ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบครูอาชีวศึกษา สอบความรู้ความสามารถทั่วไป + ภาคความเป็นครู
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบครูอาชีวศึกษา สอบความรู้ความสามารถทั่วไป + ภาคความเป็นครู

แชร์กระทู้นี้

1. พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียนเกิดจากสาเหตุใด?

 ก.ไม่ได้เรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ข.มีพ่อแม่คอยเคี่ยวเข็ญ

  ค.สิ่งแวดล้อมชักจูง ง.มีจริยธรรมต่ำ

 ตอบ ง. มีจริยธรรมต่ำ

2. คุณธรรมสำหรับครูคือข้อใด?

 ก. คุณงามความดีของคนที่เป็นครู ข. มีพฤติกรรมที่ดีเป็นที่ยอมรับของสังคม

  ค. มีความเสียสละมีความยุติธรรม ง. ถูกทุกข้อ

 ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

3. จริยธรรม ตามพจนานุกรมราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึงข้อใด?

 ก. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ข. คำสั่งสอน

 ค. หลักปฏิบัติในทางศาสนา ง. ไม่มีข้อถูก

 ตอบ ก. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ

4. ความรู้จริยธรรม หมายถึงข้อใด?

 ก. การมีความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่างๆ

 ข. การแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่อสังคม

 ค. ความรู้เกี่ยวกับสังคมสามรถบอกได้ว่า การกระทำใดดี การกระทำใดไม่ดีเหมาะสมมากน้อยเพียงใด [url]WWW.actcorner.com[/url]

 ง. เหตุผลที่ใช้เป็นเกณฑ์ใสการเลือกหรือไม่เลือกกระทำ

 ตอบ ค. ความรู้เกี่ยวกับสังคมสามรถบอกได้ว่า การกระทำใดดี การกระทำใดไม่ดีเหมาะสม

 มากน้อย เพียงใด

5. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึงข้อใด?

 ก. การแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคมและปฏิเสธการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสังคม

 ข. เบื้องหลังการกระทำของบุคคลใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกกระทำ

 ค. ความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่างๆ ในทางที่ชอบหรือไม่ชอบ

 ง. ไม่มีข้อถูก

 ตอบ ก. การแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคมและปฏิเสธการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

 ของสังคม

6. ความสัมพันธ์ของคุณธรรมและจริยธรรมหมายถึงข้อใด?

 ก. เป็นเรื่องเดียวกัน ข. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน

 ค. เป็นเรื่องการกระทำของบุคคล ง. เป็นเรื่องที่อยู่ในจิตใจของบุคคล

  ตอบ ข. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน

7. พัฒนาการทางจริยธรรม หมายถึงข้อใด?

 ก. 2 ขั้น ข. 3 ขั้น ค. 4 ขั้น ง. 5 ขั้น

 ตอบ ข. 3 ขั้น

8. ขั้นก่อนจริยธรรมของPaigaetหมายถึงข้อใด? อ.วันนรัตน์ เเอ๊คกรุ๊ป

 ก. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 0-2 ปี

 ข.ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 2-6 ปี

 ค.ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 6-10 ปี

 ง.ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 10-15 ปี

  ตอบ ก. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 0-2 ปี

9. ขั้นการให้เหตุผลเชิงพฤติกรรมของ Kohlberg ระดับตามเกณฑ์สังคม อายุ 10-13 ปีตรงกับข้อใด?

 ก. การหลบหลีกการลงโทษ ข. การแสวงหารางวัล

 ค. การทำตามสิ่งที่ผู้อื่นเห็นชอบ ง. การทำตามคำมั่นสัญญา

 ตอบ ค. การทำตามสิ่งที่ผู้อื่นเห็นชอบ

10. ขั้นการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของ Kohlbergขั้นที่ 6 หมายถึงข้อใด?

 ก. การยึดถืออุดมคติสากลหรือจริยธรรมสากล(วัยผู้ใหญ่)

 ข. การทำหน้าที่ทางสังคมหรือระบบสังคมและมโนธรรม

 ค. การทำตามคำสัญญาและสิทธิ

 ง. การแสวงหารางวัลหรือการตอบสนองตามความต้องการ

 ตอบ ก.การยึดถืออุดมคติสากลหรือจริยธรรมสากล(วัยผู้ใหญ่)

11. คุณธรรมข้อใดไม่จัดอยู่ตามแนวคิด อริสโตเติล?

