพื่อทุเลาอาการปวดท้อง 

30. การประกอบโรคศิลป์แผนปัจจุบันคือข้อใด 

 ก. การโกนผมให้คนที่เป็นเหา ข. การเช็ดตัวให้เด็กที่เป็นไข้สูง

 ค. การนำผู้ป่วยตกต้นไม้ส่งโรงพยาบาล ง. การให้น้ำเกลือเข้าเส้นเลือดดำแก่คนท้องร่วง

 ตอบ  ง. การให้น้ำเกลือเข้าเส้นเลือดดำแก่คนท้องร่วง


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบปริญญาโท พยาบาลศาสตร์มหาบัณทิต  ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

เเนวข้อสอบป.โท ของม.มหิดล

เเนวข้อสอบป.โท ของม.ขอนเเก่น

เเนวข้อสอบป.โท ของ ม.เชียงใหม่

เนื้อหาการสอบของเเต่ละ มหาวิทยาลัยจะสอบวิชาเดียวกัน 
ประกอบด้วย
- แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
- แนวข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

ประกอบด้วย (เลือกตามสาขาที่สอบ)

- สาขาการพยาบาลผดุงครรภ์
-
สาขาการพยาบาลมารดาและทารก
-
สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
-
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่
-
สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ
-
สาขาการพยาบาลจิตเวช
-
สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท


ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD ติวความรู้ทั่วไป  ราคา 679 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย

 บิ๊กซีขอนแก่น
decho pragay  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com

สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
 

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.     กิจกรรมการพยาบาลในข้อใด ที่ช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วยที่มีเลือดออกง่าย
    ค่า Platelet = 4,000 เซลล์/มม3.  แต่ยังรู้สึกตัวดี
    ก.    ยกไม้กั้นเตียงขึ้นทุกครั้งภายหลังให้การพยาบาล
       ข.   ใช้สำลีกดบริเวณที่เจาะเลือดนานอย่างน้อย 5 นาที
    ค.    ให้บ้วนปากด้วยน้ำยาบ้วนปากหรือน้ำเกลือนอร์มัลทุก 2 ชั่วโมง
    ง.    บันทึกอาการทางระบบประสาท (Neurological signs) ทุก 2 ชั่วโมง
    ตอบ  ง.  บันทึกอาการทางระบบประสาท (Neurological signs) ทุก 2 ชั่วโมง
2.    ผู้ป่วยที่มีอาการซีดและได้รับการรักษาด้วยยาเฟอร์รัสซัลเฟต ควรแนะนำรายการอาหารประเภทใด
    จึงจะเหมาะสม
    ก.    ข้าวต้มไก่ นมสด    ข.    โจ๊กไก่ น้ำตาลสด
    ค.    ข้าวผัดหมู น้ำฝรั่งสด    ง.    ก๋วยเตี๋ยวหมู น้ำอ้อยสด
    ตอบ  ค.  ข้าวผัดหมู น้ำฝรั่งสด
3.    พยาบาลควรใช้หลัก Universal precaution  เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคในข้อใด
    ก.    Mellioidosis    ข.    Leptospirosis
    ค.    Acquired immuno deficiency syndrome    ง.    Methicillin resistant staphylococcus aureus
    ตอบ  ค.  Acquired immuno deficiency syndrome
4.    การพยาบาลที่สำคัญที่สุดในผู้ป่วย SLE ขณะที่ได้รับยา Prednisolone  เป็นครั้งแรกคือข้อใด
    ก.    การได้รับอากาศที่บริสุทธิ์    
    ข.    การปรับอัตมโนทัศน์ของตนเอง
    ค.    การกระตุ้นให้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ    
    ง.    การให้คำแนะนำในเรื่องการรับประทานอาหารที่เหมาะสม
    ตอบ  ค.  การกระตุ้นให้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
5.    ผู้ป่วยหลังผ่าตัด Polyectomy และใส่ Anterior nasal packing ไว้ท่านจะให้การพยาบาลอย่างไร
    ก.    เรื่องสุขวิทยาส่วนบุคคลโดยให้  Complete bed bath
    ข.    เรื่องการหายใจ โดยแนะนำให้หายใจทางรูจมูกข้างที่ไม่ผ่าตัดแทนข้างที่ผ่าตัด
    ค.    เรื่องสังเกต bleeding  โดยถ้ามีเลือดชุ่มให้ดึง packing ออกแล้วรีบรายงานแพทย์
    ง.    เรื่องการดูแลให้ได้รับสารอาหารและน้ำ ให้อาหารอ่อน และจัดอาหารเสริมระหว่างมื้อ
    ตอบ  ข.  เรื่องการหายใจ โดยแนะนำให้หายใจทางรูจมูกข้างที่ไม่ผ่าตัดแทนข้างที่ผ่าตัด

