ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เปิดสอบมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 10 ปี 2555 <รับออนไลน์>(บัดนี้-15 ก.ค.55)
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เปิดสอบมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 10 ปี 2555 <รับออนไลน์>(บัดนี้-15 ก.ค.55)

แชร์กระทู้นี้

ประกาศ เรื่อง สอบมาตรฐานวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 10 ปี 2555
 
 
คุรุสภาได้เปิดสอบ เพื่อรองรับการ เปิดรับสมัครครูผู้ช่วยประจำปี 2555 โดยได้จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพครู สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบปริญญาทาง
การศึกษา โดยสามารถสมัครเข้าสอบสามารถเลือกสอบได้ใน 4 ภาค คือ
ภาคเหนือ จังหวัด เชียงใหม่
ภาคอีสาน  จังหวัดขอนแก่น
ภาคใต้ จังหวัดสงขลา
ภาคกลาง กรุงเทพ
จะเปิดรับสมัคร ในวันที่ 3 ถึง 21 ตุลาคม 2554 ผ่านเว็บไซต์ของคุรุสภา
สถานที่สอบของครั้งที่ 8 ซึ่งเป็นครั้งก่อนมีดังนี้
1. ศูนย์สอบที่ 1 โรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร
2. ศูนย์สอบที่ 2 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี กรุงเทพมหานคร
3. ศูนย์สอบที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
4. ศูนย์สอบที่ 4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น
5. ศูนย์สอบที่ 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
6. ศูนย์สอบที่ 6 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดยจำนวนศูนย์สอบขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้ารับการทดสอบในแต่ละครั้ง
ข้อมูลข้างต้นเป็นศูนย์สอบของครั้งที่ 8 ที่ผ่านมา สำหรับครั้งที่ 9 อาจมีการเพิ่ม หรือลดได้ โปรดติดตามผ่านเว็บไซต์ด้วย
สำหรับการสมัครนั้นจะมีการเปิดเว็บไซต์ให้สมัครภายในวันและเวลาดังกล่าวไว้ ข้างต้น โดยผู้สมัครต้องเลือกสมัครในมาตรฐานที่ตนเองยังไม่ได้สอบ หรือสอบแล้วไม่ผ่าน โดยคิดค่าสมัครมาตรฐานละ 300 บาท
ส่วนข้อกำหนดการเข้าสอบและตารางรายวิชาสอบสามารถอ่านได้ที่ไฟล์แนบซึ่ง เป็นของครั้งที่ 8 คาดว่าครั้งที่ 9 คงคล้ายกัน โดยสามารถเตรียมตัวกะเวลา การไปถึงยังสถานที่สอบอย่างน้อย 30 นาที

ชุดเก็งข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู 

1.       ระบบปฏิบัติการ  หมายถึงข้อใด?
ก.  เซตของผู้ใช้                                                                     ข. 
Application
ค.  เซตของโปรแกรม                                                           ง.  Supervisor  Program
ตอบ    ค.  เซตของโปรแกรม

2.       ข้อใดเป็นการประมวลผลที่ทำให้คอมพิวเตอร์เข้าใจคำสั่งที่ใช้ภาษาอังกฤษ  หรือภาษาอื่น?
ก. 
Inference  Engine                                                           ข.  การประมวลผลโดยภาษาธรรมชาติ
ค.  ระบบหุ่นยนต์                                                                  ง.  ระบบการเรียนรู้
ตอบ      ข.  การประมวลผลโดยภาษาธรรมชาติ

3.       การพิจารณาผลเพื่อคัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสมอยู่ในขั้นตอนใด
ก.  การวิเคราะห์ระบบ
ข.  การกำหนดความต้องการของระบบใหม่
ค.  การออกระบบ
ง.  การพัฒนาระบบใหม่
ตอบ      ข.  การกำหนดความต้องการของระบบใหม่