  ก. ความรอบคอบ ข. การรู้จักประมาณ

 ค. การอดทน ง. ความยุติธรรม

 ตอบ ค. การอดทน

12. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสการรู้จักข่มใจหมายถึงข้อใด?

 ก. ความจริงใจต่อตนเอง ข. การรู้จักฝึกใจตนเอง

 ค. การประพฤติปฏิบัติต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์ ง. รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนร่วม

  ตอบ ข. การรู้จักฝึกใจตนเอง

13. สังคหวัตถุ 4 คือ คุณธรรมในข้อใด?

 ก. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน ข. เป็นเครื่องทำให้ประสบความสำเร็จ

 ค. เป็นคุณธรรมของผู้ครองเรือน ง. เป็นคุณธรรมของผู้เป็นผู้ใหญ่

 ตอบ ก. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน

14. คุณธรรมที่ทำให้ประสบความสำเร็จ หมายถึง ข้อใด?

 ก. พรหมวิหาร 4 ข. สังคหวัตถุ 4

 ค. ธรรมของฆราวาส 4  ง. อิทธิบาท 4

 ตอบ ง. อิทธิบาท 4

15. การที่คนเรารู้จักแยกแยะว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นแห่งเหตุตรงกับสัปปุริธรรม 7 ข้อใด?

 ก. อัตตญญุตา ข. ธัมมัญญุตา

 ค. อัตถัญญตา ง. มัตตัญญุตา

 ตอบ ข. ธัมมัญญุตา

16. ธรรมใดเป็นเครื่องคุ้มครองโลก?

 ก. ขันติ ข. โสรัจจะ

  ค. หิริโอตัปปะ ง. สัจจะ

 ตอบ ค. หิริโอปตัปปะ

17.อคติ 4 คือ คุณธรรมข้อใด?

 ก. ธรรมที่ควรรักษาไว้เป็นนิจ ข. ธรรมของผู้ครองเรือน

 ค. ธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน ง. ธรรมที่ไม่ควรประพฤติ

 ตอบ ง. ธรรมที่ไม่ควรประพฤติ

18. โทสาคติ หมายถึงข้อใด?

 ก. ลำเอียงเพราะรักใคร่ ข. ลำเอียงเพราะไม่ชอบกัน

  ค. ลำเอียงเพราะเขลา ง. ลำเอียงเพราะกลัว

 ตอบ ข. ลำเอียงเพราะไม่ชอบกัน

19. สิ่งใดสามารถยับยั้งความโกรธได้?

 ก. เมตตา กรุณา ข. มุทิตา อุเบกขา

 ค. สติ สัมปัญชัญญะ ง. ฉันทะ วิริยะ

 ตอบ ค. สติ สัมปัญชัญญะ

20. ผลดีของการมีสติหมายถึง ข้อใด?

 ก. รู้ว่าใครจะทำอะไร ข. รู้เหตุการณ์ล่วงหน้า

 ค. รู้ว่าตนเองกำลังทำอะไร ง. รู้อดีตชาติของตนเอง

 ตอบ ค. รู้ว่าตนเองกำลังทำอะไร

21. การที่คนเรามีใจจ่ออยู่สิ่งที่กระทำ มีความหมายตรงกับข้อใด?

 ก. มีศีล ข. มีสมาธิ ค. มีปัญญา ง. มีสติ

 ตอบ ข. มีสมาธิ

22. ศีลในข้อใดทำให้คนเรามีสติ?

 ก. ศีลข้อ 1 ข. ศีล 3 ข้อ ค. ศีล 4 ข้อ ง. ศีล 5 ข้อ

 ตอบ ง. ศีล 5 ข้อ

23. ความจริง หรือความเสื่อมของสังคม วัดได้จากอไร?

 ก. ค่านิยม ข. วัฒนธรรม 

 ค. ความสามัคคี ง. กฎหมายระเบียบข้อบังคับ

 ตอบ ข. วัฒนธรรม

24. ค่านิยมในชนบท หมายถึงข้อใด? อ.สุวรรณกร เเอ๊คกรุ๊ป

 ก. เห็นแก่ตัวไม่เชื่อใจใคร ข. ชอบจัดพิธีชอบแข่งขัน

 ค. เชื่อโชคลาภรักญาติพี่น้อง  ง. รักเทิดทูนสถาบันชาติ

 ตอบ ค. เชื่อโชคลาภรักญาติพี่น้อง

25. ค่านิยมของสังคมเมืองมีลักษณะใด?

