ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : สมัครสอบครูธุรการ 54 ข้อสอบครูธุรการ สพฐ 2554 สอบครูผู้ช่วย สพฐ 2554
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

สมัครสอบครูธุรการ 54 ข้อสอบครูธุรการ สพฐ 2554 สอบครูผู้ช่วย สพฐ 2554

แชร์กระทู้นี้

สพฐ.  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

***  เปิดรับหลายตำแหน่ง  ***

<< อ่านรายละเอียดคลิกท่ี่นี่ >>

ข้อสอบเตรียมไว้พร้อมแล้วเร็วๆนี้

1. ข้อใดคือกฎหมายสำหรับการบริหารงานบุคคล

. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ                               
. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

. พรบเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและเงินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทาง

การศึกษา

2. ข้อใดเป็นระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

. ส่วนกลาง ส่วนเขตพื้นที่ ส่วนภูมิภาค

. ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค สถานศึกษา

. ส่วนกลาง ส่วนเขตพื้นที่ ส่วนท้องถิ่น

. ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น

3. ส่วนราชการใดต่อไปนี้ไม่เป็นนิติบุคคล

. กรมที่ดิน                                                           . จังหวัดนครราชสีมา

. อำเภอโนนไทย                                               . อบต.ไทยเจริญ

4. สพฐ. คือส่วนราชการใด

. สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

. สำนักงานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(หะ)เป็นหน่วยงานอยู่ใน ส่วนราชการใดตามระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ

. ส่วนกลาง                                                         . ส่วนภูมิภาค

. ส่วนเขตพื้นที่การศึกษา                 . ส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล

 

6. มีหน้าที่ในการจัดทำมาตรฐานและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

. กระทรวงศึกษาธิการ

. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

. สถานศึกษาหรือโรงเรียน

7. ปัจจุบันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีกี่แห่ง

. 175 แห่ง                                                           . 178 แห่ง

. 256 แห่ง                                                           . 295 แห่ง

8. ส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคือ

. งานบริหารงานบุคคล                                    . กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

. ฝ่ายนิเทศการศึกษา                                         . กลุ่มงานแผนและนโยบาย

9. ส่วนราชการตามข้อ 8 มีบทบาทในเรื่องใด

. การเจ้าหน้าที่                                                  
. การส่งเสริมกิจการนักเรียน

. การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

. การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ

10. องค์คณะบริหารที่เป็นคณะกรรมการบริหารงานในบทบาทหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษามีทั้งหมด

กี่คณะ

. 1 คณะ                                                               . 2 คณะ

. 3 คณะ                                                               . 4 คณะ

11. ....เขตพื้นที่การศึกษา เป็นองค์คณะบุคคลมีหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการบริหาร

งานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา มีจำนวนกี่คน

. 9 คน                                                                  . 12 คน

. 15 คน                                                                . 27 คน

12. องค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

. คุรุสภา                                                              . กระทรวงศึกษาธิการ

. ...                                                                . ....

13. องค์คณะบริหารงานบุคคลระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่มีบทบาทในการศึกษาวิเคราะห์วิจัยติตาม

ประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน

. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

. ....เขตพื้นที่การศึกษา

. คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่

. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

14. ใครเป็นประธาน ก...

. ผู้ทรงคุณวุฒิ

. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

. รองนายกรัฐมนตรีที่นายยกรัฐมนตรีมอบหมาย

. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

15. ข้อใดคือตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น

. ครูผู้ช่วย                                                            . ครู

. ผู้อำนวยการสถานศึกษา                                . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3

16. ผู้มีหน้าที่ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น

. ผู้อำนวยการสถานศึกษา                                . ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา                       . .... เขตพื้นที่การศึกษา

17. ผู้มีอำนาจในการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสพฐ.

. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

. ....เขตพื้นที่การศึกษา

. ผอ.สพฐ.โดยอนุมัติ อ...ศเขตพื้นที่การศึกษา

18. เมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากร 3 ใน สพฐ.จะต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่นานเท่าใด

. 3 เดือน                                                              . 6 เดือน

. 1 ปี                                                                     . 2 ปี

19. การไปดำรงตำแหน่งเดิมในส่วนราชการเดียวกัน

. การย้าย                                                              . การโอน

. การไปช่วยราชการ                                         . การเปลี่ยนตำแหน่ง

20. ข้อปฏิบัติหรือข้อห้ามสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

. ระเบียบ                                                             . กติกา

. วินัย                                                                   . จรรยาบรรณ

21. ไม่ใช่วินัยร้ายแรงสำหรับบุคลากรทางการศึกษา

. ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ                  . ซื้อขายตำแหน่ง

. รับจ้างทำผลงานราชการ                               . ขาดราชการ

22. ไม่ใช่โทษทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

. ตักเตือน                                                            . ภาคทัณฑ์

. ตัดเงินเดือน                                                     . ลดขั้นเงินเดือน

23. ผู้มีอำนาจลงโทษบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

. หัวหน้ากลุ่ม หรือ ฝ่าย

. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

. .... เขตพื้นที่การศึกษา

24. เมื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะได้รับเงินเดือนตาม

ข้อใด

. อันดับครูผู้ช่วย                                                . อันดับค..1

. อันดับ ค..2                                                     . ตามบัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือน

25. หน่วยงานที่ไม่เป็นนิติบุคคล

. กระทรวง                                                          . กรม

. อำเภอ                                                                . อบจ.

26. เงินเดือนตามบัญชอัตราเงินเดือนที่ปรับใหม่เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550

. เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ3                                . เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 4

. เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 5                               . เพิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 10

27. เป้าหมายสูงสุดของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีคือข้อใด

. เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน                   . ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า             . เกิดสัมฤทธิผลต่อภารกิจ

28. หลักกฎหมายจัดอยู่ในหลักธรรมมาภิบาลข้อใด

. หลักนิติธรรม                                                   . หลักคุณธรรม

. หลักการมีส่วนร่วม                                         . หลักความคุ้มค่า

29. หลักธรรมมาภิบาลมีกี่ประการ

. 4 ประการ                                                         . 5 ประการ

. 6 ประการ                                                         . 7 ประการ

30. ตามระบบการจัดองค์กรของรัฐประเทศไทยฝ่ายใดมีหน้าที่ออกกฎหมาย

. ฝ่ายนิติบัญญัติ                                 . ฝ่ายบริหาร

. ฝ่ายตุลาการ                                                      . คณะรัฐมนตรี

31. ศาลที่มีหน้าที่พิจารณาคดีทางการปกครอง

. ศาลยุติธรรม                                                     . ศาลปกครอง

. ศาลทหาร                                                         . ศาลรัฐธรรมนูญ

 

 

32. ข้อใดไม่เป็นหน่วยงานทางการปกครอง

. โรงเรียน                                                           . สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                   . มูลนิธิร่วมกตัญญู

33. กรณีที่ผู้เสียหายสามารถฟ้องศาลปกครอง ไม่ได้

. ถูกละเมิดโดยหน่วยงานราชการ

. ถูกละเมิดโดยเจ้าหน้าที่รัฐ

. ถูกละเมิดโดยเอกชน

. หน่วยงานราชการเพิกเฉยหรือละเลยต่อการร้องขอ

34. ข้อใดเป็นคำสั่งทางการปกครอง

. คำสั่งลงโทษทางวินัย                                     . สัญญาซื้อจ้าง

. กฎ                                                                      . หนังสือสั่งการ

35. คำสั่งทางการปกครองมีผลเมื่อใด

. เมื่ออกคำสั่ง                                                     . เมื่อส่งคำสั่ง

. เมื่อรับทราบคำสั่ง                                           . เมื่อได้รับแจ้ง

36. หากเอกชนจะฟ้องหน่วยงานจะต้องยื่นต่อศาลปกครองภายในกี่วันนับแต่วันที่รู้เหตุแห่งการฟ้อง

