ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เปิดสอบกรมการเงินทหารบก ตำแหน่งเสมียนการเงิน
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เปิดสอบกรมการเงินทหารบก ตำแหน่งเสมียนการเงิน

แชร์กระทู้นี้

รับทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน เข้ารับราชการ ประจำปี 2555 จำนวน 6 อัตรา (บัดนี้-16 ธ.ค.54)
เปิดดูรายละเอียด :  คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 354.8 KB )
เว็บไซต์ติดต่อ : http://www.findept.com
วันที่ประกาศ : 03 ธันวาคม 2554

1.  ข้อใดหมายถึงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

                ก.            ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ

                ข.            ที่ดิน  อาคาร  อุปกรณ์

                ค.            ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า

                ง.             เงินสดและเงินฝากธนาคาร

                ตอบ  ข.

2.  รายการในข้อใดถือเป็นเงินสด

                ก.            ธนาณัติ

                ข.            เงินมัดจำจ่าย

                ค.            เช็คลงวันที่ล่วงหน้า

                ง.             เงินฝากธนาคารประเภทประจำ

                ตอบ  ก.

3.  งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารทำขึ้นเพื่ออะไร

                ก.            พิสูจน์ความถูกต้องของเงินฝากธนาคารทุกประเภท

                ข.            พิสูจน์ความถูกต้องของเงินฝากธนาคารประเภทประจำ

                ค.            พิสูจน์ความถูกต้องของเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์

                ง.             พิสูจน์ความถูกต้องของเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน

                ตอบ  ง.

4.  การทำงบประมาณเงินสดมีประโยชน์อย่างไร 

                ก.            เป็นการวางแผนการชำระหนี้

                ข.            เป็นเครื่องมือในการวางแผนการขาย

                ค.            เป็นเครื่องมือในการวางแผนการผลิต

                ง.             เป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้เงิน

ตอบ  ง.

5.  ถอนเงินจากธนาคารไปใช้ส่วนตัวต้องบันทึกในเล่มใด

                ก.            สมุดรายวันทั่วไป

                ข.            สมุดรายวันจ่ายเงิน

                ค.            สมุดรายวันซื้อสินค้า

                ง.             สมุดรายวันส่งคืนสินค้า

                ตอบ  ข.

6.  หลังจากทำงบทดลองแล้วต้องทำงบอะไร

                ก.            งบดุล

                ข.            งบการเงิน

                ค.            งบกำไรขาดทุน

                ง.             กระดาษทำการ

                ตอบ   ข.

7.  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของรายการค้า

                ก.            เป็นรายการที่ต้องเก็บมาจากเอกสารของกิจการ

                ข.            เป็นรายการที่ต้องนำมาวิเคราะห์เพื่อบันทึกรายการ

                ค.            เป็นรายการที่ไม่มีผลกระทบต่อการเงินของกิจการ

                ง.             เป็นรายการที่ก่อให้เกิดการโอนเงิน/สิ่งที่มูลค่าระหว่างกิจการกับบุคคลภายนอก

                ตอบ  ค.

8.  ข้อใดที่ทำให้งบทดลองไม่ลงตัว

                ก.            ลืมลงรายการนำเงินมาลงทุนเพิ่ม

                ข.            กู้เงินจากธนาคารแต่บันทึกรายการเป็นรับรายได้

                ค.            จ่ายค่าโทรศัพท์  5,000  บาท  บันทึกเป็น  500  บาท

                ง.             เก็บยอดดุลเดบิต  2,200  บาท  มาลงงบทดลอง  2,000  บาท

                ตอบ  ง.

9.  เมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  2550  กิจการแห่งหนึ่งซื้อหุ้นสามัญธนาคารกรุงเทพจำนวน  12,000  หุ้น  โดยมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเป็นเวลา  5  ปี  หลักทรัพย์ดังกล่าวจัดอยู่ในประเภทใด

                ก.            หลักทรัพย์ประเภทมีตัวตน

                ข.            หลักทรัพย์ประเภทไม่มีตัวตน

                ค.            หลักทรัพย์ประเภทหมุนเวียน

                ง.             หลักทรัพย์ประเภทไม่หมุนเวียน

                ตอบ   ง.