 ก. เชื่อถือโชคลาง ข. เห็นแก่ตัวไม่เชื่อใจใคร

 ค. พึ่งพาอาศัยกัน ง. เป็นส่วนตัวมากเกินไป

 ตอบ ข. เห็นแก่ตัวไม่เชื่อใจใคร

26. ค่านิยม เกิดขึ้นจากสาเหตุใด?

 ก. วัฒนธรรม ข. ประเพณี

 ค. ความคิด ง. การยอมรับ

 ตอบ ง. การยอมรับ

27. ค่านิยมทางจริยธรรม หมายถึงข้อใด?

 ก. ทำให้เกิดความรับผิดชอบชั่วดี ข. ทำให้เกิดความซาบซึ้ง

 ค. ทำให้เกิดความรักความเข้าใจ ง. ทำให้ชีวิตและร่างกายอยู่รอด

 ตอบ ก. ทำให้เกิดความรับผิดชอบชั่วดี

28. ค่านิยมทางวัตถุ หมายถึง ข้อใด?

 ก. พรหมวิหาร 4 ข. ปัจจัย 4

  ค. อิทธิบาท 4 ง. อริยสัจ 4

 ตอบ ข. ปัจจัย 4

29. ค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับความสมบรูณ์ของชีวิตและความศรัทธา?

 ก. ค่านิยมทางจริยธรรม ข. ค่านิยมทางสังคม

 ค. ค่านิยมทางศาสนา ง. ค่านิยมทางวัตถุ

 ตอบ ค. ค่านิยมทางศาสนา

30. ค่านิยมที่นักวิทยาศาสตร์พยายามค้นหากฎหมายแห่งธรรมชาติ?

 ก. ค่านิยมทางสังคม  ข. ค่านิยมทางศาสนา

 ค. ค่านิยมทางสุนทรียภาพ ง. ค่านิยมทางความจริง

 ตอบ ง. ค่านิยมทางความจริง

31. Moral values หมายถึงข้อใด?

 ก. ค่านิยมทางศาสนา  ข. ค่านิยมทางวัตถุ

 ค. ค่านิยมทางสุนทรียภาพ ง. ค่านิยมทางความจริง

 ตอบ ค. ค่านิยมทางจริยธรรม

32. สาโรธ บังศรี จำแนกค่านิยม ออกเป็น 2 ประเภท คือข้อใด?

 ก. ค่านิยมพื้นฐาน,ค่านิยมทางศาสนา ข. ค่านิยมพื้นฐาน,ค่านิยมทางความจริง

 ค. ค่านิยมทางพื้นฐาน, ค่านิยมทางสังคม ง. ค่านิยมพื้นฐาน,ค่านิยมวิชาชีพ

 ตอบ ง. ค่านิยมพื้นฐาน,ค่านิยมวิชาชีพ

33. ค่านิยมใดมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของคนในสังคมมากที่สุด?

 ก. ค่านิยมทางวัตถุ ข. ค่านิยมทางความจริง

 ค. ค่านิยมทางสังคม ง. ค่านิยมทางจริยธรรม

 ตอบ ก. ค่านิยมทางวัตถุ

34. ค่านิยมเป็นตัวกำหนดสิ่งใด ของคนในสังคม?

 ก. การตอบสนอง ข. พฤติกรรม

 ค. การยอมรับ ง. ถูกทุกข้อ

 ตอบ ง. การตอบสนอง พฤติกรรม การยอมรับ

35. “สังคมใดที่มีค่านิยมถกต้องเหมาะสม สังคมนั้นย่อมมีความเจริญก้าวหน้าคำกล่าวนี้ หมายถึงข้อใด?

 ก. ค่านิยมไม่มีผลกระทบต่อความเจริญ

 ข. ค่านิยมมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

 ค. ค่านิยมมีผลกระทบต่อความเจริญและความเสื่อมของสังคม ตลอดจนความมั่นคงของชาติ

 ง. ค่านิยมมีผลกระทบต่อความเจริญและเศรษฐกิจเพียงเล็กน้อย

 ตอบ ค. ค่านิยมมีผลกระทบต่อความเจริญและความเสื่อมของสังคม ตลอดจนความมั่นคงของชาติ

36. “ค่านิยมวิชาชีพหมายถึงข้อใด?

