ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : คู่มือเตรียมสอบ ธกส. 2554 (ที่กำลังเปิดสอบล่าสุด)
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คู่มือเตรียมสอบ ธกส. 2554 (ที่กำลังเปิดสอบล่าสุด)

แชร์กระทู้นี้

แนวข้อสอบจริยธรรม / จรรยาบรรณ

1. สภาพของคุณงามความดีที่สะท้อนออกมาจากนิสัยที่มีอยู่เป็นประจำของแต่ละบุคคล เรียกว่า

. คุณธรรม                                                                           .  จริยธรรม

.  จรรยาบรรณ                                                                    .  ศีลธรรม

ตอบข้อ  . คุณธรรม ( Virtue) คือสภาพของคุณงามความดี ที่สะท้องออกมาจากนิสัยที่มีอยู่เป็นประจำของแต่ละบุคคล ซึ่งปรากฏให้เห็นเป็นบุคลิกลักษณะ ( Character) ของผู้นั้น

2. ข้อใด มิใช่ หลักจรรยาบรรณของพนักงาน

. จิตมุ่งบริการ                                                                     .  ซื่อสัตย์สุจริต

.  พัฒนาตน                                                                        .  ตรงต่อเวลา

ตอบข้อ  . หลักที่พนักงานควรยึดถือในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ คือ

                1. ซื่อสัตย์สุจริต                                    2. จิตมุ่งบริการ

                3. งานสัมฤทธิ์ผล                 4. พัฒนาตน

                5. ทุกคนตรวจสอบได้

3. การเคารพในความจริง เรียกว่า …….

. สุนทรียภาพ                                                                     .  จรรยาบรรณ

. สัจจะ                                                                                 .  ศีลธรรม

ตอบข้อ  . สัจจะ คือ การเคารพในความจริง ซึ่งเป็น

                1. สิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ ที่มีความเกี่ยวข้องติดต่อสัมพันธ์กัน

                2. สิ่งที่ก่อให้เกิดความเข้าใจในกันและกัน

                3. สิ่งที่ก่อให้ผู้มีคุณสมบัตินี้ประสบความสำเร็จในอาชีพกางงานและในสังคม

4. ข้อใด มิใช่ จรรยาบรรณของธนาคารที่มีต่อสถาบันการเงินอื่น

. ธนาคารจะดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม                                     

. ธนาคารจะกระทำการที่นำมาซึ่งความเข้าใจอันดีระหว่างกัน  

.  ธนาคารจะให้ข้อมูลที่เปิดเผยเพื่อป้องกันความเสียหายต่อสถาบันการเงิน      

. ไม่มีข้อถูก

ตอบข้อ  .  จรรยาบรรณของธนาคารที่มีต่อสถาบันการเงินอื่น และคู่แข่ง

                1. ธนาคาร จะดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของกรแข่งขันที่เป็นธรรม

                2. ธนาคาร จะให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ เพื่อป้องกันความเสียหายใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นต่อระบบสถาบันการเงิน

                3. ธนาคาร จะส่งเสริมการกระทำหรือกิจกรรมใดๆที่นำมาซึ่งความเข้าใจอันดีระหว่างกัน

5. นายสมพรเป็นช่างฝึกหัดในอู่ซ่อมรถยนต์แห่งหนึ่ง ได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำงานจากช่างอาวุโสเป็นเวลานานหลายปี จนเกิดความชำนาญและสามารถทำได้ดีไม่แพ้กัน ถือว่า ปัญญา ประเภทใด

. จินตามยปัญญา                                                                . สุตมยปัญญา  

. ปุจฉามยปัญญา                                                                . ภาวนามยปัญญา

ตอบข้อ   . ภาวนามยปัญญา คือ ปัญญาหรือความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติ

6. การศึกษาที่สมบูรณ์ตามแนวทางพุทธศาสนา จะทำให้คนเกิดปัญญาในลักษณะใด

. คิดเป็น ทำเป็น และแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้                                        

.  ฉลาดทันคน รอบรู้ในวิทยาการสมัยใหม่

. ฉลาดมีไหวพริบ เอาตัวรอดได้เมื่อถึงคราวคับขัน                                   

. เก่งในการงานอาชีพและหารายได้

ตอบข้อ   . การศึกษาที่สมบูรณ์จะต้องสอยให้คน คิดเป็น ทำเป็น เพื่อให้สามารถพึ่งตนเอง แก้ไขปัญหาของตนเองได้ และประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่นเรียนและการประกอบอาชีพการงาน ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพของคนจึงต้องเริ่มต้นให้รู้จัก  คิดเป็น ทำเป็น เป็นอันดับแรก

