ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : สรุปแนวข้อสอบ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ใหม่ล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

สรุปแนวข้อสอบ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ใหม่ล่าสุด

แชร์กระทู้นี้

1.พรบ. กศน.2551ไม่ใช้บังคับ กับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงานใด
ก. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ข. สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
ค. สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน
ง. ข้อ ก และ 

2.
ข้อใดคือ การศึกษานอกระบบ
ก. กิจกรรมการศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและ
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียนหรือฝึกอบรมที่ตรงตามสภาพความต้องการและศักยภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายนั้น
ข. กิจกรรมการศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียนหรือฝึกอบรมที่ตรงตามสภาพความต้องการและศักยภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายนั้นและมีวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานเพื่อรับคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเพื่อจัดระดับผลการเรียนรู้
ค. กิจกรรมการศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียนหรือฝึกอบรมที่เหมาะสมกับสภาพความต้องการและศักยภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายนั้นและมีวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานเพื่อรับคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเพื่อจัดระดับผลการเรียนรู้
ง. กิจกรรมการศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียนหรือฝึกอบรมที่ยืดหยุ่นและหลากหลายตามสภาพความต้องการและศักยภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายนั้นและมีวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานเพื่อรับคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเพื่อจัดระดับผลการเรียนรู้

3.
ข้อใดคือ การศึกษาตามอัธยาศัย
ก. กิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจำวันของบุคคลซึ่งบุคคลสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามความสนใจ ความต้องการ โอกาสความพร้อม และศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล
ข. กิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจำวันของบุคคลซึ่งบุคคลสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามหลักสูตร และศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล
ค. กิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจำวันของบุคคลซึ่งบุคคลสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีความยืดหยุ่น ตามความต้องการ โอกาสความพร้อม และศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล
ง. กิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจำวันของบุคคลซึ่งบุคคลสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามหลักสูตรและความยืดหยุ่นในโอกาสความพร้อม และศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล

4.
ข้อใดคือ หลักการข้อที่ ของ การศึกษานอกระบบ
ก. ความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวาง
ข. การกระจายอำนาจแก่สถานศึกษาและการให้ภาคีเครือข่าย
ค. การเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียน
ง. การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายทั้งส่วนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.
ข้อใดคือ หลักการข้อที่ ของ การศึกษาตามอัธยาศัย
ก. ความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวาง
ข. การกระจายอำนาจแก่สถานศึกษาและการให้ภาคีเครือข่าย
ค. การเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียน
ง. การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายทั้งส่วนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.
ข้อใดคือ เป้าหมายของการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาตามอัธยาศัย
ก. ได้รับความรู้และทักษะพื้นฐานในการแสวงหาความรู้ที่จะเอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ข. ได้เรียนรู้สาระที่สอดคล้องกับความสนใจและความจำเป็นในการยกระดับคุณภาพชีวิต
ค. นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์และเทียบโอนผลการเรียนกับการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ
ง. ถูกทุกข้อ

7.
ใครเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับมอบหมาย
ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ง. เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

8.
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีกี่คน
ก. 17 คน                           
ข. 19 คน
ค. 21 คน    
ง. 28 คน

9.
ข้อใดไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ก. เลขาธิการสภาการศึกษา
ข. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ค. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ง. เลขาธิการคุรุสภา

10.
ใครเป็นผู้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภาคีเครือข่าย
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค. เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ง. คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

11.
ใครเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข. รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย
ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1
ง. ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด

12.
ใครเป็นผู้จัดทำบัญชีรายชื่อสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค. เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ง. ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน

13.
การประกาศรายชื่อสถานศึกษาตามข้อ 197 ให้ประกาศอย่างไร
ก. ประกาศเป็นกฎกระทรวง
ข. ประกาศเป็นประกาศกระทรวง
ค. ประกาศเป็นระเบียบกระทรวง
ง. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

