ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ด่วนเปิดสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2554  สอบเข้า กฟภ. 2554
nuwarn ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

ด่วนเปิดสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2554  สอบเข้า กฟภ. 2554

แชร์กระทู้นี้

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ( แทนฉบับเก่า )

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
คุณสมบัติแต่ละตำแหน่ง

 

   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

  •  
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ( แทนฉบับเก่า เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวันสอบ )
  •  
อัตรากำลังและรหัสตำแหน่ง
  •  
คุณสมบัติแต่ละตำแหน่ง

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน วิศวกร  3-01

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน วิศวกร  3-02

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน วิศวกร  3-03

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน วิศวกร  3-04

 คลิกที่นี่เพื่ออ่านวิศวกร  3-05

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักระบบงานคอมพิวเตอร์  4-01

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เศรษฐกร  4-02

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักบัญชี  4-03

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักการเงิน  4-04

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นักพัสดุ  4-05

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นิติกร  4-10

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน พนักงานช่าง  5-01

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน พนักงานช่าง  5-02

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน พนักงานช่าง 5-04

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน พนักงานบัญชี  5-05

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน พนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์  5-06

 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์  5-08

1.กิจการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดตั้งเมื่อใด

. พ.ศ. 2473                    . พ.ศ. 2499

. พ.ศ. 2502                  . พ.ศ. 2483

2. หน่วยงานใดรับผิดชอบระบบไฟฟ้าในหมู่บ้าน

. กรมอนามัย                                       . กองไฟฟ้าภูธร

. องค์การบริหารส่วนตำบล         . กองไฟฟ้าชนบท

3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสังกัดกระทรวงใด

. กระทรวงคมนาคม                                         

. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ               

. กระทรวงมหาดไทย

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันคือใคร

.  ดร. สิทธิชัย โภไคยอุดม                                . ชวรัตน์ ชาญวีรกูล 

.  นายสือ  ล้ออุทัย                                              . นายออกสิน   ชีวะพฤกษ์

5.  ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคนปัจจุบัน คือใคร

. นายฤทธิรงค์ จัยสิน                        . นายวิเศษ ชำนาญวงษ์

. นายณรงค์ศักดิ์ กำมเลศ               . นางรัตนา กิจวรรณ

6. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีเขตพื้นที่บริการแบ่งออกเป็น4 ภาค ภาคละ กี่เขต

. 6 เขต                              . 76 เขต

. 14 เขต                            . 3 เขต

7. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีชื่อภาษาอังกฤษว่า

. Waterworks Authority                                 . Provincial Waterworks

. Provincial  Electricity  Authority . Waterworks Authority Act

8. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีชื่อย่อภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

.  EPA                                                  . PEA  

. GDP                                            . APE

 

9. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับการสถาปนาตามพระราชบัญญัติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อใด

. 19  สิงหาคม 2521                                          . 29  สิงหาคม 2526

. 28 กันยายน 2503                                         . 29 กันยายน 2499

10. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

.จัดหาและให้บริการพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งในประเทศ          

. มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ

. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ

. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นองค์กรชั้นนำในระดับสากล ในธุรกิจพลังงาน ธุรกิจบริการ  

11. ข้อใดไม่ใช่หลักฐานที่นำมาแสดงในการขอใช้ไฟ

.  สำเนาบัตรประชาชน                                   . หนังสือมอบอำนาจ

. ใบเปลี่ยนชื่อ                                                    . สำเนาทะเบียนบ้าน

12.  ถ้ามีการย้ายการย้ายมิเตอร์จะต้องนำหลักฐานใดมาบ้าง

.  ใบเสร็จค่าประกันการใช้ไฟฟ้า          .  บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
. ทะเบียนบ้านที่จะย้ายมิเตอร์ไป            .  ถูกทุข้อ            

13. อัตราค่า TOD คือค่าของอะไร

.  กำลังการใช้งาน                                             .  หน่อยการใช้ไฟฟ้า

.  ความเร็วกระแสไฟฟ้า                                  .   อัตราตามช่วงเวลาของวัน

14. ค่า FT คือค่าของอะไร

. ตัวอย่างการคิดค่าไฟฟ้า       

. การควบคุมของการไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง 

. หน่วยที่นำมาเฉลี่ยคิดค่าไฟในเดือน               

. ความผันแปรที่ปรับเพิ่มขั้น หรือ ลดลง ตามภาวะต้นทุนการผลิต การส่ง 

15.  ตามรัฐธรรมนูญ พ. 2550   พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นได้อีกไม่เกินกี่คน

.  35  คน                                                              .  36  คน

.  40  คน                                                              .   45  คน

16. ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคือใคร

. ประธานสภาบัญญัติแห่งชาติ                                     

. ประธานวุฒิสภา

. ประธานสภาผู้แทนราษฎร                                          

. ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ

17 . ตามรัฐธรรมนูญ พ. 2550   สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกกี่คน

.  250  คน                                                           .  400  คน

.  480  คน                                                           .   630  คน

18. ประธานสภาผู้แทนราษฎร คนปัจจุบัน (ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2553) คือ

.  นายยงยุทธ ติยะไพรัช                                  .  นายประสพสุข บุญเดช

. นายมีชัย  ฤชุพันธุ์                                           . นายชัย  ชิดชอบ

19. ตามรัฐธรรมนูญ พ. 2550 วุฒิสภา (ส.. ) มีสมาชิกทั้งหมดกี่คน

. ทั้งหมด 150 คน มาจากการเลือกตั้ง 76  จากการสรรหา  74  คน                                          

. ทั้งหมด 152 คน มาจากการเลือกตั้ง 76  จากการสรรหา  76  คน          

.ทั้งหมด 146 คน มาจากการเลือกตั้ง 76  จากการสรรหา  70 คน                                            

. ทั้งหมด 100 คน มาจากการเลือกตั้ง 76  จากการสรรหา  24  คน          

20. ตามรัฐธรรมนูญ พ. 2550 คณะองคมนตรี มีทั้งหมดกี่คน

.  17  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  16  คน                                      

. 18  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  17  คน       

. 19  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  18  คน                                                       

. 20  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  19  คน       

21. ตามรัฐธรรมนูญ พ. 2550 ใครทำหน้าที่เป็นประธานรัฐสภา

. ประธานสภาบัญญัติแห่งชาติ                                     

. ประธานสภาผู้แทนราษฎร

.ประธานวุฒิสภา                                             

. ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ

22. นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเป็นคนที่เท่าไหร่ (ณ. ปี 2554)

.  23                                                                      . 24

.  27                                                                      .   26

23. ผู้สมัครรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต้องมีอายุไม่ตำกว่า

.  21  ปี                                                                 .  25  ปี

.   30  ปี                                                                . 35  ปี

24. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติใด

.  พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 

.  พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง  กรม  .. 2503

. พระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.. 2509                       

.  พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.. 2542

25. เว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีชื่อว่าอะไร

.                                                http://www.pea.co.th

.  http://www.pae.co.th

.  m                http://www.pea.co

. ac.th    http://www. pea.

26.  ปีที่บรรจบครบรอบ  73  ปี ของกิจการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คือ ปี พ.. ใด

.  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522                  

.  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

. กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555                   

.  สิงหาคม   . . 2554

27. เว็บไซต์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีชื่อว่าอะไร

. [url]www.mict[/url] thai.go.th                                     

. [url]www.ict.go.th[/url]

. [url]www.ict.co.th[/url]                                 

. [url]www.mict.go.th[/url]

28. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีทั้งหมดกี่มาตรา

. 209  มาตรา                                       . 309  มาตรา

. 319  มาตรา                                       . 329  มาตรา

29. การรัฐประหารตรงกับชื่อภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

. Rebellion                                          . Coup D’etat 

. Revolution                                       . Evolution

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ กฟภ. ปี 54 ใหม่ล่าสุด ทุกตำแหน่งต้องสอบ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
สนใจสั่งซื้อมาที่ 
decho.by@hotmail.com

รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร

เนื้อหาประกอปด้วย
ความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test ) มีเฉลยอย่างละเอียด ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
ลักษณะนิสัย ( Personality Test )
ภาษาอังกฤษ ( English Test ) เนื้อหาครบถ้วน เฉลยทุกข้อ
ข้อสอบ Reading Comprehension Test แนวข้อสอบ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด

ข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test ) กว่า 250 ข้อ มีเฉลยอย่างละเอียด ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย แห่งเดียวเท่านั้น!!!!!!
ข้อ สอบลักษณะนิสัย ( Personality Test ) กว่า 100 ข้อ

พร้อมทั้งเทคนิคการทำข้อสอบลักษณะนิสัย ( Personality Test
) อย่างถูกต้อง
ข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test ) และข้อสอบข้อสอบ Reading Comprehension Test

 ( ข้อสอบทดสอบการอ่านภาษาอังกฤษ )กว่า 300 ข้อ มีเฉลยทุกข้อ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ทิศทางยุทธศาสตร์ สำหรับการทำข้อสอบ ลักษณะนิสัย ( Personality Test ) และสำหรับการสอบสัมภาษณ์
ประวัติ กฟภ.
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย บิ๊กซีขอนแก่น decho
pragay  ออมทรัพย์

โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  085-0127724

สนใจสั่งซื้อมาที่  decho.by@hotmail.com 

 

 

 

nuwarn
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้