ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบพนักงานธุรการปฎิบัติการ ทุกเขตพื้นที่การศึกษา
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบพนักงานธุรการปฎิบัติการ ทุกเขตพื้นที่การศึกษา

แชร์กระทู้นี้

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ใหม่ล่าสุด ทุกเขตพื้นที่ 
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 

เนื้อหาประกอปด้วย 
แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
แนวข้อสอบภาษาไทย 
สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร
สรุประเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการพัสดุ
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
แนวข้อสอบเก่าเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ _office
แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

1.สำนักนายกรัฐมนตรี เทียบได้กับส่วนราชการใด
ตอบ   กระทวง
2. ส่วนราชการใดไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนทิ้งถิ่น
ตอบ   อำเภอ
3. องค์ประกอบคณะกรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กกศ.) มาจากที่ใด
ตอบ   โดยตำแหน่ง  โดยการแต่งตั้ง  โดยการเลือกตั้ง
4. ผู้บังคับบัญชาสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คือใคร
ตอบ   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
5.ผู้มีอำนาจในการแต่งตั้ง อกคศ.
ตอบ   คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา (กคศ.)
6.ประธาน ก.พ. คือใคร
ตอบ   นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
7. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษามีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
ตอบ   คุรุสภา
8.ฐานะของคุรุสภาคือ
ตอบ   นิติบุคคลภายใต้กำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
9. บุคคลในข้อใดไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
ตอบ   ผู้สนับสนุนการศึกษา
10.คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
ตอบ    กคศ.
11.การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการต้องคำนึงถึงเรื่องใด
ตอบ   ง.    ....................
12.ส่วนราชการๆต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานใด
ตอบ   กพร.
13.ข้อใดไม่ใช่หลักการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พศ.2546
ตอบ   การบริหารราชการส่วนภูมิภาค
14.การเสนอนบาย  แผนการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการศึกษา ให้เสนอต่อใคร
ตอบ   คณะรัฐมนตรี
15. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ถือว่าเป็น
ตอบ   ข้าราชการพลเรือนสามัญ
16. ใครเป็นประธาน อกพ.กระทรวง
ตอบ   รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
17. ข้อใดผิดเกี่ยวกับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตอบ   ตำแหน่งทางวิชาการ ต้น-สูง
18. การอุทรธ์ต่อ กพ. ต้องอุทรธ์ภายในกี่วัน
ตอบ   30 วัน
19. การร้องทุกข์ต่อ กพ. ต้องอุทรธ์ภายในกี่วัน
ตอบ   นับวันที่รับทราบคำสั่ง
20. พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดจากพรบ. ใด
ตอบ   พระราชบัญยัติการศึกษาแห่งชาติ พศ. 2542
21.ผู้บังคับบัญชาสำนักงานรัฐมนตรีคือใคร
ตอบ   เลขานุการรัฐมนตรี
22. ภารกิจของรัฐบาลเป็นไปเพื่อ
ตอบ   ประโยชน์สุขของประชาชน
23. ส่วนราชการที่ทำงานราชการให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงคือ
ตอบ   สำนักงานเลขานุการปลัดกระทรวง
24. ผู้แต่งตั้งรักษาราชการผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา คือ ใคร
ตอบ   เลขาฯสพฐ
25. การกำหนดเขตการศึกษาต้องคำนึงถึงสิ่งใด
ตอบ ง. ...ปริมาณสถานศึกษา  จำนวนประชากร  วัฒนธรรม  ความเหมาะสมด้านอื่น
26. ผู้ลงนามแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาในราชกิจจานุเบกษา คือผู้ใด
ตอบ   รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ
27. ก่อนรัฐจะดำเนินการใดรัฐต้องทำอะไรก่อน
ตอบ   วิเคราะห์ถึงผลดีผลเสียที่ตามมา
28. ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยของข้าราชการ
ตอบ   ให้ออก
29.การลาออกเพื่อไปสมัครลงการเมือง มีผลตั้งแต่เมื่อใด
ตอบ   วันขอลาออก
30.นิติกรรมทางการเงิน
ตอบ   ง.    ......................
31.การอุทธรณ์ต้องกระทำในลักษณะใด
ตอบ   ทำเป็นหนังสือ
32. คำสั่งทางปกครองมีผลตั้งแต่เมื่อใด
ตอบ    วันที่ได้รับแจ้ง
33. คำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบโดยกฎหมายทำอย่างไร
ตอบ   เพิกถอน
34. ข้อมูลข่าวสารใดที่ประชาชนเข้าดูไม่ได้
ตอบ   ประวัติผู้ป่วย
35. เมื่อรัฐบาลแถลงนโยบายแล้วต้องทำแผนบริหารราชการแผ่นดินให้เสร็จภายในกี่วัน
ตอบ   90 วัน
36. ข้อใดไม่มีในหนังสือภายใน
ตอบ   คำลงท้าย
37. ลำดับการรับหนังสือ
ตอบ   แยกประเภท – ลงทะเบียน – บันทึก – ส่ง
38. ผู้ดำรงตำแหน่งมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน
ตอบ   ทำการแทน
39. แถลงการณ์จัดเป็นหนังสือประเภทใด
ตอบ   หนังสือประชาสัมพันธ์
40.บรรดาข้อความที่ทางการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ เรียกว่า
ตอบ   ข่าว
41.บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่วางไว้ โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้ คือ
ตอบ   ระเบียบ
42.ตราประทับการรับหนังสือมีขนาดเท่าใด
ตอบ   2.5*5 ซม.
43.คำรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าหน้าที่ระดับ 2 ขึ้นไป อยู่ตรงตำแน่งใด
ตอบ   ขอบล่าง
44. ตราครุฑที่ใช้กับกระดาษ A4 มีขนาดเท่าใด
ตอบ    3 ซม.
45. การลงชื่อส่วนราชการตั้งแต่กรมลงมาให้ลงตั้งแต่
ตอบ   กอง
46. ข้อใดไม่ใช่หนังสือราชการ
ตอบ   ง. .......................(จำตัวเลือกไม่ได้)
47. หนังสือที่ต้องเก้บไว้ตลอดไป
ตอบ   ประวัติศาสตร์  .............
48.หนังสือที่มีสำเนาสามารถหาได้จากที่อื่นต้องเก็บไว้กี่ปี
ตอบ   5 ปี
49. งานสารบรรณ คือ
ตอบ   งาน รับ- ส่ง หนังสือ
50. ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติอยู่ที่ใด
ตอบ   กระทรวงกลาโหม