14.
การประกาศรายชื่อสถานศึกษาตามข้อ 197 ให้ประกาศภายในกี่วัน
ก. 30 วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ข. 60 วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ค. 90 วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ง. 120 วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

15.
เหตุผลในการตราพ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2551 คือ
ก. เพื่อส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ข. เพื่อให้มีการประสานกับการศึกษาในระบบ
ค. เพื่อการบริหารงานที่คล่องตัวของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ง. เพื่อให้มีกฎหมายรองรับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศน.ศรช. ตําบล ทุกจังหวัด อัพเดตล่าสุด


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครู กศน. ตำบล  ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546
- แนวข้อสอบพรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2551
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  2547
- แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและ สำนักงาน กศน. 2556
 - การจัดระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน
- แนวข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดทำฐานข้อมูล
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
kwang2526 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
151.ข้อบกพร่องของการสังเกต (เป็นเรื่องที่รู้ดี เรื่องที่ไม่รู้จะไม่ได้ผล -ลำเอียง - มองหรือแปลได้ไม่ตรง)
2. การสัมภาษณ์………. (มีแบบฟอร์ม และแบบไม่มีแบบฟอร์ม)
3. การตรวจงาน……… (ไม่จำเป็นต้องตรวจทุกชิ้น เน้น จุดแข็ง มาเสริมแรง)
152. เทคนิคการถาม…
- ถามให้ตรงประเด็น 
- ควรถามคำถามทั้งชั้น หยุดเล็กน้อย
- ไม่ควรเรียกชื่อก่อนถาม
- ควรถามนักเรียนให้ทั่วถึง
- คำถามกระชับชัดเจน
- มีช่วงเงียบเพื่อให้คิด
153. หลักการเขียนกระดานดำ
- ทำความสะอาดกระดานดำ
- เขียนอ่านง่ายชัดเจน
- เน้นข้อความโดย ขีดเส้นใต้ ชอล์กสี วงกลม
- ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความภูมิใจ
- แบ่งกระดานดำเป็นส่วน ๆ ตามความยาว
- เมื่อจะเขียนใหม่ให้ลบข้อความเดิมให้หมดก่อน
- ไม่ควรใช้มือลบ
- เมื่อสอนหมดชั่วโมงควรลบกระดานดำ
154. เทคนิคการเตรียมเล่าเรื่อง
- เลือกเรื่องที่นำมาเล่า อ่านและจับจุดสำคัญของเรื่อง
- ลำดับเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบ
- ทำความเข้าใจสำนวน โวหาร
- เตรียมอุปกรณ์
155. เทคนิคการเล่าเรื่อง
- ใช้ท่าทางประกอบ
- ภาษาและน้ำเสียงเหมาะสมกับผู้ฟัง
- แสดงออกทางสีหน้า
- ใช้อุปกรณ์ช่วย
- เล่าค้างไว้เพื่อให้ผู้ฟังมีจิตนาการ
156. การใช้ตัวอย่างอย่างมีประสิทธิภาพ
- เริ่มจากตัวอย่างง่าย ๆ ไปหาตัวอย่างที่ยากขึ้น
- คำนึงถึงประสบการณ์ความรู้เดิมของผู้เรียน
- ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน
157. การสรุปบทเรียน…(สรุปใจความสำคัญ สรุปเมื่อจบ สรุปเมื่อมีการอภิปรายหรือฝึกปฏิบัติจบ)
158. วิธีสอนแบบครูเป็นศูนย์กลาง….( แบบบรรยาย - แบบสาธิต - วิธีสอนโดยทบทวน)
159. วิธีสอนแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลาง…เช่น
1. วิธีสอนแบบทดลอง 7. วิธีสอนแบบโครงการ
2. วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน 8. วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน
3. วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทำงาน 9. วิธีสอนแบบอภิปราย 