10.  การให้ของสมนาคุณแก่ลูกค้า  จัดเป็นหนี้สินลักษณะใด

                ก.            หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ไม่สามารถกำหนดมูลค่าหนี้ได้แน่นอน

                ข.            หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดขึ้นแล้วและสามารถกำหนดมูลค่าหนี้ได้แน่นอน

                ค.            หนี้สินหมุนเวียนที่อาจเกิดขึ้น

                ง.             หนี้สินระยะยาว

                ตอบ   ก.

11.  ข้อใดคือลักษณะการลงทุนของกิจการร่วมค้า

                ก.            ผู้ร่วมค้าทุกคนต้องนำเงินสดมาลงทุน

                ข.            เมื่อได้กำไรจากเงินที่ลงทุนจะนำไปบริจาคร่วมกัน

                ค.            ข้อตกลงตามสัญญากำหนดให้มีอำนาจในการควบคุมร่วมกัน

                ง.             หากใครนำเงินมาลงทุนมากที่สุดจะได้กำไร  ในอัตราส่วนมากที่สุด

                ตอบ  ค.

12.  ข้อใดไม่ใช่ประเภทของธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจร่วมค้าได้

                ก.            ธุรกิจการสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์

                ข.            ธุรกิจการจัดสรรที่ดิน

                ค.            ธุรกิจขายสินค้า

                ง.             ธุรกิจการธนาคาร

                ตอบ   ง.

13.  ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการทำธุรกิจร่วมค้า

                ก.            ลดการเสี่ยงภัย

                ข.            ประหยัดค่าใช้จ่าย

                ค.            ได้กำไรมากขึ้น

                ง.             รวบรวมเงินทุนและบุคคลที่มีความรู้  ความสามารถ

                ตอบ  ค.

14.  วิธีบันทึกบัญชีแบบไม่เปิดบัญชีร่วมค้าของกิจการร่วมค้าเมื่อเปิดแยกประเภทของกิจการร่วมค้าจะดูสมุดบัญชีของใคร

                ก.            สมุดบัญชีของคนที่เป็นผู้จัดการ

                ข.            สมุดบัญชีของคนที่ทำหน้าที่ขาย

                ค.            สมุดบัญชีของคนที่นำเงิน/สินค้ามาลงทุน

                ง.             สมุดบัญชีของผู้ร่วมค้าคนใดคนหนึ่ง

                ตอบ  ง.

15.  สิทธิส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้า  จะปรากฏในงบใดอย่างไร

                ก.            งบดุล  ทางด้านหนี้สิน

                ข.            งบกำไรขาดทุน  ถือเป็นรายได้

                ค.            งบดุล  ทางด้านสินทรัพย์

                ง.             งบกำไรขาดทุน  ถือเป็นค่าใช้จ่าย

                ตอบ   ค.

16.  บัญชีทางด้านผู้รับฝากขายในทางบัญชีนั้น  เป็นบัญชีลักษณะใดได้บ้าง

                ก.            บัญชีฝากขาย  เป็นบัญชีลูกหนี้

                ข.            บัญชีฝากขาย  เป็นบัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้

                ค.            บัญชีรับฝากขาย  เป็นทั้งบัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้

                ง.             บัญชีรับฝากขาย  เป็นบัญชีเจ้าหนี้

                ตอบ  ค.

17.  การแสดงรายการกำไรจากการขาย  ตามสัญญาผ่อนชำระรอตัดบัญชีในงบการเงิน  จะแสดงอย่างไร

                ก.            แสดงเป็นรายการหักจากขายตามสัญญาผ่อนชำระในงบกำไรขาดทุน

                ข.            แสดงเป็นรายการหักจากกำไรขั้นต้นในงบกำไรขาดทุน

                ค.            แสดงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนในงบดุล

                ง.             แสดงเป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบดุล

                ตอบ  ง.

