ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบปริญญาโท สาขาพยาบาลจิตเวช การพยาบาลผู้ใหญ่
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบปริญญาโท สาขาพยาบาลจิตเวช การพยาบาลผู้ใหญ่

แชร์กระทู้นี้

1.  การพยาบาลผู้ป่วยภาวะ Thyroid crisis ข้อใดสำคัญที่สุด

 ก. การดูแลให้ยา antithyroid hormone และสารละลายไอโอดีนตามแผนการรักษา

 ข. การให้ไอโอดีนทางปากควรผสมในนม น้ำผลไม้หรือน้ำเปล่าอย่างน้อย 100 ซี.ซี. 

 ค. จัดท่านอนท่า Fowler sposition เพื่อช่วยให้หายใจสะดวกขึ้น

 ง. เช็ดตัวระบายความร้อน เพราะผู้ป่วยมีอาการไข้สูงมาก 

 ตอบ ก. การดูแลให้ยา antithyroid hormone และสารละลายไอโอดีนตามแผนการรักษา

2. ถ้าท่านต้องการวางแผนการสอน ข้อใดที่ท่านควรแนะนำผู้ป่วยไทรอยด์เป็นพิษเพื่อป้องกันภาวะ 

 Thyroid crisis และ Myxedema coma

 ก. หมั่นตรวจคลำคอ พบมีขนาดโตขึ้นควรรีบพบแพทย์ 

 ข. หลังผ่าตัดต่อมไทรอยด์เป็นพิษ ควรมาพบแพทย์ตามนัด เพื่อประเมินสภาพและปรับขนาด 

 ยาไทรอยด์ 

ค. เมื่อมีอาการใจสั่น หงุดหงิดนอนไม่หลับให้เพิ่มยาต้านไทรอยด์จนกว่าอาการทุเลา 

 ง. หมั่นดูแลตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ ไม่กระทบต่ออากาศที่ร้อนจนเกินไป

 ตอบ ข. หลังผ่าตัดต่อมไทรอยด์เป็นพิษ ควรมาพบแพทย์ตามนัด เพื่อประเมินสภาพและปรับขนาด 

   ยาไทรอยด์

3. ข้อใดเป็นสาเหตุของ DKA (diabetic ketoacidosis) 

 ก. มีการขาดเกลือแร่ ข. มีการเพิ่ม Glycogen

 ค. มีการทำลายโปรตีนมากเกินไป ง. มีการเผาผลาญไขมันสมบูรณ์ 

 ตอบ ค.  มีการทำลายโปรตีนมากเกินไป 

4. ท่านควรซักประวัติข้อใดเพิ่มเติม ถ้าสงสัยว่าผู้ป่วยมีความผิดปกติของต่อมไทรอยด์

 ก. อาการเจ็บป่วยในปัจจุบันและประวัติการมีปัญหาผิดปกติของต่อมไทรอยด์และตับอ่อน

 ข. อาชีพและความสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัว 

ค. ประวัติการเจ็บป่วยของบุคคลในครอบครัวเกี่ยวกับความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ 

ง. ประวัติการเจ็บป่วยที่เคยได้รับการรักษาเช่นการทำ Dialysis

 ตอบ ก. อาการเจ็บป่วยในปัจจุบันและประวัติการมีปัญหาผิดปกติของต่อมไทรอยด์และตับอ่อน 

5. ผู้ป่วยรายหนึ่งได้รับการวินิจฉัยว่ามีอาการ Thyroid crisis ตรวจพบว่าผู้ป่วยหมดสติ อุณหภูมิร่างกาย

 40 องศา หายใจเหนื่อยหอบ ท่านคิดว่าควรทำการพยาบาลข้อใด

 ก. ให้รับประทาน para 2 เม็ด และตรวจสัญญาณชีพทุก 2 ชั่วโมง

 ข. ให้รับประทาน para 2 เม็ด และตรวจสัญญาณชีพทุกชั่วโมง

 ค. เช็ดตัวด้วยน้ำอุ่น ตรวจสัญญาณชีพทุกชั่วโมง 

 ง. เช็ดตัวด้วยน้ำแข็งหรือใช้เครื่อง Hypothemia และตรวจสัญญาณชีพทุกชั่วโมง

 ตอบ ง. เช็ดตัวด้วยน้ำแข็งหรือใช้เครื่อง Hypothemia และตรวจสัญญาณชีพทุกชั่วโมง

6. นายต้น ไม่รู้สึกตัวไป 24 ชั่วโมง เมื่อรู้ตัวพบว่ามีการอัมพาตของแขนขาซีกขวา ตาบอดครึ่งซีก 