4.       ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูงในการตัดสินใจ  จัดเป็นสารสนเทศชนิดใดที่เป็นข้อสรุปทั้งภายในและภายนอกองค์กร?
ก. 
Executive Information  System
ข.  Decision  Support  System
ค.  Expert  System
ง.  Management  Information  System
ตอบ      ก.  Executive Information  System
http://www.testthai1.com      จำหน่าย E-BOOK แนวข้อสอบรับราชการ  รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน 

5.       ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาแรกที่นำมาใช้ในการพัฒนาระบบสานสนเทศ คือข้อใด?
ก. 
COBOL                                                                            ข.  FORTRAN
ค.  PASCAL                                                                          ง.  ASSEMBLY
ตอบ    ข.  FORTRAN

6.       จงพิจารณาว่าข้อใดไม่ถูกต้อง?
ก.  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้สังคมชนบทและสังคมเมืองเป็นสังคมเดียวกัน
ข.  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษาเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ค.  หลักการลบเลขในคอมพิวเตอร์ใช้เทคนิคการบวกเลขแบบ
Complement
ง.  ในหน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์  ส่วนประกอบที่เล็กที่สุดเรียกว่าไบต์
ตอบ      ง.  ในหน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์  ส่วนประกอบที่เล็กที่สุดเรียกว่าไบต์

7.       ข้อใดคือองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ?
ก.  ผู้ใช้                                                                                    ข.  ข้อมูล
ค.  ขั้นตอนการทำงาน                                                         ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ      ง.  ถูกทุกข้อ

8.       ข้อใด มิใช่  หลักการพื้นฐานในการทำวิจัย?
ก.  ความสมบูรณ์ครบถ้วน 
(completion)
ข.  ความชัดเจน  (celerity)
ค.  ความถูกต้อง  (exactness)
ง.  ความเข้าใจง่าย (simplification)
จ.  ไม่มีคำตอบ
ตอบ      จ.  ไม่มีคำตอบ

9.       การวิจัย ต้องดำเนินการขั้นตอนใดเป็นลำดับแรก?
ก.  ออกแบบวิจัย
ข.  เก็บรวบรวมข้อมูล
 


ค.  กำหนดปัญหาการวิจัย
ง.  กำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
จ.  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ตอบ      ค.  กำหนดปัญหาการวิจัย

10.   ขั้นตอนสุดท้ายของการทำวิจัยคือข้อใด?
ก.  การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข.  การแปลความหมายข้อมูล
ค.  การวิเคราะห์ข้อมูล
ง.  การสรุปผล
จ.  การเขียนรายงานวิจัย
ตอบ      จ.  การเขียนรายงานวิจัย

11.   ข้อใดมิใช่จรรยาบรรณนักวิจัย?
ก.  ต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาที่ทำวิจัย
ข.  มีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
ค.  เคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น
ง.  ซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการ
จ.  ไม่มีคำตอบ
ตอบ      จ.  ไม่มีคำตอบ

12.   ปัญหาข้อใดไม่ถือว่าเป็นปัญหาวิจัย?
ก.  ทำไมดวงอาทิตย์จึงขึ้นทางทิศตะวันออก
ข.  ทำไมเวลาทักทายกันคนไทยจึงใช้การไหว้
ค.  ทำไมสุนทรจึงไม่ได้
2 ขั้น
ง.  ทำอย่างไรตัวเราจึงจะประสบความสำเร็จในการทำงาน
จ.  ถูกทุกข้อ

http://www.testthai1.com      จำหน่าย E-BOOK แนวข้อสอบรับราชการ  รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
ตอบ   จ.  ปัญหาที่เป็นข้อเท็จจริงตามธรรมชาติ  ปัญหาส่วนบุคคล  ปัญหาที่ไม่มีความสำคัญ  ไม่ถือเป็นปัญหาวิจัย