 

วิชาคอมพิวเตอร์

1. MIS หมายถึงข้อใด ? 

 ก. ยุคแรกของคอมพิวเตอร์  ข. ยุคที่คอมพิวเตอร์เฟื่องฟู 

 ค. ยุคอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์  ง. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

2. ข้อใดกล่าวถึงสารสนเทศได้ถูกต้อง ? 

 ก. นำข้อมูลอย่างเดียวจัดเก็บไว้ 

 ข. เป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันเพื่อจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง 

 ค.นำข้อมูลมารวมกันไว้ 

 ง.ถูกทุกข้อ 

3. โปรแกรมระบบทำหน้าที่อะไร? 

 ก. ติดต่อประสานงานกับส่วนประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ 

 ข. ส่งข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง 

 ค. การนำเสนอผลมายังอุปกรณ์แสดงผล 

 ง. ควบคุมการแปรอักษรต่าง ๆ 

4. RAM มีความสามารถอย่างไร ? 

 ก. อ่านและเขียนข้อมูลได้แบบสุ่ม 

 ข. จดจำข้อมูลเวลาไฟดับ

 ค. จำข้อมูลชั่วคราวได้เป็นจำนวนมาก

 ง. ดึงข้อมูลที่ส่งเข้ามาแล้วทำการสแกน 

5. ICON คืออะไร ? 

 ก. ความสามารถในการค้นหาข้อมูล 

 ข. การเลือกข้อมูลแล้วสามารถเจาะเข้าไปในข้อมูลได้อีก 

 ค. รูปภาพที่คุณคลิกเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงาน 

 ง. หน่วยความจำสำรอง 

6. หน่วยประมวลผลกลางคือข้อใด ? 

 ก. IPL ข.  ROM

 ค.  CPU  ง. BYTE

7. CD-ROM หนึ่งแผ่นจุข้อมูลได้กี่ MBYTE  ? 

 ก. ๔๐๐ ข. ๕๐๐ 

 ค. ๖๐๐  ง. ๗๐๐ 

8. หากต้องการจัดทำ ปพ. ๕ ควรใช้โปรแกรมใด ? 

 ก. MS-WORD  ข. MS-EXEL

 ค. POWERPOINT  ง. PHOTOSHOP

9. หนังสือราชการส่วนใหญ่ใช้โปรแกรมใด ? 