7. จรรยาบรรณ คือ

. สภาพคุณงามความดีทั้งที่อยู่ภายในจิตใจและที่แสดงออกมา                                               

.  การเคารพในความจริง

. กระบวนความประพฤติที่กำหนดขึ้นเพื่อให้สมาชิกในสังคมยึดถือ                                    

. ไม่มีข้อถูก

ตอบข้อ   . จรรยาบรรณ ( Code of conduct ) คือ กระบวนการความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่าง กำหนดขึ้นเพื่อให้สมาชิกในกลุ่มหรือในสังคมนั้นยึดถือ เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของสมาชิก โดยอาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้

8. หลักการศึกษาที่สมบูรณ์ สอนให้คนมีความรู้ความเข้าใจในชุมชน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์อย่างไร

. การปรับตัวให้เข้ากับชุมชนที่ตนอาศัยอยู่อย่างมีความสุข                                      

.  ช่วยพัฒนาชุมชนให้ตรงกับความต้องการของคนในชุมชน

. ค้นหาภูมิปัญญาชาวบ้านที่ยังหลงเหลืออยู่และนำมาเผยแพร่                                              

. นำทรัพยากรในชุมชนมาใช้เต็มที่

ตอบข้อ  . มีความรู้ความเข้าใจในชุมชน จะช่วยให้บุคคลนั้นปรับตัวให้เข้ากับกระแสความเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้ และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันได้อย่างมีความสุข

9. ในเรื่อง เบญจขันธ์   สังขารฝ่ายชั่ว หมายถึงข้อใด

.  ความแก่ชรา                                                                    .  มิจฉาทิฐิ

.  สติและราคะ                                                                   .  ปัญญาและศรัทธา

ตอบข้อ   . ขันธ์ 5 ( เบญจขันธ์) หมายถึง องค์ประกอบที่รวมกันขึ้นเป็นมนุษย์ 5 ประการ ดังนี้

                1. รูป                                      2. วิญญาณ                            3. เวทนา

                4. สัญญา                               5. สังขาร

ซึ่งสังขาร คือ สิ่งที่ปรุงแต่งจิตใจ หรือสิ่งที่กระตุ้นผลักดันให้มนุษย์กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทั้งทำดีหรือทำชั่ว

10. คนที่เข้าใจในรากฐานทางวัฒนธรรมของสังคมไทย และภาคภูมิใจในความเป็นไทย ถือว่าได้ผ่านการศึกษาที่สมบูรณ์ในด้านใด

. ความรู้ความเข้าใจในชุมชน                                         .  ความรู้ในวัฒนธรรมของสังคมอื่นๆ

. ความรู้ในหลักศีลธรรม                                  .  ความรู้ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ตอบข้อ   . ความรู้ความเข้าใจในชุมชน หมายถึง ความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรม ประเพณีกฎหมาย สภาพการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี ฯลฯ ของชุมชน ท้องถิ่น สังคมประเทศชาติ และโลกเพราะจะช่วยให้บุคคลนั้นปรับตัวให้เข้ากับกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมได้

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบตำแหน่งปฎิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ ธ.ก.ส.   ใหม่ล่าสุด

 รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
 รายละเอียดประกอบด้วย

- แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test)

- แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย

- แนวข้อสอบความละเอียดแม่นยำ

ความรู้ในการปฎิบัติงานเฉพาะตำแหน่งปฎิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับธนาคาร ธกส. (พร้อมเฉลยละเอียด)

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง   (พร้อมเฉลยละเอียด)

- แนวข้อสอบการพัฒนาชนบท  ชุมชน (พร้อมเฉลยละเอียด)

- แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินเชื่อและบัญชี (พร้อมเฉลยละเอียด)

- แนวข้อสอบการให้บริการที่ดี (พร้อมเฉลยละเอียด)

- แนวข้อสอบการตลาดและการประชาสัมพันธ์(พร้อมเฉลยละเอียด)

- แนวข้อสอบหลักการบริหารเบื้องต้น (พร้อมเฉลยละเอียด)

- แนวข้อสอบจริยธรรม  จรรยาบรรณ (พร้อมเฉลยละเอียด)

สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724  

ส่งทางอีเมล์เป็นไฟล์เอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย

 บิ๊กซีขอนแก่
decho pragay  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งมาที่ 
 decho.by@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้