ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : วิชาที่ใช้สอบ ด.ต.สัญญาบัตร (อายุ 50 ปีขึ้นไป) Update 2556
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

วิชาที่ใช้สอบ ด.ต.สัญญาบัตร (อายุ 50 ปีขึ้นไป) Update 2556

แชร์กระทู้นี้

ขอบเขตวิชาสอบข้อเขียน

 

การคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2554 จำนวน 500 อัตรา

ทดสอบความรู้ความสามารถด้วยวิธีสอบข้อเขียน ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 120 ข้อ(คะแนนเต็ม 120 คะแนน) ใช้เวลาทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที มีรายละเอียดขอบเขตวิชาที่สอบ ดังนี้

 

1.วิชาความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน จำนวน 60 ข้อ

ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีสารสนเทศได้แก่

- สังคมและวัฒนธรรมไทย

- ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- เศรษฐกิจประเทศไทย

- การเมืองไทยในปัจจุบัน

- การปกครองระบอบประชาธิปไตย

- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- การเสริมสร้างสุขภาพดีและคุณภาพชีวิตที่ดี

- สถานการณ์ปัจจุบัน

2.วิชาความรู้ในหน้าที่ของตำรวจ จำนวน 60 ข้อ

ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตำรวจในด้านต่างๆ ที่ข้าราชการตำรวจควรรู้ ได้แก่

- จริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

- อุดมคติของตำรวจ

- การบริหารงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

- โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

- อำนาจหน้าที่ของ ก.ต.ช.และ ก.ตร.

- การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด

เตรียมสอบ 2556

 

เกณฑ์การตัดสิน

 

 เกณฑ์การตัดสินผู้ผ่านการสอบข้อเขียน จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับวิชาที่สอบ ในกรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนมากกว่าในแต่ละวิชาเรียงตามลำดับวิชาจนครบ ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้มีอาวุโสสูงกว่า(อายุตัว) เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

 ในการตอบปัญหาข้อสอบ กรณีที่ปัญหาข้อสอบไม่ถูกต้องหรือคำตอบที่ให้เลือกตอบไม่ถูกต้อง ทางคณะกรรมการดำเนินการสอบที่เกี่ยวข้องกับการออกข้อสอบ จะพิจารณาข้อสอบในข้อนั้นๆ โดยจะตรวจให้คะแนนแก่ผู้เข้าสอบทุกคน

 

 

คลิกดาวน์โหลดรายละเอียดต่างๆ ด้านล่าง

 

1. ข้อใดไม่จัดว่าเป็นองค์ประกอบของรัฐ
ก. วุฒิสภา ข. ศาลรัฐธรรมนูญ
ค. องค์การพัฒนาเอกชน ง. คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตอบ ค. องค์การพัฒนาเอกชน

2. ข้อใดคือเกณฑ์ที่ใช้จำแนกรัฐออกเป็นรัฐเดี่ยวหรือรัฐรวม
ก. อาณาเขตของรัฐ ข. จำนวนประชากรภายในรัฐ
ค.จำนวนรัฐบาลภายในรัฐ ง. อำนาจอธิปไตยของรัฐ

ตอบ ค.จำนวนรัฐบาลภายในรัฐ

3. แนวคิดเรื่อง " โลกพระศรีอาริย์ " มีลักษณะสอดคล้องกับแนวคิดของชาติตะวันตกในเรื่องใด
ก. รัฐในอุดมคติ ข. รัฐสวัสดิการ
ค. เสรีนิยม ง. สังคมนิยม
ตอบ ก. รัฐในอุดมคติ

4. ข้อใดคือระบอบการปกครองของอิตาลีสมัยมุสโสลินีเป็นผู้นำ
ก. การปกครองระบอบเผด็จการอำนาจนิยม
ข. การปกครองระบอบเผด็จการทหาร
ค. การปกครองระบอบเผด็จการฟาสซิสต์
ง.การปกครองระบอบเผด็จการคอมมิวนิสต์
ตอบ ค. การปกครองระบอบเผด็จการฟาสซิสต์

5. รูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยใกล้เคียงกับประเทศใดมากที่สุด
ก. บรูไน ข. สิงคโปร์
ค. ลาว ง. เกาหลีใต้
ตอบ ข. สิงคโปร์

6. การปกครองที่ให้อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการเป็นอิสระเพื่อถ่วงดุลกัน คือ การปกครองประชาธิปไตยแบบใด
ก. รัฐสภา ข. กึ่งรัฐสภา

