ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบเก่า ธกส. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบเก่า ธกส. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

แชร์กระทู้นี้

1.     การปฏิรูประบบราชการในรัชกาลที่  5  เพื่ออะไร

             ก.  เสริมสร้างระบบราชการให้ทันสมัยเพื่อรับมือ  ป้องกัน  การล่าเมืองขึ้นของต่างประเทศ

             ข.  เสริมสร้างระบบการเมือง

             ค.  เสริมระบบเทศบาล

             ง.  ปฏิรูปสังคมไทย

2.     การจัดตั้งกระทรวงขึ้น  12  กระทรวงแทนระบบจตุสดมภ์กระทำเมื่อใด

             ก.  พ.ศ.  2439  ข.  พ.ศ.  2435                ค.  พ.ศ.  2440                ง. พ.ศ.  2442

3.     ระบบคุณธรรม (Merit System)  ได้แก่อะไรบ้าง

             ก.  ความสามารถ  เสมอภาค  เงินเดือนและการเมือง

             ข.  ความสามารถ  เสมอภาค  มั่นคงและเป็นกลางทางการเมือง

             ค.  ความสามารถ  เสมอภาค  ยุติธรรมและเป็นกลางทางการเมือง

             ง.  ความสามารถ  เสมอภาค  มั่นคงและยุติธรรม

4.     การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล  เริ่มต้นตั้งแต่สมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดิน

        (พ.ร.บ.  ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2471)  เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง

             ก.  โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล      ข.  เงินเดือนและผลตอบแทนอย่างอื่น

             ค.  วินัยและการประเมินผลงาน                                ง.  การสรรหาและการพัฒนาบุคคล

5.     โครงสร้างการบริหารราชการไทย  แบ่งออกเป็น  3 ส่วน ด้วยกันได้แก่อะไร

             ก.  การบริการราชการส่วนกลาง    ส่วนภูมิภาคและจังหวัด

             ข.  การบริการราชการส่วนกลาง    ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น

             ค.  ส่วนกลาง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดและสภาตำบล

             ง.  ส่วนกลาง  ส่วนจังหวัดและส่วนท้องถิ่น

6.     ชื่อต่อไปนี้  ชื่อใดที่ท่านเห็นว่าเป็นองค์การระบบราชการ (Bereaucracy)  มากที่สุด

             ก.  ธนาคารกรุงเทพฯ                     ข.  ทบวงมหาวิทยาลัย

             ค.  กรมสรรพากร                                          ง.  ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

7.     คำว่า “มณฑลเทศาภิบาล”  สมัยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ  ประกอบด้วยอะไรบ้าง

             ก.  ข้าหลวงเทศาภิบาล   ข้าหลวงมหาดไทย  และข้าหลวงยุติธรรม

             ข.  ข้าหลวงใหญ่   ข้าหลวงเล็ก  และข้าหลวงยุติธรรม

             ค.  ข้าหลวงมหาดไทย   ข้าหลวงศึกษาธิการ  และข้าหลวงยุติธรรม

             ง.  ข้าหลวงมหาดไทย ข้าหลวงใหญ่ และข้าหลวงเกษตร

8.     คำว่า “องค์การระบบเปิด”  (Open  Organization)  ท่านเข้าใจว่าอย่างไร

             ก.  ไม่สนใจสิ่งแวดล้อมภายนอก                               ข.  แก้ปัญหาโดยนามสกุล

             ข.  เน้นความสำคัญของงานเชิงระบบ                      ง.  เน้นโครงสร้างองค์การแบบเจดีย์

9.     การบริหารงานบุคคลในระบบราชการไทยมีองค์ประกอบอยู่ 3 ส่วนด้วนกันคืออะไรบ้าง

             ก.  คน  งาน  และสถานที่                                                                      ข.  คน  งาน  และค่าตอบแทน

             ค.  คน  งาน  และ เวลา                                             ง.  คน  งาน  และกำลังขวัญ

10.   การบริหารงานบุคคลในระบบราชการไทยมีองค์ประกอบอยู่ 3  ส่วนด้วยกันคืออะไรบ้าง

             ก.  ระบบชั้นยศ  และระบบจำแนกตำแหน่ง                                        ข.  ระบบอุปถัมภ์  และระบบคุณธรรม

