ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เปิดสอบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครนิติกร และ พนักงานคดี จำนวนมาก 2554
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เปิดสอบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับสมัครนิติกร และ พนักงานคดี จำนวนมาก 2554

แชร์กระทู้นี้

รับสมัครพนักงานราชการและข้าราชการ

รับสมัครพนักงานราชการและข้าราชการรับสมัครพนักงานราชการ (6-20 ก.ค. 2554)

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 6-20 ก.ค. 2554 ดูสำเนาประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ 6-20 ก.ค. 2554 ตรงไปที่ job.nhrc.or.th

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑๐ ตำแหน่ง ๓๑ อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

๑. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน ๗ อัตรา

๒. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา

๓. ตำแหน่ง นักบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา

๔. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา

๕. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา

๖. ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา

๗. ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา

๘. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน ๓ อัตรา

๙. ตำแหน่ง นิติกร กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จำนวน ๑๒ อัตรา

๑๐. ตำแหน่ง นักสารสนเทศ กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน ๑ อัตรา

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้เพียง ๑ ตำแหน่ง โดยยื่นสมัครได้ทางเว็บไซต์ job.nhrc.or.th ระหว่างวันที่ ๖ ถึง ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ Call Center ผู้ดูแลระบบการรับสมัคร โทร. ๐-๒๖๕๒-๘๒๔๔ และ ๐-๒๒๕๗-๗๒๓๐ ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดดังสำเนาประกาศ และบัญชีรายละเอียดแนบท้าย (PDF File คลิกที่นี่)


รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการฯ (14 ก.ค.- 4 ส.ค. 2554)

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 6-20 ก.ค. 2554 ดูสำเนาประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 6-20 ก.ค. 2554 ตรงไปที่ job.nhrc.or.th

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ตำแหน่ง พนักงานคดี ระดับ ๓ จำนวน ๖ อัตรา

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้ทางเว็บไซต์ job.nhrc.or.th ระหว่างวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ถึง ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ Call Center ผู้ดูแลระบบการรับสมัคร โทร. ๐-๒๖๕๒-๘๒๔๔ และ ๐-๒๒๕๗-๗๒๓๐ ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดดังสำเนาประกาศ (PDF File คลิกที่นี่)
วันที่ 30 มิถุนายน 2554

แนวข้อสอบ  พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน  พ.ศ. ๒๕๔๒ 

1.                   สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  มีชื่อภาษาอังกฤษว่าอย่างไร 

ก.  Office of the National Human Rights Commission of Thailand

ข.  Office of the National Humen Right Commission of Thailand

ค.  Offices of the National Humen Right Commission of Thailand

ง.  Offices of the National Human Rights Commision of Thailand

ตอบ       ก.  Office of the National Human Rights Commission of Thailand 

2.                   พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๔๒  ประกาศให้ไว้ ณ วันที่เท่าใด 

ก.  วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๒                                ข.  วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ค.  วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒                           ง.  วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ตอบ       ค.  วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

3.                   พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้ให้ไว้เป็นปีที่เท่าใดในรัชกาลปัจจุบัน 

ก.  ปีที่  ๕๑                                                                            ข.  ปีที่  ๕๒ 

ค.  ปีที่  ๕๓                                                                           ง.  ปีที่  ๕๔ 

ตอบ       ง.  ปีที่  ๕๔ 

                ภูมิพลอดุยเดช ป.ร.  ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็นปีที่  ๕๔  ในรัชกาลปัจจุบัน 

4.                   พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๔๒  มีผลบังคับใช้เมื่อใด 

ก.  ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาทันที 

ข.  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ค.  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนึ่งสัปดาห์เป็นต้นไป 

ง.  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนึ่งเดือนเป็นต้นไป 

ตอบ       ข.  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

                มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

5.                   สิทธิมนุษยชน  หมายความว่าอย่างไร 

ก.  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  สิทธิ  เสรีภาพและความเสมอภาค 

ข.  ศักดิ์ศรีความเป็นประชาชน  สิทธิ  เสรีภาพและความเสมอภาค 

ค.  ศักดิ์ศรีความเป็นประชาธิปไตย  สิทธิ  เสรีภาพและความเสมอภาค 

ง.  ศักดิ์ศรีความเป็น 

ตอบ       ก.  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  สิทธิ  เสรีภาพและความเสมอภาค 

มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้

สิทธิมนุษยชน หมายความว่า  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมายไทย หรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม

คณะกรรมการ  หมายความว่า  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ประธานกรรมการ  หมายความว่า  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

กรรมการ  หมายความว่า  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

6.                   บุคคลใดในพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๔๒  มีอำนาจในการออกระเบียบหรือประกาศ 

ก.  กรรมการ                                                                         ข. ประธานกรรมการ 

ค.  คณะกรรมการ                                                                ง.  สำนักงานคณะกรรมสิทธิ์มนุษยชน 

ตอบ       ข.  ประธานกรรมการ 

มาตรา ๔  ให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกระเบียบหรือประกาศโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ระเบียบและประกาศตามวรรคหนึ่งที่มีผลเป็นการทั่วไป เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

7.                   คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคณะหนึ่งของชุดแรก  ประกอบด้วยกรรมการกี่คน 

ก.  สิบคน                                                                              ข.  เก้าคน 

ค.  แปดคน                                                                            ง.  เจ็ดคน 

ตอบ       ก.  สิบคน 

มาตรา ๕  ให้มีให้มีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคณะหนึ่ง ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกสิบคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นที่ประจักษ์ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของทั้งหญิงและชาย และผู้แทนจากองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนด้วย 

ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ 

8.                   ผู้ที่เป็นประธานกรรมการจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อใด 

ก.  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด                                             ข.  มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ 

ค.  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งของพรรคการเมือง               ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ 

                มาตรา ๖  ประธานกรรมการและกรรมการต้องมีคุณสมบัติ  และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

(๑)         มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

(๒)       มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ 

(๓)        ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

(๔)        ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งของพรรคการเมือง 

(๕)        ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

(๖)         ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ 

(๗)        ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๘)        ไม่เป็นบุคคลที่ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 

(๙)      ไม่เป็นบุคคลที่เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไป โดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีในวันได้รับการเสนอชื่อ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท 

(๑๐)    ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือจากหน่วยงานของเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือเพราะประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(๑๑)    ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 

(๑๒)  ไม่เป็นกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(๑๓)    ไม่เคยถูกวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง 

9.                   ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการต้อง 

ก.   ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ 

ข.   ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ 

ค.   ไม่ดำรงตำแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน  บริษัท  หรือองค์การที่ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งหวังหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน 

ง.   ถูกทุกข้อ 

ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ 

                มาตรา ๗  ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการต้อง 

(๑)   ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ 

(๒) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น หรือไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานของรัฐ 

(๓) ไม่ดำรงตำแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การที่ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด 

เมื่อวุฒิสภาเลือกบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) โดยได้รับความยินยอมของผู้นั้น ผู้ได้รับเลือกจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อเมื่อได้ลาออกจากการเป็นบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้ว ซึ่งต้องกระทำภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเลือก แต่ถ้าผู้นั้นมิได้ลาออกภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รับเลือกให้เป็นกรรมการ และให้ดำเนินการสรรหาและเลือกกรรมการใหม่แทน 

10.                บุคคลใดต่อไปนี้ที่สามารถเป็นคณะกรรมการสรรหากรรมการได้ 

ก.  รองประธานศาลฎีกา                                                    ข.  รองประธานศาลปกครองสูงสุด 

ค.  อัยการสูงสุด                                                                   ง.  ทนายความ 

ตอบ       ค.  อัยการสูงสุด 

                มาตรา ๘  การสรรหาและการเลือกกรรมการให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   ใหม่ล่าสุด
ที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ

เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail 

ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่า สิบเล่มและรุ่นพี่ที่สอบได้

ภายในไฟล์ประกอบด้วย

- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป  จำนวน 200 ข้อ

- สรุปแนวข้อสอบวิชาภาไทย พร้อมคำอธิบาย

- ข้อสอบภาษาอังกฤษ

- ข้อสอบความรู้เรื่องเกี่ยวกับฎหมายรัฐธรรมนูญปี 2550  จำนวน 200 ข้อ

- ข้อสอบ พรบ. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 2542

- สรุปแนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง 2539

- ข้อสอบกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  100 ข้อ

- ข้อสอบกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ จำนวน 100 ข้อ

แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ตำแหน่ง นักบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชน กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ตำแหน่ง นิติกร กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

ตำแหน่ง นักสารสนเทศ กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ

สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่  decho.by@hotmail.com

ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสารกรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย 

บิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี decho pragay ออมทรัพย์โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  โทร 085-0127724  

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้