 พยาบาลต้องการตรวจสอบว่า มีการเกิดของอัมพาตที่ด้านใดของร่างกายนายต้นโดยวิธีใด 

 ก. อ้าปากผู้ป่วยและดูอาการของลิ้น 

 ข. ยกแขนทั้ง 2 ขึ้นและปล่อยให้ตกลงและสังเกตอาการอ่อนแรงของแขน 

 ค. ให้ผู้ป่วยกรอกตาไปมา 

 ง. จะมีความดันโลหิตต่ำทางแขนซีกที่มีอัมพาต

 ตอบ ข. ยกแขนทั้ง 2 ขึ้นและปล่อยให้ตกลงและสังเกตอาการอ่อนแรงของแขน 

7. พยาบาลที่ดูแลนายต้น สังเกตพบว่านายต้นยังมีความสับสน มือขวาและซ้ายอยู่ พยาบาลควรปฏิบัติ 

 อย่างไร 

 ก. เดินทางไปด้านซ้ายมือและบอกให้นายต้นทราบว่าเป็นอัมพาตซีกซ้าย 

 ข. รายงานแพทย์ทราบ 

 ค. เดินมาบีบมือผู้ป่วย 

 ง. เดินไปทางด้านขวามือและให้กำลังใจผู้ป่วย

 ตอบ ก. เดินทางไปด้านซ้ายมือและบอกให้นายต้นทราบว่าเป็นอัมพาตซีกซ้าย 

8. ภรรยาของนายต้นต้องการทราบว่าสามีจะเป็นอัมพาตตลอดไปหรือไม่ พยาบาลควรจะอธิบายให้ 

 นางทราบอย่างไร 

 ก. นายต้นสามารถที่จะกลับคืนสู่สภาพปกติได้ขึ้นอยู่กับการบวมของเนื้อสมอง 

 ข. ไม่เป็นเพราะระยะนี้เป็นระยะเริ่มแรก 

 ค. เนื้อสมองไม่สามารถเกิดขึ้นมาใหม่ได้ ดังนี้อาการนี้จะยังคงมีอยู่ 

 ง. เขาสามารถที่จะออกกำลังกายทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง

 ตอบ ก. นายต้นสามารถที่จะกลับคืนสู่สภาพปกติได้ขึ้นอยู่กับการบวมของเนื้อสมอง 

9. พยาบาลควรจะช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างไร ที่จะไม่ให้เกิดการอักเสบของตาดำ 

 ก. ล้างตาด้วยน้ำเกลือ ข. ตรวจปฏิกิริยาของรูม่านตาเป็นระยะ 

 ค. อย่าให้แสงเข้าในห้องมาก ง. ปิดตาไว้ 

 ตอบ ง. ปิดตาไว้

10. ลักษณะของบุคคลที่แสดงถึงความพอใจตนเอง (Self fulfillment)

 ก. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ข. มีฐานะร่ำรวยและมีเกียรติยศ 

 ค. ประสบความสำเร็จสมหวังในชีวิต ง. มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

 ตอบ ค. ประสบความสำเร็จสมหวังในชีวิต

11.  ข้อใดเป็นเกณฑ์การพิจารณาระดับของพัฒนาการทางสังคมของโอเบิล์ต (Post conventional level)

 ในผู้ใหญ่

 ก. แรงจูงใจ   ข. เจตนาของการกระทำ 

 ค. การเสียสละให้อภัย  ง. การหลีกเลี่ยงการลงโทษ

            ตอบ ข. เจตนาของการกระทำ

12. การพัฒนาการของวัยผู้ใหญ่ตอนต้นคือข้อใด

 ก. การเลือกคู่ครอง ข. การปรับตัวเข้ากับเพศตรงข้าม 

 ค. การเลี้ยงดูบิดามารดา ง. การสร้างที่อยู่อาศัย  

            ตอบ ก. การเลือกคู่ครอง

13. วิกฤตการณ์ของวัยกลางคน (Mid-life crisis) ที่พบได้บ่อยคือข้อใด

 ก. ภาวะที่เกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายต่อชีวิต 

 ข. ภาวะที่ร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลัน 

 ค. ภาวะที่มีการสูญเสียบทบาททางสังคม 

 ง. ภาวะที่สูญเสียความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า 

            ตอบ ง.  ภาวะที่สูญเสียความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า 

14. ข้อใดไม่มีผลต่อการปรับตัวของวัยผู้ใหญ่เพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิตสมรส

 ก. ความรัก ข. ความพึงพอใจทางเพศ 

 ค. การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ง. ความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัว 

            ตอบ ก.  ความรัก

15. องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวในการทำหน้าที่ของบิดามารดา คือข้อใด

 ก. การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ข. ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม

 ค. ทัศนคติต่อการมีบุตร ง. ระดับการศึกษาของบิดามารดา 

            ตอบ  ค.   ทัศนคติต่อการมีบุตร

16. พัฒนาการทางบุคลิกภาพในวัยผู้ใหญ่ขึ้นอยู่กับอิทธิพลในข้อใดมากที่สุด

 ก. พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ข. วุฒิภาวะและการเรียนรู้ 

 ค. การรับรู้และแรงจูงใจ ง. การเรียนรู้และประสบการณ์ 

            ตอบ  ง.  การเรียนรู้และประสบการณ์

17. ข้อใดเป็นภาวะแทรกซ้อนของ DKA

 ก. การติดเชื้อ ข. มีการเพิ่ม glucagon

 ค. มีภาวะไตวาย ง. หายใจหอบมีภาวะกรดเกิดขึ้น

            ตอบ  ค.  มีภาวะไตวาย

18. ผู้ป่วยรายหนึ่งนอนกระสับกระส่าย เหงื่อออกเต็มใบหน้า จับดูตัวเย็น ชีพจรค่อนข้างเบา นับได้

 120 ครั้ง/นาที วัดความดันโลหิตได้ 80/50 มิลลิเมตรปรอท ท่านคิดว่าผู้ป่วยกำลังเกิดภาวะใด

 ก. Hyperglycemia ข. Hypoglycemia

 ค. Hyperosmolar ง. Hyperkalemia

            ตอบ  ข. Hypoglycemia

19. ท่านจะช่วยผู้ป่วยในข้อ 18 อย่างไร

 ก. รายงานแพทย์ทราบและเตรียมชุดให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ 

 ข. ฉีด Adrenaine 0.3 mg. เข้ากล้ามและรายงานแพทย์

 ค. รีบเจาะเลือดหา BS และให้ดื่มน้ำหวาน

 ง. ให้นอนศีรษะต่ำและให้ออกซิเจน Inhalation

            ตอบ  ค.   รีบเจาะเลือดหา BS และให้ดื่มน้ำหวาน

20. การพยาบาลผู้ป่วย DKA ท่านคิดว่าข้อใดสำคัญที่สุด

 ก. ป้องกันการติดเชื้อ 

 ข. ป้องกันภาวะเครียดต่างๆ 

 ค. หมั่นพลิกตะแคงตัวเพื่อป้องกัน Hypostatic pneumonia

 ง. ฉีด Rl ตามเวลาและสังเกตอาการเปลี่ยนแปลง

            ตอบ  ง.  ฉีด Rl ตามเวลาและสังเกตอาการเปลี่ยนแปลง


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบปริญญาโท พยาบาลศาสตร์มหาบัณทิต  ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

เเนวข้อสอบป.โท ของม.มหิดล

เเนวข้อสอบป.โท ของม.ขอนเเก่น

เเนวข้อสอบป.โท ของ ม.เชียงใหม่

เนื้อหาการสอบของเเต่ละ มหาวิทยาลัยจะสอบวิชาเดียวกัน 
ประกอบด้วย
- แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
- แนวข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

ประกอบด้วย (เลือกตามสาขาที่สอบ)

- สาขาการพยาบาลผดุงครรภ์
-
สาขาการพยาบาลมารดาและทารก
-
สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
-
สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่
-
สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ
-
สาขาการพยาบาลจิตเวช
-
สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท


ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD ติวความรู้ทั่วไป  ราคา 679 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย

 บิ๊กซีขอนแก่น
decho pragay  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com

สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
 

 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
00000000
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
21.    ผู้ป่วย Hepatic encephalopathy  เกิดจากข้อใด ยกเว้น
    ก.    ได้รับยาขับปัสสาวะ    ข.    กินอาหารโปรตีนจำนวนมาก
    ค.    มีเลือดออกในทางเดินอาหาร    ง.    มีโปตัสเซียมมาก
    ตอบ   ก.  ได้รับยาขับปัสสาวะ
22.    ผู้ป่วยที่ผ่าตัด THYROID เกิดมีอาการกระสับกระส่ายมากร่วมกับมีอาการเพ้อคลั่ง พยาบาล
    ควรนึกถึงเรื่องใด
    ก.    hemorrhage    ข.    Acidosis
    ค.    thvrjoid crisis    ง.    Pneumonia
    ตอบ   ค.   thvrjoid crisis
23.    ผู้ได้รับอุบัติเหตุทางสมอง ควรระวัง
    ก.    Cerebral concussion    ข.    Cerebral hematoma
    ค.    Cerebral concussion    ง.    Cerebral laceralate
    ตอบ   ข.  Cerebral hematoma
24.    ผู้ป่วย DKA จำเป็นต้องใส่สายสวนปัสสาวะและบันทึกจำนวนปัสสาวะทุกชั่วโมงด้วยเหตุผลใด
    ก.    เพื่อไม่ให้ปัสสาวะรดเพราะผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว    
    ข.    เพื่อสามารถตรวจน้ำตาลในปัสสาวะได้ถูกต้อง
    ค.    เพื่อประเมินการทำงานของไต และแก้ไข
    ง.    เพื่อเก็บปัสสาวะเพาะเชื้อ วิเคราะห์การติดเชื้อ ภาวะไตล้มเหลวได้ทัน
    ตอบ   ข.   เพื่อสามารถตรวจน้ำตาลในปัสสาวะได้ถูกต้อง
25.    ข้อใดคือลำดับความต้องการในชีวิตของวัยผู้ใหญ่
    ก.    ความปลอดภัย ความรัก ความภูมิใจ ความสำเร็จ
    ข.    การมีชื่อเสียง
    ค.    การได้รับการยอมรับ
    ง.    ความมั่งคั่ง ร่ำรวย
    ตอบ   ก.   ความปลอดภัย ความรัก ความภูมิใจ ความสำเร็จ
26.    บุคคลข้อใดมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพเหมาะสม
    ก.    นายศักดิ์ รับประทานซุปไก่สลัดและออกกำลังกาย
    ข.    นายซอ สูบบุหรี่มา 5 ปี เลิกโดยดื่มชาแทน
    ค.    นางนิด น้ำหนัก 85 กก. งดมื้อเย็นเพื่อลดน้ำหนัก
    ง.    นายผิว ดื่มเหล้าทุกวันมา 10 ปี ต่อมาเป็นโรคตับแข็ง จึงหยุดดื่มเหล้าแล้วมาดื่มน้ำหวานแทน
    ตอบ   ก.   นายศักดิ์ รับประทานซุปไก่สลัดและออกกำลังกาย
27.    พยาบาลควรให้การบำบัดรักษาทางการบำบัดรักษาทางการพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการที่มีปัญหาภายใน
    ช่องปากอย่างไร
    ก.    รับประทนอาหารอ่อนรสจืด
    ข.    อม Xyiocaine virous ร้อยละ 2 หลังทานอาหารทันที
    ค.    แปรงฟันด้วยแปรงที่มีขนนุ่มหลังทานอาหารทุกมื้อ
    ง.    แนะนำให้ดื่มน้ำวันละ 1,500 – 2,000 ซี.ซี
    ตอบ   ค.  แปรงฟันด้วยแปรงที่มีขนนุ่มหลังทานอาหารทุกมื้อ
สถานการณ์นางมะลิมาโรงพยาบาลด้วยอาการปวดแสบยอดอก คลื่นไส้อาเจียน หลังตรวจแล้ว
แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคกระเพาะอาหาร
28.    การตรวจพิเศษข้อใดที่ช่วยยืนยันว่าเป็นโรคกระเพาะอาหาร
    ก.    ultrasound abdomen    ข.    Cystoscopy
    ค.    UGI series    ง.    Cholecystogram
    ตอบ   ค.   UGI series
29.    พยาบาลควรให้คำแนะนำอย่างไรกับนางมะลิเพื่องดการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร
    ก.    ทานอาหารให้ตรงเวลา    ข.    หลีกเลี่ยงภาวะเครียด
    ค.    หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสจัด สุราและบุหรี่    ง.    ถูกทุกข้อ
    ตอบ   ง.   ถูกทุกข้อ
30.    ข้อใดไม่ใช่การบำบัดรักษาทางการพยาบาลแก่ผู้ป่วยที่มีอาการกลืนลำบาก
    ก.    จัดอาหารอ่อน รสไม่จัดเพื่อลดการหลั่งกรด    
    ข.    แนะนำให้พักผ่อนเพื่อลดภาระเครียด
    ค.    ทานอาหารมากๆ เพื่อช่วยขยายหลอดอาหาร    
    ง.    แนะนำให้นั่งทานอาหารเพื่อช่วยการเคลื่อนลงของอาหาร
    ตอบ   ค.   ทานอาหารมากๆ เพื่อช่วยขยายหลอดอาหาร    
31.    การบำบัดรักษาทางการพยาบาลผู้ป่วยภายหลังทำ Cholecystectomy  คือข้อใด
    ก.    สังเกตอาการตัวเหลือง ปัสสาวะเข้มและอุจจาระซีด
    ข.    จัดอาหารโปรตีนต่ำ ไขมันต่ำและคาร์โบไฮเดรตลง
    ค.    Irrigate NG tube เมื่อมีอาการท้องอืด
    ง.    ถูกทุกข้อ
    ตอบ   ง.  ถูกทุกข้อ
32.    การเกิดแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นมีสาเหตุมาจากอะไร
    ก.    กรด HCL และเชื้อ H. pylon     ข.    Autolysis ของน้ำย่อย
    ค.    การระคายเคืองเป็นเวลานานๆ     ง.    การสลายของโปรตีน
    ตอบ   ก.   กรด HCL และเชื้อ H. pylon
33.    ผู้ป่วย Hepatic encephalopathy จะตรวจพบสารชนิดใดเป็นจำนวนมากในกระแสเลือด
    ก.    Protien    ข.    Potassium
    ค.    แอมโมเนีย    ง.    Creatinine
    ตอบ   ค.   แอมโมเนีย
34.    จากข้อ 33 พยาบาลให้การบำบัดรักษาทางการพยาบาลแก่ผู้ป่วยรายนี้อย่างไร
    ก.    งดอาหารจำพวกเนื้อสัตว์เพื่อลดจำนวนของเสียในร่างกาย    
    ข.    จำกัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดการใช้พลังงาน
    ค.    ให้ยา Neomycin  ตามแผนการรักษาเพื่อกำจัดแบคทีเรียในลำไส้
    ง.    ถูกทุกข้อ
    ตอบ   ง.   ถูกทุกข้อ