             ค.  ระบบราชการ  และระบบธุรกิจ                             ง.  ระบบราชการ  และระบบรัฐวิสาหกิจ

11.   คำว่า “การมอบหมายอำนาจหน้าที่”  (Delegation of Authority)  หมายถึงอะไร

             ก.  มอบหมาบารมีไปด้วย                                           ข.  มอบหมายการวางนโยบาย  และแผนงาน

             ค.  มอบหมายการควบคุมงาน                                 ง.  มอบหมายอำนาจการวินิจฉัยสั่งการ

12.   โดยหลักการปกครองในสมัยก่อน   กระทรวงที่ถือว่าเป็น “คู่มิตร”  กับกระทรวงมหาดไทยคือ กระทรวงอะไร

      ก.  กระทรวงศึกษาธิการ                                             ข.  ระบบอุปถัมภ์  และระบบคุณธรรม

             ค.  กระทรวงกลาโหม                                                ง.   กระทรวงยุติธรรม

13.   กระบวนการเปลี่ยนแปลงตามแนวความคิดของการพัฒนาองค์การ (organization Development)

        คืออะไร

             ก.  การปฏิวัติ                                               ข.  การปฏิรูป                                 

             ค.  วิวัฒนาการ                                             ง.  การวางแผนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

14.   ระบบการติดต่อสื่อสารในแนวเฉลี่ยง คืออะไร

             ก.  ผู้บังคับบัญชาในสายหนึ่งติดต่อกับลูกน้องของอีกฝ่ายหนึ่ง

             ข.  นายติดต่อลูกน้องโดยตรง

             ค.  ลูกน้องติดต่อนายเรื่องส่วนตัว

             ง.  ลูกน้องติดต่อเพื่อนร่วมงานเพื่อนาย

15.   องค์การแบบปฐมภูมิ (Primary  Orpaniznation) คืออะไร

             ก.  ใช้กฎระเบียบบริหารงาน                       ข.  ระบบราชการ

             ค. ธุรกิจเอกชน                                             ง.  ใช้วัฒนธรรมเป็นหลัก


16.   การบริการงานตามแนวคิดเรื่อง  สถานการณ์  มีหลักสำคัญอย่างหนึ่งได้แก่อะไรบ้าง

             ก.  มีนายเกินกว่าคนเดียวได้                       ข.  มีนายเพียงคนเดียวเท่านั้น

             ค.  ไม่มีนายและลูกน้อง                               ง.  คณะกรรมการตัดสินใจ

17.   ชื่อต่อไปนี้   หน่วยงานใดถือว่าเป็นระบบราชการน้อยที่สุด

             ก.  มหาวิทยาลัย                                           ข.  กระทรวงศึกษาธิการ                

             ค.  เทศบาล                                                 ง.  สุขาภิบาล

18.   คำว่า “Equal pay for equal work”  หมายถึงอะไร

             ก. จ่ายเงินตามงาน                                      ข.  จ่ายเงินตามเดือน

             ค.  จ่ายเป็นรายปี                                          ง.   จ่ายเงินค่าสวัสดิการ

19.   องค์การที่มีรูปแบบการปกครองท้องถิ่นมากที่สุดคืออะไร

             ก.  จังหวัด                                                     ข.  เทศบาล

             ค.  กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ        ง.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

20.   ความขัดแย้งในระดับองค์การ  ผู้บริหารจะต้องรู้จักวิธีการบริหารให้เกิดประโยชน์มากที่สุดแล ะ

        มีหลายวิธีด้วยกัน   การบริหารความขัดแย้งแบบเก่ายึดหลัก ดังนี้คือ

             ก.  ใช้กฎหมาย  ระเบียบแก้                         ข.  ให้หลักพฤติกรรมศาสตร์

             ค.  ปล่อยตามสบาย                                    ง.  ใช้กระบวนการกลุ่ม

21.   วาระในการดำรงตำแหน่งหรืออายุของสภาผู้แทนราษฎรกำหนดคราวละกี่ป ีในข้อต่อไปนี้