4. วิธีสอนแบบหน่วย 10. วิธีสอนแบบอุปนัย
5. วิธีสอนแบบนิรนัย 11. วิธีสอนแบบแสดงบทบาท
6. วิธีสอนแบบวิทยาศาสตร์
160. วิธีสอนแบบบรรยาย หมาย…..(ถึงวิธีสอยที่ครู บอก เล่า หรืออธิบายเนื้อหา)
161. วิธีสอนแบบโครงการ….(นักเรียนเป็นหมู่หรือรายบุคคลได้วางโครงการและดำเนินงานตามโครงการจนประสบความสำเร็จ)
162. วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน…(การเรียนจากโปรแกรมการสอน ซึ่งจัดไว้ในชุดการสอน
163. ชุดการสอน…(ระบบการนำสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่สอนแต่ละหน่วยมาใช้ ใช้สื่อประสม)
164. การสอนแบบสืบสวนสอบสวน…(เพื่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ใช้กระบวนการความคิดหาเหตุผล จนพบความรู้ หรือแนวทางแก้ปัญหา)
165. วิธีสอนแบบหน่วย…(เป็นการสอนที่นำเนื้อหาวิชาหลายวิชามาสัมพันธ์กัน สร้างเป็นบทเรียนเรียกว่าหน่วย โดยไม่ถือขอบเขตของวิชาแต่ละวิชาเป็นสำคัญ)
166. การสอนแบบอุปนัย…(การสอนจากปลีกย่อยไปหากฎเกณฑ์ หรือสอนจากส่วนย่อยไปหาส่วนรวม หรือสอนจากตัวอย่างไปหากฎเกณฑ์)
167. การสอนแบบนิรนัย….(สอนจากกฎ หรือหลักการไปหาเหตุผล ฝึกการมีเหตุผล)
168. ประเภทของการเสริมกำลังใจ…
- ใช้วาจา เช่น ดีมาก ใช้ได้
- ใช้ท่าทาง เช่น ตั้งใจฟัง การพยักหน้า การยิ้ม
- การให้สิ่งของรางวัล
169. การวางแผนการสอน….หมายถึง การเตรียมการสอนล่วงหน้า เพื่อให้การสอนบรรลุเป้าหมาย)
170. แผนการสอน…คือ การวางแผนกำหนดรูปแบบของบทเรียนแต่ละเรื่อง ซึ่งจะเป็นแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอนแก่ครูไปตามจุดมุ่งหมาย ความคิดรวบยอด เนื้อหา และการวัดผลประเมินผล)
171. กำหนดการสอน….(เป็นการเตรียมการสอนระยะยาวสำหรับวิชาใดวิชาหนึ่ง
172. ความมั่นคงในอาชีพครู จัดว่าเป็นความต้องการขั้นใดของมาสโลว์….(ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย )
173. ชั้นใดไม่มีทดสอบปลายปี……………..…( ป.1 , ป.3 , ป.5 )
174. อายุโดยประมาณของผู้ที่พึงเรียนอยู่ในระดับประถมศึกษาได้แก่…( 6 –11 ปี )
175. การเลื่อนชั้นโดยวิธีอัตโนมัติเป็นวิธีการเรียนแบบใด…( การเรียนไม่แบ่งชั้น )
176. เอกสารเล่มใดใช้บันทึกผลการเรียนรู้……..( ป.02 ) 
177. ข้อใดจัดเข้ากลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย…. ( พลศึกษา ดนตรี ศิลปศึกษา จริยศึกษา )
178. วิธีใดเป็นการเสริมแรงที่ดีที่สุด…………….( แจ้งผลการเรียนให้ทราบทันที )
179. ถ้าท่านต้องสอนั้น ป.1 ในปีการศึกษาใหม่นี้ควรจะทำอย่างไรก่อน…(ทดสอบความพร้อมของเด็ก )
180. การสอนแบบใด Froebel เป็นผู้คิดขึ้น….…( Playway )
181. การสอนเป็นรายบุคคลทำได้ดีเมื่อใด…( ชั้นเรียนมีขนาดเล็ก ) 
182. อริยสัจ 4 ของพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบได้กับข้อใด…( การสอนแบบวิทยาศาสตร์ )
183. ข้อใดจัดลำดับการสอนภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง…( ฟัง – พูด – อ่าน – เขียน )
184. ข้อใดหมายถึงการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน…( ไม่มีระบบตายตัว ใช้เวลาเรียนสั้น ไม่กำหนดอายุผู้เรียน )
185. การประเมินผลการเรียนการสอนแล้ว สิ่งที่ควรทำต่อไปคืออะไร….( นำผลที่ได้ไปปรับปรุงข้อบกพร่องต่าง ๆ )
186. ข้อใดไม่ใช่หน่วยงานทางการศึกษาตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. 2523 ….(สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ)
187. บุคคลขาดคุณสมบัติข้อใด ไม่สามารถเข้ารับราชการได้…(เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง)