13.   ข้อใดคือลักษณะของปัญหาวิจัยที่ไม่ดี?
ก.  เป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่
ข.  เป็นปัญหาที่เหมือนหรือซ้ำกันกับผู้อื่น
ค.  เป็นปัญหาที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตั้งแต่สองตัวขึ้นไป
ง.  เป็นปัญหาที่มีความสำคัญ
จ.  เป็นปัญหาที่สามารถทำการวิจัยได้
ตอบ  ข.  ลักษณะของปัญหาวิจัยที่ดีเป็นปัญหาที่ไม่เหมือนหรือซ้ำกันกับผู้อื่น
(uniqueness)

14.   ข้อใดมิใช่ข้อบกพร่องในการเลือกปัญหาวิจัย?
ก.  เลือกปัญหาวิจัยตามผู้อื่น
ข.  กำหนดปัญหาวิจัยกว้างเกินไป
ค.  ไม่ได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ง.  เลือกปัญหาวิจัยต่างจากผู้อื่น
จ.  ข้อ ข. และ ง.
ตอบ  ง.  เลือกปัญหาวิจัยต่างจากผู้อื่น

15.   การเขียนปัญหาวิจัย  ข้อใดกล่าวถูกต้อง?
ก.  เขียนในรูปประโยคคำถาม
ข.  เขียนในรูปประโยคบอกเล่า
ค.  เขียนในรูปประโยคบอกเล่าแล้วตามด้วยประโยคคำถาม
ง.  ข้อ ก. และ ข.
จ.  ข้อ ก. ข้อ ข. และ ข้อ ค.
ตอบ  จ.  การเขียนปัญหาวิจัยเขียนได้
3 รูปแบบ

16.   เอกสารและงานที่วิจัยเกี่ยวข้องหมายถึงข้อใด?
ก.  บทความทางวิชาการ
ข.  วารสาร
ค.  ดรรชนี
(index)
ง.  ไมโครฟิล์ม  (microfilm)
จ.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  จ.  เอกสารและงานที่วิจัยเกี่ยวข้องหมายถึง สื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อโสตทัศนูปการณ์ต่างๆ

17.   ข้อใดมิใช่ลักษณะของการวิจัยเชิงปริมาณ
ก.  ใช้วิจัยในเรื่องที่เป็นนามธรรม
ข.  เป็นการวิจัยที่เน้นจำนวนวัดปริมาณได้ชัดเจนและแน่นอน
ค.  ใช้กระบวนการวิจัยแบบนิรนัยหาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลกับผล
ง.  เน้นการวิจัยเชิงทดลอง  กึ่งทดลอง  และเชิงสำรวจ
จ.  ถูกทุกข้อ
ตอบ   ก.  ใช้วิจัยในเรื่องที่เป็นนามธรรม

18.   ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนของกระบวนการวิจัยได้ถูกต้อง
ก.  กำหนดเรื่องที่จะวิจัย  เก็บรวบรวมข้อมูล  ออกแบบการวิจัย  การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายและการสรุปการรายงานการวิจัย
ข.  กำหนดเรื่องที่จะวิจัย  ออกแบบการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายและการสรุปการรายงานการวิจัย
ค.  กำหนดเรื่องที่จะวิจัย  ออกแบบการวิจัย  วิเคราะห์ข้อมูล  เก็บรวบรวมข้อมูล  การแปลความหมายและการสรุป   การรายงานการวิจัย
ง.  ออกแบบการวิจัย   กำหนดเรื่องที่จะวิจัย  เก็บรวบรวมข้อมูล    การวิเคราะห์ข้อมูล  การแปลความหมายและการสรุป  การรายงานการวิจัย
จ.  ออกแบบการวิจัย    กำหนดเรื่องที่จะวิจัย  การวิเคราะห์ข้อมูล   เก็บรวบรวมข้อมูล    การแปลความหมายและการสรุป  การรายงานการวิจัย
ตอบ  ข.  กำหนดเรื่องที่จะวิจัย  ออกแบบการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายและการสรุปการรายงานการวิจัย

19.   ที่มาของเรื่องวิจัยคือข้อใด?
ก.  ภูมิความรู้เดิม
ข.  วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ค.  ความสนใจของนักวิจัย
ง.  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
จ.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  จ.  ถูกทุกข้อ