 ก. MS-WORD  ข. MS-EXEL

 ค. POWERPOINT  ง. PHOTOSHOP

10. การนำเสนอผลงานใช้โปรแกรมใด ? 

ก. MS-WORD  ข. MS-EXEL

 ค. POWERPOINT  ง. PHOTOSHOP

11. ข้อใดคือระบบ รับ- ส่งงานระหว่างโรงเรียนกับ สพท.?

 ก. E-mail ข. E-filing

 ค. E-office ง. E-auction

12. ข้อใดคือระบบส่งงานของ สพฐ.ถึง สพท. ?

 ก. E-mail ข. E-filing

 ค. E-office ง. E-auction

13. ข้อใดคือเว็บไซต์ของ สพฐ. ? 

 ก. [url]www.obec.go.th[/url] ข. [url]www.obec.co.th[/url]

 ค. [url]www.obec.com[/url]              ง. [url]www.obec.go.com[/url]

14. ข้อใดเป็นคำสั่งเลิกทำ ? 

 ก. Redo ข. Undo

 ค. Move ง. Delete

15. ข้อใดไม่อยู่ในรูปข้อมูล ? 

 ก. ตัวอักษร  ข. รูปภาพ 

 ค. เทปบันทึกเสียง  ง. กราฟ 

16. CAI คืออะไร ? 

 ก. โปรแกรมสนทนา  ข. โปรแกรมปฏิบัติการ 

 ค. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ง. โปรแกรมจัดซื้อจัดจ้าง 

17. GIS คืออะไร ? 

 ก. ระบบห้องประชุมอัตโนมัติ  ข. การประชุมทางไกล 

 ค. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ง. การถอนเงินอัตโนมัติ 

18. ข้อใดคือประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ? 

 ก. สามารถจัดระบบอัตโนมัติ 

 ข. เข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว 

 ค. จัดระบบข้อมูลได้จำนวนมาก 

 ง. ถูกทุกข้อ 

19. Internet หมายถึงอะไร ? 

 ก. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกัน 

 ข. แหล่งรวมข้อมูลข่าวสาร 

 ค. การสื่อสารที่ไร้สาย 

 ง. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

20. ถ้าต้องการค้นหา เว็บของ สพฐ. ควรปฏิบัติการค้นหาตามข้อใด? 

 ก. [url]www.google.com[/url]

 ข.[url]www.google.th[/url]

 ค. [url]www.google.co.th[/url]

 ง. [url]www.google.co[/url]

 

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในสถานศึกษา 

1. ข้อใดคือเวลาทำงานของสถานศึกษา ? 

 ก. ๐๘.๐๐- ๑๖.๐๐ น.  ข. ๐๘.๓๐ ๑๖.๐๐ น. 

 ค. ๐๘.๐๐ ๑๖.๓๐ น.  ง. ๐๘.๓๐ ๑๖.๓๐ น. 

2. ข้อใดกล่าวผิด ? 

 ก. เวลาหยุดกลางวันของสถานศึกษา คือ ๑๒.๐๐ ๑๓.๐๐ น. 

 ข. วันหยุดราชการเต็มวันของสถานศึกษา คือวันเสาร์ วันอาทิตย์ 

 ค. หลักสูตรกำหนดเวลาเลิกเรียนถึง ๑๕.๐๐ น. และถือว่าเป็นเวลาเลิกงานของครู 

 ง. สถานศึกษาต้องทำงานสัปดาห์ละ ๓๕ ชั่วโมง 

3. ข้อใดถือว่าเป็นวันทำงานปกติของสถานศึกษา ? 

 ก. วันที่ทำการสอนชดเชย  ข. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 

 ค. วันปิดภาคเรียนแต่ราชการจำเป็น ง. ถูกทุกข้อ 

4. ข้อใดคือวันเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ? 

 ก. วันที่ ๑ พฤษภาคม  ข. วันที่ ๑๕ พฤษภาคม 

 ค.วันที่ ๑๖ พฤษภาคม  ง. วันที่ ๑๗ พฤษภาคม 

5. ผู้บังคับบัญชาของพนักงานธุรการโรงเรียนคือใคร ? 

 ก. ครูธุรการเดิม  ข. ครูทุกคน 

 ค. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ง. ผู้อำนวยการโรงเรียน 

6. ข้อใดเป็นครุภัณฑ์ ? 

