ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เปิดสอบปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 - 24 กันยายน 2558
football ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

เปิดสอบปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 - 24 กันยายน 2558

แชร์กระทู้นี้

[ผ่าน ก.พ.] สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 - 24 กันยายน 2558


1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
วุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ (ป.โท) บรรจุที่สำนักงานต่างๆ ดังนี้
1.สำนักเฝ้าระวังวัฒนธรรม
2.จังหวัดสมุทรปราการ
3.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4.จังหวัดกาญจนบุรี
5.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6.จังหวัดฉะเชิงเทรา
7.จังหวัดเลย


1 อัตรา
1 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
3 อัตรา
2 อัตรา
2 อัตรา
* ต้องผ่าน ภาค ก. ของ ก.พ.
2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่ วิธีการสมัคร และการประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลารับสมัคร
ผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ กลุ่มสรรหาและทะเบียนประวัติ (ชั้น 20) กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 666 อาคารธนาลงกรณ์ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯโดยมีค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จำนวน 200 บาท สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2422 8896

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ http://www.m-culture.go.th/ ในวันที่ 29 กันยายน 2558
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 - 24 กันยายน 2558 ในวันและเวลาราชการ
3. รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
ดาวน์โหลด
เพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
-

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรม

2 แนวข้อสอบกระทรวงวัฒนธรรม

3 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม

5 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

6 แนวข้อสอบ พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

7 การบริหารจัดการองค์กร

8 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล

9 การบริหารแผนงาน และการบริหารงบประมาณ

10 แผนงานและแผนยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม

11 ความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม + แนวข้อสอบ

12 แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

หนังสือ +MP3 
พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน ราคา  679  บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย

 สาขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี decho  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่   decho.by@hotmail.com


makgaba ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง

1.  องค์กรการค้าโลก ” WTO มุ่งหวังให้ประเทศสมาชิกยึดมั่นในฐานะการใด

ตอบ  การค้าเสรี และไม่กีดกันทางการค้า

2. ค่านิยมของสังคมไทย ที่มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนา ด้านใด

ตอบ  ความกตัญญูกตเวที

3. คำพูดที่ติดปากคนไทยว่า ไม่เป็นไรสะท้อนถึงอุปนิสัยใจคอของคนไทยในด้านใด

ตอบ  รู้จักให้อภัย

4. การสละที่นั่งให้พระสงฆ์บนรถประจำทาง ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมในด้านใด

ตอบ  อาสนทาน

5. แม่คะนิ้งที่พบตามกิ่งไม้ และยอดหญ้าในช่วงฤดูหนาวในเขตอุทยานแห่งชาติภูกะดึง จังหวัดเลย

หมายถึงอะไร

ตอบ  น้ำค้างแข็ง

6. วัฒนธรรมทางสังคมที่เกี่ยวกับมารยาทการพูดตรงกับวัฒนธรรมประเภทใด

ตอบ  สหธรรม

7. สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เรียกว่าอย่างไร

ตอบ  อริยสัจ 4

8. การบำเพ็ญบารมีขั้นสูงสุดของพระเวสสันดร ที่เรียกว่า ปรมัตถบารมีหมายถึง

ตอบ  ยอมยกพระมเหสี พระโอรส และพระธิดา ให้ผู้อื่น

9. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีทั้งหมดกี่มาตรา

ตอบ  309 มาตรา

10. รัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ 2550 ฉบับปัจจุบันได้แก่

ตอบ  สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา

11. สิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ของปวงชนชาวไทย จะระบุไว้ในกฎหมายใด

ตอบ  รัฐธรรมนูญ

12. ความเสมอภาคของประชาชนตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญ คือข้อใด

ตอบ  ความเสมอภาคในด้านกฎหมาย

13. ท่านมีความรู้สึกต่อวัยรุ่นที่ชอบเล่นการพนันบอลอย่างไร

ตอบ  น่าเป็นห่วงที่กำลังก้าวสู่ทางเสื่อมมากขึ้น

14. การพัฒนาประเทศภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไม่สามารถทำให้ประเทศแข่งขันกับนานาประเทศได้ ท่านมีข้อคิดเห็นอย่างไร

ตอบ  ไม่เห็นด้วย เพราะเป็นกระบวนการเรียนรู้ ไม่ใช่การลอกเลียนแบบ

15. การทำโพล (Poll) เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เป็นการสอบถามความคิดเห็นของคนกลุ่มใด

ตอบ  กลุ่มตัวอย่างที่เลือกจากประชาชน

16. ระบบขนส่งมวลชนที่สามารถลดมลภาวะ ได้มากที่สุดคือข้อใด

ตอบ  รถไฟฟ้าใต้ดิน

17. กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล ใช้หลักปกครองแบบใด

ตอบ  กระจายอำนาจ

18. ในกรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลใดมี 2 หมู่บ้าน ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนหมู่บ้านละกี่คน

ตอบ 3 คน

19. ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รองอธิบดี (ถ้ามี) เป็นผู้ ...

ตอบ  รักษาราชการแทน

20. ข้าราชการพลเรือน มีอายุต่ำสุด

ตอบ  18 ปี

21. โทษต่ำสุดทางวินัยของข้าราชการพลเรือน

ตอบ  ภาคทัณฑ์

22. หน่วยงานใดไม่มี อ.ก.พ.

ตอบ  กอง

23. กรณีใดต่อไปนี้ไม่สิทธิ์สมัครสอบ

ตอบ  เคยทุจริตในการสอบ

24. กรณีใดถือว่าเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติ ตามกฎหมายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ตอบ  การมอบอำนาจ

25. หน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ

ตอบ  กพร.

26. หน้าที่ของสำนักงานรัฐมนตรี คืออะไร

ตอบ  เกี่ยวกับการเมือง และนโยบาย

27. GFMIS คืออะไร

ตอบ  ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐระบบอิเล็กทรอนิกส์(งบประมาณ)

28. ประเภทกีฬาที่ไทยได้รับเหรียญทองมากที่สุด

ตอบ  ยกน้ำหนัก

29. การอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรรมการให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ

ตอบ  คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์

30. เจ้าหน้าที่พิจารณาคำสั่งอุทธรณ์ ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน

ตอบ  30 วัน

31. นายก อบต. ต้องแถลงต้องแถลงนโยบายต่อสภาภายในกี่วัน

ตอบ  30 วัน

32. เงินค่าตอบแทน/เงินเดือน ของประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ให้ตั้งไว้ในหมวดอะไร

ตอบ  ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

33. ผู้ที่ทำหน้าที่ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด คือ

ตอบ  คณะกรรมการจังหวัด

34. อำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยถูกกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. อะไร

ตอบ  2534

35. การจัดการระเบียบราชการของกระทรวง มีอะไรบ้าง

ตอบ  สำนักงานรัฐมนตรี, สำนักงานปลัดกระทรวง, กรม

admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1111111111111
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
11111111111
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
111111111111
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
11111111
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้