20.   กระบวนการกำหนดเรื่องวิจัยเริ่มจากข้อใด?
ก.  สมมติฐานการวิจัย
ข.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ค.  การระบุปัญหา
ง.  ขอบเขตของการวิจัย
จ.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ค.  การระบุปัญหา

21.   “จรรยา” มีความหมายเช่นเดียวกับคำใด?
ก.  กริยา                                                                                  ข.  จริยา
ค.  มรรยาท                                                                             ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ข.  จริยา

22.   “ความประพฤติที่ผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ วิชาชีพถึงปฏิบัติ  โดยบัญญัติลายลักษณ์อักษร” หมายถึง?
ก.  จรรยาบรรณ                                                                     ข.  สัตตยาบรรณ
ค.  มาตรฐานวิชาชีพ                                                            ง.  จรรยาบรรณวิชาชีพครู
ตอบ  ก.  จรรยาบรรณ

23.   ข้อใดคือความหมายของคำว่า จรรยาบรรณวิชาชีพครู?
ก.  แบบแผนที่ข้าราชการควรประพฤติปฏิบัติ
ข.  แบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ
ค.  แบบแผนที่ข้าราชการยึดประพฤติปฏิบัติ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ข.  แบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ

24.   จรรยาบรรณวิชาชีพครู  กำหนดขั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในข้อใด?
ก.  รักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ  ของผู้ประกอบวิชาชีพครู
ข.  รักษาและส่งเสริมชื่อเสียง  ของผู้ประกอบวิชาชีพครู
ค.  รักษาและส่งเสริมชื่อเสียง  ของผู้ประกอบวิชาชีพครู
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ

25.   จรรยาบรรณวิชาชีพครู  กำหนดไว้ในกฎหมายใด?
ก.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
2535
ข. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2546
ค.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ

26.   ผู้ที่จะเข้ารับราชการครู  ต้องมีอายุตามข้อใด?
ก. 
18 ปีบริบูรณ์                                                                     ข.  ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
ค. 
20 ปีบริบูรณ์                                                                     ง.  ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
ตอบ ข.  ไม่ต่ำกว่า
18 ปีบริบูรณ์

27.   ผู้ที่จะขอรับใบประกอบวิชาชีพครู  ต้องมีอายุตามข้อใด?
ก. 
18 ปีบริบูรณ์
ข.  ไม่ต่ำกว่า
18 ปีบริบูรณ์
ค. 
20  ปีบริบูรณ์
ง.  ไม่ต่ำกว่า
20  ปีบริบูรณ์
ตอบข้อ
      ง.  ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

28.   มาตรฐานวิชาชีพครู  มีจำนวนกี่มาตรฐาน?
ก.  3  มาตรฐาน                                                                      ข.  4  มาตรฐาน
ค. 
5 มาตรฐาน                                                                       ง.  6 มาตรฐาน
ตอบ  ก. 
3  มาตรฐาน

29.   มาตรฐานครูในข้อใด  ที่กำหนดให้เป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพ?
ก.  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข.  มาตรฐานการสอน
ค.  มาตรฐานการปฏิบัติตน
ง.  มาตรฐานความรู้  และประสบการณ์วิชาชีพ
ตอบข้อ
      ค.  มาตรฐานการปฏิบัติตน

จรรยาบรรณวิชาชีพครู  มีจำนวนเท่าใด?
ก. 
5 จรรยาบรรณ
ข. 
6 จรรยาบรรณ
ค. 
7 จรรยาบรรณ
ง. 
9 จรรยาบรรณ
ตอบข้อ
      ก.  5 จรรยาบรรณ

จำหน่ายเอกสารติวแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1-9
ทั่วประเทศที่กำลังเปิดสอบสำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
 เป็นไฟล์เอกสารส่งทันทีรวดเร็วได้อ่านสอบเร็วไม่ต่อรอรวบรวมจาก

หนังสือมากกว่า สิบเล่ม

แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู  
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร 

แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหา มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู

แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่5 การวัดและการประเมินผล
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา

แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู 

เก็งรวมข้อสอบ 9 มาตรฐานวิชาชีพ 250 ข้อ

สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทยบิ๊กซีขอนแก่น decho
pragay  ออมทรัพย์โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  085-0127724


สนใจสั่งซื้อมาที่ 
decho.by@hotmail.com

รูปภาพ: ครู2 (Medium).jpg

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ดาวโหลดแนวข้อสอบ 9 มาตรฐานวิชาชีพครู

มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 

http://f7668cb6.linkbucks.com


มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร

http://12fefdfe.linkbucks.com


 มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้

http://2496903f.linkbucks.com


มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
http://f0d855fd.linkbucks.com

มาตรฐานที่5 การวัดและการประเมินผล

http://e173554d.linkbucks.com 


มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน

http://325da531.linkbucks.com


มาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา

http://591753c3.linkbucks.com


มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

http://0946eef5.linkbucks.com


มาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู

http://b42e316a.linkbucks.com


วิธีการดาวโหลดไฟล์จาก  inkbucks

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1. พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียนเกิดจากสาเหตุใด?


            ก.ไม่ได้เรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง                          ข.มีพ่อแม่คอยเคี่ยวเข็ญ


            ค.สิ่งแวดล้อมชักจูง                                              ง.มีจริยธรรมต่ำ


            ตอบ ง. มีจริยธรรมต่ำ


2. คุณธรรมสำหรับครูคือข้อใด?


            ก. คุณงามความดีของคนที่เป็นครู                           ข. มีพฤติกรรมที่ดีเป็นที่ยอมรับของสังคม


            ค. มีความเสียสละมีความยุติธรรม                          ง. ถูกทุกข้อ


            ตอบ ง. ถูกทุกข้อ


3. จริยธรรม ตามพจนานุกรมราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึงข้อใด?


            ก. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ                             ข. คำสั่งสอน


            ค. หลักปฏิบัติในทางศาสนา                                  ง. ไม่มีข้อถูก


            ตอบ ก. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ


4. ความรู้จริยธรรม หมายถึงข้อใด?


            ก. การมีความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่างๆ


            ข. การแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่อสังคม


            ค. ความรู้เกี่ยวกับสังคมสามรถบอกได้ว่า การกระทำใดดี การกระทำใดไม่ดีเหมาะสมมากน้อยเพียงใด


            ง. เหตุผลที่ใช้เป็นเกณฑ์ใสการเลือกหรือไม่เลือกกระทำ


            ตอบ ค. ความรู้เกี่ยวกับสังคมสามรถบอกได้ว่า การกระทำใดดี การกระทำใดไม่ดีเหมาะสม


                     มากน้อย   เพียงใด


5. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึงข้อใด?


            ก. การแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคมและปฏิเสธการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสังคม


            ข. เบื้องหลังการกระทำของบุคคลใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกกระทำ


            ค. ความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่างๆ ในทางที่ชอบหรือไม่ชอบ


            ง. ไม่มีข้อถูก


            ตอบ ก. การแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคมและปฏิเสธการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์


                     ของสังคม


6. ความสัมพันธ์ของคุณธรรมและจริยธรรมหมายถึงข้อใด?


            ก. เป็นเรื่องเดียวกัน                                              ข. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน


            ค. เป็นเรื่องการกระทำของบุคคล                            ง. เป็นเรื่องที่อยู่ในจิตใจของบุคคล


            ตอบ ข. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน


7. พัฒนาการทางจริยธรรม หมายถึงข้อใด?


            ก. 2 ขั้น                                     ข. 3 ขั้น                         ค. 4 ขั้น                                     ง. 5 ขั้น


            ตอบ ข. 3 ขั้น


8. ขั้นก่อนจริยธรรมของPaigaetหมายถึงข้อใด? อ.วันนรัตน์ เเอ๊คกรุ๊ป


            ก. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 0-2 ปี


            ข.ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 2-6  ปี


            ค.ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 6-10 ปี


            ง.ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 10-15 ปี


            ตอบ ก. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 0-2 ปี


9. ขั้นการให้เหตุผลเชิงพฤติกรรมของ Kohlberg ระดับตามเกณฑ์สังคม อายุ 10-13 ปีตรงกับข้อใด?