             ก.  คราวละ 6 ปี                                           ข.  คราวละ 5 ปี                                          

             ค.  คราวละ 4 ปี                                           ง.  คราวละ 3 ปี

22.   การยุบสภาผู้แทนราษฎรนั้น  จะกระทำได้ในเกณฑ์ใดต่อไปนี้

             ก.  กระทำเป็นพระราชบัญญัติ                    ข.  กระทำเป็นพระราชกฤษฎีกา

             ค.  กระทำเป็นพระราชกำหนด                    ง.  กระทำเป็นประกาศโดยอำนาจของนายกรัฐมนตรี

23.   การยุบสภาผู้แทนราษฎรนั้น  จะกระทำได้ในเกณฑ์ใดต่อไปนี้

             ก.  เริ่มเมื่อได้มีการปฏิญาณตน                   ข.  กระทำเป็นพระราชกฤษฎีกา

             ค.  กระทำเป็นพระราชกำหนด                    ง.  กระทำเป็นประกาศโดยอำนาจของนายกรัฐมนตรี

24.   ประธานสภาพผู้แทนราษฎรจะดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปีตามข้อต่อไปนี้

             ก.  คราวละ 1 ปี ของการประชุมสมัยสามัญ           ข.  คราวละ 2 ปี

             ค.  เริ่มเมื่อวันเลือกตั้ง                                                ง.  ดำรงตำแหน่งจนสิ้นอายุของสภา

25.   การจัดตั้ง ยุบ  และเปลี่ยนเขตอำเภอ  จะกระทำได้ในลักษณะใดในข้อต่อไปนี้

             ก.  พระราชบัญญัติ                                      ข.  พระราชกฤษฎีกา

             ค.  กฎกระทรวง                                            ง.   ประกาศกระทรวง

26.   ระบบจตุสดมภ์นั้นได้มีขึ้นในสมัยใดในข้อต่อไปนี้

             ก.  สมัยพ่อขุนรามคำแหง                            ข.  สมัยพระเจ้าอู่ทองหรือรามาธิบดีที่ 1

             ค.  สมัยพระบรมไตรโลกนารถ                    ง.  สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

27.   ดุสิตธานีได้มีขึ้นในสมัยใดในข้อต่อไปนี้

             ก.  สมัยพระบรมไตรโลกนารถ                                  

             ข. สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

             ค.  สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

             ง.  สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

28.   การจัดตั้งสุขาภิบาลจะกระทำได้ในกรณีของข้อใดในข้อต่อไปนี้

             ก.  จัดทำเป็นพระราชบัญญัติ                     ข.  จัดทำเป็นพระราชกฤษฎีกา

             ค.  จัดทำเป็นกฎกระทรวง                            ง.  จัดทำเป็นประกาศกระทรวง

29.   ในกรณีที่คณะเทศมนตรี หรือเทศมนตรีผู้ใดปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามห รือปฏิบัติไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่หรือมีความประพฤติอัน จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่เทศบาลแล้วสมาชิกสภาจำนวนหนึ่งสามา รถที่จะทำคำร้อง  ต่อนายอำเภอกรณีเทศบาลตำบลหรือผู้ว่าราชการจังหวัด  กรณี      เทศบาลเมือง หรือเทศบาลนครได้  และเกณฑ์จำนวน  สมาชิกสภาเทศบาลต้องมีจำนวนเท่าใดในข้อต่อไปนี้

             ก.  กึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาทั้งหมด                            ข.  หนึ่งในสาม

             ค.  สองในสาม                                                           ง.  สมาชิกทั้งหมด                        

30.   บทบัญญัติหรือกฎหมายของท้องถิ่นโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครจะมีชื่อเ รียกว่าอะไรในข้อต่อไปนี้

             ก.  เทศบัญญัติ                 ข.  ข้อบังคับ                     ค.  ข้อบัญญัติ                  ง.  ประกาศ

31.   การแต่งตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้น  กระบวนการเป็นไปในข้อใดต่อไปนี้

             ก.  สมาชิกสภาเป็นผู้เลือกและเป็นไปตามมติของสภา

             ข.  พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากสมาชิกสภาตามมติของสภา

             ค.  พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามพระราชอัธยาศัย

             ง.  รัฐบาลจะเสนอชื่อบุคคลในฝ่ายรัฐบาลเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงแต่งต ั้ง

32.   การแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนั้น  กระบวนการแต่งตั้งเป็นไปอย่างไรในข้อใดต่อไปนี้