6.    การพยาบาลผู้ป่วย Myasthenia gravis  ที่มีปัญหาการกลืนลำบากคือข้อใด
    ก.    จัดอาหารมื้อใหญ่ในตอนเย็น    
    ข.    พักผ่อนก่อนมื้ออาหารประมาณ 1 ชั่วโมง
    ค.    ให้อาหารอ่อนซึ่งกลืนได้ง่ายกว่าอาหารเหลว    
    ง.    ให้ได้รับยา Anticholinesterase  ก่อนมื้ออาหารประมาณ 1 ชั่วโมง
    ตอบ  ง.  ให้ได้รับยา Anticholinesterase  ก่อนมื้ออาหารประมาณ 1 ชั่วโมง
7.    ผู้ป่วยเยื่อหุ้มสมองอักเสบในระยะเฉียบพลัน มีอาการกระสับกระส่ายไวต่อการกระตุ้น การพยาบาล
    ที่เหมาะสมคือข้อใด
    ก.    แนะนำให้สวมแว่นตาดำ    
    ข.    ให้การพยาบาลอย่างรวดเร็ว
    ค.    ขณะเปลี่ยนท่าผู้ป่วยต้องช่วยประคองศีรษะ    
    ง.    จัดให้พักในสิ่งแวดล้อมที่มีแสง เสียงรบกวนน้อยที่สุด
    ตอบ  ง.  จัดให้พักในสิ่งแวดล้อมที่มีแสง เสียงรบกวนน้อยที่สุด
8.    ข้อใดเป็นการปฏิบัติเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการใช้อุปกรณ์เสริมกระดูกสันหลัง (Spinal
    Qrthosis)  เป็นเวลานานๆ
    ก.    ใส่ทับบนเสื้อผ้า    
    ข.    ใส่ก่อนการลุกนั่ง
    ค.    ใส่ให้กระชับในตำแหน่งที่ถูกต้อง    
    ง.    บริหารกล้ามเนื้อท้องและหลังในช่วงที่ถอดออก
    ตอบ  ข.  ใส่ก่อนการลุกนั่ง
9.    ผู้ป่วย Nephrotic syndrome  ที่ได้ยา Prednisolone  ควรได้รับคำแนะนำการดูแลตนเองในข้อใดจึงจะ
    เหมาะสมที่สุด
ก.    ระวังการเกิดบาดแผล เพราะเลือดหยุดยาก
ข.    ลดอาหารโปรตีนจากสัตว์ เพราะไตเสื่อมหน้าที่
ค.    รับประทานอาหารประเภทไข่แดง เพราะช่วยเพิ่มอัลบูมิน
ง.    รับประทานยาลดกรดตามแผนการรักษา เพราะมีโอกาสเกิดแผลในกระเพาะอาหาร
ตอบ  ง.  รับประทานยาลดกรดตามแผนการรักษา เพราะมีโอกาสเกิดแผลในกระเพาะอาหาร
10.    ข้อใดเป็นกิจกรรมการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน
    ก.    ในระยะปัสสาวะออกน้อยต้องติดตามอาการโปแตสเซียมในเลือดสูง
    ข.    ในระยะปัสสาวะออกมาก ต้องติดตามอาการโซเดียมในเลือดสูง
    ค.    ในระยะปัสสาวะออกน้อยให้งดโปรตีนจากเนื้อสัตว์
    ง.    ในระยะปัสสาวะออกมากให้งดอาหารเค็ม
    ตอบ  ก.  ในระยะปัสสาวะออกน้อยต้องติดตามอาการโปแตสเซียมในเลือดสูง
11.    ผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพอง (emphysema) มีอาการหายใจลำบาก กิจกรรมการพยาบาลที่ช่วยลดอาการ
    หายใจลำบากคือ
ก.    ปรับเปลี่ยนกิจกรรมประจำวันใหม่
ข.    เบี่ยงเบนความสนใจโดยให้อ่านหนังสือและฟังเพลง
ค.    สอนเทคนิคการบริหารการหายใจและการห่อปากเมื่อหายใจออก
ง.    แนะนำให้หลีกเลี่ยงปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาที่ทำให้หายใจลำบาก