 ก. เครื่องตัดหญ้าราคา ๔,๕๐๐ บาท 

 ข. โทรศัพท์มือถือราคา ๓,๕๐๐ บาท 

 ค. โทรสาร ราคา ๖,๕๐๐ บาท 

 ง. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ราคา ๗,๕๐๐ บาท 

7. โรงเรียนได้รับงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะจัดซื้อโดยวิธีใด ? 

 ก. ตกลงราคา  ข. สอบราคา 

 ค. ประกวดราคา  ง. พิเศษ 

8. การจัดซื้อจัดจ้างแบบ Electronic ข้อใดถูกต้อง 

 ก. ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป 

 ข. ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป 

 ค. ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป 

 ง. ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป 

9. GFMIS หมายถึงข้อใด ? 

 ก. โครงการควบคุมการเบิกจ่ายเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 ข. โครงการประกวดราคาด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ 

 ค. โครงการรายงานทางการเงินของรัฐบาลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

 ง. โครงการปรับเปลี่ยนการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

10. พัสดุ หมายถึงข้อใด ? 

 ก. การบริหารและการจัดการเกี่ยวกับพัสดุ 

 ข. การสนองความต้องการของหน่วยงาน 

 ค. วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

 ง.วิธีดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

 


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป  สอบครูธุรการ 2554


1.     การเก็บรวบรวมข้อมูลสนามที่สำคัญและใช้กันทั่วไปได้แก่


        ก.    การสังเกต การสัมภาษณ์  การใช้แบบสอบถาม             ข.    การสังเกต  การสัมภาษณ์  การทดลอง


        ค.    การสัมภาษณ์  การใช้แบบสอบถาม การทดลอง           ง.     การสังเกต การทดลอง การใช้แบบสอบถาม


        จ.     การรายงาน การทดลอง การใช้แบบสอบถาม


        ตอบ       ก.  การสังเกต การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม


2.     ข้อใดไม่ใช่หลักของการสังเกตที่ดี


        ก.    การสังเกตต้องมีการบันทึกรายละเอียดข้อเท็จจริง


        ข.    ผู้สังเกตควรฝึกให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือบันทึกผล


        ค.    ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะสังเกตก่อนการสังเกต


        ง.     มีความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่จะสังเกตกับปัญหาที่จะวิจัย


        จ.     ข้อ ค.  และ  ง.


        ตอบ       ค.  ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะสังเกตก่อนการสังเกต


3.     ข้อใดเป็นข้อจำกัดหรือจุดอ่อนของการสังเกต


        ก.    ช่วยให้ได้ข้อจำกัดหรือจุดอ่อนของการสังเกต


        ข.    ช่วยให้ได้ข้อเท็จจริงที่เป็นผลพลอยได้


        ค.    ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ทั่วถึงทุกแง่ทุกมุมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น


        ง.     เมื่อรู้ตัวว่าถูกสังเกต อาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ตรงกับความเป็นจริง


        จ.     ข้อ  ค.  และ  ง. ถูก


        ตอบ       จ.  ข้อ  ค.  และ  ง.  ถูก


4.     คุณลักษณะข้อใดที่ผู้สัมภาษณ์ไม่มีก็ได้


        ก.    พูดชัดเจน แจ่มใส  ใช้ภาษาที่ถูกต้อง


        ข.    สามารถสร้างบรรยากาศของความไว้วางใจ


        ค.    ถ้าการสัมภาษณ์ต้องใช้ภาษาอื่นผู้สัมภาษณ์ควรจะพูดสัมภาษณ์


        ง.     รู้จักจดบันทึกการสัมภาษณ์ให้เป็นระเบียบ            จ.    ไม่มีข้อถูก


        ตอบ       จ.  ไม่มีข้อถูก


5.     คำถามที่ผู้สัมภาษณ์ไม่ควรใช้คือข้อใด


        ก.    คำถามแบบกว้างๆ                                                               ข.    ถามให้ตรงจุดที่สุด


        ค.    คำถามยั่วยุให้อยากตอบ                                                     ง.    คำถามที่มีลักษณะติดต่อกันเป็นลูกโซ่


        ตอบ       ก.  ไม่ควรใช้คำถามแบบกว้างๆ หรือแบบครอบจักรวาล


6.     ข้อใดมิใช่ลักษณะการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview)


        ก.    กำหนดหรือเตรียมคำถามไว้ล่วงหน้า


        ข.    เป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามซึ่งมีแนวคำถามไว้ให้เลือก


        ค.    ผู้สัมภาษณ์เปิดโอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นของตนเอง


        ง.     ใช้คำถามกับผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนเหมือนกันหมด


        จ.     ข้อ ข.  และ ง.