18.  หลักในการปิดบัญชีขายผ่อนขำระตามวิธีบันทึก  สินค้าแบบต่อเนื่องถ้าผลต่าง  Dr.  >  Cr.  แสดงถึงอะไร

                ก.            แสดงว่ามีผลขาดทุนให้ปิดเข้าบัญชีกำไรขาดทุนทางด้าน  Dr.

                ข.            แสดงว่ามีผลขาดทุนให้ปิดเข้าบัญชีกำไรขาดทุนทางด้าน  Cr.

                ค.            แสดงว่ามีผลกำไรให้ปิดเข้าบัญชีกำไรขาดทุนด้าน  Cr.

                ง.             แสดงว่ามีผลกำไรให้ปิดเข้าบัญชีกำไรขาดทุนด้าน  Dr.

                ตอบ  ค.

19.  กิจการรับสินค้าแลกเปลี่ยนโดยถือเป็นเงินดาวน์    วันที่ขายสินค้าจะบันทึกบัญชีสินค้ารับ  แลกเปลี่ยนด้านใดใช้ราคาใด

                ก.            ด้าน  Dr.  ใช้ราคาที่ผู้คิดให้กับสินค้า

                ข.            ด้าน  Dr.  ใช้ราคาที่หักค่าซ่อมแวมและหักกำไรขั้นต้นที่จะขายได้แล้ว

                ค.            ด้าน  Cr.  ใช้ราคาที่ผู้คิดให้กับสินค้ารับแลกเปลี่ยน

                ง.             ด้าน  Cr.  ใช้ราคาที่หักค่าซ่อมแซมและหักกำไรขั้นต้นที่จะขายได้แล้ว

                ตอบ  ข.

20.  จากสูตร  ราคาสินค้า  -  เงินดาวน์  =  เงินงวด  เป็นการคำนวณดอกเบี้ยวิธีใด

                                    จำนวนงวด

                ก.            วิธีค่ารายไปโดยวิธีชำระเงินต้นเท่ากันทุกงวด

                ข.            วิธีค่ารายไปโดยชำระเงินงวดเท่ากันทุกงวด

                ค.            วิธีผลรวมตัวเลข

                ง.             วิธีผลรวมตัวเลขโดยชำระดอกเบี้ยตามส่วนของผลรวมตัวเลข

                ตอบ   ก.

21.  ระบบบัญชีไม่สมบูรณ์แบบมีความหมายอย่างไร

                ก.            มีลักษณะการบันทึกบัญชีเหมือนกับระบบบัญชีคู่

                ข.            ระบบบัญชีที่มีการบันทึกบัญชีที่เกิดขึ้นไม่มากนัก

                ค.            ระบบบัญชีที่มีการบันทึกบัญชีที่เกิดขึ้นอย่างไม่สมบูรณ์แบบตามหลักบัญชีคู่

                ง.             ระบบบัญชีที่มีการบันทึกบัญชีที่เกิดขึ้นอย่างไม่สมบูรณ์แบบตามหลักบัญชีที่รับรอง                                          โดยทั่วไป

                ตอบ  ค.

22.  ระบบบัญชีไม่สมบูรณ์แบบ  เมื่อรายการค้าเกิดขึ้นและบันทึกในสมุดรายวันแล้วอาจจะไม่มีการผ่านรายการแยกประเภทยกเว้นบัญชีใด

                ก.            ยกเว้นบัญชีลูกหนี้เท่านั้น

                ข.            ยกเว้นบัญชีเจ้าหนี้เท่านั้น

                ค.            ยกเว้นบัญชีสินค้าคงเหลือเท่านั้น

                ง.             ยกเว้นบัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้เท่านั้น

                ตอบ  ง.

