ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : กองทัพอากาศ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป( 5 พฤศจิกายน - 13 พฤศจิกายน 2561
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

กองทัพอากาศ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป( 5 พฤศจิกายน - 13 พฤศจิกายน 2561

แชร์กระทู้นี้ประกาศรับสมัคร

25ตุลาคม2561

รายละเอียด

กองทัพอากาศประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง:พนักงานพัสดุ,พนักงานโทรศัพท์,พนักงานสถิติ,ช่างไม้,ช่างโลหะ,ช่างซ่อมเครื่องยนต์
อัตราเงินเดือน:10430-11280บาท
ประเภท:บริการและเทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง:11ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา:ปวช.,ม.ต้น,ม.ปลาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:1.ผู้สมัครตำแหน่งตำแหน่งพนักงานพัสดุและพนักงานโทรศัพท์
เป็นเพศชายหรือเพศหญิงและสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลายและมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า2.00
2.ผู้สมัครตำแหน่งพนักงานสถิติเป็นเพศชายหรือหญิงและสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า5ปี(โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน)
3.ผู้สมัครตำแหน่งตำแหน่งช่างไม้เป็นเพศชายและสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างก่อสร้างช่างโยธาหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า5ปี(โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน)และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า2

4.ผู้สมัครตำแหน่งตำแหน่งช่างโลหะเป็นเพศชายและสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างกลโลหะ,ช่างโลหะ,ช่างกลโรงงาน,ช่างเชื่อมและช่างเชื่อมประสานหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า5ปี(โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน)และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า2.00
5.ผู้สมัครตำแหน่งตำแหน่งช่างซ่อมเครื่องยนต์เป็นเพศชายและสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างยนต์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า5ปี(โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน)และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า2.00

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตำแหน่ง
1.ตำแหน่งพนักงานพัสดุ
1.1รับจ่ายเก็บรักษาหลักฐานและทำบัญชีพัสดุ
1.2เก็บรักษาและอนุรักษ์พัสดุ
1.3ยกขนพัสดุจัดระเบียบในการเก็บและทำความสะอาดคลัง
1.4ตรวจสอบปริมาณและสภาพพัสดุเพื่อเสนอรายงานสถานภาพ
1.5การจัดทำรายการหรือหมายเลขพัสดุและปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัย
1.6รวบรวมข้อมูลและจัดทำสถิติการเบิกจ่ายรวมทั้งจัดทำแผนเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดหาพัสดุ
1.7ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2.ตำแหน่งพนักงานโทรศัพท์
2.1เป็นพนักงานรับและต่อโทรศัพท์(Operator)
2.2ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สื่อสาร
2.3ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2.4ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการสื่อสารภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
2.5ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3.ตำแหน่งพนักงานสถิติ
3.1เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยและประมาณการความต้องการต่างๆ
3.2จัดประเภทข้อมูลตามลักษณะงานด้วยการบันทึกด้วยมือและคอมพิวเตอร์
3.3แปลงข้อมูลเป็นแผนแผนภูมิกราฟดัชนี
3.4ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4.ตำแหน่งช่างไม้


4.1สร้างซ่อมดัดแปลงแก้ไขประกอบติดตั้งรื้อถอนและโยกย้ายเกี่ยวกับงานช่างไม้
4.2ออกแบบวางแผนงานและประมาณการเกี่ยวกับงานช่างไม้
4.3ตรวจและทดสอบงานช่างไม้ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
4.4จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้
4.5ปฏิบัติงานอื่นเกี่ยวกับงานช่างไม้ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
4.6ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
4.7ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
5.ตำแหน่งช่างโลหะ
5.1สร้างประกอบตรวจซ่อมดัดแปลงแก้ไขประสานและรื้อถอน
สิ่งอุปกรณ์โลหะรูปพรรณต่างๆ
5.2วางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสร้างประกอบตรวจซ่อมดัดแปลงแก้ไขประสานและรื้อถอนสิ่งอุปกรณ์โลหะรูปพรรณต่างๆ
5.3กำกับและตรวจสอบผลงานในเรื่องที่เกี่ยวกับงานช่างโลหะ
5.4วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวกับงานช่างโลหะ
5.5ควบคุมคุณภาพของการผลิต
5.6ควบคุมและดูแลในด้านนิรภัยโรงงาน
5.7จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้
5.8ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างโลหะภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
5.9ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
5.10๐ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
6.ตำแหน่งช่างซ่อมเครื่องยนต์
6.1ซ่อมดัดแปลงแก้ไขประกอบปรับติดตั้งตรวจและทดสอบเครื่องยนต์ต่างๆตลอดจนอุปกรณ์และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
6.2ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของวิศวกร
6.3ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
6.4ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
6.5ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิธีการเลือกสรร:ตามเอกสารความรู้ความสามารถ
ความรู้ตามเอกสารความรู้ทั่วไปตามเอกสารภาษาไทยตามเอกสารภาษาอังกฤษตามเอกสารคอมพิวเตอร์ตามเอกสารความรู้ตามลักษณะงาน
วิธีการประเมิน:การสอบข้อเขียน(ไม่ต่ำกว่าร้อยละ60)

ตามเอกสารทักษะ
ความสามารถหรือทักษะเฉพาะในตำแหน่ง
วิธีการประเมิน:การสอบปฏิบัติ(ไม่ต่ำกว่าร้อยละ60)

ตามเอกสารสมรรถนะ
คุณสมบัติส่วนบุคคลตามเอกสารบุคลิกลักษณะตามเอกสารการใช้ความรู้ตามเอกสารท่วงทีวาจาตามเอกสารปฏิภาณไหวพริบตามเอกสารความรู้ทั่วไป

วิธีการประเมิน:การสอบสัมภาษณ์(ไม่ต่ำกว่าร้อยละ60)
เกณฑ์การประเมิน:1.ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่2จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่1ไม่ต่ำกว่าร้อยละ602.ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ60

เปิดรับสมัคร:วันจันทร์ที่5พฤศจิกายนพ.ศ.2561ถึงวันอังคารที่13พฤศจิกายนพ.ศ.2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=26078


สั่งซื้อแนวข้อสอบที่                                    

ส่งไฟล์ทางอีเมล์ สั่งซื้อมาที่  โทร 061-1476494   Line : @ebg2681d (พิมพ์ @ ข้างหน้าด้วย)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลยในราคาเพียงชุดละ 399 บาท   ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์  เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท  ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ


หรือแจ้งที่อยู่มาที่
โทร 061-1476494  
Line : @ebg2681d (พิมพ์ @ ข้างหน้าด้วย)
รายละเอียดที่ www.ไปสอบ.com
ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th


รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้