35.    บุคคลใดมีภาวะตับอ่อนอักเสบ
    ก.    ดาว ปวดท้องด้านขวา ตรวจเลือดพบ mylase 1000 m/dl
    ข.    เดือน มีไข้สูง ตาลอย ตัวเหลือง
    ค.    ตา คลื่นไส้อาเจียน ท้องอืดเวลารับประทานอาหารมัน
    ง.    นวล ปวดท้องข้างซ้าย จุกเสียดแน่นบริเวณลิ้นปี่
    ตอบ   ก.   ดาว ปวดท้องด้านขวา ตรวจเลือดพบ mylase 1000 m/dl
36.    ควรให้การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะตับแข็งอย่างไร
    ก.    การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อควรใช้หัวเข็มเล็กและคมมากขึ้น
    ข.    แนะนำให้ทานอาหารที่มีวิตามินบี 12 เพิ่มมากขึ้น
    ค.    จำกัดน้ำดื่มและวัดรอบท้องทุกวันเพื่อประเมินภาวะท้องบวมน้ำ
    ง.    หลีกเลี่ยงการดื่มสุรา และยาที่มีผลต่อตับ
    ตอบ   ง.   หลีกเลี่ยงการดื่มสุรา และยาที่มีผลต่อตับ
37.    ข้อใดไม่ใช่ภาวะแทรกซ้อนของ Cirrhosis
    ก.    Anemia    ข.    Ascitise
    ค.    hypertention    ง.    urernia
    ตอบ   ค.  hypertention    
38.    คำแนะนำเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำของไส้เลื่อน
    ก.    การใส่กางเกงในชนิด Support    ข.    หลีกเลี่ยงการยกของหนัก
    ค.    ใช้นิ้วดันลำไส้ที่เลื่อนมาเข้าช่องท้อง    ง.    ทานอาหารที่มีโปตัสเซี่ยมต่ำ    
    ตอบ   ก.  การใส่กางเกงในชนิด Support    
39.    พยาบาลควรปฏิบัติอย่างไรในการตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting blood sugar)
    ก.    บันทึกปริมาณสารน้ำเข้าออกจากร่างกาย    
    ข.    วัดสัญญาณชีพก่อนตรวจ
    ค.    แนะนำให้งดน้ำและอาหารหลังเที่ยงคืนก่อนตรวจ
    ง.    ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงก่อนตรวจ
    ตอบ   ค.   แนะนำให้งดน้ำและอาหารหลังเที่ยงคืนก่อนตรวจ
40.    ผู้ป่วยรายใดที่ต้องให้การพยาบาลเป็นอันดับแรก
    ก.    นายดำ มีรูปร่างใหญ่ กระดูกหนา กว้างทุกส่วน คางยื่น ฟันล่างยื่น แต่ละซีกห่างกัน
        น้ำหนักมาก ริมฝีปากหนา จมูกโต
    ข.    นางสม มีอาการหายใจลำบากมา 1 สัปดาห์ คลำพบคอโตผิดปกติ
    ค.    นางแดง ซึม ความจำเสื่อม พฤติกรรมเบี่ยงเบน
    

