ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ธ.ก.ส.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ปีบัญชี 2560
decho ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ธ.ก.ส.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ปีบัญชี 2560

แชร์กระทู้นี้

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ปีบัญชี 2560


 ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนเพื่อเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด ปีบัญชี 2560 


 ตามที่ธนาคารประกาศการสรรหาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ  ระดับ 4 ประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2560  โดยได้ดำเนินการสอบข้อเขียนเมื่อวันอาทิตย์ที่  11 มิถุนายน 2560 นั้น  ธนาคารขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน โดยเรียงตามลำดับเลขประจำตัวสอบ ดังนี้ 


 1. รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน  (ดูในไฟล์แนบ มี 7 หน้า)


2. กำหนดการสอบสัมภาษณ์และทดสอบบุคลิกภาพ 
   ขอให้ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนตามรายชื่อข้างต้นเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบ บุคลิกภาพ วันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารรักตะกนิษฐ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  295 ถ.ราชวิถี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โดยขอให้ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนเข้ารายงานตัว ดังนี้ 


    วันที่สอบสัมภาษณ์  ลำดับประกาศ   จำนวน (คน) 
     3 กรกฎาคม 2560  1 - 97    97 
     4 กรกฎาคม 2560 98 - 241   144 
     5 กรกฎาคม 2560242 - 385   144 

 ทั้งนี้ ในวันเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณ 6 – 7 ชั่วโมง จึงขอให้ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์โปรดเตรียมความพร้อมของเอกสาร และวางแผนเวลา การเดินทางให้เหมาะสมในการเข้ารับการสัมภาษณ์ เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีพื้นที่จำกัด จึงไม่สะดวก ในการนำรถยนต์ส่วนตัวมาจอดในมหาวิทยาลัย 


 3. สิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์และทดสอบบุคลิกภาพ 
     ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนต้องนำเอกสารมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ และต้องเป็นเอกสาร ตัวจริงพร้อมสำเนาภาพถ่าย จำนวน 1 ชุด ดังนี้ (ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องมีเอกสารการสมัครครบถ้วน ก่อนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ มิฉะนั้น จะไม่ให้เข้าสอบสัมภาษณ์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น) 
 3.1 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงไว้ว่าเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาตรง กับตำแหน่งที่สมัครสอบ ทั้งนี้ ใบรายงานผลการศึกษาจะต้องระบุข้อความต่อไปนี้ 
1)  ชื่อ –สกุล ของผู้สมัครสอบ 
2)  สาขาวิชา/ วิชาเอก/ โปรแกรมวิชา/ แขนงวิชา ตามประกาศของธนาคาร 
3)  วันที่สำเร็จการศึกษา ต้องเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษา อนุมัติปริญญา  ซึ่งผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติปริญญาเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ 28  เมษายน 2560 
 3.2  บัตรประจำตัวประชาชน  
 3.3  ทะเบียนบ้าน (กรณีผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ไม่มีทะเบียนบ้านตัวจริงอยู่ที่ตนเอง  ให้คัดสำเนาทะเบียนบ้านจากที่ว่าการอำเภอ/กิ่งอำเภอ/สำนักงานเขตหรือสำนักทะเบียนกลาง แทนทะเบียนบ้านตัวจริงได้) 
 3.4  ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ที่ปัจจุบันยังไม่หมดอายุ (ภายในวันที่สอบสัมภาษณ์) 
 3.5  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1x1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป  ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน  
 3.6  หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ –นามสกุล (ถ้ามี) 


 ธนาคารขอสงวนสิทธ์ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน และให้ถือ คำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สุด ซึ่งผู้สมัครไม่สามารถโต้แย้งได้ หากภายหลังพบว่าคุณสมบัติของผู้ผ่านเกณฑ์การสอบ ท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนด กรณีที่ดำเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น 


 ธนาคารขอให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนอย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้าง และหรือกระทำการใดๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส.ได้ และอย่าใช้วิธีการใดๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ ความสามารถของตนเองในการสอบ เพราะ ธ.ก.ส.จะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตก 
ในทุกขั้นตอน และจะถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญา กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิ สมัครสอบเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส.อีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับ ธ.ก.ส.แล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัย อย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที 


ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ

รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้