        ตอบ       ก.  เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Structured Interview)


7.     หลักการสัมภาษณ์ควรปฏิบัติตามข้อใดเป็นประการแรก


        ก.    ศึกษาในเรื่องที่ตนจะไปสัมภาษณ์                                   ข.    ศึกษาประวัติส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์


        ค.    เลือกผู้ให้สัมภาษณ์อย่างรอบคอบ                                   ง.    ผู้ให้สัมภาษณ์มีอคติต่อเรื่องที่จะสัมภาษณ์เพียงใด


        จ.     สร้างความสัมพันธ์กับผู้ให้สัมภาษณ์


        ตอบ       ก.  ศึกษาในเรื่องที่ตนจะไปสัมภาษณ์


8.     ผู้สัมภาษณ์ไม่ควรปฏิบัติในการสัมภาษณ์ตามข้อใด


        ก.    ศึกษาประวัติของผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน


        ข.    ไม่สัมภาษณ์ผู้ที่มีอคติต่อเรื่องที่จะสัมภาษณ์


        ค.    สร้างความสัมพันธ์ เป็นกันเองกับผู้ให้สัมภาษณ์


        ง.     ไม่จำเป็นต้องสร้างคำถามไว้ล่วงหน้า


        จ.     ไม่ถามในสิ่งที่ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ต้องการตอบ


        ตอบ       ง.  คำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ต้องมีการวางแผนและอาจต้องสร้างคำถามไว้ล่วงหน้า


9.     ข้อใดไม่ควรปฏิบัติในการสัมภาษณ์


        ก.    ให้ผู้ให้สัมภาษณ์พูดมากกว่าฟัง                                       ข.    ไม่ควรใช้คำถามนำ


        ค.    ตะล่อมให้ผู้ให้สัมภาษณ์ตอบในประเด็น                      ง.    ไม่แสดงอาการเบื่อหน่ายให้ผู้สัมภาษณ์เห็น


        จ.     ไม่มีข้อถูก


        ตอบ       จ.  ไม่มีข้อถูก


10.  การบันทึกผลสัมภาษณ์มีหลักการปฏิบัติตามข้อใด


        ก.    บันทึกผลทันที                                                                     ข.    บันทึกระหว่างการสัมภาษณ์


        ค.    บันทึกหลังการสัมภาษณ์เสร็จใหม่ๆ                               ง.    บันทึกตามที่สะดวก


        จ.     ข้อ  ก.  ข้อ  ข.  และข้อ  ค.


        ตอบ       จ.  บันทึกผลทันที อาจบันทึกระหว่างการสัมภาษณ์ หรือหลังการสัมภาษณ์เสร็จใหม่ๆ ไม่ควร


                             ทิ้งไว้นาน อาจหลงลืมหรือคลาดเคลื่อนได้


11.  ข้อความในการบันทึกผลสัมภาษณ์ ควรประกอบด้วยอะไรบ้าง


        ก.    ชื่อและที่อยู่ของผู้ให้สัมภาษณ์                                         ข.    วัน  เดือน  ปี ที่สัมภาษณ์


        ค.    ผลการสัมภาษณ์                                                                  ง.    สรุปผลการสัมภาษณ์


        จ.     ถูกทุกข้อ


        ตอบ       จ.  ถูกทุกข้อ


12.  ข้อใดมิใช่ข้อดีของการสัมภาษณ์


        ก.    สิ้นเปลืองเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายน้อย                  


        ข.    ช่วยให้รู้ข้อเท็จจริงบางเพิ่มเติมในขณะสัมภาษณ์


        ค.    สามารถเก็บข้อมูลได้จากบุคคลทุกประเภท ทุกเพศ ทุกวัย


        ง.     สามารถหาข้อเท็จจริงที่ยุ่งยากซับซ้อนซึ่งแอบแฝงอยู่ได้


        จ.     เมื่อมีข้อข้องใจหรือไม่เข้าใจคำถามก็สามารถทำความเข้าใจกันได้


        ตอบ       ก.  ข้อจำกัดของการสัมภาษณ์มักจะสิ้นเปลืองเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายน้อย


13.  ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะเชื่อถือได้เพียงใด ขึ้นอยู่กับข้อใด