ค. ประธานาธิบดี  ง. กึ่งประธานาธิบดี

ตอบ ค. ประธานาธิบดี

7. ข้อใดมีลักษณะของระบอบการเมืองการปกครองแบบเผด็จการน้อยที่สุด
ก.  
รัฐสังคมนิยม  ข. ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช
ค. ลัทธิฟาสซิสต์  ง. ลัทธิคอมมิวนิสต์

ตอบ ก. รัฐสังคมนิยม

8. ความสำเร็จของการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญข้อใด
ก. 
การมีรัฐธรรมนูญเป็นหลักในการปกครองประเทศ
ข. การกำหนดสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเหมาะสม

ค. การกำหนดขอบเขตอำนาจของสถาบันการเมืองที่รัดกุม
ง. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนอย่างกว้างขวาง
ตอบ ง. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนอย่างกว้างขวาง

9. ลักษณะเด่นของการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยคือข้อใด
ก. 
รัฐสภาเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุด  
ข. รัฐสภาเป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุด

ค. ประมุขของรัฐเป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุด 
ง. ประมุขของรัฐเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุด

ตอบ ข. รัฐสภาเป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุด

10. การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามีหลักการที่สำคัญตามข้อใด
ก. 
 ประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีมีส่วนร่วมกันใช้อำนาจบริหาร
ข. ประธานาธิบดีและรัฐสภาได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
ค. รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด
ง. เป็นการใช้ระบบการแยกอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ

ตอบ ค. รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด

11. กิจกรรมใดเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ก. 
 การชุมนุมเรียกร้องให้มีการเปิดบ่อนการพนันเสรี
ข. การร่วมกันซ่อมแซมสะพานที่ชำรุดจากการถูกน้ำท่วม

ค. การเข้าร่วมตักบาตรทำบุญหน้าที่ทำการอำเภอในวันขึ้นปีใหม่
ง. การแต่งกายด้วยผ้าไทยไปทำงานทุกวันตามนโยบายการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ตอบ ก. การชุมนุมเรียกร้องให้มีการเปิดบ่อนการพนันเสรี

12. ข้อความใดมีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุด
ก. 
ไม่มีรัฐก็ไม่มีประชาชน ข. ประชาชนคือรัฐ
ค. รัฐเพื่อประชาชน
 ง. ประชาชนเพื่อรัฐ
ตอบ ค. รัฐเพื่อประชาชน

13. ประเทศใดมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบกึ่งประธานาธิบดี
ก. ฝรั่งเศส  ข. อินเดีย
ค. เปรู  ง. อินโดนีเซีย

ตอบ ก. ฝรั่งเศส

14. ข้อใดเป็นการดำเนินการตามแบบประชาธิปไตยโดยตรง
ก. 
การออกเสียงลงประชามติ  
ข. การให้ประชาชนเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี
ค. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ง. การสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยตนเอง

ตอบ ก. 
การออกเสียงลงประชามติ

15. ระบบเศรษฐกิจการเมืองแบบใดเป็นการผสมผสานระหว่างระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยกับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
ก. 
ทุนนิยมสมัยใหม่  ข. ทุนนิยมสวัสดิการ
ค. ทุนนิยมดั้งเดิม  ง. ทุนนิยมแบบผสม

ตอบ 
ค. ทุนนิยมดั้งเดิม

16. ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยของอังกฤษมีลักษณะเด่นตามข้อใด
ก. 
ให้อำนาจสูงสุดแก่รัฐสภา  
ข. มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ค. พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ

ง. ใช้ระบบสองสภาและมีพรรคการเมืองสองพรรค

ตอบ ก. 
ให้อำนาจสูงสุดแก่รัฐสภา

17. หลักความเสมอภาคให้ความสำคัญในเรื่องใด
ก. 
สิทธิและหน้าที่ของมนุษย์  ข. สิทธิและเสรีภาพของมนุษย์
ค. ศักดิ์ศรีและคุณค่าของมนุษย์
 ง. การมีส่วนร่วมทางการเมือง
ตอบ ค. ศักดิ์ศรีและคุณค่าของมนุษย์

18. ปัจจัยใดแสดงความเป็นพลเมืองของรัฐได้ดีที่สุด
ก.   
เชื้อชาติ  ข. วัฒนธรรม
ค. สิทธิและหน้าที่
 ง. ภาษาประจำชาติ
ตอบ 
ค. สิทธิและหน้าที่

19. เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช 2540 กำหนดให้มีองค์กรอิสระเพื่อวัตถุประสงค์สำคัญในข้อใด
ก. 
เป็นที่ปรึกษาของรัฐบาล  ข. เป็นที่ปรึกษาของรัฐสภา
ค. เป็นตัวแทนของประชาชน  ง. เป็นผู้ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

ตอบ 
ง. เป็นผู้ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

20. รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสมาชิกวุฒิสภาไว้อย่างไร
ก.
 มาจากการเลือกตั้ง จำนวน 200 คน วาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี
ข. มาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 100 คน วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี
ค. มาจากการเลือกตั้ง จำนวน
100 คน วาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี

ง. 
มาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 200 คน วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี
ตอบ ก.
 มาจากการเลือกตั้ง จำนวน 200 คน วาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.comจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.    หน่วยงานใดทำหน้าที่เป็นศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของข้าราชการตำรวจ มีหน้าที่กำหนดตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
ก.    กองบัญชาการศึกษา  *
ข.    จเรตำรวจแห่งชาติ
ค.    กองวินัย
ง.    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2.    ตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ  รวมทั้งแผนดำเนินงาน ให้หน่วยงานตามข้อ 1 เสนอขอความเห็นชอบตามลำดับชั้น และต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานใด
ก.    ก.ต.ช.
ข.    ก.ตร.  *
ค.    กองบัญชาการศึกษา
ง.    จเรตำรวจแห่งชาติ
3.    สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดให้มีการประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตำรวจในระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม
ก.    ทุก 3 เดือน
ข.    ทุก 6 เดือน
ค.    ทุก 9 เดือน
ง.    ทุก 12 เดือน  *
4.    หน่วยงานใดมีอำนาจและหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ จัดทำคู่มือและคำอธิบายแนวทางการปฏิบัติ และสอดส่องดูแลการรักษาประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจในภาพรวมระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก.    กองบัญชาการศึกษา
ข.    จเรตำรวจแห่งชาติ *
ค.    สำนักงานจเรตำรวจ
ง.    ไม่มีข้อใดถูก
5.    ในกรณีที่ข้าราชการตำรวจพบว่าผู้บังคับบัญชาของตน ข้าราชการตำรวจ หรือหน่วยงานตำรวจใดละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ให้สามารถรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเหนือหน่วยงานที่ตนสังกัดได้
ก.    หนึ่งลำดับชั้นขึ้นไป
ข.    อย่างน้อยสองลำดับชั้น
ค.    อย่างน้อยสามลำดับชั้น  *
ง.    ไม่มีข้อใดถูก
6.    ตามข้อ 5  หากผู้บังคับบัญชาที่ตนรายงานมิได้ดำเนินการใด ให้สามารถรายงานถึงใคร โดยไม่ถือว่าเป็นการกระทำข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน
ก.    จเรตำรวจ
ข.    รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ค.    จเรตำรวจแห่งชาติ หรือ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  *
ง.    จเรตำรวจแห่งชาติ และ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
7.    การวางระเบียบเกี่ยวกับการรายงานตามข้อ 5 ให้แล้วเสร็จภายในกี่วันนับแต่วันที่กฎ ก.ตร.นี้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก.    สิบห้าวัน
ข.    สามสิบวัน
ค.    สี่สิบห้าวัน  *
ง.    หกสิบวัน
8.    ส.ต.ต. รักชาติ  ต้องการเสนอปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ  ดังนั้น ส.ต.ต. รักชาติ จะส่งข้อเสนอดังกล่าวให้แก่ใคร
ก.    จเรตำรวจ
ข.    จเรตำรวจแห่งชาติ *
ค.    ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ง.    ข้อ ข และ ค
9.    ข้อใดเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งให้ข้าราชการตำรวจอยู่ในกรอบของศีลธรรมและคุณธรรม ขณะเดียวกันก็เป็นแนวทางชี้นำให้ข้าราชการตำรวจบรรลุถึงปณิธานของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
ก.    จริยธรรมของตำรวจ
ข.    จรรยาบรรณของตำรวจ
ค.    อุดมคติของตำรวจ *
ง.    ถูกทุกข้อ
10.    ข้อใดคือคุณความดีที่เป็นข้อประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจเพื่อให้ประชาชนศรัทธา เชื่อมั่นและยอมรับ