188. ผู้ใดเป็นกรรมการคุรุสภาจังหวัดโดยตำแหน่ง…( ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการประถมศึกษาจังหวัด )
189. การลงโทษนักเรียนมีความมุ่งหมายอย่างไร…( เพื่อสั่งสอนให้มีความประพฤติดี เพื่อให้นัก เรียนเข็ดหลาบ )
190. การเฆี่ยนใช้ลงโทษในกรณีใด….( ฝ่าฝืนข้อบังคับของสถานศึกษา )
191. การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาและไม่ค้างคืนใครเป็นผู้พิจารณาอนุญาติ…(หัวหน้าสถานศึกษา)
192. เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับจะขาดเรียนในเดือนหนึ่งได้ไม่เกิน………( 7 วัน )
193. การนับอายุในเกณฑ์เด็กเข้าเรียนตาม พ.ร.บ ประถมศึกษา 2523 นับอายุ……..(นับตามปีปฏิทิน)
194. ถ้าผู้ปกครองไม่ส่งเด็กที่เข้าเกณฑ์เข้าเรียนตามที่ พ.ร.บ ประถมศึกษา 2523 กำหนดจะต้องระวางโทษ…(ปรับไม่เกิน 1,000 บาท )
195. เด็กตามข้อใดที่ พ.ร.บ ประถมศึกษา 2523 ไม่ได้กำหนดให้พิจารณายกเว้นให้ไม่ต้องเข้าเรียน
ในโรงเรียนประถมศึกษาได้…(ยากจน และอยู่ห่างไกลโรงเรียนเกิน 3 ก.ม. )
196. เด็กมีสิทธิได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา (เด็กซึ่งมีมารดาทุพพลภาพ)
197. การนับวันลาตามระเบียบการลาของข้าราชการ พ.ศ 2535 ให้นับตามข้อใด…( ปีงบประมาณ )
198. การลาแบ่งออกเป็นกี่ประเภท………(9 ประเภท)......ออกสอบ กทม. ปี 2545
199. ข้าราชการที่ประสงค์จะลาป่วยเพื่อรักษาตัวจะปฏิบัติอย่างไร…( ส่งใบลาก่อนหรือในวันที่ลา ในกรณีจำเป็นจะส่งใบลาในวันแรกที่มา
ปฏิบัติราชการก็ได้ กรณีป่วยไม่สามรถจะลงชื่อได้จะให้ผู้อื่นลงแทนก็ได้ แต่เมื่อลงชื่อได้ให้ส่งใบลาโดยเร็ว )
200. การลาป่วยในข้อใดต้องมีใบรับรองแพทย์…( 30 วัน ขึ้นไป )
สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล รวม 18 อัตรา (11-17 ก.ค.56)
 
ชื่อตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :  18 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :  ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :  วุฒิไม่ตำกว่าปริญญาตรี ที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงาน กศน.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบ ประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่าย องค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชน และชุมชน โดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน จัดทำฐานข้อมูลชุมชนเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารในชุมชน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
วิธีการเลือกสรร :  
- ความรู้ความสามารถ
ประเมินโดยวิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ในเรื่องต่อไปนี้ 
1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
3) พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 
4) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
5) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 
6) ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
7) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
8) นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน กศน. 
9) การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
10) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน 11) การจัดทำฐานข้อมูล
 
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556   
 
เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 3.07 MB )
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้