ตอบ  ค.  สอนเทคนิคการบริหารการหายใจและการห่อปากเมื่อหายใจออก
12.    ผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุถูกกระแทกบริเวณทรวงอก ผล Chest x-ray พบว่ามี hemothorax  ได้รับการใส่
    Intercostal Chest drainage  ท่านจะให้การดูแลอย่างไร
ก.    บันทึก Content ที่ออกทุก 1 ชั่วโมง เพื่อติดตามดูภาวะเลือดออก
ข.    Milking และ stripping  สายทุก 8 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการอุดตันสาย
ค.    ไม่ให้เคลื่อนไหวแขนและหัวไหล่ข้างที่มีท่อระบายเพื่อป้องกันการตกเลือด
ง.    เวลาเคลื่อนย้ายหรือส่งผู้ป่วยไป x-ray ควรหนีบสายไว้เพื่อป้องกันลมเข้าปอดถ้าขวดแตก
ตอบ  ก.  บันทึก Content ที่ออกทุก 1 ชั่วโมง เพื่อติดตามดูภาวะเลือดออก
13.    ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น Intracerebral Hemorrhage  แพทย์ทำผ่าตัด Craniotomy   remove
    Blood clot  หลังผ่าตัดปัญหาที่คุกคามต่อชีวิตผู้ป่วย คือข้อใด
    ก.    สมองตาย    ข.    ปอดอักเสบ
    ค.    ความดันโลหิตสูง    ง.    ความดันในกะโหลกศีรษะสูง
ตอบ  ง.  ความดันในกะโหลกศีรษะสูง
14.    ผู้ป่วยหญิง อายุ 40 ปี มาโรงพยาบาลด้วยอาการปวดท้องบริเวณท้องน้อย ถ่ายปัสสาวะแสบขัดตอนจะสุด
ปัสสาวะสีเหลืองขุ่น กลิ่นฉุน ผล urine exam พบ RBC 5-10/HPF, WBC 50-100/HPF Bacteria numerous ท่านคิดว่าผู้ป่วยรายนี้มีปัญหาอะไร
ก.    cystitis    ข.    Gastritis
ค.    Ureteritis    ง.    Urethritis
ตอบ  ง.  Urethritis
15.    ผู้ป่วย Jaundice มี Bile salts  สะสมที่ผิวหนังมาก กิจกรรมการพยาบาลที่เหมาะสมกับปัญหาของผู้ป่วยคือ
ก.    ให้อาบน้ำด้วยน้ำอุ่น    ข.    ใช้สบู่ทุกครั้งเมื่ออาบน้ำ
ค.    ใช้ lotion  ทาผิวให้ชุ่มชื้น    ง.    ใช้แป้งหอมทาตัวหลังอาบน้ำ
   ตอบ  ก.  ให้อาบน้ำด้วยน้ำอุ่น
16.    ผู้ป่วยอายุ 40 ปี แพทย์วินิจฉัย Mitral stenosis   Congestive heart failure หายใจหอบ 28 ครั้ง/นาที
    ไม่มีเสมหะ ไอบ่อย นอนราบไม่ได้ จะไอและหอบเหนื่อยมากขึ้น บวมที่เท้ากดบุ๋ม 1+ ท่านจะให้
    การพยาบาลผู้ป่วยในข้อใดเป็นอันดับแรก
    ก.    ชั่งน้ำหนักและให้ยกเท้าสูง    ข.    ให้อาหารลดเค็มและบันทึก I/O
    ค.    ให้ยาจิบแก้ไอและรายงานแพทย์    ง.    ให้พักและให้  O2 Canular 5 ลิตร/นาที    
      ตอบ  ง.  ให้พักและให้  O2 Canular 5 ลิตร/นาที    
17.    ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก ควรจัดท่านอนอย่างไร
    ก.    นอนตะแคงข้างใดข้างหนึ่ง    ข.    นอนหงายราบกางขา
    ค.    นอนหงายราบหุบขา    ง.    ถูกทุกข้อ
      ตอบ  ข.  นอนหงายราบกางขา
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้