ง.    นางสุข ผิวหนังและปากแห้ง ตาลึกโบ๋ หายใจเบาตื้น ตรวจพบระดับน้ำตาลในเลือด 612 มิลลิกรัม
        เปอร์เซ็นต์    
    ตอบ   ง.  นางสุข ผิวหนังและปากแห้ง ตาลึกโบ๋ หายใจเบาตื้น ตรวจพบระดับน้ำตาลในเลือด
                 612 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
    
    สถานการณ์ นายดำมาโรงพยาบาลด้วยอาการอ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ซึม ตรวจร่างกายพบ muscle
    Tone และ relax ลดลง หายใจหอบลึก 32 ครั้ง/นาที และมีกลิ่นหวานเอียน (Acetone) ออกจาก
    ร่างกาย ความดันเลือด 80/50 mmHg. อัตราการเต้นของหัวใจ 120 ครั้ง/นาที น้ำตาลในเลือด 550 mg%
    และโปตัสเซียม 68 mg% ตอบข้อ 41-42
41.    ข้อวินิจฉัยการพยาบาลที่สำคัญที่สุด คือ
    ก.    เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากคามรู้สึกตัวลด
    ข.    เกิดภาวะช็อคเนื่องจากภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรงจากการมีน้ำตาลในเลือดสูง
    ค.    เกิดภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง เนื่องจากโปตัสเซียมถูกขับออกจากร่างกายมาก
    ง.    เสี่ยงต่อภาวะร่างกายขาดออกซิเจน เนื่องจากประสิทธิภาพการหายใจลดลง
    ตอบ   ข.  เกิดภาวะช็อคเนื่องจากภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรงจากการมีน้ำตาลในเลือดสูง
42.    ควรให้การบำบัดรักษาทางการพยาบาลอย่างไร
    ก.    วัดและบันทึกสัญญาณชีพทุก 1 ชั่วโมง    
    ข.    ดูแลให้ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ ตามแผนการรักษา
    ค.    จัดให้นอนศีรษะสูง
    ง.    งดน้ำและอาหาร
    ตอบ   ก.  วัดและบันทึกสัญญาณชีพทุก 1 ชั่วโมง
    