คดี

. 15 วัน                                                                . 30 วัน

. 60 วัน                                                                . 90 วัน

37. กรณีไม่พอใจผลการพิจารณาตามข้อ 36 จะต้องอุทธรณ์ภายในกี่วัน

. 15 วัน                                                                . 30 วัน

. 60 วัน                                                                . 90 วัน

38. ผลของคำสั่งทางการปกครองที่ทำให้คำสั่งนั้นสิ้นผล

. สั่งการ                                                               . ยกเลิก

. เพิกถอน                                                           . แก้ไข

39. หากเจ้าหน้าที่รัฐทำตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายแต่เป็นกระทำการละเมิดต่อเอกชน เอกชนผู้เสียหาย

จะต้องฟ้องร้องค่าเสียหายจากผู้ใด

. เจ้าหน้าที่                                                          . ส่วนราชการหรือหน่วยงาน

. กระทรวงเจ้าสังกัด                                         . กระทรวงการคลัง

40. หากส่วนราชการต้องจ่ายค่าเสียหายต่อเอกชนกรณีละเมิดและหน่วยงานราชการต้องไล่เบี้ยจาก

เจ้าหน้าที่ได้กรณีใด

. ความผิดชัดแจ้ง                                               . ปฏิบัติตามหน้าที่

. ไม่มีเจตนาหรือจงใจ                                      . ประมาท เลินเล่ออย่างร้ายแรง

41. ผู้บังคับบัญชาสูงสุดในสำนักงานเขตพื้นที่ ได้แก่

. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

. ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

. หัวหน้ากลุ่มหรือฝ่าย

42. ไม่ใช่ส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

. ส่งเสริมการจัดการศึกษา                                               . ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

. นิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา                  . ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา

43. ส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษา

. การบริหารงานบุคคล                                                     . ส่งเสริมการจัดการศึกษา

. ส่งเสริมการศึกษาเอกชน                                              . ตรวจสอบภายใน

44. ส่วนราชการใดที่กำหนดใหม่ให้มีทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

. การบริหารงานบุคคล                                                     . ส่งเสริมการจัดการศึกษา

. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน                                  . ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

45. กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่ทางการศึกษาใดมีจำนวนมากที่สุด

. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา         . ศึกษานิเทศก์

. เจ้าหน้าที่ธุรการ                                                              . เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

46. บุคลากรทางการศึกษาอื่นในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตำแหน่งใดที่กำหนดให้มีทุกส่วนราชการ

. เจ้าพนักงานธุรการ                                                         . เจ้าหน้าที่ธุรการ

. บุคลากร                                                                            . เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

47. บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากลุ่มใดไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ

. ผอ. สพฐ.                                                                          . รอง ผอ.สพฐ.

. ศึกษานิเทศก์                                                                    . เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

48. อัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษาอื่นในส่วนราชการใดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีมาก

ที่สุด

. อำนวยการ                                                                        . บุคคล

. นโยบายและแผน                                                           . ส่งเสริมการจัดการศึกษา

49. ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตำแหน่งใดที่กำหนดให้มีมากที่สุดในสำนักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษา

. เจ้าหน้าที่ธุรการ                                                              . บุคลากร

. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน                         . นักวิชาการศึกษา

50. ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่กำหนดไว้ในสถานศึกษาที่มีนักเรียน 800 คนขึ้นไป

. เจ้าหน้าที่ธุรการ                                              . เจ้าพนักงานธุรการ

. เจ้าหน้าที่พัสดุ                                 . เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน และ พนักงานธุรการปฎิบัติการ สพฐ.

ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail 

 

ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่า สิบเล่มและรุ่นพี่ที่สอบได้

รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย

ความรู้ความสามารถทั่วไป

- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป  ความสามารถด้านคิดคำนวน ความสามารถด้านเหตุผล

- แนวข้อสอบวิชาภาไทย  การใช้ภาษา  ความเข้าใจภาษา

ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

- รวมแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

- รวมแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล

- รวมแนวข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

- แนวข้อสอบแต่ละตำแหน่งที่ใช้สอบ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน

นักทรัพยากรบุคคล

นิติกร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิชาการศึกษา

สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่  decho.by@hotmail.com

ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสารกรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ

เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย 

บิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี decho pragay ออมทรัพย์

โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  โทร 085-0127724  

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้