ก.    คุณธรรม
ข.    ค่านิยมหลัก
ค.    อุดมคติตำรวจ
ง.    จริยธรรมของตำรวจ  *
11.    ข้อใดคือประมวลความประพฤติในการปฏิบัติหน้าที่ของวิชาชีพตำรวจ ที่ข้าราชการตำรวจต้องยึดถือปฏิบัติ เพื่อธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการตำรวจและวิชาชีพตำรวจ
ก.    จรรยาบรรณของตำรวจ  *
ข.    จริยธรรมของตำรวจ
ค.    ค่านิยมหลัก
ง.    อุดมคติตำรวจ
12.    การดูถูกศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อยู่ในความหมายของข้อใด
ก.    การทารุณหรือทารุณกรรม  *
ข.    การไม่เลือกปฏิบัติ
ค.    ประโยชน์
ง.    ไม่มีข้อใดถูก
13.    “ดำรงตนในยุติธรรม”  เป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งให้ข้าราชการตำรวจอยู่ในกรอบของศีลธรรมและคุณธรรมตามข้อใด
ก.    คุณธรรม
ข.    ค่านิยมหลัก
ค.    อุดมคติตำรวจ  *
ง.    จริยธรรมของตำรวจ
14.    “การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”  เป็นสิ่งที่ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติตามข้อใด
ก.    ค่านิยมหลัก *
ข.    คุณธรรม
ค.    จริยธรรมของตำรวจ
ง.    จรรยาบรรณของตำรวจ
15.    “การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ”  ถือได้ว่าข้าราชการตำรวจผู้นั้นได้ปฏิบัติตามข้อใด
ก.    ค่านิยมหลัก *
ข.    คุณธรรม
ค.    จริยธรรมของตำรวจ
ง.    จรรยาบรรณของตำรวจ
16.    ข้าราชการตำรวจต้องมีจิตสำนึกของความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เพื่อให้ประชาชนศรัทธาและเชื่อมั่น ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติตามข้อใด
ก.    ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดคุ้มค่า
ข.    ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร เสียสละ และอดทน
ค.    รักษาความลับของทางราชการ และความลับที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือจากประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
ง.    ให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และไม่เลือกปฏิบัติ  *
17.    ข้าราชการตำรวจต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในศีลธรรม โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนตน ซึ่งต้องประพฤติปฏิบัติตามข้อใด
ก.    ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามครรลองของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ข.    ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนที่ร้องขอ และไม่ให้ข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จแก่ประชาชน
ค.    ดำรงชีวิตส่วนตัวไม่ให้เกิดมลทินมัวหมองต่อตำแหน่งหน้าที่ *
ง.    รักษาความลับของทางราชการและความลับที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่
18.    ข้าราชการตำรวจต้องตระหนักว่า การใช้อาวุธ กำลัง หรือความรุนแรง เป็นมาตรการที่รุนแรงที่สุด ข้าราชการตำรวจอาจใช้อาวุธ กำลัง หรือความรุนแรง ได้ต่อเมื่อ
ก.    มีความจำเป็นภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบแบบแผน
ข.    ช่วยบุคคลอื่นที่อยู่ในอันตรายต่อชีวิต
ค.    เมื่อผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องสงสัยใช้อาวุธต่อสู้ขัดขวางการจับกุม
ง.    ถูกทุกข้อ *
19.    ข้อใดคือจรรยาบรรณของตำรวจ
ก.    สุภาพ อ่อนน้อม และให้เกียรติประชาชนเพื่อให้เกิดความน่าเคารพยำเกรง  *
ข.    ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร เสียสละ
ค.    ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความเต็มใจ ไม่ละทิ้งหน้าที่
ง.    ถูกทุกข้อ
20.    ข้อใดคือจริยธรรมของตำรวจ
ก.    ให้บริการประชาชนด้านอำนวยความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ข.    ไม่ใช้ถ้อยคำ กริยา หรือท่าทาง ที่มีลักษณะหยาบคาย ดูหมิ่น หรือเหยียดหยามประชาชน
ค.    ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุด *
ง.    ถูกทุกข้อ
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.comจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

1. พรรคเพื่อไทย ได้ ส.ส.แบบแบ่งเขต
เข้ามาในสภาทั้งหมดกี่คน


ก. 265 คน                                                                                 ค. 195  คน

                     ข. 365 คน                                                                                 ง.  275  คน