             ก.  สภาลงมติเลือกบุคคลหนึ่งในฝ่ายค้านเป็นผู้นำ                             

             ข.  ประธานรัฐสภาประกาศแต่งตั้ง

             ค.  พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและประธานสภาผู้แทนราษฎรลงนามรับสนอง พระบรมราชโองการ

             ง.  พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและนายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมรา ชโองการ

33.   การปกครองกรุงเทพมหานครนั้น  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

        การควบคุมหรือการกำกับดูแลเป็นไปตามข้อใดต่อไปนี้

             ก.  อยู่ในการควบคุมของกระทรวงมหาดไทย          

             ข.  อยู่ในกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี

             ค.  อยู่ในกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี                    

             ง.  เป็นการปกครองที่มีอิสระไม่อยู่ในการกำกับดูแลของใคร

34.   การประชุมสภาเทศบาลนั้นจะต้องเป็นตามข้อบังคับหรือระเบียบในข้อ ใดต่อไปนี้

             ก.  ใช้บังคับการประชุมสกาผู้แทนราษฎร  โดยอนุโลม

             ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้วางระเบียบขึ้น

             ค.  กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้วางระเบียบข้อบังคับการประชุม

             ง.  ประธานสภาเป็นผู้กำหนดขึ้น

35.   สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ของสภาเทศบาลจะมีกำหนดระยะเวลาตามข้อใดต่อไปนี้

             ก.  สมัยประชุมมีกำหนดไม่เกิน 15 วัน                    ข.  สมัยประชุมมีกำหนดไม่เกิน  30  วัน

             ค.  สมัยประชุมมีกำหนดไม่เกิน  60  วัน                   ง.  สมัยประชุมขึ้นกับมติของสภา

36.   เกณฑ์ในข้อใดต่อไปนี้  ที่ไม่ใช่หลักการแบ่งอำนาจของการปกครองหรือที่เรียกว่า Deconcentration

             ก.  แต่งตั้งข้าราชการจากส่วนกลางไปบริหารแทนรัฐบาลกลาง

             ข.  มีอำนาจในการใช้ดุลยพินิจ (discretion)

             ค.  มีอำนาจจัดทำงบประมาณของตนเอง

             ง.  บริหารงานภายใต้ระเบียบ  คำสั่งของส่วนกลาง

37.   สิ่งต่อไปนี้อะไรเป็นปัจจัยที่จะส่งเสริมให้ข้าราชการมีวินัยที ่ดีที่สุด

             ก.  เงิน                                                          ข.  เกียรติยศชื่อเสียง      

             ค.  ความสันโดษ                                                        ง.  ความสำนึกในหน้าที่

38.   การปกครองเมืองพัทยานั้นถ้ากล่าวกันว่าในรูปแบบในปัจจุบันมีปัญ หาในการก้าวก่ายแทรกแซง

อำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารและไม่เหมาะสม  ถ้าหากมีการแก้ไขปรับปรุงโดยจะใช้รูปแบบคล้ายกับรัฐบาลระดับชาต ิ  จะมีลักษณะเป็นไปในข้อใด

     ก.  ให้มีการเลือกตั้งผู้บริหารโดยตรงจากราษฎร

     ข.  ให้ฝ่ายบริหารมาจากเสียงข้างมากในสภา

     ค.  ให้สมาชิกเป็นกรรมการสภาและบริหารงาน

     ง.  ให้ใช้ระบบ  2  สภา  คือ  สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ red;">ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร .. ที่ใช้สอบทั่วประเทศ

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

 

หลายตำแหน่งเช่น  ผู้ช่วยพนักงานพัฒนาธุรกิจ    ผู้ช่วยพนักงานด้านการเงิน 
แนวข้อสอบภาค ก.ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ข้อสอบมากกว่า 1000  ข้อ (พร้อมเฉลยอย่างละเอียด)
และภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง การเงิน การบัญชี คอมพิวเตอร์
ข้อสอบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
แนวข้อสอบความรอบรู้และเหตุการณ์ปัจจุบัน
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท

สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
warisara748 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
thak you
juijong ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอเฉลยค่ะ
thaiartit ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอเฉลยครับผม ขอบคุณครับ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้