23.  การคำนวณหากำไรขาดทุนในระบบบัญชีที่ไม่สมบูรณ์แบบอาจใช้วิธีใด

                ก.            เปรียบเทียบทุน

                ข.            วิเคราะห์รายละเอียดประกอบงบกำไรขาดทุน

                ค.            เปรียบเทียบทุนและวิเคราะห์รายละเอียดประกอบงบกำไรขาดทุน

                ง.             วิธีเดียวกับระบบบัญชีคู่

                ตอบ  ค.

24.  ข้อใด  ไม่ใช่  รายการตัดบัญชีระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขา

                ก.            สินค้าส่งไปสาขา  -  สินค้ารับจากสำนักงานใหญ่

                ข.            สินค้าส่งคืนให้สำนักงานใหญ่  -  สินค้ารับคืนจากสาขา

                ค.            เดินสะพัดสำนักงานใหญ่  -  เดินสะพัดสาขา

                ง.             สาขาซื้อสินค้าเป็นเงินสด

                ตอบ  ง.

25.  ข้อใดคือลักษณะการลงทุนของกิจการร่วมค้า

                ก.            บันทึกรายการรวมไปกับการขาดทุนตามปกติ

                ข.            บันทึกรายการแยกจากการขายตามปกติ

                ค.            บันทึกรายการตามหลักบัญชีเดี่ยวหรือหลักบัญชีคู่ก็ได้

                ง.             บันทึกรายการรวมหรือบันทึกรายการแยกจากการขายตามปกติ

                ตอบ  ง.

26.  ข้อใด  ไม่ใช่  เป็นลักษณะของตัวแทน

                ก.            เป็นใครก็ได้ที่มีความสามารถ

                ข.            เป็นนิติบุคคล

                ค.            มีสำนักงานในประเทศหรือต่างประเทศ

                ง.             เป็นบุคคลธรรมดา

                ตอบ  ก.

27.  กิจการผลิตกระดาษชำระยี่ห้อเจ๋งรวมกับกิจการผลิตกระดาษชำระยี่ห้อแจ๋วถือเป็นการรวมธุรกิจแบบใด

                ก.            แนวตั้ง

                ข.            แนวนอน

                ค.            แบบผสม

                ง.             แนวราบ

                ตอบ  ข.

28.  ค่าใช้จ่ายในการรวมธุรกิจที่ไม่ถือเป็นต้นทุนได้แก่อะไร

                ก.            ค่าธรรมเนียมผู้ริเริ่มก่อการ

                ข.            ค่าจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

                ค.            ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย

                ง.             ค่าสอบบัญชี

                ตอบ  ข.

29.  การปริวรรคเงินตราหมายถึงอะไร

                ก.            กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

                ข.            ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

                ค.            แลกเปลี่ยนเงินสกุลหนึ่งไปสกุลหนึ่ง

                ง.             แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาท

                ตอบ  ง.

30.  หากซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ  US$  1,000  อัตราแลกเปลี่ยน  US$  1  =  ฿  41.40  คิดเป็นเงินไทย  เพื่อตั้งเป็นเจ้าหนี้กี่บาท

                ก.            21,400

                ข.            31,400

                ค.            41,400

                ง.             51,400

                ตอบ  ค.

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ เสมียนการเงิน กรมการเงินทหารบก

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ประกอบด้วย

- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

- ข้อสอบวิชาภาษาไทย

- ข้อสอบการเงินและบัญชี ข้อเฉลยละเอียด

- แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์และการจัดการสมัยใหม่

- รวมแนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ

- ข้อสอบการเงินการธนาคาร

- ความรู้ทั่วไป

 

สนใจสั่งซื้อมาที่   decho.by@hotmail.com
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย สาขาบิ๊กซีขอนแก่น

ชื่อบัญชี decho pragay  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  085-0127724   

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้