ตอบ  ก.  265  คน       


2. หมายเลข  8 ที่ ไม่เกี่ยวข้อง
กับนายกยิ่งลักษณ์  ชินวัตร


ก. เวลาที่โปรดเกล้าฯ 05.30 pm                                             ค.จำนวน ส.ส.ที่โหวตให้ 295  เสียง


ข. วัน เดือน ปีเกิด 21 มิถุนายน 2510                                  ง. อายุของน.ส.ยิ่งลักษณ์  44ปีตอบ  ค. จำนวน ส.ส.ที่โหวตให้ 295  เสียง       (ที่ถูก คือ 296เสียง)


3. การวัดมวลของร่างกาย ประกอบด้วย


ก. การวัดส่วนสูง                                                                      ค. การวัดเส้นรอบเอว

                    ข. การชั่งน้ำหนัก                                                                     ง.ถูกทั้ง ก และ  ข

ตอบ  ง. ถูกทั้ง ก และ  ข


4. การออกกำลังกายอะไรที่เหมาะที่สุดกับคนที่มีน้ำหนักมากๆ


ก. กระโดดเชือก                                                                       ค. วิ่ง


ข. ยกน้ำหนัก                                                                            ง.ขี่จักยานยนต์


ตอบ  ง. ขี่จักยานยนต์5. จังหวัดบึงกาฬมีพืขเศรษฐกิจอะไร มากที่สุด


ก. มันสำปะหลัง                                                                       ค. อ้อย


ข. ยางพารา                                                                                ง. ยาสูบตอบ  ข. ยางพารา       6. เงินเฟ้อ  หมายถึง

                     ก.  ภาวะที่ราคาสินค้าและบริการในระบบเศรษฐกิจสูงขึ้นเรื่อย

ข.  ภาวะที่ระดับสินค้าและบริการลดลงเรื่อย ๆแม้สินค้าจะมี ราคาถูก


ค.  ภาวะที่เฉพาะราคาสินค้าในระบบเศรษฐกิจสูงขึ้นเรื่อยๆ


ง. ภาวะที่เฉพาะราคาสินค้าในระบบเศรษฐกิจลดลงเรื่อยๆ แม้สินค้าจะมี ราคาถูกตอบ   ก. ภาวะที่ราคาสินค้าและบริการในระบบเศรษฐกิจสูงขึ้นเื่อยๆ7. โมเดลบางระกำ หมายถึงอะไร


ก. การแก้ไขปัญหาดินโคลนถล่ม                                          ค. การแก้ไขปัญหาการเกิดแผ่นดินไหว


ข. การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม                                                     ง. การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตอบ   ก. การแก้ไขน้ำท่วม8. บิ๊กอ็อด หมายถึงใคร


ก. พลเอกยุทธศักดิ์  ศศิประภา                                               ค. พล.อ. อัครเดช  ศศิประภา


ข. พล.อ.สุนทร  คงสมพงษ์                                                    ง. พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ

                 ตอบ   ก. พลเอกยุทธศักดิ์  ศศิประภา  (พล.อ.สุนทร   คงสมพงษ์คือ บิ๊กจ๊อด)

9. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกคนที่เท่าใด


ก. 26                                                                                           ค.  28


ข. 27                                                                                           ง.  29ตอบ  ค.  2810. ประเทศไทยมี สส.บัญชี และสส.แบบแบ่งเขตจำนวนเท่าใดก. สส.บัญชี  120 คน และสส.แบบแบ่งเขต  375  คน


ข. สส.บัญชี  125 คน และสส.แบบแบ่งเขต  375  คน


ค. สส.บัญชี  120 คน และสส.แบบแบ่งเขต  325  คน


ง. สส.บัญชี  125 คน และสส.แบบแบ่งเขต  325  คน


ตอบ   ข. สส.บัญชี  125 คน และสส.แบบแบ่งเขต  375  คน11. การปกครองแบบประชาธิปไตยมีกี่สภา


ก. 1 สภา                                                                                    ค. 3  สภา


ข. 2 สภา                                                                                    ง.  4  สภาตอบ  ข. 2  สภา           


12. ฟ้องศาลสาวประเภท 2 ให้เปลี่ยนจากหญิงเพศวิตถาร เป็นอะไร


ก. ผู้ชอบเพศเดียวกัน                                                               ค. ผู้ชอบ


ข. ผู้ชอบไม้ป่าเดียวกัน                                                            ง.ไม่มีข้อใดถูกตอบ  ก. ผู้ชอบเพศเดียวกัน

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
kannapat ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1111111111111111
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้