            ก. การหลบหลีกการลงโทษ                                   ข. การแสวงหารางวัล


            ค. การทำตามสิ่งที่ผู้อื่นเห็นชอบ                             ง. การทำตามคำมั่นสัญญา


            ตอบ ค. การทำตามสิ่งที่ผู้อื่นเห็นชอบ


10. ขั้นการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของ Kohlbergขั้นที่ 6 หมายถึงข้อใด?


            ก. การยึดถืออุดมคติสากลหรือจริยธรรมสากล(วัยผู้ใหญ่)


            ข. การทำหน้าที่ทางสังคมหรือระบบสังคมและมโนธรรม


            ค. การทำตามคำสัญญาและสิทธิ


            ง. การแสวงหารางวัลหรือการตอบสนองตามความต้องการ


            ตอบ ก.การยึดถืออุดมคติสากลหรือจริยธรรมสากล(วัยผู้ใหญ่)


11. คุณธรรมข้อใดไม่จัดอยู่ตามแนวคิด อริสโตเติล?


            ก. ความรอบคอบ                                                ข. การรู้จักประมาณ


            ค. การอดทน                                                      ง. ความยุติธรรม


            ตอบ ค. การอดทน


12. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัส”การรู้จักข่มใจ”หมายถึงข้อใด?


            ก. ความจริงใจต่อตนเอง                                       ข. การรู้จักฝึกใจตนเอง


            ค. การประพฤติปฏิบัติต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์              ง. รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนร่วม


            ตอบ ข. การรู้จักฝึกใจตนเอง


13. สังคหวัตถุ 4 คือ คุณธรรมในข้อใด?


            ก. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน                                  ข. เป็นเครื่องทำให้ประสบความสำเร็จ


            ค. เป็นคุณธรรมของผู้ครองเรือน                             ง. เป็นคุณธรรมของผู้เป็นผู้ใหญ่


            ตอบ ก. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน


7. พัฒนาการทางจริยธรรม หมายถึงข้อใด?


            ก. 2 ขั้น                                     ข. 3 ขั้น                         ค. 4 ขั้น                                     ง. 5 ขั้น


            ตอบ ข. 3 ขั้น


8. ขั้นก่อนจริยธรรมของPaigaetหมายถึงข้อใด?


            ก. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 0-2 ปี


            ข.ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 2-6  ปี


            ค.ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 6-10 ปี


            ง.ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 10-15 ปี


            ตอบ ก. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 0-2 ปี


9. ขั้นการให้เหตุผลเชิงพฤติกรรมของ Kohlberg ระดับตามเกณฑ์สังคม อายุ 10-13 ปีตรงกับข้อใด?


            ก. การหลบหลีกการลงโทษ                                   ข. การแสวงหารางวัล


            ค. การทำตามสิ่งที่ผู้อื่นเห็นชอบ                             ง. การทำตามคำมั่นสัญญา


            ตอบ ค. การทำตามสิ่งที่ผู้อื่นเห็นชอบ


10. ขั้นการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของ Kohlbergขั้นที่ 6 หมายถึงข้อใด?


            ก. การยึดถืออุดมคติสากลหรือจริยธรรมสากล(วัยผู้ใหญ่)


            ข. การทำหน้าที่ทางสังคมหรือระบบสังคมและมโนธรรม


            ค. การทำตามคำสัญญาและสิทธิ


            ง. การแสวงหารางวัลหรือการตอบสนองตามความต้องการ


            ตอบ ก.การยึดถืออุดมคติสากลหรือจริยธรรมสากล(วัยผู้ใหญ่)


11. คุณธรรมข้อใดไม่จัดอยู่ตามแนวคิด อริสโตเติล?