    สถานการณ์ นายน้อยมาโรงพยาบาลด้วยอาการถ่ายอุจจาระเป็นเลือด และปวดท้อง ให้ประวัติว่า
    ได้ถ่ายอุจจาระเป็นเลือดประมาณ 3 วัน ท้องอืด ตรวจร่างกายเคาะท้องพบเสียงทึบทำ colonscopy
    พบ tumor ที่บริเวณ colon ชีพจน 92 / min R 30 / min BP 90 / 60 mmHg แพทย์วินิจฉันว่า CA
    Colon (ตอบข้อ 43-44)
43.    ข้อวินิจฉัยการพยาบาลที่สำคัญที่สุด คือ
    ก.    เสี่ยงต่อภาวะช็อคเนื่องจากเสียเลือด
    ข.    เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเนื้อร้ายที่ลำไส้ใหญ่
    ค.    เสี่ยงต่อเนื้อเยื่อได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ เนื่องจากปริมาณเลือดลดลง
    ง.    เสี่ยงต่อการมีของเสียคั่งในร่างกาย จากลำไส้อุดตัน
    ตอบ   ก.  เสี่ยงต่อภาวะช็อคเนื่องจากเสียเลือด
44.    จากข้อ 43 ควรให้การพยาบาลแก่นายน้อยอย่างไร
    ก.    งดอาหารและน้ำและติดตามผลการตรวจเลือด
    ข.    จัดอาหารที่มีกากใยสูงและผลไม้ทุกมื้อ
    ค.    สวนอุจจาระเพื่อลดอาการท้องอืด
    ง.    จัดให้นอนราบศีรษะต่ำและวัดสัญญาณชีพทุก 30 นาที
    ตอบ   ก.  งดอาหารและน้ำและติดตามผลการตรวจเลือด
45.    แพทย์ให้การรักษานายน้อย โดยการทำ Abdominal Perineum Resection พยาบาลควรให้การพยาบาล
    ดังต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด
    ก.    สังเกตลักษณะแผลที่หน้าท้อง แผล perineum และแผล colostomy
    ข.    ทำแผลบริเวณผ่าตัดด้วยเทคนิคไร้เชื้อ
    ค.    เปรียบเทียบลักษณะอุจจาระที่ออกมาทาง perineum  และทาง colostomy
    ง.    อธิบายให้ผู้ป่วยและญาติเข้าใจเพื่อลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาพลักษณ์
    ตอบ   ค.   เปรียบเทียบลักษณะอุจจาระที่ออกมาทาง perineum  และทาง colostomy
46.    จากข้อ 45 พยาบาลให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวแก่นายน้อยอย่างไร
    ก.    ฝึกหัดการขับถ่ายอุจจาระให้เป็นเวลา
    ข.    แนะนำให้เกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้อง เมื่อมีอุจจาระออก
    ค.    ควรรับประทานอาหารให้ตรงเวลาทุกวัน
    ง.    หลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้เกิดแก๊ส ภาวะท้องผูกและท้องเสีย
    ตอบ   ถูกทั้ง ก ข ค ง
47.    การพยาบาลผู้ป่วยภายหลังทำ Hemorrholdectomy
ก.    เมื่อเลือดหยุดให้ดึง packing ออกทันที    ข.    ทำ Hot sits bath เช้าเย็น
ค.    ให้ขมิบทวารหนักบ่อยๆ    ง.    ให้อาหารกากใยสูง    
ตอบ   ข.  ทำ Hot sits bath เช้าเย็น
48.    การพยาบาลผู้ป่วยหลังทำ Renal angiogram
    ก.    กระตุ้นให้ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 2000-3000 ซี.ซี    
    ข.    ให้ผู้ป่วยนอนพักบนเตียง ห้ามงอเข่าอย่างน้อย 8 ชั่วโมง
    ค.    วางถุงทรายทับบริเวณที่ทำ
    ง.    สังเกตอาการแพ้สารทึบรังสีและเลือดซึมที่แผล
    ตอบ   ง.   ถูกทั้ง ข ค และ ง
49.    ผู้ป่วยรายใดที่ติดเชื้อที่เนื้อไตและกรวยไต
    ก.    นายแดง ถ่ายปัสสาวะเป็นเลือด ปวดบริเวณบั้นเอว
    ข.    นายหนู ถ่ายปัสสาวะเป็นเลือด ปัสสาวะขัดและไม่พุ่ง
    ค.    นางนก ถ่ายปัสสาวะแสบขัด มี discharge ปน
    ง.    นางนิด มีไข้ต่ำๆ ตรวจปัสสาวะพบ WBC
    ตอบ   ก.  นายแดง ถ่ายปัสสาวะเป็นเลือด ปวดบริเวณบั้นเอว
50.    ผู้ป่วยที่มีลมในเยื่อหุ้มปอด ควรได้รับการรักษาด้วยวิธีใด
    ก.    ทางยา    ข.    การใส่ท่อระบายทรวงอก
    ค.    กระตุ้นให้ลุกนั่งโดยเร็ว    ง.    ทำ postural drainage
    ตอบ   ข.  การใส่ท่อระบายทรวงอก
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้