 ก. มีวินัยและอุดมการณ์ในวิชาชีพของตน

 ข. มีเอกลักษณะในวิชาชีพของตน

 ค. มีบทบาทในวิชาชีพของตน

 ง. ไม่มีข้อถูก

 ตอบ ก. มีวินัยและอุดมการณ์ในวิชาชีพของตน

37. ค่านิยมของความเป็นเจ้าขุนมูลนาย มียศถาบรรดาศักดิ์ เป็นค่านิยมแบบใด?

  ก. ค่านิยมในการยอมรับนับถือ ข. ค่านิยมแบบศักดินา

 ค. ค่านิยมทางวัฒนธรรม ง. ค่านิยมตามกระแสและสภาวะสังคม

 ตอบ ข. ค่านิยมแบบศักดินา

38. ค่านิยม ยอมรับเรื่องบุญวาสนา กรรมเก่า เชื่อถือโชคลาภ เป็นค่านิยมสังคมไทยในข้อใด?

 ก. สังคมชั้นกลาง ข.สังคมชั้นสูง

 ค. สังคมชนบท ง. สังคมเมือง

  ตอบ ค. สังคมชนบท

39. พิธีรดน้ำในการสมรส การทำขวัญนาค เป็นค่านิยมของศาสนาใด?

 ก. ศาสนาพราหมณ์ ข. ศาสนาพุทธ

 ค. ศาสนาฮินดู ง. ศาสนาอิสลาม

 ตอบ ก. ศาสนาพราหมณ์

43. อารยธรรมใดมีผลต่อค่านิยมสังคมไทยมากที่สุด?

 ก. เอเชียตะวันออก ข. เอเชียกลาง

 ค. ยุโรปตะวันตก  ง. ไม่มีข้อถูก

 ตอบ ค. ยุโรปตะวันตก

44.การซื้อของใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หมายถึงข้อใด?

 ก. ความนิยมทางความจริง ข. ค่านิยมทางวัตถุ

 ค. ค่านิยมทางสังคม  ง. ค่านิยมทางพื้นฐาน

 ตอบ ข. ค่านิยมทางวัตถุ

45. ค่านิยมใด สมควรแก้ไขในสังคมไทย?

 ก. การเคารพผู้อาวุโส ข. การให้ความสำคัญกับเงินมากเกินไป

 ค. การพึ่งพาอาศัยร่วมมือกัน  ง. การพึ่งพาศักดิ์สิทธิ์ โชคลาภ

 ตอบ ข. การให้ความสำคัญกับเงินมากเกินไป

46.ความแตกต่างระหว่างสังคมชนบทและสังคมเมือง เห็นได้ชัดที่สุดคือข้อใด?

 ก. ความซื่อสัตย์สุจริต  ข. ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

 ค. ความสามัคคี ง. ความกตัญญูกตเวที

 ตอบ ข. ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

47. เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนค่านิยมจะเป็นเช่นไร?

 ก. เปลี่ยนแปลงไปตามสังคม  ข. คงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

 ค. เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ง. เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

 ตอบ ก. เปลี่ยนแปลงไปตามสังคม

 

48. ค่านิยมเป็นตัวชี้วัดความเปลี่ยนแปลงให้แก่สังคมในด้านใดมากที่สุด

 ก. เศรษฐกิจ ข. วัฒนธรรม

 ค. ความก้าวหน้า ง. การศึกษา

 ตอบ ข.วัฒนธรรม

49. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ เป็นความหมายของข้อใด?

 ก. คุณธรรม ข. จริยธรรม

 ค. วัฒนธรรม ง. ศีลธรรม

 ตอบ ข. จริยธรรม

50. สภาพคุณงามความดีในจิตใจ เป็นความหมายของข้อใด?

 ก. คุณธรรม ข. จริยธรรม

 ค. วัฒนธรรม ง. ศีลธรรม

 ตอบ ก. คุณธรรมจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วย สอศ.