            ก. ความรอบคอบ                                                ข. การรู้จักประมาณ


            ค. การอดทน                                                      ง. ความยุติธรรม


            ตอบ ค. การอดทน


12. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัส”การรู้จักข่มใจ”หมายถึงข้อใด?


            ก. ความจริงใจต่อตนเอง                                       ข. การรู้จักฝึกใจตนเอง


            ค. การประพฤติปฏิบัติต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์              ง. รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนร่วม


            ตอบ ข. การรู้จักฝึกใจตนเอง


13. สังคหวัตถุ 4 คือ คุณธรรมในข้อใด?


            ก. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน                                  ข. เป็นเครื่องทำให้ประสบความสำเร็จ


            ค. เป็นคุณธรรมของผู้ครองเรือน                             ง. เป็นคุณธรรมของผู้เป็นผู้ใหญ่


            ตอบ ก. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน
14. คุณธรรมที่ทำให้ประสบความสำเร็จ หมายถึง ข้อใด?


            ก. พรหมวิหาร 4                                                  ข. สังคหวัตถุ 4


            ค. ธรรมของฆราวาส 4                                          ง. อิทธิบาท 4


            ตอบ ง. อิทธิบาท 4


15. การที่คนเรารู้จักแยกแยะว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นแห่งเหตุตรงกับสัปปุริธรรม 7 ข้อใด?


            ก. อัตตญญุตา                                                    ข. ธัมมัญญุตา


            ค. อัตถัญญตา                                                    ง. มัตตัญญุตา


            ตอบ ข. ธัมมัญญุตา


16. ธรรมใดเป็นเครื่องคุ้มครองโลก?


            ก. ขันติ                                                              ข. โสรัจจะ


            ค. หิริโอตัปปะ                                                     ง. สัจจะ


            ตอบ ค. หิริโอปตัปปะ


17.อคติ 4 คือ คุณธรรมข้อใด?


            ก. ธรรมที่ควรรักษาไว้เป็นนิจ                                 ข. ธรรมของผู้ครองเรือน


            ค. ธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน                        ง. ธรรมที่ไม่ควรประพฤติ


            ตอบ ง. ธรรมที่ไม่ควรประพฤติ


18. โทสาคติ หมายถึงข้อใด?


            ก. ลำเอียงเพราะรักใคร่                                         ข. ลำเอียงเพราะไม่ชอบกัน


            ค. ลำเอียงเพราะเขลา                                           ง. ลำเอียงเพราะกลัว


            ตอบ ข. ลำเอียงเพราะไม่ชอบกัน


19. สิ่งใดสามารถยับยั้งความโกรธได้?


            ก. เมตตา กรุณา                                                  ข. มุทิตา อุเบกขา


            ค. สติ สัมปัญชัญญะ                                            ง. ฉันทะ วิริยะ


            ตอบ ค. สติ สัมปัญชัญญะ


20. ผลดีของการมีสติหมายถึง ข้อใด?


            ก. รู้ว่าใครจะทำอะไร                                            ข. รู้เหตุการณ์ล่วงหน้า


            ค. รู้ว่าตนเองกำลังทำอะไร                                     ง. รู้อดีตชาติของตนเอง


            ตอบ ค. รู้ว่าตนเองกำลังทำอะไร

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ดาวโหลดแนวข้อสอบ 9 มาตรฐานวิชาชีพครู

มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 

http://f7668cb6.linkbucks.com


มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร

http://12fefdfe.linkbucks.com


 มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้

http://2496903f.linkbucks.com


มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
http://f0d855fd.linkbucks.com

มาตรฐานที่5 การวัดและการประเมินผล

http://e173554d.linkbucks.com 


มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน

http://325da531.linkbucks.com


มาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา

http://591753c3.linkbucks.com


มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

http://0946eef5.linkbucks.com


มาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู

http://b42e316a.linkbucks.com


วิธีการดาวโหลดไฟล์จาก  inkbucks

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้