        ก.    เวลา                                                                                        ข.    ค่าใช้จ่าย


        ค.    ผู้สัมภาษณ์                                                                            ง.    ผู้ให้สัมภาษณ์               จ.  ถูกทุกข้อ


        ตอบ       ค.  ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะเชื่อถือได้เพียงใด ขึ้นอยู่กับความรู้และประสบการณ์


                             ของผู้สัมภาษณ์เป็นส่วนใหญ่


14.  ข้อดีของแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questionnaire)  คือข้อใด


        ก.    สร้างคำถามได้ง่าย                                                               ข.    ผู้ตอบมีโอกาสใช้ความคิดได้อย่างเสรี


        ค.    ได้ข้อมูลที่เป็นความคิดเห็น ทัศนคติ                               ง.    ข้อ  ก.  และ  ข.


        จ.     ถูกทุกข้อ


        ตอบ       จ.  ถูกทุกข้อ


15.  ข้อจำกัดของแบบสอบถามแบบปลายเปิด  (Open-ended Questionnaire)  คือข้อใด


        ก.    ไม่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ตอบ                                       ข.    รวบรวมคำตอบยาก


        ค.    ผู้ตอบไม่มีโอกาสใช้ความคิดได้อย่างเสรี                       ง.    ข้อ  ก.  และ  ข.


        จ.     ถูกทุกข้อ


        ตอบ       ง.  ข้อ  ก.  และ  ข.


16.  ข้อใดมิใช่ข้อดีของแบบสอบถามแบบปลายเปิด  (Close-ended Questionnaire)  คือข้อใด


        ก.    ผู้ตอบ ตอบได้เร็ว                                                                 ข.    ได้คำตอบตรงกับปัญหาที่ต้องการ


        ค.    คำตอบมีความเชื่อถือสูง                                                     ง.    สร้างแบบสอบถามได้ยาก


        จ.     ไม่มีข้อถูก


        ตอบ       ง.  สร้างแบบสอบถามได้ยาก


17.  ข้อใดเป็นข้อจำกัดของแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล


        ก.    ขาดการติดต่อกับกลุ่มตัวอย่างโดยตรง (ส่งไปรษณีย์)


        ข.    มีลักษณะยืดหยุ่นน้อย


        ค.    ความลำเอียงของผู้สร้างแบบสอบถาม


        ง.     ข้อ  ก.  และ  ข.


        จ.     ข้อ  ก.  ข้อ  ข.  และข้อ  ค.


        ตอบ       จ.  ข้อ  ก.  ข้อ ข.  และข้อ  ค.


18.  การเก็บรวบรวมข้อมูลสนาม ทำได้โดยวิธีใด


        ก.    การสังเกต                                                                             ข.    การสัมภาษณ์


        ค.    การใช้แบบสอบถาม                                                           ง.    ข้อ  ก.  และ  ข.


        จ.     ข้อ  ก.  ข้อ  ข.  และข้อ  ค.


        ตอบ       ค.  การใช้แบบสอบถาม


19.  ถ้าประชากรเป็นเกษตรกร ควรใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีใด


        ก.    การสังเกต                                                                             ข.    การสัมภาษณ์


        ค.    การใช้แบบสอบถาม                                                           ง.    ข้อ  ก.  และ  ข.


        จ.     ข้อ  ก.  ข้อ  ข.  และข้อ  ค.


        ตอบ       ข.  การสัมภาษณ์


20.  การเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่และประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย ควรใช้การเก็บรวบรวม


        ข้อมูลวิธีใด


        ก.    การสังเกต                                                                             ข.    การสัมภาษณ์


        ค.    การใช้แบบสอบถาม                                                           ง.    ข้อ  ก.  และ  ข.


        จ.     ข้อ  ก.  ข้อ  ข.  และข้อ  ค.


        ตอบ       ค.  การใช้แบบสอบถาม
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

[font=arial                              ]ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.comจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
a_phumket ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดเลย
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดนครราชสีมา

แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดตาก
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดตราด
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบครูธุรการ สพฐ.   จังหวัดสงขลา

รายละเอียดที่  http://www.testthai1.com

yanatip ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
thank y......
nuunee ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ตอบกลับโพสของ (admin)
โอนเงินให้แล้วแต่ไม่เห็นส่งไฟล์เอกสารมาให้เลยค่ะ
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1111111111111
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
11111111111111
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้