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

แนวข้อสอบกฎหมายและการบริหารการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

- แนวข้อสอบกฎหมาย  พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และประเพณีท้องถิ่น

- แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย

- แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม

- แนวข้อสอบ ข่าว สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน  

- สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน

เลือกตามวิชาเอกที่สอบ

เอกภาษาไทย
เอกภาษาอังกฤษ

เอกคณิตศาสตร์

เอกสังคม

เอกพลศึกษา

เอกวิทยาศาสตร์

เอกเคมี

เอกชีววิทยา
เอกกฎหมาย

เอกฟิสิกส์

เอกยานยนต์

เอกช่างกลโรงงาน

เอกอื่นๆ


สั่งซื้อที่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงส่ชุดละ 399 บาท  ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 
ธ.กสิกรไทย  
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี decho pragay

ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 
ติดตามข่าวการสอบราชการที่  https://www.facebook.com/testthai1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศรับสมัครเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 34 ตำแหน่ง ตั้งแต่ 24 - 30 เมษายน 2556

 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศรับสมัครเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 34 ตำแหน่ง ตั้งแต่ 24 - 30 เมษายน 2556

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

  • ตามเอกสารประกาศของสถานศึกษาแต่ละแห่ง

2. การรับสมัคร

  • รับสมัครตั้งแต่  24 - 30 เมษายน 2556 ณ วิทยาลัย/หน่วยงานที่เปิดรับสมัคร

3. รายละเอียดเพิ่มเติม แนวทางการเลือกสรร คุณสมบัติของผู้สมัคร ระยะเวลาการจ้าง ฯลฯ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ เอกการจัดการทั่วไป
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ เอกวิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ เอกคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ เอกภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ เอกบัญชี
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ เอกช่างกลโรงงาน
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ เอกก่อสร้าง
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ เอกสาขาวิชาเครื่องมือกลเทคนิคการผลิต
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ เอกอิเล็กทรอนิกส์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ เอกช่างยนต์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ เอกก่อสร้างโยธา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ เอกการตลาด
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ เอกไฟฟ้า
และอื่นๆๆๆ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.    พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551  ให้ไว้ ณ วันที่เท่าใด
ก.     ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑            ค.  ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ข.     ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑            ง.  ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ตอบ    ก. ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑
2.    ใครเป็นผู้รักษาการตามพ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551  
ก.    นายกรัฐมนตรี                ค. คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ        ง. ผู้ที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
ตอบ   ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
3.    พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551  มีกี่หมวด กี่มาตรา กี่บทเฉพาะกาล
ก.    5  หมวด  63  มาตรา  1 บทเฉพาะกาล        ค. 6  หมวด  63  มาตรา  1 บทเฉพาะกาล
ข.    5 หมวด  65  มาตรา  1 บทเฉพาะกาล        ง. 6  หมวด  65  มาตรา  1 บทเฉพาะกาล
ตอบ   ค. 6  หมวด  63  มาตรา  1 บทเฉพาะกาล
4.    ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในพ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551  
ก.    พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร            ค. นายสมัคร  สุนทรเวช
ข.    นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ            ง. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
ตอบ  ง. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
5.    ข้อใดคือเหตุผลในการประกาศใช้พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551  
ก.    กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อควบคุมดูแลการจัดการอาชีวศึกษา
ข.    กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติได้บัญญัติให้มีการดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา
ค.    ให้มีการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในทุกระดับมีคุณภาพและประสิทธิภาพเกิดผลสำเร็จแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักเรียนและนักศึกษา เป็นการสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ
ง.    ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

6.    “การอาชีวศึกษา” หมายความว่าอย่างไร
ก.    กระบวนการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ
ข.    กระบวนการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับเทคนิค
ค.    กระบวนการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับเทคโนโลยี
ง.    ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ
7.    การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ มีกี่รูปแบบ
ก.    รูปแบบเดียว                    ค. 3  รูปแบบ
ข.    2  รูปแบบ                    ง. 4 รูปแบบ
ตอบ   ค. 3  รูปแบบ  ได้แก่  1. การศึกษาในระบบ   2. การศึกษานอกระบบ  3. การศึกษาระบบทวิภาคี
8.    การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ ได้ถูกกล่าวไว้ในมาตราใดของพ.ร.บ.การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551  
ก.    มาตรา  6                    ค. มาตรา  12
ข.    มาตรา 10                    ง. มาตรา  7
ตอบ   ก. มาตรา  6
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้